Có 6 kết quả:

屮 cǎo ㄘㄠˇ懆 cǎo ㄘㄠˇ艸 cǎo ㄘㄠˇ艹 cǎo ㄘㄠˇ草 cǎo ㄘㄠˇ騲 cǎo ㄘㄠˇ

1/6

cǎo ㄘㄠˇ [chè ㄔㄜˋ]

U+5C6E, tổng 3 nét, bộ chè 屮 (+0 nét)
tượng hình

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây cỏ mới mọc. § Xưa dùng làm chữ “thảo” 艸.

Tự hình 5

Dị thể 1

Bình luận 0

cǎo ㄘㄠˇ

U+61C6, tổng 16 nét, bộ xīn 心 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lo lắng không yên

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Thảo thảo” 懆懆 lo buồn không yên. ◇Trương Dĩ Ninh 張以寧: “Bạch tễ Triệu Tử thi cú hảo, Tam niên bất kiến tâm thảo thảo” 白霽趙子詩句好, 三年不見心懆懆 (Đề Hàn Thị thập cảnh quyển 題韓氏十景卷).

Từ điển Trần Văn Chánh

【懆懆】thảo thảo [căocăo] (văn) Lo lắng không yên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo buồn không yên.

Từ điển Trung-Anh

(1) anxious
(2) sad

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 9

Bình luận 0

cǎo ㄘㄠˇ [zào ㄗㄠˋ]

U+8278, tổng 6 nét, bộ cǎo 艸 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

bộ thảo

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên là chữ “thảo” 草.

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ thảo 草.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cỏ. Như 草.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Thảo 草 — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Thảo. Cũng viết là 艹.

Từ điển Trung-Anh

variant of 草[cao3]

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

cǎo ㄘㄠˇ [ㄐㄧˊ, tóu ㄊㄡˊ, ㄗˋ]

U+8279, tổng 3 nét, bộ cǎo 艸 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

bộ thảo

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của bộ “thảo” 艸.

Từ điển Trung-Anh

grass radical 草字頭兒|草字头儿[cao3 zi4 tou2 r5]

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

cǎo ㄘㄠˇ [cào ㄘㄠˋ, zào ㄗㄠˋ]

U+8349, tổng 9 nét, bộ cǎo 艸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cỏ, thảo mộc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ. § Đời xưa viết là 艸. ◎Như: “thảo mộc” 草木 cỏ cây, “hoa thảo” 花草 hoa cỏ.
2. (Danh) Nhà quê, đồng ruộng, hoang dã. ◎Như: “thảo mãng” 草莽 vùng cỏ hoang, “thảo trạch” 草澤 nhà quê, thôn dã.
3. (Danh) Chữ “thảo”, một lối chữ có từ nhà Hán, để viết cho nhanh. ◎Như: “cuồng thảo” 狂草 lối chữ viết tháu, cực kì phóng túng.
4. (Danh) Văn cảo, bản viết sơ qua chưa hoàn chỉnh. ◎Như: “khởi thảo” 起草 bắt đầu viết bản nháp.
5. (Danh) Họ “Thảo”.
6. (Tính) Qua loa, thô suất. ◎Như: “thảo suất” 草率 cẩu thả, qua loa.
7. (Tính) Mở đầu, sơ bộ, chưa định hẳn. ◎Như: “thảo sáng” 草創 khởi đầu, “thảo án” 草案 dự thảo, “thảo ước” 草約 thỏa ước tạm.
8. (Tính) Kết bằng cỏ, làm bằng cỏ. ◎Như: “thảo tịch” 草蓆 chiếu cỏ, “thảo thằng” 草繩 dây tết bằng cỏ, “thảo lí” 草履 giày cỏ.
9. (Tính) Lợp bằng cỏ. ◎Như: “thảo bằng” 草棚 nhà lợp cỏ, “thảo am” 草菴 am lợp cỏ.
10. (Tính) Cái, mái. ◎Như: “thảo kê” 草雞 gà mái (nghĩa bóng là khiếp nhược hoặc không có tài năng), “thảo lư” 草驢 lừa cái.
11. (Động) Bỏ phí, khinh thường. ◎Như: “thảo gian nhân mệnh” 草菅人命 coi mạng người như cỏ rác.
12. (Động) Soạn, viết qua (chưa xong hẳn, còn sửa chữa). ◎Như: “thảo hịch” 草檄 soạn viết bài hịch, “thảo biểu” 草表 viết nháp bài biểu.
13. (Động) Cắt cỏ.
14. (Phó) Cẩu thả, sơ sài, lơ là. ◎Như: “thảo thảo liễu sự” 草草了事 cẩu thả cho xong việc. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Quân lai hà thảo thảo, Vô nãi luyến khuê vi?” 君來何草草, 毋乃戀閨闈 (Chinh nhân phụ 征人婦) Chàng về sao lơ là, Không còn quyến luyến chốn khuê phòng nữa chăng?

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ, chữ để gọi tóm các loài cỏ, đời xưa viết là 艸.
② Qua loa. Như thảo suất 草率, thảo sáng 草創 đều nghĩa là mới có qua loa, chưa được hoàn toàn vậy.
③ Ở nhà quê. Như thảo mãng 草莽, thảo trạch 草澤 đều là chỉ về người nhà quê cả. Dân lành đi làm giặc gọi là lạc thảo 落草.
④ Bỏ phí. Như thảo gian nhân mệnh 草菅人命 coi mệnh người như cỏ rác.
⑤ Thảo, mới viết qua chưa định hẳn gọi là bản thảo. Như thảo hịch 草檄 thảo bài hịch, thảo biểu 草表 thảo bài biểu, v.v.
⑥ Chữ thảo, một lối chữ trước từ nhà Hán, để viết cho nhanh.
⑦ Cắt cỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cỏ, rơm: 除草 Làm cỏ; 稻草 Rơm rạ;
② Sơ sài, cẩu thả, qua loa: 草草地看了一遍 Xem một lượt qua loa;
③ Chữ thảo, chữ viết tháu: 草書 Lối viết tháu, lối chữ thảo;
④ Thảo ra: 起草 Khởi thảo, viết nháp;
⑤ Bản viết thảo, bảo thảo, bản nháp;
⑥ Mái, cái (chỉ giống vật cái): 草雞 Gà mái; 草驢 Lừa cái;
⑦ (văn) Đất hoang chưa khai khẩn: 耕田墾草以厚民產也 Cày ruộng và khai khẩn đất hoang để tăng thêm tài sản của dân (Hàn Phi tử);
⑧ (văn) Cắt cỏ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như hai chữ Tạo 皁, 皂 — Một âm khác là Thảo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ — Chỉ chung cây cối. Td: Thảo mộc — Viết sơ ra. Viết nhanh. Đoạn trường tân thanh : » Khoảng trên dừng bút thảo vài vài bốn câu « — Một lối chữ viết thật nhanh của chữ Hán, rất khó đọc.

Từ điển Trung-Anh

variant of 草[cao3]

Từ điển Trung-Anh

(1) grass
(2) straw
(3) manuscript
(4) draft (of a document)
(5) careless
(6) rough
(7) CL:棵[ke1],撮[zuo3],株[zhu1],根[gen1]

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 367

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

cǎo ㄘㄠˇ

U+9A32, tổng 19 nét, bộ mǎ 馬 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mái, cái, nái, con cái, giống cái

Từ điển Trần Văn Chánh

Mái, cái, nái, con cái, giống cái: 騲驢 Lừa cái; 騲雞 Gà mái.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Bình luận 0