Có 16 kết quả:

乺 suǒ ㄙㄨㄛˇ唢 suǒ ㄙㄨㄛˇ嗩 suǒ ㄙㄨㄛˇ惢 suǒ ㄙㄨㄛˇ所 suǒ ㄙㄨㄛˇ獕 suǒ ㄙㄨㄛˇ琐 suǒ ㄙㄨㄛˇ瑣 suǒ ㄙㄨㄛˇ璅 suǒ ㄙㄨㄛˇ索 suǒ ㄙㄨㄛˇ鎍 suǒ ㄙㄨㄛˇ鎖 suǒ ㄙㄨㄛˇ鎻 suǒ ㄙㄨㄛˇ鏁 suǒ ㄙㄨㄛˇ锁 suǒ ㄙㄨㄛˇ霍 suǒ ㄙㄨㄛˇ

1/16

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+4E7A, tổng 9 nét, bộ yī 乙 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phonetic "sol" used in place names (Korean gugja)

Tự hình 1

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+5522, tổng 10 nét, bộ kǒu 口 (+7 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

(xem: toả nột 嗩吶,唢吶)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 嗩.

Từ điển Trung-Anh

see 嗩吶|唢呐[suo3 na4]

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 2

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+55E9, tổng 13 nét, bộ kǒu 口 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

(xem: toả nột 嗩吶,唢吶)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Tỏa nột” 嗩吶 một loại kèn nhỏ, vốn là nhạc khí của người Hồi, nguyên tên là “tô nhĩ nại” 蘇爾奈.

Từ điển Thiều Chửu

① Toả nột 嗩吶 cái kèn nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

【嗩吶】toả nột [suônà] Kèn xô na, kèn đám.

Từ điển Trung-Anh

see 嗩吶|唢呐[suo3 na4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Từ ghép 1

suǒ ㄙㄨㄛˇ [ruǐ ㄖㄨㄟˇ]

U+60E2, tổng 12 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Vốn là chữ 蕊.

Tự hình 1

Dị thể 1

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+6240, tổng 8 nét, bộ hù 戶 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nơi, chỗ
2. viện, sở, đồn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nơi, chốn. ◎Như: “trú sở” 住所 chỗ ở, “hà sở” 何所 chỗ nào?
2. (Danh) Vị trí thích hợp. ◇Dịch Kinh 易經: “Các đắc kì sở” 各得其所 (Hệ từ hạ 繫辭下) Đâu vào đó.
3. (Danh) Đối tượng của “lục căn” 六根 sáu căn (thuật ngữ Phật giáo) gồm: “nhãn” 眼 mắt, “nhĩ” 耳 tai, “tị” 鼻 mũi, “thiệt” 舌 lưỡi, “thân” 身 thân, “ý” 意 ý. § Nhà Phật cho phần “căn” 根 là “năng” 能, phần “trần” 塵 là “sở” 所. ◎Như: mắt trông thấy sắc, thì mắt là “năng”, mà sắc là “sở”.
4. (Danh) Lượng từ, đơn vị về phòng ốc. ◎Như: “nhất sở phòng tử” 一所房子 một ngôi nhà, “tam sở học hiệu” 三所學校 ba trường học.
5. (Danh) Cơ quan, cơ cấu. ◎Như: “khu công sở” 區公所 khu sở công, “nghiên cứu sở” 研究所 viện nghiên cứu.
6. (Danh) Họ “Sở”.
7. (Đại) Đó, như thế. § Đại từ chỉ thị, tương đương với “thử” 此, “giá” 這. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Tề vong địa nhi vương gia thiện, sở phi kiêm ái chi tâm dã” 齊亡地而王加膳, 所非兼愛之心也 (Thẩm ứng lãm 審應覽, Thẩm ứng) Nước Tề mất đất mà nhà vua tăng thêm bữa ăn, như thế chẳng phải là có lòng kiêm ái vậy.
8. (Đại) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như “hà” 何, “thập ma” 什麼. ◇Quốc ngữ 國語: “Tào Quế vấn sở dĩ chiến ư Trang Công” 曹劌問所以戰於莊公 (Lỗ ngữ thượng 魯語上) Tào Quế hỏi Trang Công trận chiến nào.
9. (Trợ) Kết hợp với động từ thành danh từ: cái mà, điều mà. ◎Như: “sở hữu” 所有 cái mình có. ◇Luận Ngữ 論語: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 己所不欲, 勿施於人 (Nhan Uyên 顏淵) Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người.
10. (Trợ) Kết hợp với động từ “vi” 為 hoặc “bị” 被, biểu thị ý thụ động. ◎Như: “tha đích tác phẩm vi nhất bàn thanh niên nhân sở hỉ ái” 他的作品為一般青年人所喜愛 tác phẩm của ông là một thứ được thanh niên yêu chuộng.
11. (Trợ) Độ chừng. ◇Sử Kí 史記: “Lương thù đại kinh, tùy mục chi. Phụ khứ lí sở, phức hoàn” 良殊大驚, 隨目之. 父去里所, 複還 (Quyển ngũ thập ngũ, Lưu Hầu thế gia 留侯世家) (Trương) Lương hết sức kinh ngạc, nhìn theo. Ông lão đi chừng một dặm thì quay trở lại.
12. (Liên) Nếu, như quả. ◇Thi Kinh 詩經: “Trung cấu chi ngôn, Bất khả đạo dã, Sở khả đạo dã, Ngôn chi xú dã” 中冓之言, 不可道也, 所可道也, 言之醜也 (Dung phong 鄘風, Tường hữu tì 牆有茨) Lời (dâm dật) trong cung kín, Không thể nói ra được, Nếu như mà nói ra được, Thì xấu xa nhơ nhuốc cho lời nói.
13. (Phó) Tương đương với “thượng” 尚, “hoàn” 還. ◇Nhạc phủ thi tập 樂府詩集: “Giang Lăng khứ Dương Châu, Tam thiên tam bách lí. Dĩ hành nhất thiên tam, Sở hữu nhị thiên tại” 江陵去揚州, 三千三百里. 已行一千三, 所有二千在 (Áo nông ca 懊儂歌) Giang Lăng đến Dương Châu, Ba ngàn ba trăm dặm. Đã đi một ngàn ba, Còn lại hai ngàn dặm.

Từ điển Thiều Chửu

① Xứ sở, như công sở 公所 sở công, hà sở 何所 chỗ nào? v.v. Tính gộp hết thẩy các cái của mình có gọi là sở hữu 所有.
② Một khu nhà gọi là nhất sở 一所.
③ Thửa, dùng làm lời nói đệm, như ái kì sở thân 愛其所親 yêu thửa người thân mình.
④ Lời nói chưa định, như phụ khứ lí sở phục hoàn 父去里所復還 cha đi hơn dặm lại về.
⑤ Nếu, nghĩa như chữ giả 者.
⑥ Nơi, chốn, nhà Phật cho phần căn là năng, phần trần là sở, như mắt trông thấy sắc, thì mắt là năng, mà sắc là sở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chốn. Td: Xứ sở — Tiếng đại danh từ, chỉ về người làm chủ sự gì, vật gì. Cái mà. Người.

Từ điển Trung-Anh

(1) actually
(2) place
(3) classifier for houses, small buildings, institutions etc
(4) that which
(5) particle introducing a relative clause or passive
(6) CL:個|个[ge4]

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 329

suǒ ㄙㄨㄛˇ [cuī ㄘㄨㄟ]

U+7355, tổng 14 nét, bộ quǎn 犬 (+11 nét)

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “ổi tỏa” 猥獕.

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+7410, tổng 11 nét, bộ yù 玉 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vụn vặt, lặt vặt

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 瑣.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vụn vặt, lắt nhắt, lặt vặt, tỉ mỉ: 家務瑣事 Việc lặt vặt trong nhà; 瑣屑 Lắt nhắt, tủn mủn;
② (văn) Bỉ ổi, bỉ lậu;
③ (văn) Như 鎖 (bộ 金);
④ (văn) Tiếng ngọc kêu nhỏ;
⑤ (văn) Cổng cung điện;
⑥ (văn) Chạm lộng, hoa văn khắc hoặc vẽ những hình liên hoàn trên cửa: 瑣窗 Cửa sổ có chạm khắc những hình liên hoàn, cửa sổ có chạm lộng;
⑦ (văn) Sổ chép;
⑧ (văn) Chuỗi ngọc;
⑨ Phiền toái, quấy rầy;
⑩ [Suô] (Họ) Toả.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 瑣

Từ điển Trung-Anh

(1) fragmentary
(2) trifling

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 9

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+7463, tổng 14 nét, bộ yù 玉 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vụn vặt, lặt vặt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Vụn vặt, lặt vặt, nhỏ nhặt. ◎Như: “tỏa vụ” 瑣務 việc lặt vặt, “tỏa văn” 瑣聞 tin vặt. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kì trung gia đình khuê các tỏa sự” 其中家庭閨閣瑣事 (Đệ nhất hồi) (Ngay cả) những việc vụn vặt trong gia đình phòng the.
2. (Tính) Bỉ ổi, bỉ lậu.
3. (Danh) Tiếng ngọc chạm nhau kêu nhỏ.
4. (Danh) Cửa chạm khắc ngọc. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Dục thiểu lưu thử linh tỏa hề, nhật hốt hốt kì tương mộ” 欲少留此靈瑣兮, 日忽忽其將暮 (Li Tao 離騷) Ta muốn lưu lại một chút ở cửa ngọc cung vua hề, nhưng mặt trời đã xuống vội vàng và sắp tối.
5. (Danh) Sổ chép.
6. (Danh) Họ “Tỏa”.
7. (Danh) § Thông “tỏa” 鎖.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vụn vặt, lắt nhắt, lặt vặt, tỉ mỉ: 家務瑣事 Việc lặt vặt trong nhà; 瑣屑 Lắt nhắt, tủn mủn;
② (văn) Bỉ ổi, bỉ lậu;
③ (văn) Như 鎖 (bộ 金);
④ (văn) Tiếng ngọc kêu nhỏ;
⑤ (văn) Cổng cung điện;
⑥ (văn) Chạm lộng, hoa văn khắc hoặc vẽ những hình liên hoàn trên cửa: 瑣窗 Cửa sổ có chạm khắc những hình liên hoàn, cửa sổ có chạm lộng;
⑦ (văn) Sổ chép;
⑧ (văn) Chuỗi ngọc;
⑨ Phiền toái, quấy rầy;
⑩ [Suô] (Họ) Toả.

Từ điển Trung-Anh

(1) fragmentary
(2) trifling

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Từ ghép 9

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+7485, tổng 15 nét, bộ yù 玉 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

giam, nhốt, khoá chặt

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “tỏa” 瑣 hay 鎖.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ toả 瑣 hay 鎖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鎖 (bộ 金).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Toả 瑣 — Một âm là Tảo. Xem Tảo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài đá đẹp, chỉ thua có ngọc.

Từ điển Trung-Anh

(1) fragmentary
(2) trifling

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+7D22, tổng 10 nét, bộ mì 糸 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. dây tơ
2. tìm tòi, lục
3. tan tác, chia lìa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dây to, thừng, chão. ◎Như: “ma tác” 麻索 thừng đay, “thiết tác” 鐵索 xích sắt. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thiết tác liên chu, quả nhiên độ giang như lí bình địa” 鐵索連舟, 果然渡江如履平地 (Đệ tứ thập bát hồi) Dây xích sắt nối liền các thuyền lại vào nhau, quả thật đi trên sông như đạp chân trên đất bằng.
2. (Danh) “Huyền tác” 弦索 nhạc khí dùng dây.
3. (Danh) Họ “Tác”.
4. (Động) Siết, thắt chặt. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tác hồ thằng chi sỉ sỉ” 索胡繩之纚纚 (Li tao 離騷) Buộc chặt sợi dài lượt thượt.
5. (Phó) Lẻ loi, trơ trọi. ◎Như: “tác cư” 索居 ở một mình, “li quần tác cư” 離群索居 lìa đàn ở một mình. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Lãn tính tòng lai ái tác cư” 懶性從來愛索居 (Mạn thành 漫成) Tính lười từ trước đến nay, thích ở một mình.
6. (Phó) Hết, tận cùng. ◎Như: “tất tác tệ phú” 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu, “hứng vị tác nhiên” 興味索然 hứng thú hết cả, “tác nhiên vô vị” 索然無味 không chút mùi vị nào.
7. Một âm là “sách”. (Động) Lục lọi, tim kiếm. ◎Như: “sưu sách” 搜索 tìm tòi, “bộ thủ sách dẫn” 部首索引 tra tìm (chữ) theo bộ thủ. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Gia trung khách kiến tân lang cửu bất chí, cộng sách chi” 家中客見新郎久不至, 共索之 (Tân lang 新郎) Khách trong nhà thấy chú rể mãi không về, cùng đi tìm.
8. (Động) Đòi, cầu, mong muốn. ◎Như: “yêu sách” 要索 đòi hỏi, “sách tiền” 索錢 đòi tiền.
9. (Danh) Phép độ, khuôn phép, quy tắc.
10. § Ta quen đọc là “sách” cả.

Từ điển Thiều Chửu

① Dây tơ.
② Huyền tác 弦索 đồ âm nhạc bằng dây.
③ Phép độ.
④ Tan tác, như hứng vị tác nhiên 興味索然 hứng thú tan tác, li quần tác cư 離群索居 lìa đàn ở một mình, v.v.
⑤ Hết, như tất tác tệ phú 悉索敝賦 nhặt nhạnh hết cả của sở hữu.
⑥ Một âm là sách. Lục lọi, đòi, cầu. ta quen đọc là chữ sách cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thừng to, chão: 麻索 Thừng đay; 船索 Thừng kéo thuyền; 鐵索橋 Cầu xích sắt;
② Tìm tòi, lục: 搜索 Lục soát;
③ Đòi, yêu cầu, yêu sách, lấy: 索錢 Đòi tiền; 索價 Đòi giá; 索欠 Đòi nợ;
④ Không chút nào, tan tác, lẻ loi: 索然無味 Không chút mùi vị nào; 離群索居 Lìa đàn ở riêng, sống lẻ loi;
⑤ (văn) Hết: 索絕 Đứt hết. 【索性】sách tính [suôxìng] (pht) Quách, phắt, béng, dứt khoát: 索性走了 Đi quách cho rồi;
⑥ (văn) Khuôn phép, phép độ, quy tắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm tòi. Tìm kiếm. Xem Sách ẩn 索隱 — Mong muốn. Đòi hỏi. Xem Sách nhiễu 索擾 — Một âm khác là Tác. Xem Tác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi dây lớn — Buộc lại, thắt chặt lại — Phép tắc — Hết, không còn gì — Tìm kiếm. Như chữ Tác

Từ điển Trung-Anh

(1) to search
(2) to demand
(3) to ask
(4) to exact
(5) large rope
(6) isolated

Tự hình 6

Dị thể 7

Chữ gần giống 1

Từ ghép 161

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+938D, tổng 18 nét, bộ jīn 金 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(1) chain
(2) wire

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+9396, tổng 18 nét, bộ jīn 金 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giam, nhốt, khoá chặt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái vòng. ◎Như: “liên tỏa” 連鎖 vòng xúc xích đeo làm đồ trang sức, “tỏa tử giáp” 鎖子甲 vòng móc liền nhau làm áo dày.
2. (Danh) Xiềng xích, gông cùm. ◎Như: “gia tỏa” 枷鎖 gông cùm.
3. (Danh) Cái khóa. ◎Như: “khai tỏa” 開鎖 mở khóa.
4. (Động) Khóa, đóng. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tẩu hồi đáo gia trung tầm thì, chỉ kiến tỏa liễu môn” 走回到家中尋時, 只見鎖了門 (Đệ nhị hồi) Trở về nhà tìm, chỉ thấy cửa khóa.
5. (Động) Giam hãm, nhốt lại. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Đồng Tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” 銅雀春深鎖二喬 (Xích Bích hoài cổ 赤壁懷古) Cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước nhốt chặt hai nàng Kiều. Nguyễn Du dịch thơ: Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.
6. (Động) Phong kín, che lấp. ◎Như: “vân phong vụ tỏa” 雲封霧鎖 mây mù phủ kín.
7. (Động) Nhăn, nhăn nhó. ◎Như: “sầu mi thâm tỏa” 愁眉深鎖 buồn rầu cau mày.
8. (Động) Viền, thùa (may vá). ◎Như: “tỏa biên” 鎖邊 viền nẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái khóa: 開鎖 Mở khóa;
② Khóa lại, nhốt lại: 把門鎖上 Khóa cửa lại; 拿鎖上箱子 Lấy khóa khóa hòm lại; 銅雀春深鎖二³ì Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều (Đỗ Mục);
③ Phong kín, che lấp: 雲封霧鎖 Mây mù phủ kín;
④ (văn) Cái vòng;
⑤ Xiềng xích, gông cùm: 枷鎖 Xiềng xích;
⑥ Đính, thùa, viền: 鎖釦眼 Thùa khuy, đính khuy. Cg. 鎖紐門 [suôniưmén]: 鎖邊 Viền nẹp;
⑦ Nhăn nhó: 雙眉深鎖 Mặt mày nhăn nhó. Cv. 鎻, 鏁.

Từ điển Trung-Anh

(1) to lock up
(2) to lock
(3) lock
(4) CL:把[ba3]

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 50

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+93BB, tổng 18 nét, bộ jīn 金 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

old variant of 鎖|锁[suo3]

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+93C1, tổng 19 nét, bộ jīn 金 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giam, nhốt, khoá chặt

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “tỏa” 鎖.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ toả 鎖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鎖.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Toả 鎖.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 鎖|锁[suo3]

Tự hình 1

Dị thể 2

suǒ ㄙㄨㄛˇ

U+9501, tổng 12 nét, bộ jīn 金 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giam, nhốt, khoá chặt

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鎖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鎖

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái khóa: 開鎖 Mở khóa;
② Khóa lại, nhốt lại: 把門鎖上 Khóa cửa lại; 拿鎖上箱子 Lấy khóa khóa hòm lại; 銅雀春深鎖二³ì Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều (Đỗ Mục);
③ Phong kín, che lấp: 雲封霧鎖 Mây mù phủ kín;
④ (văn) Cái vòng;
⑤ Xiềng xích, gông cùm: 枷鎖 Xiềng xích;
⑥ Đính, thùa, viền: 鎖釦眼 Thùa khuy, đính khuy. Cg. 鎖紐門 [suôniưmén]: 鎖邊 Viền nẹp;
⑦ Nhăn nhó: 雙眉深鎖 Mặt mày nhăn nhó. Cv. 鎻, 鏁.

Từ điển Trung-Anh

(1) to lock up
(2) to lock
(3) lock
(4) CL:把[ba3]

Từ điển Trung-Anh

old variant of 鎖|锁[suo3]

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 50

suǒ ㄙㄨㄛˇ [ㄏㄜˋ, huò ㄏㄨㄛˋ]

U+970D, tổng 16 nét, bộ yǔ 雨 (+8 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Mau chóng, vùn vụt. ◇Mai Thừa 枚乘: “Niễn nhiên hãn xuất, hoắc nhiên bệnh dĩ” 涊然汗出, 霍然病已 (Thất phát 七發) Nhơm nhớp ra mồ hôi, bệnh khỏi mau chóng.
2. (Phó) “Hoắc hoắc” 霍霍 nhoang nhoáng. ◎Như: “điện quang hoắc hoắc” 電光霍霍 ánh điện nhoang nhoáng.
3. (Trạng thanh) “Hoắc hoắc” 霍霍 soèn soẹt. ◎Như: “ma đao hoắc hoắc” 磨刀霍霍 mài dao soèn soẹt.
4. (Danh) Tên nước thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Tây.
5. (Danh) Tên núi, tức “Hành Sơn” 衡山.
6. (Danh) Họ “Hoắc”.

Tự hình 4

Dị thể 5

Từ ghép 2