Có 10 kết quả:

戎 nhung毧 nhung狨 nhung絨 nhung绒 nhung羢 nhung茸 nhung軵 nhung駥 nhung髶 nhung

1/10

nhung

U+620E, tổng 6 nét, bộ qua 戈 (+2 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đồ binh khí
2. rợ (chỉ những tộc phía Tây Trung Quốc)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Binh khí. § “Ngũ nhung” 五戎 gồm có: cung tên, thù, mâu, qua và kích.
2. (Danh) Xe quân. ◇Tả truyện 左傳: “Lương Hoằng ngự nhung” 梁弘御戎 (Hi công tam thập tam niên 僖公三十三年) Lương Hoằng đi xe binh.
3. (Danh) Binh lính. ◇Dịch Kinh 易經: “Tượng viết: Phục nhung vu mãng” 象曰: 伏戎于莽 (Đồng nhân quái 同人卦) Tượng nói: Phục binh ở chỗ cây cỏ um tùm.
4. (Danh) Quân đội, quân lữ. ◎Như: “đầu bút tòng nhung” 投筆從戎 vứt bút tòng quân.
5. (Danh) Chiến tranh. ◇Phù sanh lục kí 浮生六記: “Bạch Liên giáo chi loạn, tam niên nhung mã, cực trước lao tích” 白蓮教之亂, 三年戎馬, 極著勞績 (Khảm kha kí sầu 坎坷記愁) Thời loạn Bạch Liên giáo, ba năm chinh chiến, lập được công lao hiển hách.
6. (Danh) Phiếm chỉ dân tộc thiểu số ở phía tây Trung Quốc.
7. (Danh) Họ “Nhung”.
8. (Tính) To lớn. ◎Như: “nhung thúc” 戎菽 giống đậu to, “nhung công” 戎功 công lớn.
9. (Đại) Mày, ngươi, ngài (nhân xưng ngôi thứ hai). ◇Thi Kinh 詩經: “Nhung tuy tiểu tử, Nhi thức hoằng đại” 戎雖小子, 而式弘大 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Ngài tuy còn trẻ, Những việc làm của ngài rất lớn lao.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồ binh, cung, nỏ, giáo, mác, kích gọi là năm đồ binh, ngũ nhung 五戎, vì thế nên các đồ quân bị đều gọi là nhung cả.
② Binh lính, quan tổng binh gọi là tổng nhung 總戎.
③ To lớn, như nhung thúc 戎菽 giống đậu to.
④ Rợ, các giống rợ ở phương tây đều gọi là nhung.
⑤ Mày.
⑥ Cùng.
⑦ Xe binh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đồ binh, binh khí (như cung, nỏ, giáo, mác, kích thời xưa);
② Quân đội, quân sự, binh lính: 投筆從戎 Vứt bút tòng quân; 戎功 Chiến công; 戎機 Cơ mưu quân sự;
③ (văn) To lớn: 戎菽 Giống đậu to;
④ Mây;
⑤ (văn) Cùng;
⑥ (văn) Xe binh (thời xưa);
⑦ [Róng] (Họ) Nhung;
⑧ (cũ) Tên các dân tộc ở phía Tây Trung Quốc thời cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Võ khí dùng trong quân đội — Chỉ quân đội — Thuộc về quân đội. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Nước thanh bình ba trăm năm cũ, áo nhung trao quan vũ từ đây « — Xe dùng vào việc đánh trận — Việc chiến tranh — To lớn — Tên giống dân thiểu số ở phía tây Trung Hoa.

Tự hình 7

Dị thể 4

Từ ghép 16

Một số bài thơ có sử dụng

nhung

U+6BE7, tổng 10 nét, bộ mao 毛 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lông nhỏ, lông mượt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lông nhỏ, lông tơ. ◎Như: “áp nhung” 鴨毧 lông tơ vịt.
2. (Danh) Đồ dệt bằng lông. ◎Như: “lạc đà nhung” 駱駝毧 đồ dệt bằng lông lạc đà.

Từ điển Thiều Chửu

① Lông nhỏ, lông mượt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông nhỏ, lông mượt;
② Bằng nỉ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi long nhỏ.

Tự hình 1

Dị thể 2

nhung

U+72E8, tổng 9 nét, bộ khuyển 犬 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

một giống khỉ lông dài

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con “nhung”, giống như khỉ lông dài mà mềm, dùng làm chăn đệm rất tốt.
2. (Danh) § Thông “nhung” 絨.

Từ điển Thiều Chửu

① Con nhung, giống như con khỉ lông dài mà mềm dùng làm chăn đệm tốt.
② Cùng nghĩa với chữ nhung 絨.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Con nhung (một loại thú giống như khỉ, có lông dài);
② (văn) Như 絨 (bộ 糸).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại vượn nhỏ bé, lông vàng — Thứ vải mịn mặt.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

nhung

U+7D68, tổng 12 nét, bộ mịch 糸 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhung, bằng lông thú

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vải mịn.
2. (Danh) Đồ dệt bằng lông thú. ◎Như: “ti nhung y” 絲絨衣 áo nhung.
3. (Danh) Sợi tơ. ◎Như: “nhung tuyến” 絨線 sợi tơ bông. ◇Dương Cơ 楊基: “Tiếu tước tàn nhung thóa bích song” 笑嚼殘絨唾碧窗 (Mĩ nhân thích tú 美人刺繡) Cười nhấm sợ chỉ thừa phun qua song cửa biếc

Từ điển Thiều Chửu

① Nhung, một thứ dệt bằng lông giống thú vừa dày vừa ấm gọi là nhung.
② Sợi tơ bông gọi là nhung tuyến 絨線.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông tơ, lông măng, lông mịn: 絨線 Sợi tơ bông;
② Nhung (hàng dệt bằng bông, tơ, hoặc lông thú, rất mềm và mượt): 絨毯 Thảm nhung; 絲絨衣 Áo nhung; 燈心絨 Nhung kẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ vải mịn mặt — Thứ vải quý, mặt có một lớp long thật mịn. Ta cũng gọi là Nhung — Chỉ chung các loại len, dạ ( nỉ ).

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

nhung

U+7ED2, tổng 9 nét, bộ mịch 糸 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhung, bằng lông thú

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 絨.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông tơ, lông măng, lông mịn: 絨線 Sợi tơ bông;
② Nhung (hàng dệt bằng bông, tơ, hoặc lông thú, rất mềm và mượt): 絨毯 Thảm nhung; 絲絨衣 Áo nhung; 燈心絨 Nhung kẻ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông tơ, lông măng, lông mịn: 羢毛 Lông tơ, lông măng; 鴨羢 Lông vịt;
② Nhung (hàng dệt bằng bông, tơ hoặc lông có lông nhỏ rất mềm và mượt): 羢毯 Thảm nhung, 燈心羢 Nhung kẻ; 絲羢衣 Áo nhung.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 絨

Tự hình 2

Dị thể 7

Chữ gần giống 1

nhung

U+7FA2, tổng 12 nét, bộ dương 羊 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

nhung, bằng lông thú

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lông nhỏ mịn của cừu, dê.
2. (Danh) Phiếm chỉ lông ngắn và mềm mại trên thân người hoặc động vật. ◎Như: “nhung mao” 羢毛 lông tơ, lông măng.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhung, một thứ dệt bằng lông dê nhỏ rất ấm, cùng nghĩa với chữ 絨.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lông tơ, lông măng, lông mịn: 羢毛 Lông tơ, lông măng; 鴨羢 Lông vịt;
② Nhung (hàng dệt bằng bông, tơ hoặc lông có lông nhỏ rất mềm và mượt): 羢毯 Thảm nhung, 燈心羢 Nhung kẻ; 絲羢衣 Áo nhung.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông dê. Lông mịn của loài dê.

Tự hình 1

Chữ gần giống 3

nhung [nhĩ, nhũng]

U+8338, tổng 9 nét, bộ thảo 艸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sừng mới nhú của con hươu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mầm nõn, lá nõn.
2. (Danh) Thứ dệt bằng lông giống thú có lông tuyết lún phún cũng gọi là “nhung”.
3. (Danh) Tiếng gọi tắt của “lộc nhung” 鹿茸 nhung hươu. Sừng hươu mới nhú còn mọng như thoi thịt và máu gọi là “nhung”, rất bổ và quý. ◎Như: “sâm nhung tửu” 參茸酒 rượu sâm nhung.
4. (Danh) Lông tơ của loài chim, loài thú. ◇Tô Thức 蘇軾: “Phong diệp loạn cừu nhung” 風葉亂裘茸 (Chánh nguyệt nhất nhật tuyết trung quá Hoài 正月一日雪中過淮) Gió loạn lá, lông cừu.
5. (Danh) Sợi tơ bông. § Thông “nhung” 絨.
6. (Tính) Mơn mởn, mượt mà.
7. (Tính) Tán loạn, rối ren, không chỉnh tề.
8. Một âm là “nhũng”. (Danh) Đẩy vào, xô vào. ◇Hán Thư 漢書: “Nhi bộc hựu nhung dĩ tàm thất, trọng vi thiên hạ quan tiếu” 而僕又茸以蠶室, 重為天下觀笑 (Tư Mã Thiên truyện 司馬遷傳) Mà kẻ hèn này lại bị đẩy vào nhà kín, thực bị thiên hạ chê cười. § Ghi chú: “Tàm thất” là phòng nuôi tằm, người mới bị thiến phải ở trong phòng kín và ấm như phòng nuôi tằm.

Từ điển Thiều Chửu

① Mầm nõn, lá nõn.
② Thứ dệt bằng lông giống thú có lông tuyết lún phún cũng gọi là nhung.
③ Lộc nhung 鹿茸 nhung hươu, sừng hươu mới nhú còn mọng như thoi thịt và máu gọi là nhung, rất bổ và quý. Sâm nhung tửu 參茸酒 rượu sâm nhung.
④ Tán loạn, rối ren.
⑤ Một âm là nhũng. Lần, thứ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mầm nõn, lá nõn (non).【茸茸】nhung nhung [róngróng] Mềm và nhỏ, mơn mởn: 綠茸茸的草地 Bãi cỏ xanh mơn mởn; 小孩子長着一頭茸茸 的頭髮 Đứa bé mọc tóc tơ;
② Nhung: 鹿茸 Nhung hươu; 參茸酒 Rượu sâm nhung;
③ (văn) Tán loạn, rối ren.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ non mềm — Tơ nhung, chất mọng mới lú lên ở sừng, Td. Lộc nhung 鹿茸.

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

nhung [nhũng]

U+8EF5, tổng 12 nét, bộ xa 車 (+5 nét)
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẻ ra, chặt ra — Một âm là Nhũng. Xem Nhũng.

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

nhung

U+99E5, tổng 16 nét, bộ mã 馬 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài ngựa thật cao lớn.

Tự hình 2

Dị thể 2

nhung

U+9AF6, tổng 16 nét, bộ tiêu 髟 (+6 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc rối.

Tự hình 2

Dị thể 1