Có 2 kết quả:

ㄩˇㄩˋ
Âm Pinyin: ㄩˇ, ㄩˋ
Tổng nét: 14
Bộ: yán 言 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶一一一丨フ一一丨フ一丨フ一
Thương Hiệt: YRMMR (卜口一一口)
Unicode: U+8A9E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngữ
Âm Nôm: ngỡ, ngữ, ngứa
Âm Nhật (onyomi): ゴ (go)
Âm Nhật (kunyomi): かた.る (kata.ru), かた.らう (kata.rau)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jyu5, jyu6

Tự hình 4

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/2

ㄩˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. ngôn ngữ
2. lời lẽ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói, nói chuyện, bàn luận. ◎Như: “bất ngôn bất ngữ” 不言不語 chẳng nói chẳng rằng. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần” 子不語: 怪, 力, 亂, 神 (Thuật nhi 述而) Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.
2. (Động) Kêu, hót (côn trùng, chim chóc, dã thú...). ◇Vi Trang 韋莊: “Lục hòe âm lí hoàng oanh ngữ” 綠槐陰裡黃鶯語 (Ứng thiên trường 應天長) Trong bóng mát cây hòe xanh, chim hoàng oanh hót.
3. (Danh) Lời nói bằng miệng. ◇Sầm Tham 岑參: “Mã thượng tương phùng vô chỉ bút, Bằng quân truyền ngữ báo bình an” 馬上相逢無紙筆, 憑君傳語報平安 (Phùng nhập kinh sứ 逢入京使) Trên lưng ngựa gặp nhau không sẵn giấy bút, Nhờ anh chuyển lời báo tin được bình an.
4. (Danh) Câu, lời (văn chương, thơ, từ). ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu” 語不驚人死不休 (Giang thượng trị Thủy Như Hải 江上值水如海) Câu thơ không làm người kinh hồn thì chết không yên.
5. (Danh) Riêng chỉ cổ ngữ, ngạn ngữ, tục ngữ, v.v. ◇Cốc Lương truyện 穀梁傳: “Ngữ viết: Thần vong tắc xỉ hàn” 語曰: 脣亡則齒寒 (Hi công nhị niên 僖公二年) Ngạn ngữ bảo: Môi hở răng lạnh.
6. (Danh) Tín hiệu, động tác để truyền đạt tư tưởng, tin tức. ◎Như: “thủ ngữ” 手語 lối biểu đạt dùng tay ra hiệu.
7. (Danh) Tiếng côn trùng, chim chóc. ◎Như: “thiền ngữ” 蟬語 tiếng ve sầu.
8. Một âm là “ngứ”. (Động) Bảo cho biết. ◇Tấn Thư 晉書: “Thường ngứ nhân viết: Đại Vũ thánh giả, nãi tích thốn âm, chí ư chúng nhân, đáng tích phân âm” 常語人曰: 大禹聖者, 乃惜寸陰,至於眾人, 當惜分陰 (Đào Khản truyện 陶侃傳) Thường bảo với mọi người rằng: Vua thánh Đại Vũ, tiếc từng tấc bóng mặt trời, còn những người bình thường chúng ta, phải biết tiếc từng phân bóng mặt trời.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mách, nói với, bảo với: 不以語人 Không mách ai cả; 來,吾語汝 Lại đây, ta bảo với (nói với) ngươi (Trang tử). Xem 語 [yư].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng nói, lời nói, ngữ: 越語 Tiếng Việt; 成語 Thành ngữ; 甜言蜜語 Lời ngon tiếng ngọt;
② Nói: 不言不語 Chẳng nói chẳng rằng; 細語 Nói nhỏ;
③ Lời tục, ngạn ngữ, thành ngữ: 語雲:不入虎穴,焉得虎子 Ngạn ngữ nói: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con;
④ Tín hiệu thay lời nói (có thể biểu đạt thay cho ngôn ngữ): 手語 Tín hiệu bằng tay; 燈語 Tín hiệu bằng đèn. Xem 語 [yù].

Từ điển Trung-Anh

(1) dialect
(2) language
(3) speech

Từ ghép 467

Ā ěr tài yǔ 阿爾泰語Ā fù hàn yǔ 阿富汗語Ā lā bó yǔ 阿拉伯語Ā lā mǐ yǔ 阿拉米語Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特剋語Āī sāi é bǐ yà yǔ 埃塞俄比亞語Àì ěr lán yǔ 愛爾蘭語àn yǔ 按語àn yǔ 暗語àn yǔ 案語Bā sī kè yǔ 巴斯克語bá yǔ 跋語Bǎo yǔ 保語Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外國語學院Běi jīng Wài guó yǔ Dà xué 北京外國語大學běi Yìn dù yǔ 北印度語běn zú yǔ 本族語biāo tí yǔ 標題語biāo yǔ 標語biāo yǔ pái 標語牌biāo zhǔn yǔ 標準語biǎo dá shī yǔ zhèng 表達失語症biǎo yǔ 表語bīn yǔ 賓語bīn yǔ guān xì cóng jù 賓語關係從句Bō lán yǔ 波蘭語Bō sī ní yà yǔ 波斯尼亞語Bō sī yǔ 波斯語Bō yǔ 波語bǔ yǔ 補語bù kě tóng rì ér yǔ 不可同日而語bù yán bù yǔ 不言不語bù yǔ 不語chā rù yǔ 插入語chāo wén běn biāo jì yǔ yán 超文本標記語言Cháo xiǎn yǔ 朝鮮語cháo yǔ 潮語chèn yǔ 讖語chéng shì yǔ yán 程式語言chéng yǔ 成語chéng yǔ diǎn gù 成語典故chéng yǔ jiē lóng 成語接龍chóng fù yǔ jìng 重複語境chuán yǔ 傳語cí gēn yǔ 詞跟語cí yǔ 詞語cí yǔ huì 詞語彙cū yǔ 粗語Dá wò ěr yǔ 達斡爾語dǎ shǒu yǔ 打手語dǎ yǎ yǔ 打啞語Dà lián Wài guó yǔ Dà xué 大連外國語大學dān yǔ 單語dǎo yǔ 導語Dé yǔ 德語dī jí yǔ yán 低級語言dī jiē yǔ yán 低階語言dī shēng xì yǔ 低聲細語dī yǔ 低語diàn nǎo yǔ yán 電腦語言dìng yǔ 定語dú yǔ 獨語dú yǔ jù 獨語句duǎn shí yǔ yīn jì yì 短時語音記憶duǎn yǔ 短語duàn yǔ 斷語duō yǔ yán 多語言duō zhǒng yǔ yán 多種語言duō zhǒng yǔ yán zhī chí 多種語言支持é yǔ 俄語È wēn kè yǔ 鄂溫克語è yǔ 惡語è yǔ shāng rén 惡語傷人è yǔ zhòng shāng 惡語中傷ěr yǔ 耳語fā yǔ cí 發語詞fā yǔ cí 發語辭Fǎ yǔ 法語fǎn wèn yǔ qì 反問語氣fǎn yǔ 反語fǎn yǔ fǎ 反語法fàn yǔ 梵語Fēi lǜ bīn yǔ 菲律賓語fēi yǔ 蜚語Fēn lán yǔ 芬蘭語fēn xī yǔ 分析語Fó jiào yǔ 佛教語Fó lán máng yǔ 佛蘭芒語fó yǔ 佛語fǔ zhù yǔ 輔助語fù yǔ 腹語fù yǔ shī 腹語師fù yǔ shù 腹語術Gài ěr yǔ 蓋爾語gān yán mì yǔ 甘言蜜語gǎn tàn yǔ 感嘆語Gàn yǔ 贛語gāo jí yǔ yán 高級語言gāo jiē yǔ yán 高階語言Gāo lú yǔ 高盧語gào yǔ 告語gǔ diǎn yǔ yán 古典語言Gǔ Xī là yǔ 古希臘語gǔ yǔ 古語guān fāng yǔ yán 官方語言guàn yòng yǔ 慣用語Guǎng dōng Wài yǔ Wài mào Dà xué 廣東外語外貿大學Guó yǔ 國語Guó yǔ Luó mǎ zì 國語羅馬字Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì 國語注音符號第一式Hā sà kè yǔ 哈薩克語Hán guó yǔ 韓國語hán xuān yǔ 寒喧語Hán yǔ 韓語Hàn yǔ 漢語Hàn yǔ Dà Cí diǎn 漢語大詞典Hàn yǔ Dà Zì diǎn 漢語大字典Hàn yǔ Pīn yīn 漢語拼音Hàn yǔ Shuǐ píng Kǎo shì 漢語水平考試Hàn Zàng yǔ xì 漢藏語系háng yǔ 行語Háo sà yǔ 豪薩語háo yán zhuàng yǔ 豪言壯語hǎo yán hǎo yǔ 好言好語hé chéng yǔ jìng 合成語境hé chéng yǔ yīn 合成語音Hé lán yǔ 荷蘭語Hè zhé yǔ 赫哲語héng fú biāo yǔ 橫幅標語hòu zhì xiū shì yǔ 後置修飾語hú yán luàn yǔ 胡言亂語Hù yǔ 滬語huā yán qiǎo yǔ 花言巧語Huá yǔ 華語huà yǔ 話語Huī yǔ 徽語huì biān yǔ yán 匯編語言huì yǔ 穢語hùn hé shī yǔ zhèng 混合失語症jī xiè yǔ yán 機械語言Jiā yǔ 家語jiā zhòng yǔ qì 加重語氣jiǎ shè yǔ qì 假設語氣jiàn jiē bīn yǔ 間接賓語Jié kè yǔ 捷克語jié shù yǔ 結束語Jié yǔ 捷語jié yǔ 結語jìn jì yǔ 禁忌語jìn xíng xìng shī yǔ 進行性失語jìn yǔ 禁語jìng yǔ 敬語jiǔ yán jiǔ yǔ 酒言酒語jú bù yǔ jìng 局部語境juàn yǔ 雋語Kǎ nà dá yǔ 卡納達語kān shǒu yǔ 刊首語Kē ěr kè zī yǔ 柯爾克孜語Kē pǔ tè yǔ 科普特語kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 可擴展標記語言Kè jiā yǔ 客家語kè lǐ ào ěr yǔ 克里奧爾語Kè luó dì yà yǔ 克羅地亞語Kè yǔ 客語Kǒng zǐ Jiā yǔ 孔子家語kǒu tóu yǔ 口頭語kǒu yǔ 口語kǒu yǔ gōu tōng 口語溝通kuà yǔ yán 跨語言kuǎn yǔ yí shí 款語移時kuáng yǔ 誑語Lā dīng yǔ 拉丁語lè yǔ 仂語lèi yǔ cí diǎn 類語辭典lěng yán lěng yǔ 冷言冷語lěng yǔ 冷語lěng yǔ bīng rén 冷語冰人lǐ yǔ 俚語lì yǔ 例語lì yǔ 麗語líng yǔ 靈語liú xíng yǔ 流行語liú yán fēi yǔ 流言蜚語lüè yǔ 略語Lún yǔ 論語Luó màn yǔ zú 羅曼語族Luó yǔ 羅語Luò bā yǔ 珞巴語Mǎ ěr tā yǔ 馬爾他語Mǎ lā dì yǔ 馬拉地語Mǎ lái xī yà yǔ 馬來西亞語Mǎ lái yǔ 馬來語Mǎ zhā ěr yǔ 馬扎爾語Mǎn yǔ 滿語Měi yǔ 美語Měng gǔ yǔ 蒙古語Mèng jiā lā yǔ 孟加拉語mí yǔ 謎語mì yǔ 密語Miǎn diàn yǔ 緬甸語miàn xiàng duì xiàng yǔ yán 面嚮對象語言miào yǔ héng shēng 妙語橫生miào yǔ rú zhū 妙語如珠Mǐn nán yǔ 閩南語Mǐn yǔ 閩語mǔ yǔ 母語mù yǔ 目語Nà wǎ tè ěr yǔ 納瓦特爾語Nán fēi yǔ 南非語ní nán xì yǔ 呢喃細語nián zhuó yǔ 黏著語niǎo yǔ huā xiāng 鳥語花香Nǚ zhēn yǔ 女真語Ōū zhōu yǔ yán 歐洲語言ǒu yǔ 耦語ǒu yǔ qì shì 偶語棄市pàn duàn yǔ 判斷語pī yǔ 批語pí céng xià shī yǔ zhèng 皮層下失語症pí qīn yǔ 皮欽語piàn yǔ 片語píng yǔ 評語Pú táo yá yǔ 葡萄牙語Pú táo yǔ 葡萄語Pǔ luó wàng sī yǔ 普羅旺斯語Pǔ shí tú yǔ 普什圖語qí yǔ 旗語qǐ yǔ 綺語qiān yán wàn yǔ 千言萬語qiān yǔ 謙語qiān yǔ bǐng 簽語餅qián zhì xiū shì yǔ 前置修飾語qiè qiè sī yǔ 切切私語qiè qiè sī yǔ 竊竊私語qīng shēng xì yǔ 輕聲細語qīng yán xì yǔ 輕言細語qū zhé yǔ 屈折語quán jú yǔ jìng 全局語境rén zào yǔ yán 人造語言Rì ěr màn yǔ 日耳曼語Rì yǔ 日語rǒng yǔ 冗語Ruì diǎn yǔ 瑞典語Sā lā yǔ 撒拉語Sāi ěr tè yǔ 塞爾特語Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞爾維亞克羅地亞語Sāi ěr wéi yà yǔ 塞爾維亞語Sài yǔ 塞語sān yán liǎng yǔ 三言兩語Sēng jiā luó yǔ 僧加羅語Shǎn Hán yǔ xì 閃含語系Shǎn yǔ 閃語Shāng wù Hàn yǔ Kǎo shì 商務漢語考試shàng gǔ Hàn yǔ 上古漢語Shàng hǎi Wài guó yǔ Dà xué 上海外國語大學shè huì yǔ yán xué 社會語言學shè jiāo yǔ yán 社交語言shēng cí yǔ 生詞語shēng diào yǔ yán 聲調語言shī yǔ 失語shī yǔ zhèng 失語症Shì jiè yǔ 世界語Shì shuō Xīn yǔ 世說新語shǒu yǔ 手語shū miàn yǔ 書面語shū xiě yǔ yán 書寫語言shú yǔ 熟語shù yǔ 術語shù yǔ 述語shuāng guān yǔ 雙關語shuāng yǔ 雙語Sī lā fū yǔ 斯拉夫語Sī luò fá kè yǔ 斯洛伐克語Sī luò wén ní yà yǔ 斯洛文尼亞語Sī wǎ xī lǐ yǔ 斯瓦希里語sī yǔ 私語Sì chuān Wài guó yǔ Dà xué 四川外國語大學sú yǔ 俗語suō lüè yǔ 縮略語suō yǔ 縮語Tā jiā lù yǔ 他加祿語Tǎ jiā lù zú yǔ 塔加路族語Tái yǔ 台語Tài lú gù yǔ 泰盧固語Tài mǐ ěr yǔ 泰米爾語Tài yǔ 泰語tào yǔ 套語tí chēng yǔ 提稱語Tiān jīn Wài guó yǔ Dà xué 天津外國語大學tián yán měi yǔ 甜言美語tián yán mì yǔ 甜言蜜語tōng guān mì yǔ 通關密語tōng yòng yǔ 通用語tóng rì ér yǔ 同日而語tóng yì yǔ 同義語Tǔ ěr qí yǔ 土耳其語tǔ yǔ 土語wài guó yǔ 外國語wài lái chéng yǔ 外來成語wài lái yǔ 外來語wài yǔ 外語wǎng luò lǐ yǔ 網絡俚語wǎng luò yòng yǔ 網絡用語wǎng luò yǔ yán 網絡語言wǎng luò yǔ yīn 網絡語音wǎng yǔ 網語wàng yǔ 妄語Wēi ěr shì yǔ 威爾士語Wéi wú ěr yǔ 維吾爾語wěi wǎn yǔ 委婉語wèi kě tóng rì ér yǔ 未可同日而語wèi yǔ 謂語Wū ěr dū yǔ 烏爾都語wū yán huì yǔ 污言穢語Wū yǔ 烏語Wū zī bié kè yǔ 烏孜別克語Wú nóng jiāo yǔ 吳儂嬌語Wú nóng ruǎn yǔ 吳儂軟語Wú yǔ 吳語wú yǔ 無語wù yǔ 物語Xī ān Wài guó yǔ Dà xué 西安外國語大學Xī bān yá yǔ 西班牙語Xī bó lái yǔ 希伯來語Xī bó lái yǔ 希伯萊語Xī là yǔ 希臘語xí guàn yòng yǔ 習慣用語xí yǔ 習語xì yǔ 細語xià chóng bù kě yǐ yǔ bīng 夏蟲不可以語冰Xiān luó yǔ 暹羅語xián yán suì yǔ 閑言碎語xián yán xián yǔ 閒言閒語Xiāng yǔ 湘語xiào yǔ 笑語xiē hòu yǔ 歇後語Xiōng yá lì yǔ 匈牙利語Xiōng yǔ 匈語xiū shì yǔ 修飾語xū nǐ xiàn shí zhì biāo yǔ yán 虛擬現實置標語言xū nǐ yǔ qì 虛擬語氣xù yǔ 絮語xuè yǔ 謔語yǎ yǔ 啞語yán yǔ 言語yán yǔ quē xiàn 言語缺陷yán yǔ shī cháng zhèng 言語失常症yàn yǔ 諺語Yáng jīng bāng Yīng yǔ 洋涇浜英語yī yǔ bù fā 一語不發yī yǔ dào pò 一語道破yī yǔ pò dì 一語破的yī yǔ shuāng guān 一語雙關yī yǔ zhòng dì 一語中的Yì dà lì yǔ 意大利語Yì dì xù yǔ 意第緒語yì yǔ 囈語yì yǔ 譯語yín cí huì yǔ 淫詞穢語yín cí xiè yǔ 淫詞褻語yǐn yǔ 引語yǐn yǔ 隱語Yìn dì yǔ 印地語Yìn dù ní xī yà yǔ 印度尼西亞語Yìn Ōū yǔ 印歐語Yìn Ōū yǔ xì 印歐語系Yìn Ōū yǔ yán 印歐語言Yīng yǔ 英語Yīng yǔ jiāo xué 英語教學Yīng yǔ jiǎo 英語角Yīng yǔ rè 英語熱Yīng yǔ xì 英語系yòng yǔ 用語yǔ bìng 語病yǔ cí 語詞yǔ diào 語調yǔ fǎ 語法yǔ fǎ shù yǔ 語法術語yǔ fēng 語鋒yǔ gǎn 語感yǔ huà 語畫yǔ huì 語彙yǔ jìng 語境yǔ jìng yī lài xìng 語境依賴性yǔ jù 語句yǔ liào 語料yǔ liào kù 語料庫yǔ lù 語錄yǔ piān 語篇yǔ qì 語氣yǔ qì cí 語氣詞yǔ qì zhù cí 語氣助詞yǔ sè 語塞yǔ shēng 語聲yǔ shī 語失yǔ sù 語素yǔ tài 語態yǔ wěi 語尾yǔ wén 語文yǔ wú lún cì 語無倫次yǔ xì 語系yǔ xù 語序yǔ yān bù xiáng 語焉不詳yǔ yán 語言yǔ yán chǎn shēng 語言產生yǔ yán kuì fá 語言匱乏yǔ yán néng lì 語言能力yǔ yán quē xiàn 語言缺陷yǔ yán shí yàn shì 語言實驗室yǔ yán shì yuē 語言誓約yǔ yán xué 語言學yǔ yán xué jiā 語言學家yǔ yán xùn liàn 語言訓練yǔ yán zhàng ài 語言障礙yǔ yì 語意yǔ yì 語義yǔ yì fēn lèi 語義分類yǔ yì fēn xī 語義分析yǔ yì kōng jiān 語義空間yǔ yì xìng 語意性yǔ yì xué 語義學yǔ yīn 語音yǔ yīn hé chéng 語音合成yǔ yīn jì qiǎo 語音技巧yǔ yīn shī yǔ zhèng 語音失語症yǔ yīn shí bié 語音識別yǔ yīn tōng xùn tōng dào 語音通訊通道yǔ yīn xìn hào 語音信號yǔ yīn xìn xiāng 語音信箱yǔ yīn xué 語音學yǔ yīn yì shí 語音意識yǔ yīn zhǐ lìng 語音指令yǔ yòng xué 語用學yǔ yù 語域yǔ yuán 語源yǔ yún 語云yǔ zhī 語支yǔ zhǒng 語種yǔ zhòng xīn cháng 語重心長yǔ zhù cí 語助詞yǔ zú 語族yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ 原發性進行性失語Yuán shì Wù yǔ 源氏物語yuán yǔ 原語yuán yǔ yán 元語言yuán yǔ yán néng lì 元語言能力yuán yǔ yán xué yì shí 元語言學意識Yuè nán yǔ 越南語Yuè yǔ 粵語Yuè yǔ Pīn yīn 粵語拼音yùn yǔ 韻語Zàng yǔ 藏語zhà yǔ 詐語zhí jiē bīn yǔ 直接賓語zhǐ yán piàn yǔ 只言片語zhōng gǔ Hàn yǔ 中古漢語Zhōng shì Yīng yǔ 中式英語zhōng xīn yǔ 中心語zhòu yǔ 咒語zhǔ yǔ 主語Zhuàng yǔ 壯語zhuàng yǔ 狀語zhuì yǔ 贅語zì rán yǔ yán 自然語言zì rán yǔ yán chǔ lǐ 自然語言處理zì yán zì yǔ 自言自語zǔ yǔ 祖語

ㄩˋ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói, nói chuyện, bàn luận. ◎Như: “bất ngôn bất ngữ” 不言不語 chẳng nói chẳng rằng. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần” 子不語: 怪, 力, 亂, 神 (Thuật nhi 述而) Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.
2. (Động) Kêu, hót (côn trùng, chim chóc, dã thú...). ◇Vi Trang 韋莊: “Lục hòe âm lí hoàng oanh ngữ” 綠槐陰裡黃鶯語 (Ứng thiên trường 應天長) Trong bóng mát cây hòe xanh, chim hoàng oanh hót.
3. (Danh) Lời nói bằng miệng. ◇Sầm Tham 岑參: “Mã thượng tương phùng vô chỉ bút, Bằng quân truyền ngữ báo bình an” 馬上相逢無紙筆, 憑君傳語報平安 (Phùng nhập kinh sứ 逢入京使) Trên lưng ngựa gặp nhau không sẵn giấy bút, Nhờ anh chuyển lời báo tin được bình an.
4. (Danh) Câu, lời (văn chương, thơ, từ). ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu” 語不驚人死不休 (Giang thượng trị Thủy Như Hải 江上值水如海) Câu thơ không làm người kinh hồn thì chết không yên.
5. (Danh) Riêng chỉ cổ ngữ, ngạn ngữ, tục ngữ, v.v. ◇Cốc Lương truyện 穀梁傳: “Ngữ viết: Thần vong tắc xỉ hàn” 語曰: 脣亡則齒寒 (Hi công nhị niên 僖公二年) Ngạn ngữ bảo: Môi hở răng lạnh.
6. (Danh) Tín hiệu, động tác để truyền đạt tư tưởng, tin tức. ◎Như: “thủ ngữ” 手語 lối biểu đạt dùng tay ra hiệu.
7. (Danh) Tiếng côn trùng, chim chóc. ◎Như: “thiền ngữ” 蟬語 tiếng ve sầu.
8. Một âm là “ngứ”. (Động) Bảo cho biết. ◇Tấn Thư 晉書: “Thường ngứ nhân viết: Đại Vũ thánh giả, nãi tích thốn âm, chí ư chúng nhân, đáng tích phân âm” 常語人曰: 大禹聖者, 乃惜寸陰,至於眾人, 當惜分陰 (Đào Khản truyện 陶侃傳) Thường bảo với mọi người rằng: Vua thánh Đại Vũ, tiếc từng tấc bóng mặt trời, còn những người bình thường chúng ta, phải biết tiếc từng phân bóng mặt trời.

Từ điển Trung-Anh

to tell to

Từ ghép 1