Có 3 kết quả:

yán ㄧㄢˊyàn ㄧㄢˋyín ㄧㄣˊ
Âm Pinyin: yán ㄧㄢˊ, yàn ㄧㄢˋ, yín ㄧㄣˊ
Tổng nét: 7
Bộ: yán 言 (+0 nét)
Lục thư: hình thanh
Nét bút: 丶一一一丨フ一
Thương Hiệt: YMMR (卜一一口)
Unicode: U+8A00
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngân, ngôn
Âm Nôm: ngỏn, ngôn, ngủn
Âm Nhật (onyomi): ゲン (gen), ゴン (gon)
Âm Nhật (kunyomi): い.う (i.u), こと (koto)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jin4

Tự hình 5

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/3

yán ㄧㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nói
2. lời nói

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói, tự mình nói ra gọi là “ngôn” 言. Đáp hay thuật ra gọi là “ngữ” 語. ◎Như: “ngôn bất tận ý” 言不盡意 nói không hết ý.
2. (Động) Bàn bạc, đàm luận. ◇Luận Ngữ 論語: “Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ” 賜也, 始可與言詩已矣 (Thuật nhi 述而) Như anh Tứ vậy, mới có thề cùng đàm luận về kinh Thi.
3. (Động) Kể, trần thuật. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trụ” 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住 (Tì bà hành 琵琶行) Kể rằng tôi vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
4. (Động) Báo cho biết. ◇Sử Kí 史記: “Lịch Sanh sân mục án kiếm sất sứ giả viết: Tẩu! Phục nhập ngôn Bái Công” 酈生瞋目案劍叱使者曰: 走!復入言沛公 (Lịch Sanh Lục Giả truyện 酈生陸賈傳) Lịch Sinh trợn mắt, cầm chặt gươm mắng sứ giả: Cút đi! Rồi trở vào báo cho Bái Công biết.
5. (Động) Tra hỏi.
6. (Danh) Câu văn, lời. ◎Như: “nhất ngôn” 一言 một câu. ◇Luận Ngữ 論語: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà"” 詩三百, 一言以蔽之, 曰思無邪 (Vi chánh 為政) Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời đủ bao quát tất cả, là "tư tưởng thuần chính".
7. (Danh) Chữ. ◎Như: “ngũ ngôn thi” 五言詩 thơ năm chữ, “thất ngôn thi” 七言詩 thơ bảy chữ. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎? 子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人 (Vệ Linh Công 衛靈公) Ông Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Đức Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ “thứ” chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
8. (Danh) Học thuyết. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ” 楊朱, 墨翟之言盈天下 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Học thuyết của Dương Chu, Mặc Địch tràn khắp thiên hạ.
9. (Trợ) Tôi, dùng làm tiếng phát lời. ◎Như: “ngôn cáo sư thị” 言告師氏 (tôi) bảo với thầy. § Ghi chú: Chữ “ngôn” 言 đặt ở đầu câu trong Thi Kinh rất nhiều, sách Nhĩ Nhã giải thích với nghĩa “ngã” 我 "tôi", nhưng Vương Dẫn Chi cho rằng ý nghĩa nhiều chỗ không ổn, nên không theo.
10. Một âm là “ngân”. (Tính) “Ngân ngân” 言言 cung kính hòa nhã. ◇Lễ Kí 禮記: “Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi sắc tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư!” 君子之飲酒也, 受一爵而色洒如也, 二爵而言言斯 (Ngọc tảo 玉藻) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một chén mà nghiêm trang như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay! § Ghi chú: Cũng như “ngân ngân” 誾誾.

Từ điển Thiều Chửu

① Nói, tự mình nói ra gọi là ngôn 言. Ðáp hay thuật ra gọi là ngữ 語.
② Một câu văn cũng gọi là nhất ngôn 一言. Như nhất ngôn dĩ tế chi viết tư vô tà 一言以蔽之曰思無邪 một câu tóm tắt hết nghĩa là không nghĩ xằng.
③ Một chữ cũng gọi là ngôn. Như ngũ ngôn thi 五言詩 thơ năm chữ, thất ngôn thi 七言詩 thơ bảy chữ, v.v.
④ Mệnh lệnh.
⑤ Bàn bạc.
⑥ Tôi, dùng làm tiếng phát thanh. Như ngôn cáo sư thị 言告師氏 tôi bảo với thầy.
⑦ Một âm là ngân. Ngân ngân 言言 cao ngất, đồ sộ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lời, ngôn (ngữ): 發言 Phát ngôn; 她會說三種語言 Cô ấy biết nói ba ngôn ngữ; 引言 Lời dẫn;
② Nói: 知無不言 Biết gì nói hết;
③ Ngôn, chữ: 五言詩 Thơ ngũ ngôn, thơ năm chữ; 全書約五十萬言 Toàn sách có độ năm trăm ngàn chữ;
④ (văn) Bàn bạc;
⑤ (văn) Trợ từ đầu câu (phát ngữ từ, không dịch): 言告師氏 Thưa với bà thầy (Thi Kinh);
⑥ [Yán] (Họ) Ngôn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Ngân 誾 — Một âm là Ngôn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói — Nói — Một âu văn — Một chữ. Td: Thất ngôn ( bảy chữ ) — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Ngôn.

Từ điển Trung-Anh

(1) words
(2) speech
(3) to say
(4) to talk

Từ ghép 552

bǎ jiǔ yán huān 把酒言欢bǎ jiǔ yán huān 把酒言歡bēi jiǔ yán huān 杯酒言欢bēi jiǔ yán huān 杯酒言歡Běi jīng Yǔ yán Dà xué 北京語言大學Běi jīng Yǔ yán Dà xué 北京语言大学Běi jīng Yǔ yán Xué yuàn 北京語言學院Běi jīng Yǔ yán Xué yuàn 北京语言学院bǐ jiào ér yán 比較而言bǐ jiào ér yán 比较而言bì kǒu bù yán 閉口不言bì kǒu bù yán 闭口不言bīng tàn bù yán , lěng rè zì míng 冰炭不言,冷热自明bīng tàn bù yán , lěng rè zì míng 冰炭不言,冷熱自明bù kě shèng yán 不可勝言bù kě shèng yán 不可胜言bù kě yán yù 不可言喻bù xìng yán zhòng 不幸言中bù xù rén yán 不恤人言bù yán bù yǔ 不言不語bù yán bù yǔ 不言不语bù yán ér yù 不言而喻bù yán zì míng 不言自明bù yǐ rén fèi yán 不以人废言bù yǐ rén fèi yán 不以人廢言chá yán guān sè 察言觀色chá yán guān sè 察言观色chán yán 讒言chán yán 谗言chán yán 饞言chán yán 馋言cháng yán 常言cháng yán shuō de hǎo 常言說得好cháng yán shuō de hǎo 常言说得好chàng suǒ yù yán 暢所欲言chàng suǒ yù yán 畅所欲言chàng yán 倡言chàng yán zhě 倡言者chāo wén běn biāo jì yǔ yán 超文本标记语言chāo wén běn biāo jì yǔ yán 超文本標記語言chén jìng guǎ yán 沉静寡言chén jìng guǎ yán 沉靜寡言chén mò guǎ yán 沉默寡言chéng shì yǔ yán 程式語言chéng shì yǔ yán 程式语言chū yán 出言chū yán bù xùn 出言不逊chū yán bù xùn 出言不遜chuán yán 传言chuán yán 傳言dà yán 大言dà yán bù cán 大言不惭dà yán bù cán 大言不慚dài yán 代言dài yán rén 代言人dǎo yán 导言dǎo yán 導言dī jí yǔ yán 低級語言dī jí yǔ yán 低级语言dī jiē yǔ yán 低阶语言dī jiē yǔ yán 低階語言diàn nǎo yǔ yán 电脑语言diàn nǎo yǔ yán 電腦語言dú lì xuān yán 独立宣言dú lì xuān yán 獨立宣言duàn yán 断言duàn yán 斷言duō yán 多言duō yǔ yán 多語言duō yǔ yán 多语言duō zhǒng yǔ yán 多种语言duō zhǒng yǔ yán 多種語言duō zhǒng yǔ yán zhī chí 多种语言支持duō zhǒng yǔ yán zhī chí 多種語言支持è yán 恶言è yán 惡言è yán shāng rén 恶言伤人è yán shāng rén 惡言傷人ér yán 而言fā yán 发言fā yán 發言fā yán quán 发言权fā yán quán 發言權fā yán rén 发言人fā yán rén 發言人fā yán zhòng kěn 发言中肯fā yán zhòng kěn 發言中肯fāng jiān chuán yán 坊間傳言fāng jiān chuán yán 坊间传言fāng yán 方言fèi fǔ zhī yán 肺腑之言gài ér yán zhī 概而言之gān yán mì yǔ 甘言蜜語gān yán mì yǔ 甘言蜜语gǎn nù ér bù gǎn yán 敢怒而不敢言gāo jí yǔ yán 高級語言gāo jí yǔ yán 高级语言gāo jiē yǔ yán 高阶语言gāo jiē yǔ yán 高階語言gé yán 格言Gòng chǎn dǎng Xuān yán 共产党宣言Gòng chǎn dǎng Xuān yán 共產黨宣言gū wàng yán zhī 姑妄言之gǔ diǎn yǔ yán 古典語言gǔ diǎn yǔ yán 古典语言guǎ yán 寡言guān fāng yǔ yán 官方語言guān fāng yǔ yán 官方语言guǎng kāi yán lù 广开言路guǎng kāi yán lù 廣開言路Guó fáng Yǔ yán Xué yuàn 国防语言学院Guó fáng Yǔ yán Xué yuàn 國防語言學院háo yán zhuàng yǔ 豪言壮语háo yán zhuàng yǔ 豪言壯語hǎo yán 好言hǎo yán hǎo yǔ 好言好語hǎo yán hǎo yǔ 好言好语hé chū cǐ yán 何出此言hú yán luàn yǔ 胡言乱语hú yán luàn yǔ 胡言亂語huā yán qiǎo yǔ 花言巧語huā yán qiǎo yǔ 花言巧语huàn ér yán zhī 换而言之huàn ér yán zhī 換而言之huàn yán zhī 换言之huàn yán zhī 換言之huǎng yán 謊言huǎng yán 谎言huì biān yǔ yán 匯編語言huì biān yǔ yán 汇编语言jī xiè yǔ yán 机械语言jī xiè yǔ yán 機械語言jiā chǒu bù kě wài chuán , liú yán qiè mò qīng xìn 家丑不可外传,流言切莫轻信jiā chǒu bù kě wài chuán , liú yán qiè mò qīng xìn 家醜不可外傳,流言切莫輕信jiān kǒu bù yán 緘口不言jiān kǒu bù yán 缄口不言jiǎn ér yán zhī 简而言之jiǎn ér yán zhī 簡而言之jiǎn yán zhī 简言之jiǎn yán zhī 簡言之jiàn yán 建言jiàn yán 荐言jiàn yán 薦言jiàn yán 諫言jiàn yán 谏言jiāo qiǎn yán shēn 交浅言深jiāo qiǎn yán shēn 交淺言深jīn shí liáng yán 金石良言jīn yù liáng yán 金玉良言jìn yán 尽言jìn yán 盡言jìn yán 进言jìn yán 進言Jǐng shì Tōng yán 警世通言jiǔ hòu tǔ zhēn yán 酒后吐真言jiǔ hòu tǔ zhēn yán 酒後吐真言jiǔ yán jiǔ yǔ 酒言酒語jiǔ yán jiǔ yǔ 酒言酒语jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī 君子一言,駟馬難追jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī 君子一言,驷马难追kāi yán 开言kāi yán 開言kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 可扩展标记语言kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 可擴展標記語言kě yán 可言kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 可以意会,不可言传kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 可以意會,不可言傳kǒu bù zé yán 口不择言kǒu bù zé yán 口不擇言kǒu chū kuáng yán 口出狂言kǒu wú zé yán 口无择言kǒu wú zé yán 口無擇言kuà yǔ yán 跨語言kuà yǔ yán 跨语言kuáng yán 狂言lán yán 兰言lán yán 蘭言lán yán 讕言lán yán 谰言lěng yán lěng yǔ 冷言冷語lěng yán lěng yǔ 冷言冷语lì yán 例言lín bié zèng yán 临别赠言lín bié zèng yán 臨別贈言liú yán 流言liú yán 留言liú yán běn 留言本liú yán bù 留言簿liú yán fēi yǔ 流言蜚語liú yán fēi yǔ 流言蜚语liù zì zhēn yán 六字真言lǚ chū kuáng yán 屡出狂言lǚ chū kuáng yán 屢出狂言mǎn kǒu hú yán 满口胡言mǎn kǒu hú yán 滿口胡言mǎn kǒu huǎng yán 满口谎言mǎn kǒu huǎng yán 滿口謊言miàn xiàng duì xiàng yǔ yán 面向对象语言miàn xiàng duì xiàng yǔ yán 面嚮對象語言miào bù kě yán 妙不可言miào zài bù yán zhōng 妙在不言中míng bu zhèng yán bu shùn 名不正言不順míng bu zhèng yán bu shùn 名不正言不顺míng yán 名言míng yán 明言míng yán 銘言míng yán 铭言míng zhèng yán shùn 名正言順míng zhèng yán shùn 名正言顺mù nè guǎ yán 木訥寡言mù nè guǎ yán 木讷寡言nán yán zhī yǐn 难言之隐nán yán zhī yǐn 難言之隱néng yán shàn biàn 能言善辩néng yán shàn biàn 能言善辯nì ěr zhī yán 逆耳之言nuò yán 諾言nuò yán 诺言Ōū zhōu yǔ yán 欧洲语言Ōū zhōu yǔ yán 歐洲語言qī yán lǜ shī 七言律詩qī yán lǜ shī 七言律诗qiān yán wàn yǔ 千言万语qiān yán wàn yǔ 千言萬語qián yán 前言qīng yán xì yǔ 輕言細語qīng yán xì yǔ 轻言细语rén yán jí jí 人言籍籍rén yán kě wèi 人言可畏rén yán lì bó 仁言利博rén zào yǔ yán 人造語言rén zào yǔ yán 人造语言rén zhī jiāng sǐ , qí yán yě shàn 人之将死,其言也善rén zhī jiāng sǐ , qí yán yě shàn 人之將死,其言也善rǒng yán 冗言sān yán liǎng jù 三言两句sān yán liǎng jù 三言兩句sān yán liǎng yǔ 三言两语sān yán liǎng yǔ 三言兩語shàn yán 善言shàn yán cí 善言辞shàn yán cí 善言辭shàn yì de huǎng yán 善意的謊言shàn yì de huǎng yán 善意的谎言shè huì yǔ yán xué 社会语言学shè huì yǔ yán xué 社會語言學shè jiāo yǔ yán 社交語言shè jiāo yǔ yán 社交语言shēn jiào shèng yú yán jiào 身教勝於言教shēn jiào shèng yú yán jiào 身教胜于言教shēn yán 申言shèn yán 慎言shēng diào yǔ yán 声调语言shēng diào yǔ yán 聲調語言shēng yán 声言shēng yán 聲言shī yán 失言shí yán 食言shí yán ér féi 食言而肥Shì jiè Rén quán Xuān yán 世界人权宣言Shì jiè Rén quán Xuān yán 世界人權宣言shì yán 誓言shū bù jìn yán 书不尽言shū bù jìn yán 書不盡言shū xiě yǔ yán 书写语言shū xiě yǔ yán 書寫語言tǎn yán 坦言tián yán 甜言tián yán měi yǔ 甜言美語tián yán měi yǔ 甜言美语tián yán mì yǔ 甜言蜜語tián yán mì yǔ 甜言蜜语tīng qí yán ér guān qí xíng 听其言而观其行tīng qí yán ér guān qí xíng 聽其言而觀其行tīng qí yán guān qí xíng 听其言观其行tīng qí yán guān qí xíng 聽其言觀其行tīng xìn yáo yán 听信谣言tīng xìn yáo yán 聽信謠言tóng yán wú jì 童言无忌tóng yán wú jì 童言無忌wǎn yán 婉言wáng gù zuǒ yòu ér yán tā 王顧左右而言他wáng gù zuǒ yòu ér yán tā 王顾左右而言他wǎng luò yǔ yán 網絡語言wǎng luò yǔ yán 网络语言wàng yán 妄言wàng yán wàng tīng 妄言妄听wàng yán wàng tīng 妄言妄聽wēi yán sǒng tīng 危言耸听wēi yán sǒng tīng 危言聳聽wēi yán wēi xíng 危言危行wéi xīn zhī yán 违心之言wéi xīn zhī yán 違心之言wéi yán 违言wéi yán 違言wén yán 文言wén yán 聞言wén yán 闻言wén yán wén 文言文wū yán huì yǔ 污言秽语wū yán huì yǔ 污言穢語wú yán 无言wú yán 無言wú yán kě duì 无言可对wú yán kě duì 無言可對wú yán yǐ duì 无言以对wú yán yǐ duì 無言以對wǔ yán jué jù 五言絕句wǔ yán jué jù 五言绝句xì yán 戏言xì yán 戲言xián yán suì yǔ 閑言碎語xián yán suì yǔ 闲言碎语xián yán xián yǔ 閒言閒語xián yán xián yǔ 闲言闲语xīn wén fā yán rén 新聞發言人xīn wén fā yán rén 新闻发言人xíng bù gù yán 行不顧言xíng bù gù yán 行不顾言Xǐng shì Héng yán 醒世恆言Xǐng shì Héng yán 醒世恒言xū nǐ xiàn shí zhì biāo yǔ yán 虚拟现实置标语言xū nǐ xiàn shí zhì biāo yǔ yán 虛擬現實置標語言xū yán 虚言xū yán 虛言xù yán 叙言xù yán 序言xù yán 敘言xù yán 緒言xù yán 绪言xuān shì zhèng yán 宣誓證言xuān shì zhèng yán 宣誓证言xuān yán 宣言yǎ kǒu wú yán 哑口无言yǎ kǒu wú yán 啞口無言yǎ yán 雅言yán bì xìn , xíng bì guǒ 言必信,行必果yán bù jí yì 言不及义yán bù jí yì 言不及義yán bù jìn yì 言不尽意yán bù jìn yì 言不盡意yán bù kě chuán 言不可传yán bù kě chuán 言不可傳yán bù yóu zhōng 言不由衷yán chuán 言传yán chuán 言傳yán chuán shēn jiào 言传身教yán chuán shēn jiào 言傳身教yán cí 言詞yán cí 言词yán cí 言辞yán cí 言辭yán ér wú xìn 言而无信yán ér wú xìn 言而無信yán ér yǒu xìn 言而有信yán fú qí shí 言符其实yán fú qí shí 言符其實yán guān 言官yán guī yú hǎo 言归于好yán guī yú hǎo 言歸於好yán guī zhèng zhuàn 言归正传yán guī zhèng zhuàn 言歸正傳yán guò qí shí 言过其实yán guò qí shí 言過其實yán jiǎn yì gāi 言简意赅yán jiǎn yì gāi 言簡意賅yán jiào 言教yán jiào bù rú shēn jiào 言教不如身教yán jìn zhǐ yuǎn 言近旨远yán jìn zhǐ yuǎn 言近旨遠yán lùn 言論yán lùn 言论yán lùn jī guān 言論機關yán lùn jī guān 言论机关yán lùn jiè 言論界yán lùn jiè 言论界yán lùn zì yóu 言論自由yán lùn zì yóu 言论自由yán míng 言明yán qíng xiǎo shuō 言情小說yán qíng xiǎo shuō 言情小说yán tán 言談yán tán 言谈yán tán lín sǒu 言談林藪yán tán lín sǒu 言谈林薮yán tīng jì cóng 言听计从yán tīng jì cóng 言聽計從yán wài zhī yì 言外之意yán wéi xīn shēng 言为心声yán wéi xīn shēng 言為心聲yán xià zhī yì 言下之意yán xíng 言行yán xíng ruò yī 言行若一yán xíng yī zhì 言行一致yán yóu zài ěr 言犹在耳yán yóu zài ěr 言猶在耳yán yǔ 言語yán yǔ 言语yán yǔ quē xiàn 言語缺陷yán yǔ quē xiàn 言语缺陷yán yǔ shī cháng zhèng 言語失常症yán yǔ shī cháng zhèng 言语失常症yán yu 言語yán yu 言语yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者无意,听者有心yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者無意,聽者有心yán zhě wú zuì , wén zhě zú jiè 言者无罪,闻者足戒yán zhě wú zuì , wén zhě zú jiè 言者無罪,聞者足戒yán zhī wú wù 言之无物yán zhī wú wù 言之無物yán zhī yǒu wù 言之有物yán zhòng 言中yán zì páng 言字旁yáng yán 佯言yáng yán 扬言yáng yán 揚言yāo yán 妖言yāo yán huò zhòng 妖言惑众yāo yán huò zhòng 妖言惑眾yáo yán 謠言yáo yán 谣言yáo yán huò zhòng 謠言惑衆yáo yán huò zhòng 谣言惑众yào yán bù fán 要言不烦yào yán bù fán 要言不煩Yě sǒu Pù yán 野叟曝言yī bān ér yán 一般而言yī pài hú yán 一派胡言yī pài huǎng yán 一派謊言yī pài huǎng yán 一派谎言yī yán 一言yī yán bù fā 一言不发yī yán bù fā 一言不發yī yán chāo bǎi zǒng 一言抄百总yī yán chāo bǎi zǒng 一言抄百總yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 一言既出,駟馬難追yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 一言既出,驷马难追yī yán jiǔ dǐng 一言九鼎yī yán nán jìn 一言难尽yī yán nán jìn 一言難盡yī yán qiān jīn 一言千金yī yán wéi dìng 一言为定yī yán wéi dìng 一言為定yī yán wéi zhòng 一言为重yī yán wéi zhòng 一言為重yī yán yī dòng 一言一动yī yán yī dòng 一言一動yī yán yī xíng 一言一行yī yán yǐ bì zhī 一言以蔽之yí yán 遗言yí yán 遺言yǐ rén fèi yán 以人废言yǐ rén fèi yán 以人廢言yǐ yán dài fǎ 以言代法yǐ yán dài fǎ , yǐ quán yā fǎ 以言代法,以权压法yǐ yán dài fǎ , yǐ quán yā fǎ 以言代法,以權壓法yì yán 异言yì yán 異言yì yán zhī 易言之yì yú yán biǎo 溢于言表yì yú yán biǎo 溢於言表yǐn mì nán yán 隐秘难言yǐn mì nán yán 隱秘難言yǐn rěn bù yán 隐忍不言yǐn rěn bù yán 隱忍不言yǐn yán 引言Yìn Ōū yǔ yán 印欧语言Yìn Ōū yǔ yán 印歐語言yóu yán 犹言yóu yán 猶言yǔ yán 語言yǔ yán 语言yǔ yán chǎn shēng 語言產生yǔ yán chǎn shēng 语言产生yǔ yán kuì fá 語言匱乏yǔ yán kuì fá 语言匮乏yǔ yán néng lì 語言能力yǔ yán néng lì 语言能力yǔ yán quē xiàn 語言缺陷yǔ yán quē xiàn 语言缺陷yǔ yán shí yàn shì 語言實驗室yǔ yán shí yàn shì 语言实验室yǔ yán shì yuē 語言誓約yǔ yán shì yuē 语言誓约yǔ yán xué 語言學yǔ yán xué 语言学yǔ yán xué jiā 語言學家yǔ yán xué jiā 语言学家yǔ yán xùn liàn 語言訓練yǔ yán xùn liàn 语言训练yǔ yán zhàng ài 語言障礙yǔ yán zhàng ài 语言障碍Yù shì Míng yán 喻世明言yù yán 寓言yù yán 預言yù yán 预言yù yán jiā 預言家yù yán jiā 预言家yù yán yòu zhǐ 欲言又止yuán yǔ yán 元語言yuán yǔ yán 元语言yuán yǔ yán néng lì 元語言能力yuán yǔ yán néng lì 元语言能力yuán yǔ yán xué yì shí 元語言學意識yuán yǔ yán xué yì shí 元语言学意识yuàn yán 怨言yuē yán 約言yuē yán 约言zèn yán 譖言zèn yán 谮言zhàng yì zhí yán 仗义执言zhàng yì zhí yán 仗義執言zhēn yán 真言zhēn yán 箴言Zhēn yán zōng 真言宗zhèng yán 諍言zhèng yán 證言zhèng yán 证言zhèng yán 诤言zhèng yán lì sè 正言厉色zhèng yán lì sè 正言厲色zhī wú bù yán , yán wú bù jìn 知无不言,言无不尽zhī wú bù yán , yán wú bù jìn 知無不言,言無不盡zhí yán 直言zhí yán bù huì 直言不諱zhí yán bù huì 直言不讳zhí yán mìng tí 直言命題zhí yán mìng tí 直言命题zhí yán wú huì 直言无讳zhí yán wú huì 直言無諱zhǐ kě yì huì , bù kě yán chuán 只可意会,不可言传zhǐ kě yì huì , bù kě yán chuán 只可意會,不可言傳zhǐ yán piàn yǔ 只言片語zhǐ yán piàn yǔ 只言片语zhì lǐ míng yán 至理名言zhōng yán 忠言zhōng yán nì ěr 忠言逆耳zhuì yán 贅言zhuì yán 赘言zhuō yú yán cí 拙于言词zhuō yú yán cí 拙於言詞zì bù dài yán 自不待言zì rán yǔ yán 自然語言zì rán yǔ yán 自然语言zì rán yǔ yán chǔ lǐ 自然語言處理zì rán yǔ yán chǔ lǐ 自然语言处理zì yán zì yǔ 自言自語zì yán zì yǔ 自言自语zǒng ér yán zhī 总而言之zǒng ér yán zhī 總而言之zòng yán 縱言zòng yán 纵言

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói, tự mình nói ra gọi là “ngôn” 言. Đáp hay thuật ra gọi là “ngữ” 語. ◎Như: “ngôn bất tận ý” 言不盡意 nói không hết ý.
2. (Động) Bàn bạc, đàm luận. ◇Luận Ngữ 論語: “Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ” 賜也, 始可與言詩已矣 (Thuật nhi 述而) Như anh Tứ vậy, mới có thề cùng đàm luận về kinh Thi.
3. (Động) Kể, trần thuật. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trụ” 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住 (Tì bà hành 琵琶行) Kể rằng tôi vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
4. (Động) Báo cho biết. ◇Sử Kí 史記: “Lịch Sanh sân mục án kiếm sất sứ giả viết: Tẩu! Phục nhập ngôn Bái Công” 酈生瞋目案劍叱使者曰: 走!復入言沛公 (Lịch Sanh Lục Giả truyện 酈生陸賈傳) Lịch Sinh trợn mắt, cầm chặt gươm mắng sứ giả: Cút đi! Rồi trở vào báo cho Bái Công biết.
5. (Động) Tra hỏi.
6. (Danh) Câu văn, lời. ◎Như: “nhất ngôn” 一言 một câu. ◇Luận Ngữ 論語: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà"” 詩三百, 一言以蔽之, 曰思無邪 (Vi chánh 為政) Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời đủ bao quát tất cả, là "tư tưởng thuần chính".
7. (Danh) Chữ. ◎Như: “ngũ ngôn thi” 五言詩 thơ năm chữ, “thất ngôn thi” 七言詩 thơ bảy chữ. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎? 子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人 (Vệ Linh Công 衛靈公) Ông Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Đức Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ “thứ” chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
8. (Danh) Học thuyết. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ” 楊朱, 墨翟之言盈天下 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Học thuyết của Dương Chu, Mặc Địch tràn khắp thiên hạ.
9. (Trợ) Tôi, dùng làm tiếng phát lời. ◎Như: “ngôn cáo sư thị” 言告師氏 (tôi) bảo với thầy. § Ghi chú: Chữ “ngôn” 言 đặt ở đầu câu trong Thi Kinh rất nhiều, sách Nhĩ Nhã giải thích với nghĩa “ngã” 我 "tôi", nhưng Vương Dẫn Chi cho rằng ý nghĩa nhiều chỗ không ổn, nên không theo.
10. Một âm là “ngân”. (Tính) “Ngân ngân” 言言 cung kính hòa nhã. ◇Lễ Kí 禮記: “Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi sắc tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư!” 君子之飲酒也, 受一爵而色洒如也, 二爵而言言斯 (Ngọc tảo 玉藻) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một chén mà nghiêm trang như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay! § Ghi chú: Cũng như “ngân ngân” 誾誾.

Từ ghép 2

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói, tự mình nói ra gọi là “ngôn” 言. Đáp hay thuật ra gọi là “ngữ” 語. ◎Như: “ngôn bất tận ý” 言不盡意 nói không hết ý.
2. (Động) Bàn bạc, đàm luận. ◇Luận Ngữ 論語: “Tứ dã, thủy khả dữ ngôn thi dĩ hĩ” 賜也, 始可與言詩已矣 (Thuật nhi 述而) Như anh Tứ vậy, mới có thề cùng đàm luận về kinh Thi.
3. (Động) Kể, trần thuật. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Tự ngôn bổn thị kinh thành nữ, Gia tại Hà Mô lăng hạ trụ” 自言本是京城女, 家在蝦蟆陵下住 (Tì bà hành 琵琶行) Kể rằng tôi vốn là con gái ở kinh thành, Nhà ở dưới cồn Hà Mô.
4. (Động) Báo cho biết. ◇Sử Kí 史記: “Lịch Sanh sân mục án kiếm sất sứ giả viết: Tẩu! Phục nhập ngôn Bái Công” 酈生瞋目案劍叱使者曰: 走!復入言沛公 (Lịch Sanh Lục Giả truyện 酈生陸賈傳) Lịch Sinh trợn mắt, cầm chặt gươm mắng sứ giả: Cút đi! Rồi trở vào báo cho Bái Công biết.
5. (Động) Tra hỏi.
6. (Danh) Câu văn, lời. ◎Như: “nhất ngôn” 一言 một câu. ◇Luận Ngữ 論語: “Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà"” 詩三百, 一言以蔽之, 曰思無邪 (Vi chánh 為政) Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời đủ bao quát tất cả, là "tư tưởng thuần chính".
7. (Danh) Chữ. ◎Như: “ngũ ngôn thi” 五言詩 thơ năm chữ, “thất ngôn thi” 七言詩 thơ bảy chữ. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ? Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎? 子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人 (Vệ Linh Công 衛靈公) Ông Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng? Đức Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ “thứ” chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
8. (Danh) Học thuyết. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dương Chu, Mặc Địch chi ngôn doanh thiên hạ” 楊朱, 墨翟之言盈天下 (Đằng Văn Công hạ 滕文公下) Học thuyết của Dương Chu, Mặc Địch tràn khắp thiên hạ.
9. (Trợ) Tôi, dùng làm tiếng phát lời. ◎Như: “ngôn cáo sư thị” 言告師氏 (tôi) bảo với thầy. § Ghi chú: Chữ “ngôn” 言 đặt ở đầu câu trong Thi Kinh rất nhiều, sách Nhĩ Nhã giải thích với nghĩa “ngã” 我 "tôi", nhưng Vương Dẫn Chi cho rằng ý nghĩa nhiều chỗ không ổn, nên không theo.
10. Một âm là “ngân”. (Tính) “Ngân ngân” 言言 cung kính hòa nhã. ◇Lễ Kí 禮記: “Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi sắc tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư!” 君子之飲酒也, 受一爵而色洒如也, 二爵而言言斯 (Ngọc tảo 玉藻) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một chén mà nghiêm trang như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay! § Ghi chú: Cũng như “ngân ngân” 誾誾.