Có 1 kết quả:

shí

1/1

shí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mười, 10
2. đủ hết

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số mười.
2. (Tính) Đủ hết, hoàn toàn. ◎Như: “thập thành” 十成 vẹn đủ cả mười, “thập toàn thập mĩ” 十全十美 hoàn hảo, mười phân vẹn mười.

Từ điển Thiều Chửu

① Mười.
② Ðủ hết. Như 'thập thành 十成, thập toàn 十全 vẹn đủ cả mười, ý nói được đầy đủ cả.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mười: 十來個人 Mười mấy người;
② Hoàn toàn, toàn vẹn, đầy đủ.【十全十美】 thập toàn thập mĩ [shí quán-shímâi] Mười phân vẹn mười, thập toàn thập mĩ;【十分】thập phần [shífen] (pht) Rất, hết sức, vô cùng, hoàn toàn: 十分高興 Rất vui mừng; 十分難過 Đau lòng vô cùng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số mười ( 10 ) — Đầy đủ, trọn vẹn. Td: Thập toàn ( trọn vẹn một bề ) — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Thập.

Từ điển Trung-Anh

(1) ten
(2) 10

Từ ghép 279

bā jiǔ bù lí shí 八九不离十bā jiǔ bù lí shí 八九不離十bā shí 八十Bā shí Tiān Huán yóu Dì qiú 八十天环游地球Bā shí Tiān Huán yóu Dì qiú 八十天環遊地球bǎi ér bā shí 百儿八十bǎi ér bā shí 百兒八十bǎi shí 百十bǎn bǎn liù shí sì 板板六十四Běn dǔ · shí liù shì 本笃十六世Běn dǔ · shí liù shì 本篤十六世bù guǎn sān qī èr shí yī 不管三七二十一dà nián sān shí 大年三十dì sān shí 第三十èr shí 二十èr shí bā xiù 二十八宿èr shí duō 二十多èr shí liù suì 二十六岁èr shí liù suì 二十六歲èr shí miàn tǐ 二十面体èr shí miàn tǐ 二十面體Èr shí Nián Mù dǔ zhī Guài Xiàn zhuàng 二十年目睹之怪现状Èr shí Nián Mù dǔ zhī Guài Xiàn zhuàng 二十年目睹之怪現狀èr shí shì jì 二十世紀èr shí shì jì 二十世纪èr shí sì jié qi 二十四節氣èr shí sì jié qi 二十四节气Èr shí sì Shǐ 二十四史Èr shí sì Xiào 二十四孝èr shí wǔ shǐ 二十五史èr shí yī diǎn 二十一点èr shí yī diǎn 二十一點èr shí yī shì jì 二十一世紀èr shí yī shì jì 二十一世纪Èr shí yī Tiáo 二十一条Èr shí yī Tiáo 二十一條fàn hòu bǎi bù zǒu , huó dào jiǔ shí jiǔ 飯後百步走,活到九十九fàn hòu bǎi bù zǒu , huó dào jiǔ shí jiǔ 饭后百步走,活到九十九guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán 瓜无滚圆,人无十全guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán 瓜無滾圓,人無十全guǎn tā sān qī èr shí yī 管他三七二十一hé shí 合十Hóng shí zì 紅十字Hóng shí zì 红十字huà shí zì 划十字huà shí zì 劃十字huà shí zì 画十字huà shí zì 畫十字huáng dào shí èr gōng 黃道十二宮huáng dào shí èr gōng 黄道十二宫Huáng dì Bā shí yī Nàn jīng 黃帝八十一難經Huáng dì Bā shí yī Nàn jīng 黄帝八十一难经Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黃花崗七十二烈士Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黄花岗七十二烈士jǐ shí yì 几十亿jǐ shí yì 幾十億jiǎ yī péi shí 假一賠十jiǎ yī péi shí 假一赔十jiǔ shí 九十jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn 君子報仇,十年不晚jūn zi bào chóu , shí nián bù wǎn 君子报仇,十年不晚liù shí 六十liù shí nián dài 六十年代liù shí sì guà 六十四卦liù shí sì wèi yuán 六十四位元Míng shí sān líng 明十三陵mù xià shí háng 目下十行Nán shí zì zuò 南十字座nián sān shí 年三十níng chāi shí zuò miào , bù huì yī zhuāng hūn 宁拆十座庙,不毁一桩婚níng chāi shí zuò miào , bù huì yī zhuāng hūn 寧拆十座廟,不毀一樁婚nǚ dà shí bā biàn 女大十八变nǚ dà shí bā biàn 女大十八變qī lǎo bā shí 七老八十qī shí 七十qī shí nián dài 七十年代Qī shí qī Guó Jí tuán 七十七国集团Qī shí qī Guó Jí tuán 七十七國集團qiáng wēi shí zì tuán 蔷薇十字团qiáng wēi shí zì tuán 薔薇十字團qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢虫qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢蟲sān bǎi liù shí háng 三百六十行sān qī èr shí yī 三七二十一sān shí 三十sān shí bā dù xiàn 三十八度線sān shí bā dù xiàn 三十八度线sān shí ér lì 三十而立sān shí èr wèi yuán 三十二位元sān shí èr xiàng 三十二相sān shí liù jì 三十六計sān shí liù jì 三十六计sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六計,走為上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六计,走为上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六計,走為上計sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六计,走为上计sān shí liù zì mǔ 三十六字母Shān běn Wǔ shí liù 山本五十六shí · yī 十一shí bā 十八shí bèi 十倍shí biān xíng 十边形shí biān xíng 十邊形shí cháng shì 十常侍shí chéng 十成shí chéng jiǔ wěn 十成九稳shí chéng jiǔ wěn 十成九穩shí dà shén shòu 十大神兽shí dà shén shòu 十大神獸shí dòng rán jù 十动然拒shí dòng rán jù 十動然拒shí duō yì 十多亿shí duō yì 十多億shí è bù shè 十恶不赦shí è bù shè 十惡不赦shí èr 十二shí èr biān xíng 十二边形shí èr biān xíng 十二邊形shí èr dì zhī 十二地支shí èr fēn 十二分shí èr gōng 十二宫shí èr gōng 十二宮shí èr jiǎo xíng 十二角形shí èr jīng 十二經shí èr jīng 十二经shí èr jīng mài 十二經脈shí èr jīng mài 十二经脉shí èr mǎ 十二码shí èr mǎ 十二碼shí èr miàn tǐ 十二面体shí èr miàn tǐ 十二面體shí èr píng jūn lǜ 十二平均律shí èr shí chen 十二时辰shí èr shí chen 十二時辰shí èr xīng zuò 十二星座shí èr yuè fèn 十二月份shí èr zhī 十二支shí èr zhǐ cháng 十二指肠shí èr zhǐ cháng 十二指腸shí fēn 十分shí fēn zhī yī 十分之一shí gān 十干shí jǐ 十几shí jǐ 十幾shí jǐ gè yuè 十几个月shí jǐ gè yuè 十幾個月shí jiǎo xíng 十角形shí jiè 十戒shí jiè 十誡shí jiè 十诫shí jǐn 十錦shí jǐn 十锦shí jìn 十进shí jìn 十進shí jìn suàn shù 十进算术shí jìn suàn shù 十進算術shí jìn wèi 十进位shí jìn wèi 十進位shí jìn wèi fǎ 十进位法shí jìn wèi fǎ 十進位法shí jìn zhì 十进制shí jìn zhì 十進制shí jiǔ 十九shí kè 十克shí lǐ yáng chǎng 十里洋场shí lǐ yáng chǎng 十里洋場shí liù 十六shí liù jìn zhì 十六进制shí liù jìn zhì 十六進制shí liù wán zhí 十六烷值shí liù wèi yuán 十六位元shí miàn mái fú 十面埋伏shí ná jiǔ wěn 十拿九稳shí ná jiǔ wěn 十拿九穩shí nián shù mù , bǎi nián shù rén 十年树木,百年树人shí nián shù mù , bǎi nián shù rén 十年樹木,百年樹人shí qī 十七shí quán 十全shí quán shí měi 十全十美shí sān 十三shí sān diǎn 十三点shí sān diǎn 十三點shí sān rì 十三日shí sān zhāng 十三张shí sān zhāng 十三張shí shù 十数shí shù 十數shí sì 十四shí sì háng shī 十四行詩shí sì háng shī 十四行诗shí tiān gān 十天干shí wàn 十万shí wàn 十萬shí wàn huǒ jí 十万火急shí wàn huǒ jí 十萬火急shí wàn wèi 十万位shí wàn wèi 十萬位shí wèi 十位shí wǔ 十五shí xiàng 十項shí xiàng 十项shí xiàng quán néng 十項全能shí xiàng quán néng 十项全能shí yī 十一shí yī lù 十一路shí yī yuè fèn 十一月份shí yì 十亿shí yì 十億shí yì wèi yuán 十亿位元shí yì wèi yuán 十億位元shí yǒu bā jiǔ 十有八九shí yuè 十月shí yuè fèn 十月份shí zhī bā jiǔ 十之八九shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾阳春水shí zhǐ bù zhān yáng chūn shuǐ 十指不沾陽春水shí zì 十字shí zì gǎo 十字鎬shí zì gǎo 十字镐shí zì huā kē 十字花科shí zì jià 十字架shí zì jià xíng 十字架刑shí zì jūn 十字军shí zì jūn 十字軍shí zì jūn dōng zhēng 十字军东征shí zì jūn dōng zhēng 十字軍東征shí zì jūn yuǎn zhēng 十字军远征shí zì jūn yuǎn zhēng 十字軍遠征shí zì lù kǒu 十字路口shí zì sī 十字丝shí zì sī 十字絲shí zì tóu luó dāo 十字头螺刀shí zì tóu luó dāo 十字頭螺刀shí zì xíng 十字形shí zì xiù 十字繡shí zì xiù 十字绣shí zì zhuàn mén 十字轉門shí zì zhuàn mén 十字转门shí zú 十足shù shí yì 数十亿shù shí yì 數十億Shuāng shí jié 双十节Shuāng shí jié 雙十節sì shí 四十sì shí èr zhāng jīng 四十二章經sì shí èr zhāng jīng 四十二章经tái shàng yī fēn zhōng , tái xià shí nián gōng 台上一分钟,台下十年功tái shàng yī fēn zhōng , tái xià shí nián gōng 臺上一分鐘,臺下十年功Tài zǐ shí sān fēng 太子十三峰tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū 听君一席话,胜读十年书tīng jūn yī xí huà , shèng dú shí nián shū 聽君一席話,勝讀十年書wén yī zhī shí 聞一知十wén yī zhī shí 闻一知十wǔ guāng shí sè 五光十色wǔ shí 五十wǔ shí bù xiào bǎi bù 五十步笑百步wǔ shí jiān 五十肩Wǔ shí líng 五十鈴Wǔ shí líng 五十铃xīng xiāng shí zú 星相十足xíng bǎi lǐ zhě bàn jiǔ shí 行百里者半九十Xuān yuán shí sì 軒轅十四Xuān yuán shí sì 轩辕十四yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知从何说起yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知從何說起yī chuán shí , shí chuán bǎi 一传十,十传百yī chuán shí , shí chuán bǎi 一傳十,十傳百yī mù shí háng 一目十行yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng 一年被蛇咬十年怕井繩yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng 一年被蛇咬十年怕井绳yī pù shí hán 一暴十寒yī pù shí hán 一曝十寒yī wǔ yī shí 一五一十yī zhāo bèi shé yǎo , shí nián pà jǐng shéng 一朝被蛇咬,十年怕井繩yī zhāo bèi shé yǎo , shí nián pà jǐng shéng 一朝被蛇咬,十年怕井绳yùn shí 运十yùn shí 運十zhū zǐ shí jiā 諸子十家zhū zǐ shí jiā 诸子十家