Có 5 kết quả:

林 lom臨 lom𡄦 lom𥍍 lom𦡶 lom

1/5

lom [lim, lum, lâm, lùm, lăm, lầm]

U+6797, tổng 8 nét, bộ mộc 木 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

lom khom

Tự hình 5

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

lom [lâm]

U+81E8, tổng 17 nét, bộ thần 臣 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lom khom

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 11

lom

U+21126, tổng 20 nét, bộ khẩu 口 (+17 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lom lem

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

lom [lọm]

U+2534D, tổng 22 nét, bộ mục 目 (+17 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lom lem

Chữ gần giống 13