Có 12 kết quả:

哄 hòng汞 hòng港 hòng澒 hòng蕻 hòng虹 hòng訌 hòng讧 hòng銾 hòng閧 hòng鬨 hòng鴻 hòng

1/12

hòng [hōng, hǒng]

U+54C4, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dối, dối trá, lừa. ◎Như: “hống phiến” 哄騙 đánh lừa, tới rủ rê, dụ dỗ. ◇Tây du kí 西遊記: “Lão Tôn tại Hoa Quả san, xưng vương xưng tổ, chẩm ma hống ngã lai thế tha dưỡng mã” 老孫在花果山, 稱王稱祖, 怎麼哄我來替他養馬 (Đệ tứ hồi) Lão Tôn ở núi Hoa Quả xưng vua, xưng ông, sao lại lừa gạt ta tới đây chăn ngựa cho chúng.
2. (Động) Dỗ, dỗ dành. ◎Như: “hài tử khốc liễu, khoái khứ hống hống tha ba” 孩子哭了, 快去哄哄他吧 đứa bé khóc rồi, mau dỗ dành nó đi.
3. (Động) La ó, làm ồn lên. ◎Như: “khởi hống” 起哄 la lối om sòm, “hống đường đại tiếu” 哄堂大笑 cả phòng cười rộ, mọi người cười rộ.
4. (Phó) Hốt nhiên, đột nhiên.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng (người) ầm ĩ;
② (Sự) tranh cãi.

Từ điển Trung-Anh

variant of 鬨|哄[hong4]

Từ điển Trung-Anh

(1) tumult
(2) uproar
(3) commotion
(4) disturbance

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

hòng [gǒng]

U+6C5E, tổng 7 nét, bộ shǔi 水 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

sound of a bell

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

hòng [gǒng, hǒng]

U+6F92, tổng 15 nét, bộ shǔi 水 + 12 nét
phồn & giản thể

hòng [hóng]

U+857B, tổng 16 nét, bộ cǎo 艸 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tươi tốt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tươi tốt, mậu thịnh.
2. (Danh) “Tuyết lí hống” 雪裡蕻 một thứ rau, tuyết xuống vẫn xanh, thường dùng làm rau ướp muối(Brassica juncea). § Còn gọi là “tuyết lí hồng” 雪裡紅, “xuân bất lão” 春不老.

Từ điển Trung-Anh

(1) budding
(2) flourishing

Tự hình 2

Dị thể 2

hòng [hóng]

U+8A0C, tổng 10 nét, bộ yán 言 + 3 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

loạn, rối loạn, lủng củng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Nội hồng” 內訌 sự tranh giành quyền lợi lẫn nhau trong nội bộ. § Cũng viết là “nội hống” 內鬨 hay “nội hống” 內哄.

Từ điển Trần Văn Chánh

Loạn, rối loạn, lủng củng, lục đục: 内訌 Lục đục trong nội bộ.

Từ điển Trung-Anh

(1) strife
(2) disorder
(3) rioting
(4) fighting

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

hòng [hóng]

U+8BA7, tổng 5 nét, bộ yán 言 + 3 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

loạn, rối loạn, lủng củng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 訌.

Từ điển Trần Văn Chánh

Loạn, rối loạn, lủng củng, lục đục: 内訌 Lục đục trong nội bộ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 訌

Từ điển Trung-Anh

(1) strife
(2) disorder
(3) rioting
(4) fighting

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

hòng [gǒng, hǒng]

U+92BE, tổng 15 nét, bộ jīn 金 + 7 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Trung-Anh

sound of a bell

Tự hình 1

Dị thể 2

hòng [hōng, hǒng]

U+95A7, tổng 14 nét, bộ mén 門 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “hống” 鬨.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ hống 鬨.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鬨 (bộ 鬥).

Từ điển Trung-Anh

variant of 鬨|哄[hong4]

Tự hình 1

Dị thể 6

hòng [hōng, hǒng, xiàng]

U+9B28, tổng 16 nét, bộ dòu 鬥 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhiều người cùng làm ồn ào, rầm rĩ. ◎Như: “nhất hống nhi tán” 一鬨而散 làm ồn lên rồi tản đi.
2. (Động) Tranh giành, đánh nhau. ◇Mạnh Tử 孟子: “Trâu dữ Lỗ hống” 鄒與魯鬨 (Lương Huệ Vương hạ 梁惠王下) Nước Trâu và nước Lỗ đánh nhau.
3. (Phó) Phồn thịnh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng (người) ầm ĩ;
② (Sự) tranh cãi.

Từ điển Trung-Anh

(1) tumult
(2) uproar
(3) commotion
(4) disturbance

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

hòng [hóng]

U+9D3B, tổng 17 nét, bộ niǎo 鳥 + 6 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chim hồng, một loài chim ở ven nước, to hơn con mòng, lưng và cổ màu tro, cánh đen bụng trắng, mỏ giẹt, chân ngắn, khi bay sắp thành hàng. ◇Tô Thức 蘇軾: “Nhân sinh đáo xứ tri hà tự, Ưng tự phi hồng đạp tuyết nê” 人生到處知何似, 應似飛鴻踏雪泥 (Hoài cựu 懷舊) Cuộc nhân sinh, rồi đây biết sẽ như thế nào? Hãy coi như một chim hồng giẫm chân lên bãi tuyết.
2. (Danh) Họ “Hồng”.
3. (Tính) Lớn. § Thông “hồng” 洪. ◎Như: “hồng hi” 鴻禧 phúc lớn.

Tự hình 5

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng