Có 10 kết quả:

旄 mao毛 mao氂 mao牦 mao瑁 mao茅 mao茆 mao酕 mao髦 mao𬐒 mao

1/10

mao

U+65C4, tổng 10 nét, bộ phương 方 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

cờ mao

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 7

mao [mau, mào]

U+6BDB, tổng 4 nét, bộ mao 毛 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Viện Hán Nôm

lông mao

Tự hình 4

mao [li, ly]

U+6C02, tổng 15 nét, bộ mao 毛 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

mao ngưu (trâu đuôi dài)

Tự hình 1

Dị thể 10

Chữ gần giống 7

mao

U+7266, tổng 8 nét, bộ ngưu 牛 (+4 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

mao ngưu (trâu đuôi dài)

Tự hình 2

Dị thể 4

mao [mùi, mạo, mồi]

U+7441, tổng 13 nét, bộ ngọc 玉 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

mũ mao (ngọc mạo)

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 3

mao

U+8305, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

mao xá (nhà lợp cỏ); bạch mao (dược thảo)

Tự hình 3

Dị thể 1

mao

U+8306, tổng 8 nét, bộ thảo 艸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

cỏ mao

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 3

mao

U+9155, tổng 11 nét, bộ dậu 酉 (+4 nét)
hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

rượu mao

Tự hình 1

mao

U+9AE6, tổng 14 nét, bộ tiêu 髟 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

mao ngựa

Tự hình 2

Dị thể 8

mao []

U+2C412, tổng 9 nét, bộ bì 皮 (+4 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)