Có 1 kết quả:

凙 suó

1/1

suó [duó]

U+51D9, tổng 15 nét, bộ bīng 冫 + 13 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giọt băng tan và rơi xuống

Tự hình 1

Dị thể 1