Có 1 kết quả:

口 kǒu ㄎㄡˇ

1/1

kǒu ㄎㄡˇ

U+53E3, tổng 3 nét, bộ kǒu 口 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. mồm, miệng
2. cửa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mồm, miệng, mõm (người hoặc động vật). § Cũng gọi là “chủy” 嘴. ◎Như: “trương khẩu” 張口 há mồm, “bế khẩu” 閉口 ngậm mồm, “thủ khẩu như bình” 守口如瓶 giữ miệng kín như bình. § Ghi chú: Nhà Phật cho những tội bởi miệng mà ra là “khẩu nghiệp” 口業.
2. (Danh) Miệng đồ vật. ◎Như: “bình khẩu” 瓶口 miệng bình.
3. (Danh) Cửa (chỗ ra vào, thông thương). ◎Như: “cảng khẩu” 港口 cửa cảng, “môn khẩu” 門口 cửa ra vào, “hạng khẩu” 巷口 cửa ngõ hẻm, “hải khẩu” 海口 cửa biển.
4. (Danh) Quan ải (thường dùng cho địa danh). ◎Như: “Hỉ Phong khẩu” 喜峰口 cửa ải Hỉ Phong.
5. (Danh) Lưỡi (dao, gươm, ...). ◎Như: “đao khẩu” 刀口 lưỡi dao, “kiếm khẩu” 劍口 lưỡi kiếm.
6. (Danh) Vết, chỗ bị rách, vỡ, mẻ, ... ◎Như: “thương khẩu” 傷口 vết thương, “liệt khẩu” 裂口 vết rách, “khuyết khẩu” 缺口 chỗ sứt mẻ.
7. (Danh) Tuổi (lừa, ngựa, ...). ◎Như: “giá thất mã khẩu hoàn khinh” 這匹馬口還輕 con ngựa này còn nhỏ tuổi
8. (Danh) Lượng từ: (1) Số người. ◎Như: “nhất gia bát khẩu” 一家八口 một nhà tám người. § Ghi chú: Theo phép tính sổ đinh, một nhà gọi là “nhất hộ” 一戶, một người gọi là “nhất khẩu” 一口, cho nên thường gọi sổ đinh là “hộ khẩu” 戶口. Kẻ đã thành đinh gọi là “đinh khẩu” 丁口. (2) Số súc vật. § Tương đương với “song” 雙, “đầu” 頭. ◎Như: “tam khẩu trư” 三口豬 ba con heo. (3) Số đồ vật: cái, con... ◎Như: “lưỡng khẩu oa tử” 兩口鍋子 hai cái nồi, “nhất khẩu tỉnh” 一口井 một cái giếng. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Trí Thâm khiết liễu ngũ thất khẩu” 智深喫了五七口 (Đệ lục hồi) (Lỗ) Trí Thâm mới ăn được vài hớp (cháo).

Từ điển Thiều Chửu

① Cái miệng. Phép tính sổ đinh, một nhà gọi là nhất hộ 一戶, một người gọi là nhất khẩu 一口, cho nên thường khỏi sổ đinh là hộ khẩu 戶口. Kẻ đã thành đinh gọi là đinh khẩu 丁口.
② Con đường ra vào phải cần, các cửa ải đều gọi là khẩu, ngoài cửa ô gọi là khẩu ngoại 口外. Hình phép ngày xưa bị đầy ra ngoài cửa ô cũng gọi là xuất khẩu 出口 đều theo nghĩa ấy cả.
③ Nhà Phật cho những tội bởi miệng mà ra là khẩu nghiệp 口業.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mồm, miệng, mõm: 啞口無言 Câm miệng không được nói;
② Cửa khẩu: 河口 Cửa sông; 關口 Cửa ải, cửa khẩu;
③ Chỗ thủng, chỗ rách, vết loét, chỗ vỡ: 傷口 Vết thương;
④ Lưỡi (dao): 刀口 Lưỡi dao;
⑤ Tuổi (ngựa và một số súc vật khác): 這匹馬口還輕 Con ngựa này còn nhỏ tuổi;
⑥ (loại) Con, cái, khẩu, chiếc...: 兩口豬 Hai con heo; 一口井 Một cái giếng;
⑦ (văn) Người: 家有三口 Nhà có ba người; 戶口 Sổ ghi số người trong nhà, sổ hộ khẩu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái miệng của người— Chỉ số người. Td: Nhân khẩu — Tài ăn nói — Chỗ cửa ra vào. Td: Giang khẩu 江口 ( cửa sông, chỗ sông đổ ra biển ) — Mũi dao, lưỡi kiếm đều gọi là Khẩu — Tiếng dùng để chỉ con số của vật dụng. Td: Thương nhất khẩu ( một khẩu súng ) — Một bộ trong các bộ chữ Trung Hoa.

Từ điển Trung-Anh

(1) mouth
(2) classifier for things with mouths (people, domestic animals, cannons, wells etc)
(3) classifier for bites or mouthfuls

Tự hình 6

Dị thể 3

Từ ghép 785

Một số bài thơ có sử dụng