Có 12 kết quả:

乃 nǎi ㄋㄞˇ倷 nǎi ㄋㄞˇ奶 nǎi ㄋㄞˇ妳 nǎi ㄋㄞˇ嬭 nǎi ㄋㄞˇ廼 nǎi ㄋㄞˇ氖 nǎi ㄋㄞˇ疓 nǎi ㄋㄞˇ腇 nǎi ㄋㄞˇ艿 nǎi ㄋㄞˇ迺 nǎi ㄋㄞˇ釢 nǎi ㄋㄞˇ

1/12

nǎi ㄋㄞˇ

U+4E43, tổng 2 nét, bộ piě 丿 (+1 nét)
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển phổ thông

bèn (trợ từ)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Là. ◎Như: “thất bại nãi thành công chi mẫu” 失敗乃成功之母 thất bại là mẹ thành công. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Du hoảng phù khởi viết: Công nãi Hán tướng, ngô nãi bố y, hà khiêm cung như thử?” 攸慌扶起曰: 公乃漢相, 吾乃布衣, 何謙恭如此? (Đệ tam thập hồi) (Hứa) Du sợ hãi vội vàng đỡ (Tào Tháo) lên nói: Ông là tướng nhà Hán, tôi là một người áo vải, sao lại khiêm nhường quá thế?
2. (Liên) Bèn, rồi thì, bởi vậy. ◇Tô Thức 蘇軾: “Dư nãi nhiếp y nhi thướng” 予乃攝衣而上 (Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦) Tôi bèn vén áo mà lên
3. (Liên) Nếu, như quả. ◇Mạnh Tử 孟子: “Nãi sở nguyện, tắc học Khổng Tử dã” 乃所願, 則學孔子也 (Công Tôn Sửu thượng 公孫丑上) Nếu đúng như điều mong mỏi, thì học theo Khổng Tử vậy.
4. (Liên) Mà. § Dùng như “nhi” 而. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Phi độc Chính chi năng, nãi kì tỉ giả, diệc liệt nữ dã” 非獨政之能, 乃其姊者, 亦列女也 (Hàn sách nhị, Hàn Khôi tướng Hàn 韓傀相韓) Không chỉ (Nhiếp) Chính là bậc anh hùng (có tài năng), mà chị của ông ta cũng là một liệt nữ nữa.
5. (Phó) Mới, thì mới. ◇Sử Kí 史記: “Ngô Khởi nãi tự tri phất như Điền Văn” 吳起乃自知弗如田文 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Ngô Khởi mới biết mình không bằng Điền Văn.
6. (Phó) Chỉ. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Thiên hạ thắng giả chúng hĩ, nhi bá giả nãi ngũ” 天下勝者眾矣, 而霸者乃五 (Nghĩa thưởng 義賞) Người thắng trong thiên hạ rất đông, nhưng làm nên nghiệp bá chỉ có năm người.
7. (Phó) Thì ra, lại là. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Vấn kim thị hà thế, nãi bất tri hữu Hán, vô luận Ngụy, Tấn” 問今是何世, 乃不知有漢, 無論魏, 晉 (Đào hoa nguyên kí 桃花源記) Hỏi bây giờ là đời nào, thì ra họ không biết có đời Hán nữa, nói chi đến đời Ngụy và Tấn.
8. (Đại) Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai: anh, mày, v.v. ◇Thượng Thư 尚書: “Trẫm tâm trẫm đức duy nãi tri” 朕心朕德惟乃知 (Khang cáo 康誥) Tâm của trẫm, đức của trẫm, chỉ có nhà ngươi biết.
9. (Đại) Đây, này, như thế, v.v. ◇Thượng Thư 尚書: “Nãi phi dân du huấn, phi thiên du nhược” 乃非民攸訓, 非天攸若 (Vô dật 無逸) Đó không phải là dạy dỗ dân chúng, không phải là thuận theo trời.
10. (Đại) Chỉ thị hình dung từ ngôi thứ hai: của anh, của mày, v.v. ◎Như: “nãi huynh” 乃兄 anh mày, “nãi đệ” 乃第 em mày.
11. (Đại) Chỉ thị hình dung từ ngôi thứ ba: của anh ấy, của nó, v.v. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Nhược dân bất lực điền, mặc nãi gia súc” 若民不力田, 墨乃家畜 (Thượng nông 上農) Nếu dân chúng không ra sức làm ruộng, thì tịch thu gia súc của họ.
12. Một âm là “ái”. (Danh) “Ai ái” 欸乃 lối hát chèo đò. ◇Lục Du 陸游: “Trạo ca ai ái há Ngô chu” 櫂歌欸乃下吳舟 (Nam định lâu ngộ cấp vũ 南定樓遇急雨) Chèo ca "ái ái" xuống thuyền Ngô.
13. § Ghi chú: Còn viết là 廼. Nghĩa như “nãi” 乃.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Là: 失敗乃成功之母 Thất bại là mẹ thành công; 呂公女乃呂後也 Con gái Lã công là Lã hậu (Sử kí); 天下乃天下人之天下,非一人之天下也 Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, chứ không phải thiên hạ của một người (Hán thư);
② Bởi vậy, nên, bèn, rồi, thì: 因山勢高峻,乃在山腰休息片時 Bởi núi cao ngất, nên phải nghỉ chốc lát ở lưng núi; 龐涓自知智窮兵敗,乃自剄 Bàng Quyên tự biết trí cùng binh bại, nên (bèn) lấy dao tự cắt cổ chết (Sử kí); 斷其喉,盡其肉,乃去 Cắn đứt cổ họng nó, ăn hết thịt nó, rồi bỏ đi (Liễu Tôn Nguyên: Cầm chi lư);
③ Mới, thì mới (chỉ kết quả của một hay những điều kiện đã hội đủ): 惟虛心乃能進步 Chỉ có khiêm tốn mới có tiến bộ; 性能多食,一飯至三昇乃飽 Tính (ông ta) có thể ăn nhiều, mỗi bữa ăn phải đến ba thưng (cơm) mới no (Nguỵ thư); 見象牙乃知其大于牛 Có trông thấy ngà voi thì mới biết voi lớn hơn bò (Hoài Nam tử); 知地知天,勝乃可全 Biết rõ địa hình và thiên thời thì mới có thể thắng trọn vẹn được (Tôn tử: Địa hình thiên); 鳴呼! 士窮乃見節義 Than ôi! Kẻ sĩ có cùng khốn rồi mới thấy được tiết nghĩa (Hàn Dũ);
④ (Nay, bây giờ, đến giờ) mới... (biểu thị một động tác hoặc tình huống sau này mới được thực hiện hoặc xảy ra): 吾求君子久矣,今乃得之 Ta tìm người quân tử đã lâu rồi, nay mới được gặp (Quốc ngữ); 寡人聞夫子 久矣,今乃得見 Quả nhân nghe nói về phu tử đã lâu rồi, nay mới được gặp (Án tử Xuân thu);
⑤ Chỉ, chỉ có: 天下勝者眾矣,而霸者乃五 Người thắng trong thiên hạ rất nhiều, nhưng làm nên nghiệp bá thì chỉ có năm (Lã thị Xuân thu); 及湯之時,諸侯三千。當今之世,南面稱寡者,乃二十四 Đến thời vua Thang, chư hầu có tới ba ngàn. Đời nay, nhìn về hướng nam mà xưng là vua chư hầu, chỉ có hai mươi bốn người (Chiến quốc sách);
⑥ Mới, vừa mới, mới vừa: 鳥乃去矣,後稷呱矣 Con chim mới vừa đi khỏi, thì ông Hậu Tắc đã khóc (Thi Kinh: Đại nhã, Sinh dân); 乃啟其口,匕首已陷于胸矣 Ông ta vừa mới mở miệng ra thì cây chuỷ thủ (dao găm) đã vùi vào tới bụng rồi (Tân thư); 古之王者,太子乃生,因舉以禮 Các bậc đế vương thời xưa, khi mới sinh thái tử thì cử hành nghi lễ (Đại đới lễ kí);
⑦ Lại, lại là, thì ra lại là: 諸將皆喜,人人各自以爲得大將。至拜大將,乃韓信也 Các tướng đều mừng, mọi người đều tự cho là đã có được đại tướng. Đến khi họ đến ra mắt đại tướng, thì ra (người đó) lại là Hàn Tín (Sử kí: Hoài Âm Hầu liệt truyện); 問今是何世,乃不知有漢,無論魏晉 Khi hỏi nay là đời nào, thì lại không biết có đời Hán, và không nói gì đến triều Ngụy, triều Tấn (Đào Uyên Minh: Đào hoa nguyên kí);
⑧ Há, sao lại: 高皇帝之意,乃敢不聽? Ý của Cao hoàng đế, sao lại dám không nghe? (Hán thư); 則向之所謂士者,乃非士乎? Thế thì kẻ sĩ đã nói trước đây, há chẳng phải là kẻ sĩ hay sao? (Công Tôn Long tử);
⑨ Lại, mà lại (biểu thị ý ngược lại): 彼能是,而我乃不能是 Ông ta có thể như thế, nhưng tôi (thì) lại không thể thế được (Hàn Dũ: Nguyên huỷ); 不見子允,乃見狡童 Không thấy Tử Sung, lại thấy một đứa trẻ giảo quyệt (Thi Kinh); 別雖一緒,事乃萬族 Cái tình li biệt tuy giống nhau, nhưng lí do li biệt lại có hàng vạn kiểu khác nhau (Giang Văn Thông tập: Biệt phú);
⑩ Còn, mà còn (cho biết sự việc như thế mà còn như thế, huống gì..., dùng như 尚且): 夫政不平也,乃斬伐四國,而況二人乎? Chính sự bất bình, còn đánh phạt bốn nước (= các nước chư hầu ở bốn phương còn phải bị đánh phạt), huống gì là hai người? (Tân tự);
⑪ Lại, và lại, mà lại, lại còn, mà còn (dùng như các liên từ 又,而且): 非獨政之能,乃其姊者,亦列女也 Không chỉ Nhiếp Chính có tài năng, mà chị của ông ta còn là một liệt nữ nữa (Chiến quốc sách); 此非特無術也,又乃無行 Như thế không chỉ là vô thuật, mà còn vô hạnh nữa (Hàn Phi tử);
⑫ Hay là: 意者朕之政有所失而行有過與?乃天道有不順,地利或不得,人事多失和,鬼神廢不享與?(Nhiều năm mùa màng thất bát...) có phải là do chính sự và việc làm của ta có chỗ sai sót lầm lỗi? Hay là tại đạo trời có chỗ không thuận, địa lợi có chỗ không đạt, nhân sự phần nhiều bất hoà, và quỷ thần bị bỏ phế không cúng tế? (Hán thư: Văn đế kỉ);
⑬ Nếu (biểu thị ý giả thiết): 乃越逐不復,汝則有常刑 Nếu các ngươi rời bỏ cương vị để đuổi theo mà không chịu báo cáo, thì các ngươi sẽ chịu hình phạt thường (Thượng thư: Phí thệ);
⑭ Trợ từ ở đầu câu hoặc giữa câu, giúp cho thanh vận được hài hoà: 乃場乃疆 ,乃積乃倉 Sửa bờ ruộng, chỉnh cương giới, tích lương thực, sửa kho chứa (Thi Kinh: Đại nhã, Công Lưu);
⑮ Của anh, của nhà ngươi, của các ngươi (dùng như đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, ở sở hữu cách): 爾其無忘乃父之志 Ngươi hãy chớ quên tâm chí của cha ngươi (Âu Dương Tu: Linh Quan truyện tự); 古代先王暨乃祖乃父,胥乃逸勤 Các bậc tiên vương đời trước cùng với các bậc cha ông của các ngươi đều vui khổ có nhau (Thượng thư: Bàn Canh thượng);
⑯ Anh, các anh, ngươi, các ngươi (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, làm chủ ngữ): 朕心朕德,惟乃知 Tấm lòng và việc làm của ta, chỉ có nhà ngươi biết (Thượng thư: Khang cáo); 今慾發之,乃能從我乎? Nay tôi muốn phát binh đi đánh, ông có thể theo tôi được không? (Hán thư: Địch Nghĩa truyện);
⑰ Nó, ông ấy, họ, bọn họ (đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, ở sở hữu cách): 若民不力田,墨乃家畜 Nếu dân chúng không ra sức làm ruộng, thì tịch thu gia súc của họ (Lã thị Xuân thu: Thượng nông); 試問誰家子,乃老能佩刀 Thử hỏi con nhà ai, mà cha nó mang đao (Lí Hạ thi tập: Cảm phúng);
⑱ Đây, này, như thế (biểu thị sự cận chỉ, thay cho sự vật hoặc tình huống, dùng như 上,是,若是): 乃非民攸訓,非天攸若 Đó không phải là dạy dỗ dân chúng, không phải là thuận theo trời (Thượng thư: Vô dật); 天何預乃事邪? Trời sao lại can dự vào những việc này? (Lưu Vũ Tích: Thiên luận thượng); 子毌乃稱! Ông đừng bảo như thế (Trang tử: Đức sung phù);

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Là. Ấy là. Bài Văn sách Lấy chồng cho đáng tấm chồng của Lê Quý Đôn có câu: » Chân lấm tay bùn, chàng nông nãi vũ phu chi cục kịch « — Bèn. Rồi thì. Tiếng dùng để nối các mệnh đề — Ngươi. Mày ( đại danh từ ngôi thứ 2 ).

Từ điển Trung-Anh

variant of 乃[nai3]

Từ điển Trung-Anh

(1) to be
(2) thus
(3) so
(4) therefore
(5) then
(6) only
(7) thereupon

Từ điển Trung-Anh

variant of 乃[nai3]

Tự hình 6

Dị thể 10

Từ ghép 22

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+5037, tổng 10 nét, bộ rén 人 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ông, anh, mày

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) Ông, anh, mày.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Nại 倷.

Từ điển Trung-Anh

you (dialect)

Tự hình 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+5976, tổng 5 nét, bộ nǚ 女 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đàn bà
2. vú
3. sữa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vú. § Cũng gọi là “nhũ phòng” 乳房. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Văn Nhân Sanh hựu mạc khứ, chỉ kiến nhuyễn đoàn đoàn lưỡng chích nãi nhi. Văn Nhân Sanh tưởng đạo: Giá tiểu trưởng lão, hựu bất phì bàn, như hà hữu nhẫm bàn nhất đối hảo nãi?” 聞人生又摸去, 只見軟團團兩隻奶兒. 聞人生想道: 這小長老, 又不肥胖, 如何有恁般一對好奶? (Quyển tam tứ).
2. (Danh) Mẹ. ◎Như: “nãi mẫu” 奶母 bà vú.
3. (Danh) Sữa. ◎Như: “ngưu nãi” 牛奶 sữa bò.
4. (Danh) § Xem “nãi nãi” 奶奶.
5. (Động) Cho bú. § Nghĩa rộng: nuôi dưỡng. ◎Như: “nãi hài tử” 奶孩子 cho con bú.
6. (Tính) Thuộc về thời kì còn trẻ con. ◎Như: “nãi danh” 奶名 tên tục (tên gọi khi còn bé).

Từ điển Thiều Chửu

① Tiếng gọi chung của đàn bà.
② Tục gọi sữa là nãi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vú;
② Sữa: 牛奶 Sữa bò; 羊奶 Sữa dê;
③ Cho bú: 奶孩子 Cho con bú;
④ Vú, bà (tiếng gọi bà của trẻ con);
⑤ Từ để gọi người đàn bà với ý tôn kính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sữa của người hoặc thú vật Td: Ngưu nãi ( sữa bò ) — Tiếng để gọi người đàn bà đã có chồng.

Từ điển Trung-Anh

variant of 嬭|奶[nai3]

Từ điển Trung-Anh

(1) mother
(2) variant of 奶[nai3]

Từ điển Trung-Anh

(1) breast
(2) milk
(3) to breastfeed

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 107

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ [ㄋㄧˇ]

U+59B3, tổng 8 nét, bộ nǚ 女 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đàn bà
2. vú
3. sữa

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “nãi” 嬭.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 嬭

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 奶.

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) Mẹ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Nãi 奶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đại danh từ ngôi thứ hai ( Bà, Chị, Mày… ). Dùng riêng để gọi phái nữ — Một âm là Nãi, là cách viết giản tiện của chữ Nãi 嬭.

Từ điển Trung-Anh

variant of 嬭|奶[nai3]

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+5B2D, tổng 17 nét, bộ nǚ 女 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đàn bà
2. vú
3. sữa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vú. § Thông “nãi” 奶.
2. (Danh) Tiếng tôn xưng phụ nữ.
3. Một âm là “nễ”. (Danh) Mẹ, mẫu thân. § Người nước Sở gọi mẹ là “nễ”.

Từ điển Trần Văn Chánh

(đph) Mẹ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 奶.

Từ điển Trung-Anh

(1) mother
(2) variant of 奶[nai3]

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 5

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+5EFC, tổng 8 nét, bộ yǐn 廴 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

bèn (trợ từ)

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “nãi” 迺 hay chữ “nãi” 乃.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ nãi 迺 hay chữ nãi 乃.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 迺 (bộ 辶), 乃 (bộ 丿).

Từ điển Trung-Anh

variant of 乃[nai3]

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+6C16, tổng 6 nét, bộ qì 气 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tố neon, khí neon, Ne

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nguyên tố hóa học (neon, Ne).

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Nê-ông (Neon, kí hiệu Ne).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ chất Neon ( dùng trong Bạch thoại ).

Từ điển Trung-Anh

neon (chemistry)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 9

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+7593, tổng 7 nét, bộ nǐ 疒 (+2 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đinh (nhọt lúc mới mọc nóng và rất ngứa, sau rắn chắc đau)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh.
2. (Động) Muốn.

Tự hình 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+8147, tổng 12 nét, bộ ròu 肉 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: uỷ nỗi 腲腇)

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+827F, tổng 5 nét, bộ cǎo 艸 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: vu nãi 芋艿)

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 芋艿 [yùnăi].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ rậm.

Từ điển Trung-Anh

see 芋艿[yu4 nai3]

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+8FFA, tổng 9 nét, bộ chuò 辵 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bèn (trợ từ)

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên là chữ “nãi” 乃.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ nãi 乃.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 乃 (bộ 丿);
② [Năi] (Họ) Nãi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Nãi 乃.

Từ điển Trung-Anh

variant of 乃[nai3]

Tự hình 5

Dị thể 1

Bình luận 0

nǎi ㄋㄞˇ

U+91E2, tổng 10 nét, bộ jīn 金 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tên gọi cũ của nguyên tố neodi, Nd

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) (Tên gọi cũ của) 釹 [n=].

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) neodymium
(2) neptunium (chemistry)

Tự hình 1

Bình luận 0