Có 2 kết quả:

給 gěi ㄍㄟˇ给 gěi ㄍㄟˇ

1/2

gěi ㄍㄟˇ [ㄐㄧˇ, xiá ㄒㄧㄚˊ]

U+7D66, tổng 12 nét, bộ mì 糸 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đủ dùng
2. cấp, phát

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đầy đủ, phú dụ. ◎Như: “gia cấp nhân túc” 家給人足 nhà no người đủ. ◇Mạnh Tử 孟子: “Thu tỉnh liễm nhi trợ bất cấp” 秋省斂而助不給 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Mùa thu bớt thu vét mà giúp đỡ (dân) thiếu thốn.
2. (Tính) Bẻo lẻo, lém mép, mẫn tiệp. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngữ nhân dĩ khẩu cấp” 禦人以口給 (Công Dã Tràng 公冶長) Lấy lời bẻo lẻo mà chống người.
3. (Động) Cung ứng. ◎Như: “cung cấp” 供給 cung ứng, “tự cấp tự túc” 自給自足 tự cung cấp tự lo đủ, “cấp sự” 給事 chực sẵn chờ khi sai khiến (chức quan), “cấp gián” 給諫 ngự sử (chức quan).
4. (Động) Đưa cho, trao cho, cho. ◎Như: “ngã cấp tha nhất bổn thư” 我給他一本書 tôi cho anh ấy một cuốn sách.
5. (Động) Ban cho. ◎Như: “cấp giá” 給假 cho phép nghỉ ngơi. ◇Trần Quốc Tuấn 陳國峻: “Lục hành cấp mã” 陸行給馬 (Dụ chư bì tướng hịch văn 諭諸裨將檄文) Đi bộ (thì ta) ban cho ngựa.
6. (Giới) Được, bị (thể bị động). ◎Như: “đại gia đô cấp tha phiến liễu” 大家都給他騙了 mọi người đều bị hắn ta lừa gạt rồi.
7. (Giới) Hướng tới, về. ◎Như: “khoái cấp tha đạo tạ” 快給他道謝 mau nói cám ơn ông ấy.
8. (Giới) Hộ, giùm. ◎Như: “thỉnh nhĩ cấp khán khán” 請你給看看 nhờ anh trông hộ.
9. (Giới) Cho. § Đặt sau động từ, dùng như “dữ” 與. ◎Như: “tống cấp tha” 送給他 tặng cho anh ấy, “tá cấp” 借給 giúp cho.
10. (Trợ) Dùng để nhấn mạnh. ◎Như: “đệ đệ bả hoa bình cấp đả phá liễu” 弟弟把花瓶給打破了 chú em làm vỡ cái bình hoa rồi.
11. (Danh) Tiền lương. ◎Như: “bổng cấp” 俸給 lương bổng, “gia cấp” 加給 thêm lương.
12. (Danh) Họ “Cấp”.

Từ điển Trung-Anh

(1) to
(2) for
(3) for the benefit of
(4) to give
(5) to allow
(6) to do sth (for sb)
(7) (grammatical equivalent of 被)
(8) (grammatical equivalent of 把)
(9) (sentence intensifier)

Tự hình 4

Dị thể 1

Chữ gần giống 13

Từ ghép 30

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

gěi ㄍㄟˇ [ㄐㄧˇ]

U+7ED9, tổng 9 nét, bộ mì 糸 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đủ dùng
2. cấp, phát

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 給.

Từ điển Trung-Anh

(1) to
(2) for
(3) for the benefit of
(4) to give
(5) to allow
(6) to do sth (for sb)
(7) (grammatical equivalent of 被)
(8) (grammatical equivalent of 把)
(9) (sentence intensifier)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 21

Từ ghép 30

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0