Có 4 kết quả:

哌 pài ㄆㄞˋ派 pài ㄆㄞˋ湃 pài ㄆㄞˋ蒎 pài ㄆㄞˋ

1/4

pài ㄆㄞˋ

U+54CC, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

used in transliteration

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

Bình luận 0

pài ㄆㄞˋ [bài ㄅㄞˋ, mài ㄇㄞˋ, ㄆㄚ]

U+6D3E, tổng 9 nét, bộ shǔi 水 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. dòng nước
2. phái, phe, ngành nhánh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhánh, nhành sông. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Thiên Hoàng cự phái cửu thiên lí” 天潢巨派九千里 (Hoàng Hà 黄河) Nhánh lớn của Sông Trời, dài chín ngàn dặm.
2. (Danh) Ngành, phe, bè, cánh, trào lưu. ◎Như: “học phái” 學派 phái học, “đảng phái” 黨派 phe đảng, “thi phái” 詩派 phái thơ.
3. (Danh) Tác phong, khí độ. ◎Như: “khí phái” 氣派 khí phách, khí thế, “phái đầu” 派頭 dáng vẻ.
4. (Danh) Lượng từ: đơn vị phe, nhóm, cánh, cảnh tượng, v.v. ◎Như: “lưỡng phái họa gia” 這兩派畫家 hai phái họa sĩ.
5. (Danh) Phiên âm tiếng Anh "pie". ◎Như: “tần quả phái” 蘋果派 bánh táo nướng lò (tiếng Anh: apple pie).
6. (Động) Phân phối, phân chia. ◎Như: “than phái” 攤派 chia đều. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Phái đa phái thiểu, mỗi vị thế xuất nhất phân tựu thị liễu” 派多派少, 每位替出一分就是了 (Đệ tứ thập tam hồi) Chia nhiều chia ít, mỗi người chịu thay bỏ ra một phần là được rồi.
7. (Động) Sai khiến, sai bảo. ◎Như: “ủy phái” 委派 sai khiến, giao phó. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tiên phái lưỡng cá tiểu tử, tống liễu giá Tần tướng công gia khứ” 先派兩個小子, 送了這秦相公家去 (Đệ thất hồi) Trước hãy sai hai đứa hầu bé, đưa cậu Tần về nhà.
8. (Động) Xếp đặt, an bài. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Giá ốc tử thị yếu nhĩ phái đích” 這屋子是要你派的 (Đệ cửu thập lục hồi) Các phòng này thì phải do anh chị xếp đặt mới được.
9. (Động) Chỉ trích, khiển trách. ◎Như: “phái bất thị” 派不是 khiển trách.

Từ điển Trung-Anh

(1) clique
(2) school
(3) group
(4) faction
(5) to dispatch
(6) to send
(7) to assign
(8) to appoint
(9) pi (Greek letter Ππ)
(10) the circular ratio pi = 3.1415926
(11) (loanword) pie

Tự hình 5

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Từ ghép 190

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

pài ㄆㄞˋ [ㄅㄚˊ, wèi ㄨㄟˋ]

U+6E43, tổng 12 nét, bộ shǔi 水 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) § Xem “bành phái” 澎湃.

Từ điển Thiều Chửu

① Bành phái 澎湃 nước mông mênh.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 滂湃 [pangpài], 澎湃 [pengpài].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Bái bái 湃湃.

Từ điển Trung-Anh

sound of waves

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

pài ㄆㄞˋ

U+848E, tổng 12 nét, bộ cǎo 艸 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: phái hy 蒎烯)

Từ điển Trần Văn Chánh

【蒎烯】phái hi [pàixi] (hoá) Một chất hoá học hữu cơ (kí hiệu C10H16, thể lỏng không màu, dùng làm chất mạ hoặc chế thuốc sát trùng).

Từ điển Trung-Anh

pinane

Tự hình 2

Từ ghép 1

Bình luận 0