Có 7 kết quả:

捘 thoa搓 thoa梭 thoa簑 thoa蓑 thoa釵 thoa钗 thoa

1/7

thoa [xoa]

U+6358, tổng 10 nét, bộ thủ 手 (+7 nét)
hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

thoa phấn

Tự hình 2

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

thoa [sai, tha, xaay, xay, xoay, xây]

U+6413, tổng 12 nét, bộ thủ 手 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoa phấn

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

thoa [thoi, toa]

U+68AD, tổng 11 nét, bộ mộc 木 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

thoa (tho dệt, có hình thoi)

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

thoa

U+7C11, tổng 16 nét, bộ trúc 竹 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoa (áo lá)

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

thoa [soa]

U+84D1, tổng 13 nét, bộ thảo 艸 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoa (áo lá)

Tự hình 2

Dị thể 7

Bình luận 0

thoa [soa]

U+91F5, tổng 11 nét, bộ kim 金 (+3 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

thoa (trâm cài tóc)

Tự hình 2

Dị thể 4

Bình luận 0

thoa

U+9497, tổng 8 nét, bộ kim 金 (+3 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoa (trâm cài tóc)

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0