Có 4 kết quả:

慳 xan湌 xan飡 xan餐 xan

1/4

xan [khan, san]

U+6173, tổng 14 nét, bộ tâm 心 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Keo kiệt, keo lận, bủn xỉn. ◎Như: “khan lận” 慳吝 keo lận, “nhất phá khan nang” 一破慳囊 một phá túi keo.
2. (Danh) Người keo kiệt. ◇Nam sử 南史: “Lưu Tú chi kiệm lận, (Hiếu Vũ) thường hô vi lão khan” 劉秀之儉吝,(孝武)常呼為老慳 (Vương Huyền Mô truyện 王玄謨傳) Lưu Tú tiết kiệm bủn xỉn, (Hiếu Võ) thường gọi là lão Keo.
3. (Động) Trở ngại, gian nan. ◇Thang Hiển Tổ 湯顯祖: “Giá ân ái tiền khan hậu khan, giá nhân duyên tả nan hữu nan” 這恩愛前慳後慳, 這姻緣左難右難 (Tử thoa kí 紫釵記) Ân ái này trước sau trở ngại, nhân duyên này phải trái khó khăn.
4. (Động) Thiếu. ◎Như: “duyên khan nhất diện, lưỡng nhân chí kim nhưng hỗ bất tương thức” 緣慳一面, 兩人至今仍互不相識 thiếu nhân duyên một mặt, hai người đến nay vẫn chưa được biết nhau.
5. § Ghi chú: Ta quen đọc là “xan”.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 5

Một số bài thơ có sử dụng

xan

U+6E4C, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. ăn
2. bữa cơm

Từ điển trích dẫn

1. § Tục dùng như chữ “xan” 餐.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 餐 (bộ 食).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Xan 餐.

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

xan [tôn]

U+98E1, tổng 11 nét, bộ thực 食 (+2 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

1. ăn
2. bữa cơm

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “xan” 餐.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 餐.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bữa ăn;
② Ăn (cơm). Như 餐.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Xan 餐 — Một âm khác là Tôn. Xem Tôn.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

xan

U+9910, tổng 16 nét, bộ thực 食 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ăn
2. bữa cơm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ăn. ◎Như: “tố xan” 素餐 không có công mà ăn lộc. ◇Tây du kí 西遊記: “Triêu xan dạ túc” 朝餐夜宿 (Đệ nhất hồi) Sáng ăn tối nghỉ.
2. (Danh) Cơm, thức ăn, đồ ăn. ◎Như: “tảo xan” 早餐 bữa ăn sáng, “tây xan” 西餐 món ăn theo lối tây phương.
3. (Danh) Lượng từ: bữa, chuyến. ◎Như: “nhất thiên tam xan phạn” 一天三餐飯 một ngày ba bữa cơm. ◇Trần Quốc Tuấn 陳國峻: “Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm” 余常臨餐忘食, 中夜撫枕 (Dụ chư bì tướng hịch văn 諭諸裨將檄文) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.

Từ điển Thiều Chửu

① Ăn, không có công mà ăn lộc gọi là tố xan 素餐.
② Bận, chuyến. Ăn một bữa cơm gọi là nhất xan 一餐.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ăn: 飽餐一頓 Ăn một bữa no nê; 素餐 Ngồi không ăn lộc;
② Bữa, bữa cơm: 一日三餐 Một ngày ba bữa;
③ Cơm, đồ ăn, thức ăn: 中餐 Cơm Trung Quốc; 西餐 Cơm tây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn cơm — Bữa cơm.

Tự hình 3

Dị thể 8

Chữ gần giống 3

Từ ghép 7

Một số bài thơ có sử dụng