Có 1 kết quả:

凙 suó ㄙㄨㄛˊ

1/1

suó ㄙㄨㄛˊ [duó ㄉㄨㄛˊ]

U+51D9, tổng 15 nét, bộ bīng 冫 (+13 nét)
phồn & giản thể