Có 4 kết quả:

咶 huài ㄏㄨㄞˋ坏 huài ㄏㄨㄞˋ壊 huài ㄏㄨㄞˋ壞 huài ㄏㄨㄞˋ

1/4

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nếm, liếm, ăn. § Xưa dùng như “thiểm” 舔.
2. Một âm là “hoái”. (Động) Suyễn tức, khó thở.
3. Một âm là “quát”. (Tính) Ồn ào, rầm rĩ, huyên náo.
4. Một âm là “oa”. (Trạng thanh) (1) Tiếng va chạm. (2) Tiếng lải nhải, o oe.

Tự hình 1

Dị thể 4

Bình luận 0

huài ㄏㄨㄞˋ [péi ㄆㄟˊ, ㄆㄧ]

U+574F, tổng 7 nét, bộ tǔ 土 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tồi, kém, xấu, hư, hỏng, ung

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Núi gò thấp.
2. (Danh) Tường, vách. ◇Hán Thư 漢書: “Tạc phôi dĩ độn” 鑿坏以遁 (Dương Hùng truyện hạ 揚雄傳下) Đục tường mà trốn.
3. (Danh) Khí cụ bằng đất hoặc ngói chưa nung. § Thông “phôi” 胚.
4. Một âm là “bùi”. (Động) Lấy đất lấp lỗ trống lại. ◇Lễ Kí 禮記: “Trập trùng bùi hộ” 蟄蟲坏戶 (Nguyệt lệnh 月令) Trùng ngủ đông lấp đất cửa hang.
5. Một âm là “hoại” § Một dạng viết của “hoại” 壞.
6. § Giản thể của chữ 壞.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngói mộc.
② Một âm là bùi. Lấy đất lấp lỗ hang lại.
③ Tường vách.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vun đất, lấy đất trét chỗ hở;
② Tường sau nhà.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 壞.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xấu, không tốt: 壞人壞事 Người xấu việc dở; 氣候很壞 Khí hậu rất xấu;
② Hoại, hỏng, thối, huỷ nát: 破壞 Phá hoại; 自行車壞了 Xe đạp hỏng rồi; 搞壞了 Làm hỏng rồi; 蘋果壞了 Táo thối rồi;
③ Quá, hết sức: 氣壞了 Tức quá; 忙壞了 Bận quá, bận hết sức;
④ (văn) Thua.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Như 坯;
② Núi đất một tầng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 坯

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp thêm vào — Các âm khác là Nhưỡng, Phôi, Hoại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết tắt của chữ Hoại 壞.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết giản dị của chữ Nhưỡng 壤 — Các âm khác là Bùi, Phô, Hoại. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ nặn bằng đất chưa đem nung — Các âm khác là Bùi, Hoại, Nhưỡng. Xem các âm này.

Từ điển Trung-Anh

(1) bad
(2) spoiled
(3) broken
(4) to break down
(5) (suffix) to the utmost

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 68

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

huài ㄏㄨㄞˋ

U+58CA, tổng 16 nét, bộ tǔ 土 (+13 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 壞|坏

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

huài ㄏㄨㄞˋ

U+58DE, tổng 19 nét, bộ tǔ 土 (+16 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tồi, kém, xấu, hư, hỏng, ung

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Phá hỏng, làm hỏng. ◎Như: “phá hoại” 破壞 phá hỏng, “ngã nhất bất tiểu tâm bả môn tràng hoại liễu” 我一不小心把門撞壞了 tôi không cẩn thận đụng hư cửa rồi.
2. (Động) Hư nát, mục nát, thối nát. ◎Như: “bình quả hoại liễu” 蘋果壞了 táo thối rồi, “tự hành xa hoại liễu” 自行車壞了 xe đạp hỏng rồi.
3. (Động) Phá bó, hủy. ◇Hán Thư 漢書: “Vũ vương mạt, Lỗ cộng vương hoại Khổng Tử trạch, dục dĩ quảng kì cung” 武王末, 魯共王壞孔子宅, 欲以廣其宮 (Nghệ văn chí 藝文志) Cuối đời Vũ vương, nước Lỗ cùng vua hủy bỏ nhà Khổng Tử, muốn mở rộng cung điện.
4. (Tính) Âm hiểm, giảo trá. ◎Như: “nhĩ biệt dữ ngã sử hoại tâm nhãn nhi” 你別與我使壞心眼兒 mi đừng có giở thủ đoạn xảo trá với ta.
5. (Tính) Xấu, không tốt. ◎Như: “khí hậu ngận hoại” 氣候很壞 khí hậu rất xấu.
6. (Phó) Rất, hết sức. ◎Như: “mang liễu nhất chỉnh thiên, chân bả ngã lụy hoại liễu” 忙了一整天, 真把我累壞了 bận rộn cả ngày, thật làm tôi mệt quá sức.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xấu, không tốt: 壞人壞事 Người xấu việc dở; 氣候很壞 Khí hậu rất xấu;
② Hoại, hỏng, thối, huỷ nát: 破壞 Phá hoại; 自行車壞了 Xe đạp hỏng rồi; 搞壞了 Làm hỏng rồi; 蘋果壞了 Táo thối rồi;
③ Quá, hết sức: 氣壞了 Tức quá; 忙壞了 Bận quá, bận hết sức;
④ (văn) Thua.

Từ điển Trung-Anh

(1) bad
(2) spoiled
(3) broken
(4) to break down
(5) (suffix) to the utmost

Tự hình 4

Dị thể 11

Từ ghép 68

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0