Có 17 kết quả:

凙 duó ㄉㄨㄛˊ夺 duó ㄉㄨㄛˊ奪 duó ㄉㄨㄛˊ度 duó ㄉㄨㄛˊ徳 duó ㄉㄨㄛˊ掇 duó ㄉㄨㄛˊ敓 duó ㄉㄨㄛˊ敚 duó ㄉㄨㄛˊ敠 duó ㄉㄨㄛˊ敪 duó ㄉㄨㄛˊ泽 duó ㄉㄨㄛˊ澤 duó ㄉㄨㄛˊ裰 duó ㄉㄨㄛˊ踱 duó ㄉㄨㄛˊ鈬 duó ㄉㄨㄛˊ鐸 duó ㄉㄨㄛˊ铎 duó ㄉㄨㄛˊ

1/17

duó ㄉㄨㄛˊ [suó ㄙㄨㄛˊ]

U+51D9, tổng 15 nét, bộ bīng 冫 (+13 nét)
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Băng giá, nước chảy từ mái hiên nhà xuống thành băng.

Từ điển Thiều Chửu

① Giọt giá ở trên mái gianh rỏ xuống.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Giọt đá trên mái tranh đổ xuống.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước ngưng lại thành băng.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 47

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+593A, tổng 6 nét, bộ dà 大 (+3 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. cướp lấy
2. quyết định
3. đường hẹp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 奪.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cướp: 掠奪 Cướp đoạt; 劫奪 Cướp bóc; 巧取豪奪 Lừa gạt cướp bóc;
② Giật: 奪錦標 Giật giải (thưởng); 奪紅旗 Giật cờ đỏ;
③ Tước (đoạt), lấy đi: 剝奪 Tước đoạt;
④ (văn) Giải quyết, quyết định: 定奪 Định đoạt; 裁奪 Quyết định;
⑤ (văn) Sót rớt: 訛奪 Sai sót;
⑥ (văn) Đường hẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 奪

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to take away forcibly
(3) to wrest control of
(4) to compete or strive for
(5) to force one's way through
(6) to leave out
(7) to lose

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 38

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+596A, tổng 14 nét, bộ dà 大 (+11 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. cướp lấy
2. quyết định
3. đường hẹp

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cướp, cưỡng lấy. ◎Như: “sang đoạt” 搶奪 giật cướp, “kiếp đoạt” 劫奪 cướp bóc.
2. (Động) Bóc lột, tước trừ. ◎Như: “bác đoạt” 剝奪 bóc lột.
3. (Động) Giành lấy, tranh thủ. ◎Như: “tranh đoạt” 爭奪 tranh giành, “đoạt tiêu” 奪標 giật giải.
4. (Động) Lầm lỡ, làm mất. ◇Mạnh Tử 孟子: “Bách mẫu chi điền, vật đoạt kì thì, sổ khẩu chi gia khả dĩ vô cơ hĩ” 百畝之田, 勿奪其時, 數口之家可以無饑矣 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Ruộng trăm mẫu, đừng lỡ mất thời cơ, nhà mấy miệng ăn khả dĩ khỏi bị đói vậy.
5. (Động) Quyết định. ◎Như: “tài đoạt” 裁奪, “định đoạt” 定奪 đều là nghĩa quyết định nên chăng cả.
6. (Động) Xông ra, sấn ra. ◎Như: “đoạt môn nhi xuất” 奪門而出 xông cửa mà ra, “lệ thủy đoạt khuông nhi xuất” 淚水奪眶而出 nước mắt trào ra vành mắt.
7. (Động) Rực rỡ, đẹp mắt. ◎Như: “quang thải đoạt mục” 光彩奪目 màu sắc rực rỡ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giả Chánh nhất cử mục, kiến Bảo Ngọc trạm tại cân tiền, thần thái phiêu dật, tú sắc đoạt nhân” 賈政一舉目, 見寶玉站在跟前, 神彩飄逸, 秀色奪人 (Đệ nhị thập tam hồi) Giả Chính ngước mắt nhìn, thấy Bảo Ngọc đứng ngay trước mặt, dáng điệu thanh nhã, vẻ mặt tuấn tú.
8. (Động) Bỏ sót. ◎Như: “ngoa đoạt” 訛奪 bỏ sót.
9. (Danh) Con đường hẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cướp: 掠奪 Cướp đoạt; 劫奪 Cướp bóc; 巧取豪奪 Lừa gạt cướp bóc;
② Giật: 奪錦標 Giật giải (thưởng); 奪紅旗 Giật cờ đỏ;
③ Tước (đoạt), lấy đi: 剝奪 Tước đoạt;
④ (văn) Giải quyết, quyết định: 定奪 Định đoạt; 裁奪 Quyết định;
⑤ (văn) Sót rớt: 訛奪 Sai sót;
⑥ (văn) Đường hẹp.

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to take away forcibly
(3) to wrest control of
(4) to compete or strive for
(5) to force one's way through
(6) to leave out
(7) to lose

Tự hình 4

Dị thể 6

Từ ghép 38

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [ㄉㄨˋ]

U+5EA6, tổng 9 nét, bộ ān 广 (+6 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Các dụng cụ dùng để đo dài ngắn, như trượng, thước, v.v.
2. (Danh) Mức, trạng huống đạt tới (của vật thể). ◎Như: “trường độ” 長度 độ dài, “thấp độ” 溼度 độ ẩm, “toan độ” 酸度 độ chua.
3. (Danh) Phép tắc, quy phạm. ◎Như: “pháp độ” 法度, “chế độ” 制度.
4. (Danh) Tiêu chuẩn. ◎Như: “hạn độ” 限度.
5. (Danh) Khí lượng (của người). ◎Như: “khoát đạt đại độ” 豁達大度 ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
6. (Danh) Dáng dấp, phong cách, nghi thái (hiện ra bên ngoài). ◎Như: “phong độ” 風度, “thái độ” 態度.
7. (Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị đo góc, sức nóng, v.v. ◎Như: cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. (2) Lần, lượt, chuyến. ◎Như: “nhất niên nhất độ” 一年一度 mỗi năm một lần.
8. (Danh) Chiều (trong môn toán học: chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của vật thể). ◎Như: “tam độ không gian” 三度空間 không gian ba chiều.
9. (Danh) Họ “Độ”.
10. (Động) Qua, trải qua. ◎Như: “độ nhật như niên” 度日如年 một ngày qua lâu như một năm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thiếp độ nhật như niên, nguyện quân liên nhi cứu chi” 妾度日如年, 願君憐而救之 (Đệ bát hồi) Thiếp coi một ngày bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt.
11. (Động) Từ bờ này sang bờ bên kia. § Cũng như “độ” 渡. ◇Hán Thư 漢書: “Nhược phù kinh chế bất định, thị do độ giang hà vong duy tiếp” 若夫經制不定, 是猶度江河亡維楫 (Giả Nghị truyện 賈誼傳) Nếu phép tắc quy chế không xác định, thì cũng như vượt qua sông mà quên mang theo mái chèo. § Nhà “Phật” 佛 bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là “thế độ” 剃度. Sáu phép: “bố thí” 布施, “trì giới” 持戒, “nhẫn nhục” 忍辱, “tinh tiến” 精進, “thiền định” 禪定, “trí tuệ” 智慧 gọi là “lục độ” 六度. Nghĩa là sáu phép ấy khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
12. (Động) Đi tới. § Cũng như “độ” 渡. ◇Vương Chi Hoán 王之渙: “Khương địch hà tu oán dương liễu, Xuân quang bất độ Ngọc Môn Quan” 羌笛何須怨楊柳, 春光不度玉門關 (Lương Châu từ 涼州詞) Sáo người Khương chẳng nên oán hận cây dương liễu làm chi, Ánh sáng mùa xuân không ra tới Ngọc Môn Quan.
13. Một âm là “đạc”. (Động) Mưu tính. ◎Như: “thốn đạc” 忖度 liệu lường.
14. (Động) Đo. ◎Như: “đạc lượng” 度量 đo lường. ◇Phạm Đình Hổ 范廷琥: “Trung Hưng thì đạc Hà Khẩu phường tân dĩ xử bắc khách” 中興時度河口坊津以處北客 (Vũ trung tùy bút 雨中隨筆) Đời (Lê) Trung Hưng, đo dọc bến phường Hà Khẩu, để cho Hoa kiều trú ngụ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to estimate
(2) Taiwan pr. [duo4]

Tự hình 4

Dị thể 8

Chữ gần giống 1

Từ ghép 14

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [ㄉㄜˊ]

U+5FB3, tổng 14 nét, bộ chì 彳 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Một cách viết của chữ “đức” 德. ◇Trần Nhân Tông 陳仁宗: “Nhất thị đồng nhân thiên tử đức” 一視同仁天子徳 (Họa Kiều Nguyên Lãng vận 和喬元朗韻) Khắp thấy "đồng nhân" (cùng thương người) là đức của bậc thiên tử.

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [duō ㄉㄨㄛ]

U+6387, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nhặt lấy
2. hứng lấy
3. cướp bóc
4. chọn lựa
5. đâm, xiên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhặt lấy. ◎Như: “xuyết thập” 掇拾 thu thập, nhặt nhạnh. ◇Thi Kinh 詩經: “Thải thải phù dĩ, Bạc ngôn xuyết chi” 采采芣, 薄言掇之 (Chu nam 周南, Phù dĩ 芣苢) Hái hái trái phù dĩ, Hãy cứ thu nhặt lấy.
2. (Động) Hái, hứng lấy. ◇Tào Tháo 曹操: “Minh minh như nguyệt, Hà thì khả xuyết?” 明明如月, 何時可掇 (Đoản ca hành 短歌行) Vằng vặc như trăng, Bao giờ thì hứng được?
3. (Động) Chọn lựa. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Bác sưu tinh xuyết, biên nhi thứ chi” 博搜精掇, 編而次之 (Dữ Nguyên Cửu thư 與元九書) Tìm tòi rộng khắp, chọn lựa kĩ càng, thu thập và sắp xếp thứ tự.
4. (Động) Bưng, đem ra. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Vũ Tùng xuyết điều đắng tử” 武松掇條凳子 (Đệ nhị thập lục hồi) Võ Tòng bưng ra một chiếc ghế.
5. (Động) Dẫn dụ người làm bậy. ◎Như: “thoán xuyết” 攛掇 xúi giục.
6. (Động) Cướp bóc.
7. (Động) Đâm, xiên.
8. (Tính) Ngắn.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 7

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+6553, tổng 11 nét, bộ pù 攴 (+7 nét)
phồn thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 奪|夺[duo2]

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+655A, tổng 11 nét, bộ pù 攴 (+7 nét)
giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 奪|夺[duo2]

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+6560, tổng 12 nét, bộ pù 攴 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nhấc lên
2. cân nhắc

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nhấc (một vật bằng tay): Xem 敁;
② Cân nhắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết khác của chữ Uyết 敪.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 5

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+656A, tổng 12 nét, bộ pù 攴 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: điêm xuyết 敁敪)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) “Điêm xuyết” 敁敪: xem “điêm” 敁.

Từ điển Trung-Anh

(1) to weigh
(2) to cut
(3) to come without being invited

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

Từ ghép 1

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [shì ㄕˋ, ㄧˋ, ㄗㄜˊ]

U+6CFD, tổng 8 nét, bộ shǔi 水 (+5 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 澤.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [shì ㄕˋ, ㄧˋ, ㄗㄜˊ]

U+6FA4, tổng 16 nét, bộ shǔi 水 (+13 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đầm, chằm, chỗ nước đọng lớn. ◎Như: “thâm sơn đại trạch” 深山大澤 núi thẳm đầm lớn.
2. (Danh) Ân huệ, lộc. ◎Như: “ân trạch” 恩澤 làm sự lợi ích (ân đức thấm tới mọi người).
3. (Danh) Phong khí cùng việc làm hay của người trước còn lưu lại. ◇Lễ Kí 禮記: “Thủ trạch tồn yên” (Ngọc tảo 玉藻) 手澤存焉 Hơi tay còn vậy (nhờ người trước làm ra mà người sau được hưởng, như sách vở...).
4. (Danh) Áo lót mình. ◇Thi Kinh 詩經: “Khởi viết vô y, Dữ tử đồng trạch” 豈曰無衣, 與子同澤 (Tần phong 秦風, Vô y 無衣) Há rằng (anh) không có áo? (Thì) cùng anh mặc chung cái áo lót.
5. (Danh) Họ “Trạch”.
6. (Danh) “Trạch cung” 澤宮 nhà tập bắn, trại bắn.
7. (Động) Thấm ướt, thấm nhuần. ◎Như: “vũ trạch” 雨澤 mưa thấm.
8. (Động) Mân mê. ◇Lễ Kí 禮記: “Cộng phạn bất trạch thủ” 共飯不澤手 (Khúc lễ thượng 曲禮上) Cơm ăn chung thì tay đừng sờ mó (vì tay mồ hôi không được sạch).
9. (Tính) Nhẵn, bóng. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Tham nhập thất trung, nhân tạ ki tháp, võng bất khiết trạch” 探入室中, 裀藉幾榻, 罔不潔澤 (Anh Ninh 嬰寧) Đi vào trong nhà, đệm chiếu đều sạch bóng.

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 48

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [duō ㄉㄨㄛ]

U+88F0, tổng 13 nét, bộ yī 衣 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

vá (áo)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khíu, vá. ◎Như: “bổ chuyết” 補裰 vá áo quần.
2. (Danh) “Trực chuyết” 直裰 áo mặc thường ngày thời xưa. Sau thường chỉ y phục của nhà sư, đạo sĩ hoặc sĩ tử. § Cũng gọi là “trực bi” 直襬, “trực thân” 直身. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Đãi tha khởi lai, xuyên liễu trực chuyết, xích trước cước, nhất đạo yên tẩu xuất tăng đường lai” 待他起來, 穿了直裰, 赤著腳, 一道煙走出僧堂來 (Đệ tứ hồi) Đợi đến khi (Lỗ Trí Thâm) thức dậy, (thấy) y xốc áo bào, đi chân không, xăm xăm bước ra ngoài tăng đường.
3. § Ta quen đọc là “xuyết”.

Tự hình 2

Chữ gần giống 8

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ [chuò ㄔㄨㄛˋ, duò ㄉㄨㄛˋ]

U+8E31, tổng 16 nét, bộ zú 足 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đi bách bộ, đi thong thả, đi dạo, đi tản bộ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đi thong thả, đi tản bộ. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Triệu thái da đạc khai khứ, nhãn tình đả lượng trước tha đích toàn thân, nhất diện thuyết” 趙太爺踱開去, 眼睛打量著他的全身, 一面說 (A Q chánh truyện 阿Q正傳) Cụ Triệu vừa đi từ từ lại, với ánh mắt thăm dò nhìn y khắp người, vừa nói.

Từ điển Thiều Chửu

① Đi thong thả.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đi bách bộ, đi thong thả, đi dạo, đi tản bộ: 踱來踱去 Đi đi lại lại; 踱方步 Đi bước một.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đặt cả bàn chân xuống — Bước chầm chậm.

Từ điển Trung-Anh

(1) to stroll
(2) to pace
(3) Taiwan pr. [duo4]

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

Từ ghép 3

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+922C, tổng 12 nét, bộ jīn 金 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 鐸|铎, large ancient bell

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+9438, tổng 21 nét, bộ jīn 金 (+13 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

cái chuông lắc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái chuông lắc, một loại nhạc khí, có cán và lưỡi, đánh vào lưỡi thì phát ra tiếng. Ngày xưa khi nào ra tuyên mệnh lệnh thì lắc chuông. ◎Như: “mộc đạc” 木鐸 cái mõ (có lưỡi bằng gỗ). § Ghi chú: Ngày xưa dùng cái đạc để tuyên lời dạy, cho nên gọi những người chủ trì về việc giáo hóa là “tư đạc” 司鐸.
2. (Danh) Họ “Đạc”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái mõ: 木鐸 Cái mõ (bằng gỗ);
② (văn) Cái chuông lắc.

Từ điển Trung-Anh

large ancient bell

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 48

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

duó ㄉㄨㄛˊ

U+94CE, tổng 10 nét, bộ jīn 金 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái chuông lắc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鐸.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鐸

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái mõ: 木鐸 Cái mõ (bằng gỗ);
② (văn) Cái chuông lắc.

Từ điển Trung-Anh

large ancient bell

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Bình luận 0