Có 2 kết quả:

ěr ㄦˇㄋㄧˇ
Âm Pinyin: ěr ㄦˇ, ㄋㄧˇ
Tổng nét: 5
Bộ: xiǎo 小 (+2 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノフ丨ノ丶
Thương Hiệt: NF (弓火)
Unicode: U+5C14
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: nhĩ
Âm Nôm: ne, nể, nhẽ, nhĩ
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: ji5

Tự hình 2

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ěr ㄦˇ

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ “nhĩ” 爾.
2. Giản thể của chữ 爾.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Mày, ngươi: 爾等 Bọn mày. 【爾汝】 nhĩ nhữ [ârrư] (văn) a. Biểu thị sự thân ái: 禰衡與孔融爲爾汝交 Nễ Hành và Khổng Dung chơi thân với nhau (Văn sĩ truyện); b. Biểu thị ý khinh thường: 人能充無受爾汝之實,無所往而不爲義也 Nếu người ta không chịu bị khinh thường, thì không đi đâu mà không làm điều nghĩa (Mạnh tử);
② Ấy, đó, cái đó, điều đó: 爾時 Hồi (lúc, khi) ấy; 爾處 Chỗ ấy, nơi ấy; 夫子何善爾也? Phu tử vì sao khen ngợi việc đó? (Lễ kí). 【爾後】nhĩ hậu [ârhòu] (văn) Từ nay về sau, về sau, sau đó;
③ Thế, như thế: 不過爾爾 Chỉ thế mà thôi; 雖爾衰落,嫣然有態 Tuy khô héo như thế, vẫn giữ được nét rực rỡ (Vương Thế Trinh: Thi bình); 君爾妾亦然 Chàng như thế mà thiếp cũng như thế (Ngọc đài tân vịnh);
④ Trợ từ cuối câu biểu thị ý khẳng định: 定楚國,如反手爾 Dẹp yên nước Sở, như trở bàn tay vậy (Tuân tử);
⑤ Trợ từ cuối câu biểu thị ý nghi vấn hoặc phản vấn: 何疾爾? Bệnh gì thế? (Công Dương truyện);
⑥ Vâng, ừ, phải (dùng độc lập trong câu, biểu thị sự đồng ý);
⑦ Làm ngữ vĩ cho hình dung từ hoặc phó từ (tương đương như 然, nghĩa
⑦, bộ 火): 子路率爾而對 Tử Lộ bộp chộp trả lời (Luận ngữ).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 爾

Từ điển Trung-Anh

variant of 爾|尔[er3]

Từ điển Trung-Anh

(1) thus
(2) so
(3) like that
(4) you
(5) thou

Từ ghép 806

Ā bèi ěr 阿贝尔Ā dá bǐ ěr 阿达比尔ā ěr bā ní yà 阿尔巴尼亚Ā ěr bā ní yà rén 阿尔巴尼亚人Ā ěr bēi sī 阿尔卑斯Ā ěr bó tǎ 阿尔伯塔Ā ěr bó tè 阿尔伯特Ā ěr cí hǎi mò 阿尔茨海默Ā ěr cí hǎi mò bìng 阿尔茨海默病Ā ěr cí hǎi mò shì bìng 阿尔茨海默氏病Ā ěr cí hǎi mò shì zhèng 阿尔茨海默氏症Ā ěr cí hǎi mò zhèng 阿尔茨海默症Ā ěr dōu sāi 阿尔都塞ā ěr fǎ 阿尔法Ā ěr fǎ · Luó mì ōu 阿尔法罗密欧ā ěr fǎ lì zǐ 阿尔法粒子Ā ěr Gài dá 阿尔盖达Ā ěr gǔn qín 阿尔衮琴Ā ěr hàn gé ěr sī kè zhōu 阿尔汉格尔斯克州Ā ěr jí ěr 阿尔及尔ā ěr jí lì yà 阿尔及利亚Ā ěr jí lì yà rén 阿尔及利亚人Ā ěr jiā wéi 阿尔加维Ā ěr kǎ tè 阿尔卡特Ā ěr kǎn tǎ lā 阿尔坎塔拉Ā ěr méi lǐ yà 阿尔梅里亚Ā ěr sà sī 阿尔萨斯Ā ěr shān 阿尔山Ā ěr shān shì 阿尔山市Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿尔斯通公司Ā ěr tài 阿尔泰Ā ěr tài Shān 阿尔泰山Ā ěr tài shān mài 阿尔泰山脉Ā ěr tài xuě jī 阿尔泰雪鸡Ā ěr tài yǔ 阿尔泰语ā ěr tài zǐ wǎn 阿尔泰紫菀Ā ěr wǎ léi 阿尔瓦雷Ā ěr wǎ sè tè 阿尔瓦塞特Ā fǎ ěr 阿法尔Ā fǎ ěr Shā mò 阿法尔沙漠Ā fú lè ěr Hào 阿芙乐尔号Ā jiā dí ěr 阿加迪尔Ā jīn kù ěr 阿金库尔Ā kǎ pǔ ěr kē 阿卡普尔科Ā lā ěr 阿拉尔Ā lā ěr shì 阿拉尔市Ā lǔ kē ěr qìn 阿鲁科尔沁Ā lǔ kē ěr qìn qí 阿鲁科尔沁旗Ā lǔ nà qià ěr bāng 阿鲁纳恰尔邦Ā lún dá ěr 阿伦达尔Ā mù ěr Hé 阿穆尔河Ā mù ěr Zhōu 阿穆尔州Ā pǔ ěr dùn 阿普尔顿Ā sī pèi ěr gé ěr 阿斯佩尔格尔Āī ěr duō ān 埃尔多安Āī ěr fú tè 埃尔福特Āī ěr jīn 埃尔金Āī ěr jīn dà lǐ shí 埃尔金大理石Āī ěr lǎng gēn 埃尔朗根Āī ěr lǎng gēn gāng lǐng 埃尔朗根纲领Āī ěr nán dé sī 埃尔南德斯Āī ěr pà suǒ 埃尔帕索Āī ěr wéi sī · Pǔ léi sī lì 埃尔维斯普雷斯利Āī fēi ěr Tiě tǎ 埃菲尔铁塔Āī gé ěr sōng 埃格尔松Āī mǐ ěr 埃米尔Àì dé sī wò ěr 爱德斯沃尔Àì ěr bó tǎ 艾尔伯塔ài ěr lán 爱尔兰Àì ěr lán Gòng hé guó 爱尔兰共和国Àì ěr lán Gòng hé jūn 爱尔兰共和军Àì ěr lán Hǎi 爱尔兰海Àì ěr lán rén 爱尔兰人Àì ěr lán yǔ 爱尔兰语Àì ěr mǐ tǎ jī 艾尔米塔奇Àì ěr mǐ tǎ shí 艾尔米塔什Àì fēi ěr Tiě tǎ 艾菲尔铁塔Àì mǎ niǔ āi ěr 艾玛纽埃尔Àì mí ěr 艾弥尔Àì mò lì wéi ěr 爱莫利维尔Àì sēn háo wēi ěr 艾森豪威尔Ān dào ěr 安道尔Ān dào ěr chéng 安道尔城Ān dào ěr Gòng hé guó 安道尔共和国Ān gé ěr 安格尔ān jí ěr 安吉尔Ān wǎ ěr 安瓦尔Àò ěr bā ní 奥尔巴尼Àò ěr bù lài tè 奥尔布赖特Àò ěr dé ní Dǎo 奥尔德尼岛Àò ěr liáng 奥尔良Àò kāng nèi ěr 奥康内尔Àò mǎ ěr 奥马尔Àò sī wǎ ěr dé 奥斯瓦尔德Àò wēi ěr 奥威尔Bā bù ěr 巴布尔Bā dé ěr 巴德尔Bā ěr 巴尔Bā ěr dì mó 巴尔的摩Bā ěr duō lù mào 巴尔多禄茂Bā ěr gān 巴尔干Bā ěr gān Bàn dǎo 巴尔干半岛Bā ěr kā shí Hú 巴尔喀什湖Bā ěr kè nèn dé 巴尔克嫩德Bā ěr shě fū sī jī 巴尔舍夫斯基Bā ěr zhā kè 巴尔扎克Bā kòng Kè shí mǐ ěr 巴控克什米尔Bā sāi ěr 巴塞尔Bā sī tè ěr 巴斯特尔Bā xī ěr 巴希尔Bā yàn nào ěr 巴彦淖尔Bā yàn nào ěr shì 巴彦淖尔市Bài kē nǔ ěr 拜科努尔Bài kē nǔ ěr Háng tiān Fā shè Jī dì 拜科努尔航天发射基地Bān chán É ěr dé ní 班禅额尔德尼Bān jiā luó ěr 班加罗尔Bān zhū ěr 班珠尔Bāo ěr 包尔Bǎo ěr 保尔Bǎo ěr sēn 保尔森Bào wēi ěr 鲍威尔Bēi ěr gēn 卑尔根Běi Àì ěr lán 北爱尔兰Bèi ěr 贝尔Bèi ěr fǎ sī tè 贝尔法斯特Bèi ěr gé lái dé 贝尔格莱德Bèi ěr gé lè 贝尔格勒Bèi ěr Hú 贝尔湖Bèi ěr mò bāng 贝尔墨邦Bèi ěr mò pān 贝尔莫潘Bèi ěr Shí yàn shì 贝尔实验室Bèi jiā ěr Hú 贝加尔湖Bèi kè ěr 贝克尔bèi kè lè ěr 贝克勒尔Bèi nà qí ěr · Bù tuō 贝娜齐尔布托Bǐ ěr 比尔Bǐ ěr · Gài cí 比尔盖茨Bǐ ěr bó 比尔博Bǐ ěr mǔ 彼尔姆Bǐ hā ěr bāng 比哈尔邦Bǐ lè fèi ěr dé 比勒费尔德Bì ěr bā è 毕尔巴鄂Biāo zhǔn Pǔ ěr 标准普尔Bō ěr Bù tè 波尔布特Bō ěr duō 波尔多Bō ěr duō yè 波尔多液bō ěr kǎ 波尔卡Bō ěr zī màn 玻尔兹曼Bó ěr dé 博尔德Bó ěr dùn 博尔顿Bó ěr hè sī 博尔赫斯Bó ěr ní 伯尔尼Bó ěr tǎ lā Měng gǔ zì zhì zhōu 博尔塔拉蒙古自治州Bó pà ěr 博帕尔Bò bò ěr 柏柏尔Bù ěr dài shù 布尔代数Bù ěr jīn 布尔津Bù ěr jīn xiàn 布尔津县bù ěr qiáo yà 布尔乔亚Bù ěr shí wéi kè 布尔什维克bù gān wéi ěr 布干维尔Bù gān wéi ěr Dǎo 布干维尔岛bù guò ěr ěr 不过尔尔Bù hén wǎ ěr dé 布痕瓦尔德Bù lā chái wéi ěr 布拉柴维尔Bù lái ěr 布莱尔Bù lán nī · Sī pí ěr sī 布兰妮斯皮尔斯Bù lǐ sī tuō ěr 布里斯托尔Bù lǐ sī tuō ěr Hǎi xiá 布里斯托尔海峡Bù lǔ sài ěr 布鲁塞尔Bù shí ěr 布什尔Cān kǎ ěr 参卡尔Chá bù chá ěr 察布查尔Chá bù chá ěr Xī bó Zì zhì xiàn 察布查尔锡伯自治县Chá bù chá ěr xiàn 察布查尔县Chá ěr hán Yán hú 察尔汗盐湖Chá ěr sī 查尔斯Chá ěr sī · Dí gēng sī 查尔斯狄更斯Chá ěr sī · Gé léi 查尔斯格雷Chá ěr sī dùn 查尔斯顿Chá hā ěr 察哈尔Chá hā ěr yòu yì hòu qí 察哈尔右翼后旗Chá hā ěr yòu yì qián qí 察哈尔右翼前旗Chá hā ěr yòu yì zhōng qí 察哈尔右翼中旗Chāng dí jiā ěr 昌迪加尔Chē ěr ní xuě fū sī jī 车尔尼雪夫斯基Chén bā ěr hǔ qí 陈巴尔虎旗chū ěr fǎn ěr 出尔反尔Dá dá ní ěr Hǎi xiá 达达尼尔海峡Dá ěr fú ěr 达尔福尔Dá ěr fù ěr 达尔富尔Dá ěr hǎn Mào míng ān lián hé qí 达尔罕茂明安联合旗Dá ěr mǎ tí yà 达尔马提亚Dá ěr wén 达尔文Dá ěr wén gǎng 达尔文港Dá ěr wén xué shuō 达尔文学说Dá ěr wén xué tú 达尔文学徒Dá kā ěr 达喀尔Dá lǎng bèi ěr 达朗贝尔Dá wò ěr 达斡尔Dá wò ěr yǔ 达斡尔语dǎ gāo ěr fū 打高尔夫dǎ gāo ěr fū qiú 打高尔夫球Dà hū lā ěr 大呼拉尔Dài ěr 戴尔Dài ěr fū tè 代尔夫特Dān ní ěr 丹尼尔Dào ěr dùn 道尔顿Dé léi ěr 德雷尔Dé wéi ěr pān 德维尔潘děi ěr tǎ 得尔塔Dí kǎ ěr 笛卡尔dì nà ěr 第纳尔Dù ěr bó tè 杜尔伯特Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜尔伯特蒙古族自治县Dù ěr bó tè xiàn 杜尔伯特县Dù sāi ěr duō fū 杜塞尔多夫Dūn kè ěr kè 敦刻尔克Duō ěr 多尔Duō ěr gǔn 多尔衮Duō fó ěr 多佛尔Duō yī ěr 多伊尔é ěr 俄尔É ěr gǔ nà 额尔古纳É ěr gǔ nà Hé 额尔古纳河É ěr gǔ nà shì 额尔古纳市É ěr gǔ nà yòu qí 额尔古纳右旗É ěr gǔ nà zuǒ qí 额尔古纳左旗É ěr jīn 额尔金É ěr qí sī Hé 额尔齐斯河É fēi ěr shì 额菲尔士É fēi ěr shì Fēng 额菲尔士峰É lè bèi gé · Dào ěr jí 额勒贝格道尔吉È ěr bù lǔ shì 厄尔布鲁士È ěr duō sī 鄂尔多斯È ěr duō sī Gāo yuán 鄂尔多斯高原È ěr duō sī Shā mò 鄂尔多斯沙漠È ěr duō sī shì 鄂尔多斯市È ěr Ní nuò 厄尔尼诺è ěr ní nuò xiàn xiàng 厄尔尼诺现象È guā duō ěr 厄瓜多尔Ēn gé ěr 恩格尔ěr gé 尔格ěr hòu 尔后ěr lái 尔来ěr yú wǒ zhà 尔虞我诈Fǎ ěr kǎ shí 法尔卡什fán ěr dīng 凡尔丁Fán ěr sài 凡尔赛fēi ā bèi ěr 非阿贝尔Fēi dé ěr 菲德尔Fēi ěr pǔ sī 菲尔普斯Fēi ěr tè 菲尔特Fēi ěr zī 菲尔兹Fēi ěr zī Jiǎng 菲尔兹奖Fēi shě ěr 菲舍尔Fèi ào duō ěr 费奥多尔Fèi ěr bā hā 费尔巴哈Fèi ěr gàn nà 费尔干纳Fèi ěr gàn nà Pén dì 费尔干纳盆地Fèi ěr mǎ 费尔马Fèi ěr mǎ dà dìng lǐ 费尔马大定理Fèi lā dé ěr fēi yà 费拉德尔菲亚Fú ěr 福尔Fú ěr jiā gé lè 伏尔加格勒Fú ěr jiā Hé 伏尔加河Fú ěr mó shā 福尔摩沙Fú ěr mó sī 福尔摩斯Fú ěr tài 伏尔泰Fú lā jī mǐ ěr 弗拉基米尔Fú léi zé ěr 佛雷泽尔Fú lù bèi ěr 福禄贝尔Fù lā ěr jī 富拉尔基Fù lā ěr jī qū 富拉尔基区Gá ěr 噶尔Gá ěr xiàn 噶尔县Gài ěr 盖尔Gài ěr yǔ 盖尔语Gāo ěr chá kè 高尔察克gāo ěr fū 高尔夫gāo ěr fū qiú 高尔夫球gāo ěr fū qiú chǎng 高尔夫球场Gāo ěr jī 高尔基Gāo ěr jī fù hé tǐ 高尔基复合体Gāo ěr jī tǐ 高尔基体Gāo ěr jī tǐ 高尔机体Gē ěr 戈尔Gē ěr bā qiáo fū 戈尔巴乔夫Gē péi ěr 戈培尔Gē sī lā ěr 戈斯拉尔Gé ěr fū Bō tè 格尔夫波特Gé ěr mù 格尔木Gé ěr mù shì 格尔木市Gé lè nuò bù ěr 格勒诺布尔Gé lín nài ěr Dà xué 格林奈尔大学Gé sà ěr 格萨尔Gě ruì gé ěr 葛瑞格尔Gōng gǔ ěr 龚古尔Gǔ ěr bān tōng gǔ tè Shā mò 古尔班通古特沙漠Gǔ ěr bāng jié 古尔邦节Gǔ jié lā ěr 古杰拉尔Guā dá ěr 瓜达尔Guā dá ěr Gǎng 瓜达尔港Guā dá kǎ nà ěr dǎo 瓜达卡纳尔岛Guā dá kǎ nà ěr zhàn yì 瓜达卡纳尔战役guài rén Àò ěr · Yáng kē wéi qí 怪人奥尔扬科维奇Guó lì Shǒu ěr Dà xué 国立首尔大学Hā bèi ěr 哈贝尔Hā ěr bīn 哈尔滨Hā ěr bīn Gōng yè Dà xué 哈尔滨工业大学Hā ěr bīn shì 哈尔滨市Hā ěr dēng 哈尔登Hā ěr sī tǎ 哈尔斯塔Hā lā ěr Wǔ shì 哈拉尔五世Hā mǎ ěr 哈马尔Hā mǐ ěr kǎ 哈米尔卡Hǎi dé ěr bǎo 海德尔堡Hǎi dé gé ěr 海德格尔Hǎi ěr 海尔hǎi ěr dé lán 海尔德兰Hǎi lā ěr 海拉尔Hǎi lā ěr qū 海拉尔区Hán dé ěr 韩德尔Hàn mì ěr dùn 汉密尔顿Háo yī dù · Bǐ háo ěr 豪伊杜比豪尔Háo yī dù · Bì háo ěr zhōu 豪伊杜比豪尔州Hé bù kè sài ěr Měng gǔ Zì zhì xiàn 和布克赛尔蒙古自治县Hé bù kè sài ěr xiàn 和布克赛尔县hé ěr méng 荷尔蒙Hé lín gé ěr 和林格尔Hé lín gé ěr xiàn 和林格尔县Hè ěr 赫尔Hè ěr màn 赫尔曼Hè ěr màn dé 赫尔曼德hè ěr méng 贺尔蒙Hè ěr mò sī 赫尔墨斯Hè ěr mù tè 赫尔穆特Hè ěr mù tè · Kē ěr 赫尔穆特科尔Hè ěr xīn jī 赫尔辛基Hè màn · Mài ěr wéi ěr 赫曼麦尔维尔Hēi gé ěr 黑格尔Hēng dé ěr 亨德尔Hū lún bèi ěr 呼伦贝尔Hū lún bèi ěr cǎo yuán 呼伦贝尔草原Hū lún bèi ěr méng 呼伦贝尔盟Hū lún bèi ěr shì 呼伦贝尔市Huá ěr Jiē 华尔街Huá ěr jiē Rì bào 华尔街日报huá ěr zī 华尔兹Huò ěr 霍尔Huò ěr bù lǔ kè 霍尔布鲁克Huò ěr mǔ sī 霍尔姆斯Huò ěr mù zī 霍尔木兹Huò ěr mù zī Dǎo 霍尔木兹岛Huò ěr mù zī Hǎi xiá 霍尔木兹海峡Huò ěr téng 霍尔滕Jī ěr 基尔jī ěr tè 基尔特Jí ěr bó tè 吉尔伯特Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉尔伯特群岛jí ěr dá 吉尔达Jí ěr jí sī 吉尔吉斯Jí ěr jí sī rén 吉尔吉斯人Jí ěr jí sī sī tǎn 吉尔吉斯斯坦Jí ěr jí sī tǎn 吉尔吉斯坦Jí ěr jí sī zú 吉尔吉斯族Jí mù sà ěr 吉木萨尔Jí mù sà ěr xiàn 吉木萨尔县Jiā ěr gè dá 加尔各答Jiā ěr màn 嘉尔曼Jiā ěr wén 加尔文Jiā suǒ ěr 加索尔Jié ěr méi zī 捷尔梅兹Jié ěr rèn sī kè 捷尔任斯克Jié xī kǎ · Àì ěr bā 杰西卡艾尔芭jù ěr 具尔Kā bù ěr 喀布尔Kā ěr bā qiān Shān mài 喀尔巴阡山脉Kā ěr kā 喀尔喀Kā shí gá ěr 喀什噶尔Kǎ ěr 卡尔Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡尔马克思Kǎ ěr bā lā 卡尔巴拉Kǎ ěr dé lóng 卡尔德龙Kǎ ěr dùn 卡尔顿Kǎ ěr jiā lǐ 卡尔加里Kǎ ěr sī lǔ è 卡尔斯鲁厄Kǎ ěr wén 卡尔文Kǎ ěr wén Kè lái yīn 卡尔文克莱因Kǎ ěr zā yī 卡尔扎伊Kǎ nà wéi ěr jiǎo 卡纳维尔角Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo 卡纳维拉尔角Kǎ tǎ ěr 卡塔尔kǎ tè ěr 卡特尔Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng 卡西米尔效应Kāi bó ěr 开伯尔Kāi bó ěr shān kǒu 开伯尔山口Kāi ěr wén 开尔文Kǎi ěr tè rén 凯尔特人Kǎn bèi ěr 坎贝尔Kǎn bèi ěr zhū rú cāng shǔ 坎贝尔侏儒仓鼠Kāng nài ěr 康奈尔Kāng nài ěr Dà xué 康奈尔大学Kāng tuō ěr 康托尔Kē cí wò ěr dé 科茨沃尔德Kē ěr 科尔Kē ěr duō wǎ 科尔多瓦Kē ěr kè zī 柯尔克孜Kē ěr kè zī yǔ 柯尔克孜语Kē ěr kè zī zú 柯尔克孜族Kē ěr qìn 科尔沁Kē ěr qìn qū 科尔沁区Kē ěr qìn yòu yì qián qí 科尔沁右翼前旗Kē ěr qìn yòu yì zhōng qí 科尔沁右翼中旗Kē ěr qìn zuǒ yì hòu 科尔沁左翼后Kē ěr qìn zuǒ yì hòu qí 科尔沁左翼后旗Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng 科尔沁左翼中Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng qí 科尔沁左翼中旗Kē nán · Dào ěr 柯南道尔Kē pèi ěr 科佩尔Kè ěr bái 克尔白kè lā sī nuò dá ěr 克拉斯诺达尔Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 克拉斯诺亚尔斯克kè lǐ ào ěr yǔ 克里奥尔语Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 克里斯汀贝尔Kè shí mǐ ěr 克什米尔Kè zī ěr gǎ hā 克孜尔尕哈Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái 克孜尔尕哈烽火台Kè zī ěr qiān fó dòng 克孜尔千佛洞Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 克孜勒苏柯尔克孜自治州Kù ěr 库尔Kù ěr dé 库尔德Kù ěr dé Gōng rén dǎng 库尔德工人党Kù ěr dé rén 库尔德人Kù ěr dé sī tǎn 库尔德斯坦Kù ěr lè 库尔勒Kù ěr lè shì 库尔勒市Kù ěr ní kē wá 库尔尼科娃Kù ěr sī kè 库尔斯克Kù ěr tè · Wǎ ěr dé hǎi mǔ 库尔特瓦尔德海姆kuā xiū kě ěr zhèng 夸休可尔症Lā bāo ěr 拉包尔Lā ěr fū 拉尔夫Lā ěr wéi kè 拉尔维克Lā fěi ěr 拉斐尔Lā gài ěr 拉盖尔Lā hé ěr 拉合尔Lā mǔ sī fēi ěr dé 拉姆斯菲尔德Lā shí kǎ ěr Jiā 拉什卡尔加Lā shí mò ěr Shān 拉什莫尔山Lā sī pà ěr mǎ sī 拉斯帕尔马斯Lā wǎ ěr 拉瓦尔Lái wàng è ěr 莱旺厄尔Lái yī ěr 莱伊尔Lè Hā fèi ěr 勒哈费尔Léi ā ěr chéng 雷阿尔城léi yà ěr 雷亚尔Lǐ ěr 里尔Lǐ ěr wáng 李尔王Lǐ wǎ ěr duō 里瓦尔多Lì bó wéi ěr 利伯维尔Lì lè hā mò ěr 利勒哈默尔Lì mǎ suǒ ěr 利马索尔Liè fū · Tuō ěr sī tài 列夫托尔斯泰Lóng gé ěr 隆格尔Lóng gé ěr xiàn 隆格尔县Lǚ sāi ěr sī hǎi mǔ 吕塞尔斯海姆Lú bù ěr yǎ nà 卢布尔雅那Lú wǎ ěr Hé 卢瓦尔河Lǔ ěr 鲁尔Lǔ ěr Hé 鲁尔河Lǔ fú ěr gōng 鲁佛尔宫Lù yì · Pí āi ěr · Ā ěr dōu sāi 路易皮埃尔阿尔都塞Lù yì sī · Yī nà xī ào · Lú lā · Dá xí ěr wǎ 路易斯伊纳西奥卢拉达席尔瓦Luó bó sī bì ěr 罗伯斯庇尔Luó ěr dìng lǐ 罗尔定理Luó ěr sī · Luó yī sī 罗尔斯罗伊斯Luó jié ài ěr zhī 罗洁爱尔之Luó nà ěr duō 罗纳尔多Luò xī ěr 洛希尔mǎ ěr bǎo bìng dú 马尔堡病毒Mǎ ěr bèi kè 马尔贝克Mǎ ěr dài fū 马尔代夫Mǎ ěr dì fū 马尔地夫Mǎ ěr gǔ 马尔谷Mǎ ěr jiǎ 马尔贾Mǎ ěr kǎ Hé 马尔卡河Mǎ ěr kāng 马尔康Mǎ ěr kāng xiàn 马尔康县Mǎ ěr kāng zhèn 马尔康镇Mǎ ěr kě fū guò chéng 马尔可夫过程Mǎ ěr kù sī 马尔库斯Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 马尔马拉海Mǎ ěr mò 马尔默Mǎ ěr sī 马尔斯Mǎ ěr tā 马尔他Mǎ ěr tā rén 马尔他人Mǎ ěr tā yǔ 马尔他语Mǎ ěr wéi nà sī Qún dǎo 马尔维纳斯群岛Mǎ ěr zhā hè 马尔扎赫Mǎ gá ěr ní 马噶尔尼Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 马噶尔尼使团Mǎ jiá ěr ní 马戛尔尼Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 马戛尔尼使团Mǎ kè sī wēi ěr 马克斯威尔Mǎ lǐ bó ěr 马里博尔Mǎ shào ěr Qún dǎo 马绍尔群岛Mǎ xiē ěr 马歇尔Mǎ zhā ěr 马扎尔Mǎ zhā ěr yǔ 马扎尔语Mài ěr wéi ěr 麦尔维尔Mài kè ěr 迈克尔Mài kè ěr · Jié kè xùn 迈克尔杰克逊Mài kè ěr · Kè lái dùn 迈克尔克莱顿Mài kè ěr · Qiáo dān 迈克尔乔丹Màn dá ěr 曼达尔Màn sū ěr 曼苏尔Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū 梅里斯达斡尔族区Méi sī méi ěr 梅斯梅尔měi ní ěr bìng 美尼尔病Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 美属维尔京群岛Méng dài ěr 蒙代尔Méng tè lì ěr 蒙特利尔Mǐ dé ěr bó lǐ 米德尔伯里Mǐ ěr dùn 米尔顿Mǐ ěr sī 米尔斯Mǐ gé ěr · dé · Sāi wàn tí sī · Sà wéi dé lā 米格尔德塞万提斯萨维德拉Mǐ hā yī ěr · Pǔ luó huò luó fū 米哈伊尔普罗霍罗夫mǐ nà ěr dí 米纳尔迪Mǐ xiē ěr 米歇尔Mì ěr wò jī 密尔沃基Mó ěr 摩尔Mó ěr duō wǎ 摩尔多瓦Mó ěr duō wǎ rén 摩尔多瓦人Mó ěr gēn 摩尔根Mó ěr mén 摩尔门Mó ěr mén Jīng 摩尔门经Mó ěr rén 摩尔人Mó ěr sī diàn mǎ 摩尔斯电码Mó sū ěr 摩苏尔Mò ěr běn 墨尔本Mò ěr bō 墨尔钵Mò ěr sī 莫尔斯Mò ěr sī diàn mǎ 莫尔斯电码Mò ěr zī bǐ gǎng 莫尔兹比港Mò kè ěr 默克尔Mò lì Dá wǎ Dá wò ěr zú Zì zhì qí 莫力达瓦达斡尔族自治旗Mù ěr xī 穆尔西Mù suǒ ěr sī jī 穆索尔斯基Nǎ mù bā ěr · Ēn hè bā yà ěr 那木巴尔恩赫巴亚尔Nà dá ěr 纳达尔Nà ěr xùn 纳尔逊Nà pí ěr 纳皮尔Nà sā ní ěr · Huò sāng 纳撒尼尔霍桑Nà sài ěr 纳赛尔Nà shí wéi ěr 纳什维尔Nà wǎ tè ěr yǔ 纳瓦特尔语Nà zhā ěr bā yē fū 纳扎尔巴耶夫nǎi ěr 乃尔Nán gé hā ěr shěng 楠格哈尔省Ní bó ěr 尼泊尔Ní bó ěr jiāo méi 尼泊尔鹪鹛Ní bó ěr Wáng guó 尼泊尔王国Ní ěr sēn 尼尔森Ní ěr xùn 尼尔逊Ní rì ěr 尼日尔Ní rì ěr Hé 尼日尔河Niǔ kǎ sī ěr 纽卡斯尔Nǔ ěr hā chì 努尔哈赤Nuò bèi ěr 诺贝尔Nuò bèi ěr Hé píng jiǎng 诺贝尔和平奖Nuò bèi ěr Jiǎng 诺贝尔奖Nuò bèi ěr Wén xué Jiǎng 诺贝尔文学奖Nuò bèi ěr Wù lǐ xué Jiǎng 诺贝尔物理学奖ǒu ěr 偶尔Pà dì ěr 帕蒂尔pà ěr wǎ dì 帕尔瓦蒂Pà lā sè ěr shì 帕拉塞尔士Pà lì jī ěr 帕利基尔Pà lì sī · Xī ěr dùn 帕丽斯希尔顿Pà mǐ ěr 帕米尔Pà mǐ ěr Gāo yuán 帕米尔高原pà mǐ ěr shān mài 帕米尔山脉Pà nèi ěr 帕内尔Pà sī kǎ ěr 帕斯卡尔Pān tǎ nà ěr 潘塔纳尔Pí āi ěr 皮埃尔Pí ěr 皮尔Pí ěr sēn 皮尔森Pí kǎ ěr 皮卡尔Píng kǎ fēi ěr tè 萍卡菲尔特Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī 普尔热瓦尔斯基pǔ nài luò ěr 普萘洛尔Qí qí hā ěr 齐齐哈尔Qí qí hā ěr shì 齐齐哈尔市Qián guō ěr Luó sī Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 前郭尔罗斯蒙古族自治县Qiáo zhì · Àò wēi ěr 乔治奥威尔Qiáo zhì · Bù ěr 乔治布尔Qiē ěr nuò bèi lì 切尔诺贝利Qiè ěr xī 切尔西Qiū ěr jīn 丘尔金Qiū jí ěr 丘吉尔Qiū jí ěr 邱吉尔Rè bǐ yà · Kǎ dé ěr 热比亚卡德尔Rè bǐ yà · Kǎ dé ěr 热比娅卡德尔Rè ěr wéi 热尔韦Rú lè · Fán ěr nà 儒勒凡尔纳ruì ěr 瑞尔Ruò ěr gài 若尔盖Ruò ěr gài xiàn 若尔盖县Sā ěr mèng 撒尔孟Sā qiē ěr 撒切尔Sā qiē ěr Fū ren 撒切尔夫人Sǎ mǎ ěr gàn 撒马尔干Sǎ mǎ ěr hǎn 撒马尔罕Sà dé ěr 萨德尔Sà dé ěr shì 萨德尔市Sà ěr 萨尔Sà ěr bù lǚ kěn 萨尔布吕肯Sà ěr cí bǎo 萨尔茨堡Sà ěr hǔ zhī zhàn 萨尔浒之战Sà ěr kē qí 萨尔科奇Sà ěr kē qí 萨尔科齐Sà ěr pǔ sī bǎo 萨尔普斯堡Sà ěr tú 萨尔图Sà ěr tú qū 萨尔图区Sà ěr wǎ duō 萨尔瓦多Sà ěr wēn jiāng 萨尔温江Sà ěr zhōu 萨尔州Sāi ěr tè 塞尔特Sāi ěr tè yǔ 塞尔特语Sāi ěr wéi yà 塞尔维亚Sāi ěr wéi yà hé Hēi shān 塞尔维亚和黑山Sāi ěr wéi yà Kè luó dì yà yǔ 塞尔维亚克罗地亚语Sāi ěr wéi yà yǔ 塞尔维亚语Sāi miù ěr 塞缪尔Sāi miù ěr · Yuē hàn xùn 塞缪尔约翰逊Sāi wǎ sī tuō bō ěr 塞瓦斯托波尔Sài ěr nán 塞尔南Sài nèi jiā ěr 塞内加尔Sài shé ěr 塞舌尔Sài shé ěr Qún dǎo 塞舌尔群岛Sāng dé ěr fú dé 桑德尔福德Sāng jǐ bā ěr 桑给巴尔Sè xí ěr 塞席尔Sēn hǎi sè ěr 森海塞尔Shā kuí ěr · Àò ní ěr 沙奎尔奥尼尔Shàng ài sè ěr 上艾瑟尔Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng 圣皮埃尔和密克隆Shèng Sà ěr wǎ duō 圣萨尔瓦多shī dì lì ěr 施蒂利尔shī dì lì ěr zhōu 施蒂利尔州Shì jiè Wéi wú ěr Dài biǎo Dà huì 世界维吾尔代表大会Shǒu ěr 首尔Shǒu ěr Guó lì Dà xué 首尔国立大学Shǒu ěr Shì 首尔市Shǒu ěr Tè bié shì 首尔特别市shuài ěr cāo gū 率尔操觚Sī chè dá ěr 斯彻达尔Sī dé gē ěr mó 斯德哥尔摩Sī fú ěr wǎ ěr 斯福尔瓦尔Sī kē fèi ěr Fēng 斯科费尔峰Sī pí ěr bó gé 斯皮尔伯格Sī pǔ lín fēi ěr dé 斯普林菲尔德Sī tài ēn xiè ěr 斯泰恩谢尔Sī wéi ěr dé luò fū 斯维尔德洛夫Sū bì lì ěr Hú 苏必利尔湖Sū ěr 苏尔Sū měi ěr 苏美尔Sū shān · Bō yī ěr 苏珊波伊尔Suǒ ěr 索尔Suǒ ěr rén ní qín 索尔仁尼琴Suǒ ěr zī bó lǐ píng yuán 索尔兹伯里平原Suǒ ěr zī bó lǐ shí huán 索尔兹伯里石环Suǒ xù ěr 索绪尔Tǎ ěr sì 塔尔寺Tǎ mǎ ěr 塔玛尔Tǎ shí kù ěr gān Tǎ jí kè Zì zhì xiàn 塔什库尔干塔吉克自治县Tǎ shí kù ěr gān xiāng 塔什库尔干乡Tǎ shí kù ěr gān Zì zhì xiàn 塔什库尔干自治县Tǎ tǎ ěr 塔塔尔Tǎ tǎ ěr zú 塔塔尔族Tài ěr 泰尔Tài gē ěr 泰戈尔Tài gé ěr 泰格尔Tài mǐ ěr 泰米尔Tài mǐ ěr Měng hǔ Zǔ zhī 泰米尔猛虎组织Tài mǐ ěr Nà dé 泰米尔纳德Tài mǐ ěr Nà dé bāng 泰米尔纳德邦Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī 泰米尔伊拉姆猛虎解放组织Tài mǐ ěr yǔ 泰米尔语Tài sè ěr Dǎo 泰瑟尔岛Tè gǔ xī jiā ěr bā 特古西加尔巴Tè lā fǎ ěr jiā 特拉法尔加Tè lā fǎ ěr jiā guǎng chǎng 特拉法尔加广场Tè lǐ ěr 特里尔Tè lǔ āi ěr 特鲁埃尔Tī yě ěr 梯也尔Tí ěr 提尔Tí ěr Shì 提尔市Tiě ěr méi zī 铁尔梅兹Tú ěr 图尔Tú ěr gān 涂尔干Tú ěr kù 图尔库Tǔ ěr qí sī tǎn 土尔其斯坦Tuō ěr jīn 托尔金Tuō ěr sī Gǎng 托尔斯港Tuō ěr sī tài 托尔斯泰tuō lā ěr 托拉尔Tuō mù ěr 托木尔Tuō mù ěr fēng 托木尔峰Wǎ ěr dá kè 瓦尔达克Wǎ ěr dá kè Shěng 瓦尔达克省Wǎ ěr dé 瓦尔德wǎ ěr jī lǐ 瓦尔基里Wǎ ěr nà 瓦尔纳Wǎ ěr tè 瓦尔特Wǎ hè jī ěr Hé 瓦赫基尔河wǎn ěr 莞尔Wēi ěr shì 威尔士Wēi ěr shì yǔ 威尔士语Wēi ěr tè jùn 威尔特郡Wēi ěr xùn 威尔逊Wéi ěr fú léi zī 韦尔弗雷兹Wéi ěr niǔ sī 维尔纽斯Wéi ěr róng 维尔容Wéi ěr sī tè lā sī 维尔斯特拉斯Wéi ěr wǎ 韦尔瓦Wéi jí ěr 维吉尔Wéi wú ěr 维吾尔Wéi wú ěr rén 维吾尔人Wéi wú ěr yǔ 维吾尔语Wéi wú ěr zú 维吾尔族Wēn bù ěr dēng 温布尔登Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 温布尔登网球公开赛Wēn bù ěr dùn 温布尔顿Wēn tè tú ěr 温特图尔wēn wén ěr yǎ 温文尔雅Wò ěr fēn sēn 沃尔芬森Wò ěr fū 沃尔夫wò ěr fū jiǎng 沃尔夫奖Wò ěr fū sī bǎo 沃尔夫斯堡Wò ěr mǎ 沃尔玛Wò ěr tè · Huì tè màn 沃尔特惠特曼Wò ěr wò 沃尔沃Wò kè sī háo ěr 沃克斯豪尔Wū ěr 乌尔Wū ěr dū yǔ 乌尔都语Wū ěr gé 乌尔格Wū ěr hé 乌尔禾Wū ěr hé qū 乌尔禾区Wū ěr mǔ 乌尔姆Wū lā ěr 乌拉尔Wū lā ěr shān 乌拉尔山Wū lā ěr Shān mài 乌拉尔山脉Wú ěr kāi xī 吾尔开希Xī ěr 希尔Xī ěr bó tè 希尔伯特Xī ěr dùn 希尔顿Xī ěr fú sè mǔ 希尔弗瑟姆Xī ěr Hé 锡尔河Xī ěr nèi kē sī 希尔内科斯Xī kē ěr sī jī 西科尔斯基Xī lǐ ěr 西里尔Xī lǐ ěr zì mǔ 西里尔字母Xià ěr bā rén 夏尔巴人Xiē luò kè · Fú ěr mó sī 歇洛克福尔摩斯Xiè ěr bā rén 谢尔巴人Xiè ěr gài 谢尔盖Xīn ào ěr liáng 新奥尔良Xīn bā ěr hǔ yòu qí 新巴尔虎右旗Xīn bā ěr hǔ zuǒ qí 新巴尔虎左旗Xīn Hǎn bù shí ěr 新罕布什尔Xīn Hǎn bù shí ěr zhōu 新罕布什尔州xīn hūn yàn ěr 新婚宴尔xīn hūn yàn ěr 新婚燕尔Xīn jiāng Wéi wú ěr Zì zhì qū 新疆维吾尔自治区Xīn Nán Wēi ěr shì 新南威尔士Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu 新南威尔士州Xuě fēi ěr dé 雪菲尔德Yǎ ěr tǎ 雅尔塔yà ěr fā hé ào mǐ jiā 亚尔发和奥米加Yà sù ěr Qún dǎo 亚速尔群岛Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yè ěr qiāng Hé 叶尔羌河Yī ěr kù cí kè 伊尔库茨克Yī gē ěr 伊戈尔Yī gē ěr sī 伊戈尔斯Yī sī mài ěr 伊思迈尔Yī sī tǎn bù ěr 伊斯坦布尔yīng dài ěr 英代尔Yīng shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo 英属维尔京群岛Yīng tè ěr 英特尔Yóu ěr qīn kē 尤尔钦科Yóu jīn · Sài ěr nán 尤金塞尔南yuè dé ěr gē 岳得尔歌Zā ěr dá lǐ 扎尔达里Zhā yī ěr 扎伊尔Zhān jiāng bù ěr 詹江布尔Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì 职业高尔夫球协会Zhǔn gá ěr 准噶尔Zhǔn gá ěr yì lóng 准噶尔翼龙Zhǔn gé ěr 准格尔Zhǔn gé ěr pén dì 准格尔盆地Zhǔn gě ěr pén dì 准葛尔盆地zhuó ěr bù qún 卓尔不群

ㄋㄧˇ

giản thể

Từ điển phổ thông

vậy (tiếng dứt câu)

Từ ghép 1