Có 4 kết quả:

润 rùn潤 rùn閏 rùn闰 rùn

1/4

rùn

U+6DA6, tổng 10 nét, bộ shǔi 水 + 7 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nhuần nhị
2. thấm ướt
3. lời, lãi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 潤.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 潤

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ẩm ướt: 土潤苔青 Đất ẩm rêu xanh; 濕潤 Ẩm ướt;
② Thấm, xấp (làm cho bớt khô): 潤潤嗓子 Thấm giọng, xấp giọng; 潤腸 Nhuận tràng;
③ Trơn bóng, tươi nhuận, mịn: 皮膚光潤 Nước da mịn:
④ Chải chuốt, gọt giũa (bài văn): 潤飾 Gọt giũa (bài văn) cho thêm hay;
⑤ Lời, lãi: 分潤 Chia lãi; 利潤 Lợi nhuận, tiền lời.

Từ điển Trung-Anh

(1) to moisten
(2) to lubricate
(3) to embellish
(4) moist
(5) glossy
(6) sleek

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 43

rùn

U+6F64, tổng 15 nét, bộ shǔi 水 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nhuần nhị
2. thấm ướt
3. lời, lãi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lời, lãi, lợi ích. ◎Như: “lợi nhuận” 利潤 tiền lời.
2. (Động) Thấm, xấp, làm cho khỏi khô. ◎Như: “nhuận trạch” 潤澤 thấm nhuần. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Tuy nhất địa sở sinh, nhất vũ sở nhuận, nhi chư thảo mộc, các hữu sai biệt” 雖一地所生, 一雨所潤, 而諸草木, 各有差別 (Dược thảo dụ phẩm đệ ngũ 藥草喻品第五) Dù rằng cùng một đất mọc lên, một mưa thấm xuống, nhưng các cây cỏ vẫn có khác nhau.
3. (Động) Sửa sang, trau chuốt. ◎Như: “nhuận sắc” 潤色 sửa chữa văn chương.
4. (Tính) Ẩm ướt. ◎Như: “thổ nhuận đài thanh” 土潤苔青 đất ẩm rêu xanh, “thấp nhuận” 濕潤 ẩm ướt.
5. (Tính) Trơn, mịn, bóng. ◎Như: “quang nhuận” 光潤 mịn màng, “châu viên ngọc nhuận” 珠圓玉潤 hạt trai tròn, hạt ngọc bóng (dùng để tỉ dụ văn từ trơn tru hoặc tiếng hát tròn đầy).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ẩm ướt: 土潤苔青 Đất ẩm rêu xanh; 濕潤 Ẩm ướt;
② Thấm, xấp (làm cho bớt khô): 潤潤嗓子 Thấm giọng, xấp giọng; 潤腸 Nhuận tràng;
③ Trơn bóng, tươi nhuận, mịn: 皮膚光潤 Nước da mịn:
④ Chải chuốt, gọt giũa (bài văn): 潤飾 Gọt giũa (bài văn) cho thêm hay;
⑤ Lời, lãi: 分潤 Chia lãi; 利潤 Lợi nhuận, tiền lời.

Từ điển Trung-Anh

(1) to moisten
(2) to lubricate
(3) to embellish
(4) moist
(5) glossy
(6) sleek

Tự hình 3

Dị thể 1

Từ ghép 43

Một số bài thơ có sử dụng

rùn

U+958F, tổng 12 nét, bộ mén 門 + 4 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. xen vào giữa, thừa ra
2. nhuận (lịch)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) (1) Âm lịch theo vòng quả đất xoay quanh mặt trời mà tính năm, theo vòng mặt trăng xoay quanh quả đất mà tính tháng, theo vòng quả đất tự xoay mà tính ngày. Cứ hết mỗi vòng quả đất xoay quanh mặt trời thì mặt trăng đã xoay quanh quả đất được mười hai vòng và một phần ba vòng nữa. Cho nên mỗi năm lại thừa ra hơn mười ngày, tính gom số thừa ấy lại thì hai năm rưỡi lại thừa ra một tháng, tháng thừa ấy gọi là “nhuận nguyệt” 閏月. (2) Dương lịch theo mặt trời tính năm. Cứ hết một vòng quả đất xoay chung quanh mặt trời thì quả đất nó tự xoay quanh nó được 365 vòng và lẻ một phần tư. Cho nên dồn bốn năm thì lại thừa một ngày gọi là “nhuận nhật” 閏日. Năm nào có ngày nhuận, tức là “nhuận niên” 閏年, thì tháng hai có 29 ngày.
2. (Danh) Vua tiếm vị gọi là “nhuận thống” 閏統 hay “nhuận vị” 閏位 (đối lại với “chánh thống” 正統).

Từ điển Trần Văn Chánh

Thừa, nhuận: 閏月 Tháng thừa; 閏日 Ngày thừa; 閏三月 Tháng 3 nhuận.

Từ điển Trung-Anh

(1) intercalary
(2) an extra day or month inserted into the lunar or solar calendar (such as February 29)

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

rùn

U+95F0, tổng 7 nét, bộ mén 門 + 4 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. xen vào giữa, thừa ra
2. nhuận (lịch)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 閏.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 閏

Từ điển Trần Văn Chánh

Thừa, nhuận: 閏月 Tháng thừa; 閏日 Ngày thừa; 閏三月 Tháng 3 nhuận.

Từ điển Trung-Anh

(1) intercalary
(2) an extra day or month inserted into the lunar or solar calendar (such as February 29)

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 4