Có 2 kết quả:

yǒuyòu
Âm Pinyin: yǒu, yòu
Tổng nét: 6
Bộ: yuè 月 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: 𠂇
Nét bút: 一ノ丨フ一一
Thương Hiệt: KB (大月)
Unicode: U+6709
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: dựu, hữu
Âm Nôm: hơi, hữu
Âm Nhật (onyomi): ユウ (yū), ウ (u)
Âm Nhật (kunyomi): あ.る (a.ru)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jau5, jau6

Tự hình 5

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

yǒu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có, sỡ hữu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Có. § Đối lại với “vô” 無. ◎Như: “hữu học vấn” 有學問 có học vấn, “hữu tiền” 有錢 có tiền.
2. (Tính) Đầy đủ, sung túc. ◎Như: “phú hữu” 富有 giàu có. ◇Thi Kinh 詩經: “Chỉ cơ nãi lí, Viên chúng viên hữu” 止基迺理, 爰眾爰有 (Đại nhã 大雅, Công lưu 公劉) Đã ở yên nơi ấy bèn lo cầy cấy, Thì người thêm đông, thì của cải thêm đầy đủ sung túc.
3. (Tính) Đã lâu năm, lớn tuổi. ◎Như: “bổn điếm khai thiết hữu niên” 本店開設有年 cửa tiệm chúng tôi đã mở cửa lâu năm, “mẫu thân dĩ hữu liễu niên kỉ” 母親已有了年紀 mẹ đã lớn tuổi.
4. (Tính) Cố ý. ◎Như: “hữu tâm phạm thác ưng nghiêm trừng, vô tâm sơ hốt khả nguyên lượng” 有心犯錯應嚴懲, 無心疏忽可原諒 phạm lỗi cố ý thì phải trừng trị nghiêm khắc, lầm lẫn vô ý thì có thể khoan dung.
5. (Đại) Có (người nào đó, sự việc gì đó không xác định). ◎Như: “hữu nhất thiên vãn thượng” 有一天晚上 có một buổi chiều, “hữu nhân thuyết” 有人說 có người nói.
6. (Trợ) Tiếng đệm đặt trước danh từ. ◎Như: “hữu Ngu” 有虞 nhà Ngu, “hữu Hạ” 有夏 nhà Hạ.
7. (Liên) Nếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Tháo văn báo đại kinh viết: Duyện Châu hữu thất, sử ngô vô gia khả quy hĩ, bất khả bất cức đồ chi” 操聞報大驚曰: 兗州有失, 使吾無家可歸矣, 不可不亟圖之 (Đệ thập nhất hồi) (Tào) Tháo nghe tin báo hoảng sợ nói: Nếu mất Duyện Châu, ta sẽ không còn chỗ về nữa, không thể không gấp lo toan.
8. (Danh) Họ “Hữu”.
9. Một âm là “dựu”. (Phó) Lại, thêm. § Dùng như “hựu” 又. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Lộ hữu văn, vị chi năng hành, duy khủng dựu văn” 子路有聞, 未之能行, 唯恐有聞 (Công Dã Tràng 公冶長) Tử Lộ nghe dạy điều gì mà chưa thi hành được, thì sợ nghe thêm điều khác.
10. (Liên) Để nói phần số lẻ. ◎Như: “thập dựu ngũ niên” 十有五年 lại mười lăm năm. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô thập dựu ngũ nhi chí ư học” 吾十有五而志於學 (Vi chánh 為政) Ta mười lăm tuổi dốc chí học hành. ◇Thượng Thư 尚書: “Kì tam bách dựu lục tuần dựu lục nhật” 期三百有六旬有六日 (Nghiêu điển 堯典) Một năm có ba trăm, sáu tuần và sáu ngày (tức là tổng cộng ba trăm sáu mươi sáu ngày, một tuần 旬 ngày xưa là mười ngày).

Từ điển Trung-Anh

(1) to have
(2) there is
(3) there are
(4) to exist
(5) to be

Từ ghép 1038

ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 愛美之心,人皆有之ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 爱美之心,人皆有之bǎn quán suǒ yǒu 版权所有bǎn quán suǒ yǒu 版權所有bàn yǒu 伴有bāo zi yǒu ròu bù zài zhě shàng 包子有肉不在褶上bǎo yǒu 保有bào yǒu 抱有bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú 比上不足比下有余bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú 比上不足比下有餘bì yǒu zhòng xiè 必有重謝bì yǒu zhòng xiè 必有重谢bié yǒu 別有bié yǒu 别有bié yǒu dòng tiān 別有洞天bié yǒu dòng tiān 别有洞天bié yǒu tiān dì 別有天地bié yǒu tiān dì 别有天地bié yǒu yòng xīn 別有用心bié yǒu yòng xīn 别有用心bié yǒu yùn wèi 別有韻味bié yǒu yùn wèi 别有韵味bīn bīn yǒu lǐ 彬彬有礼bīn bīn yǒu lǐ 彬彬有禮bù qiú yǒu gōng , dàn qiú wú guò 不求有功,但求无过bù qiú yǒu gōng , dàn qiú wú guò 不求有功,但求無過bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,无后为大bù xiào yǒu sān , wú hòu wéi dà 不孝有三,無後為大chē dào shān qián bì yǒu lù 車到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù 车到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 車到山前必有路,船到橋頭自然直chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 车到山前必有路,船到桥头自然直chē dào shān qián zì yǒu lù 車到山前自有路chē dào shān qián zì yǒu lù 车到山前自有路chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú 成事不足,敗事有餘chéng shì bù zú , bài shì yǒu yú 成事不足,败事有余chí yǒu 持有chí yǒu rén 持有人chǐ yǒu suǒ duǎn , cùn yǒu suǒ cháng 尺有所短,寸有所長chǐ yǒu suǒ duǎn , cùn yǒu suǒ cháng 尺有所短,寸有所长chú lìng yǒu yuē dìng 除另有約定chú lìng yǒu yuē dìng 除另有约定chuò chuò yǒu yú 綽綽有餘chuò chuò yǒu yú 绰绰有余cóng lái méi yǒu 从来没有cóng lái méi yǒu 從來沒有cún yǒu 存有cuò luò yǒu zhì 錯落有致cuò luò yǒu zhì 错落有致dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú 大难不死,必有后福dà nàn bù sǐ , bì yǒu hòu fú 大難不死,必有後福dà yǒu 大有dà yǒu bì yì 大有裨益dà yǒu kě wéi 大有可为dà yǒu kě wéi 大有可為dà yǒu rén zài 大有人在dà yǒu wén zhāng 大有文章dà yǒu xī wàng 大有希望dà yǒu zuò wéi 大有作为dà yǒu zuò wéi 大有作為dài yǒu 带有dài yǒu 帶有dài yǒu sè yǎn jìng 戴有色眼鏡dài yǒu sè yǎn jìng 戴有色眼镜dāng zhī yǒu kuì 当之有愧dāng zhī yǒu kuì 當之有愧dǐ qī yǒu kǒng chóng 底栖有孔虫dǐ qī yǒu kǒng chóng 底棲有孔蟲dú yǒu 独有dú yǒu 獨有duō shǎo yǒu xiē 多少有些è yǒu è bào 恶有恶报è yǒu è bào 惡有惡報ér sūn zì yǒu ér sūn fú 儿孙自有儿孙福ér sūn zì yǒu ér sūn fú 兒孫自有兒孫福fā fèn yǒu wéi 发奋有为fā fèn yǒu wéi 發奮有為fǎn huán zhàn yǒu 返还占有fǎn huán zhàn yǒu 返還占有fǒu yǒu xiào 否有效fù fù yǒu yú 富富有余fù fù yǒu yú 富富有餘fù yǒu 富有fù yǒu 負有fù yǒu 负有fù yǒu zé rèn 負有責任fù yǒu zé rèn 负有责任gé bì yǒu ěr 隔壁有耳gé qiáng yǒu ěr 隔墙有耳gé qiáng yǒu ěr 隔牆有耳gè yǒu qiān qiū 各有千秋gè yǒu suǒ hào 各有所好gèn gǔ wèi yǒu 亘古未有gèn gǔ wèi yǒu 亙古未有gèng yǒu shèn zhě 更有甚者gèng zhě yǒu qí tián 耕者有其田gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ 公說公有理,婆說婆有理gōng shuō gōng yǒu lǐ , pó shuō pó yǒu lǐ 公说公有理,婆说婆有理gōng yǒu 公有gōng yǒu huà 公有化gōng yǒu zhì 公有制gòng yǒu 共有gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 股份有限公司gù yǒu 固有gù yǒu cí 固有詞gù yǒu cí 固有词gù yǒu míng cí 固有名詞gù yǒu míng cí 固有名词guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé 国家兴亡,匹夫有责guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé 國家興亡,匹夫有責Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国务院国有资产监督管理委员会Guó wù yuàn Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國務院國有資產監督管理委員會guó yǒu 国有guó yǒu 國有guó yǒu gōng sī 国有公司guó yǒu gōng sī 國有公司guó yǒu huà 国有化guó yǒu huà 國有化guó yǒu qǐ yè 国有企业guó yǒu qǐ yè 國有企業Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 国有资产监督管理委员会Guó yǒu Zī chǎn Jiān dū Guǎn lǐ Wěi yuán huì 國有資產監督管理委員會hái yǒu 还有hái yǒu 還有hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可无hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可無hán yǒu 含有hǎn yǒu 罕有hòu huì yǒu qī 后会有期hòu huì yǒu qī 後會有期hòu jì yǒu rén 后继有人hòu jì yǒu rén 後繼有人hù tōng yǒu wú 互通有无hù tōng yǒu wú 互通有無huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián 花有重开日,人无再少年huā yǒu chóng kāi rì , rén wú zài shào nián 花有重開日,人無再少年huà lǐ yǒu huà 話裡有話huà lǐ yǒu huà 话里有话huà wéi wū yǒu 化为乌有huà wéi wū yǒu 化為烏有huà zhōng yǒu cì 話中有刺huà zhōng yǒu cì 话中有刺huà zhōng yǒu huà 話中有話huà zhōng yǒu huà 话中有话huái yǒu 怀有huái yǒu 懷有huàn yǒu 患有huī huī yǒu yú 恢恢有余huī huī yǒu yú 恢恢有餘jí rén zì yǒu tiān xiàng 吉人自有天相jí yǒu kě néng 极有可能jí yǒu kě néng 極有可能jì yǒu 既有jì yǒu jīn rì hé bì dāng chū 既有今日何必当初jì yǒu jīn rì hé bì dāng chū 既有今日何必當初jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng 家家有本难念的经jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng 家家有本難念的經jiān ér yǒu zhī 兼而有之jiān yǒu 兼有jiàn wén yǒu xiàn 見聞有限jiàn wén yǒu xiàn 见闻有限jīn jīn yǒu wèi 津津有味jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì 今朝有酒今朝醉jìn tuì yǒu cháng 进退有常jìn tuì yǒu cháng 進退有常jīng jì yǒu xiào 經濟有效jīng jì yǒu xiào 经济有效jǐng jǐng yǒu tiáo 井井有条jǐng jǐng yǒu tiáo 井井有條jǐng rán yǒu xù 井然有序jiǒng jiǒng yǒu shén 炯炯有神jiù yǒu yīng dé 咎有应得jiù yǒu yīng dé 咎有應得jù wéi jǐ yǒu 据为己有jù wéi jǐ yǒu 據為己有jù yǒu 具有jù yǒu 据有jù yǒu 據有jù yǒu zhǔ quán 具有主权jù yǒu zhǔ quán 具有主權jué wú jǐn yǒu 絕無僅有jué wú jǐn yǒu 绝无仅有kāi gōng méi yǒu huí tóu jiàn 开弓没有回头箭kāi gōng méi yǒu huí tóu jiàn 開弓沒有回頭箭kāi juàn yǒu yì 开卷有益kāi juàn yǒu yì 開卷有益kě wàng yǒu chéng 可望有成kě yǒu kě wú 可有可无kě yǒu kě wú 可有可無kōng wú suǒ yǒu 空无所有kōng wú suǒ yǒu 空無所有kǒng wǔ yǒu lì 孔武有力kuàng gǔ wèi yǒu 旷古未有kuàng gǔ wèi yǒu 曠古未有lí qí yǒu qù 离奇有趣lí qí yǒu qù 離奇有趣lì yǒu wèi dài 力有未逮liǎng hǔ xiāng dòu , bì yǒu yī shāng 两虎相斗,必有一伤liǎng hǔ xiāng dòu , bì yǒu yī shāng 兩虎相鬥,必有一傷liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng 两虎相争,必有一伤liǎng hǔ xiāng zhēng , bì yǒu yī shāng 兩虎相爭,必有一傷lǐng yǒu 領有lǐng yǒu 领有lìng yǒu 另有lìng yǒu qǐ tú 另有企图lìng yǒu qǐ tú 另有企圖liú yǒu yú dì 留有余地liú yǒu yú dì 留有餘地lù shang bǐ zhōng diǎn gèng yǒu yì yì 路上比終點更有意義lù shang bǐ zhōng diǎn gèng yǒu yì yì 路上比终点更有意义luó bo bái cài , gè yǒu suǒ ài 萝卜白菜,各有所爱luó bo bái cài , gè yǒu suǒ ài 蘿蔔白菜,各有所愛luó bo qīng cài , gè yǒu suǒ ài 萝卜青菜,各有所爱luó bo qīng cài , gè yǒu suǒ ài 蘿蔔青菜,各有所愛luò huā yǒu yì , liú shuǐ wú qíng 落花有意,流水无情luò huā yǒu yì , liú shuǐ wú qíng 落花有意,流水無情mǎn yǒu pǔ 满有谱mǎn yǒu pǔ 滿有譜máng zhōng yǒu cuò 忙中有錯máng zhōng yǒu cuò 忙中有错máng zhōng yǒu shī 忙中有失méi yǒu 沒有méi yǒu 没有méi yǒu chā bié 沒有差別méi yǒu chā bié 没有差别méi yǒu fǎ 沒有法méi yǒu fǎ 没有法méi yǒu guān xi 沒有關係méi yǒu guān xi 没有关系méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán 沒有規矩,不成方圓méi yǒu guī ju , bù chéng fāng yuán 没有规矩,不成方圆méi yǒu guī ju , hé yǐ chéng fāng yuán 沒有規矩,何以成方圓méi yǒu guī ju , hé yǐ chéng fāng yuán 没有规矩,何以成方圆méi yǒu jìn tóu 沒有勁頭méi yǒu jìn tóu 没有劲头méi yǒu jìn tóur 沒有勁頭兒méi yǒu jìn tóur 没有劲头儿méi yǒu liǎn pí 沒有臉皮méi yǒu liǎn pí 没有脸皮méi yǒu pǐn wèi 沒有品味méi yǒu pǐn wèi 没有品味méi yǒu rén yān 沒有人煙méi yǒu rén yān 没有人烟méi yǒu shén me 沒有甚麼méi yǒu shén me 没有什么méi yǒu shén me bù kě néng 沒有甚麼不可能méi yǒu shén me bù kě néng 没有什么不可能méi yǒu shēng yù néng lì 沒有生育能力méi yǒu shēng yù néng lì 没有生育能力méi yǒu shì 沒有事méi yǒu shì 没有事méi yǒu xíng zhuàng 沒有形狀méi yǒu xíng zhuàng 没有形状méi yǒu yì si 沒有意思méi yǒu yì si 没有意思méi yǒu yì yì 沒有意義méi yǒu yì yì 没有意义mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鮮克有終mǐ bù yǒu chū , xiǎn kè yǒu zhōng 靡不有初,鲜克有终mǐ yǒu jié yí 靡有孑遗mǐ yǒu jié yí 靡有孑遺miàn yǒu cài sè 面有菜色miàn yǒu nán sè 面有难色miàn yǒu nán sè 面有難色míng huā yǒu zhǔ 名花有主míng zhī shān yǒu hǔ , piān xiàng hǔ shān xíng 明知山有虎,偏向虎山行mò xū yǒu 莫須有mò xū yǒu 莫须有mù chuàng yǒu tiān 目怆有天mù chuàng yǒu tiān 目愴有天nán ér yǒu lèi bù qīng tán 男儿有泪不轻弹nán ér yǒu lèi bù qīng tán 男兒有淚不輕彈nán rén xī xià yǒu huáng jīn 男人膝下有黃金nán rén xī xià yǒu huáng jīn 男人膝下有黄金nǎo zi yǒu pào 脑子有泡nǎo zi yǒu pào 腦子有泡nián nián yǒu yú 年年有余nián nián yǒu yú 年年有餘nián qīng yǒu wéi 年輕有為nián qīng yǒu wéi 年轻有为niàn niàn yǒu cí 唸唸有詞niàn niàn yǒu cí 念念有詞niàn niàn yǒu cí 念念有词qí lái yǒu zì 其來有自qí lái yǒu zì 其来有自qǐ yǒu cǐ lǐ 岂有此理qǐ yǒu cǐ lǐ 豈有此理Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽車夏利股份有限公司Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽车夏利股份有限公司qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭長棚,沒有不散的宴席qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí 千里搭长棚,没有不散的宴席qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里馬常有,而伯樂不常有qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里马常有,而伯乐不常有qián suǒ wèi yǒu 前所未有qiáng yǒu lì 強有力qiáng yǒu lì 强有力qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu 強中更有強中手qiáng zhōng gèng yǒu qiáng zhōng shǒu 强中更有强中手qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu 強中自有強中手qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu 强中自有强中手qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼裡有西施qíng rén yǎn lǐ yǒu Xī shī 情人眼里有西施qíng yǒu dú zhōng 情有独钟qíng yǒu dú zhōng 情有獨鍾qíng yǒu dú zhōng 情有獨鐘qíng yǒu kě yuán 情有可原qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 窮在鬧市無人問,富在深山有遠親què yǒu qí shì 确有其事què yǒu qí shì 確有其事ráo yǒu 饒有ráo yǒu 饶有ráo yǒu fēng qù 饒有風趣ráo yǒu fēng qù 饶有风趣ráo yǒu xìng qù 饒有興趣ráo yǒu xìng qù 饶有兴趣rén gè yǒu suǒ hào 人各有所好rén rén yǒu zé 人人有責rén rén yǒu zé 人人有责rén wài yǒu rén , tiān wài yǒu tiān 人外有人,天外有天rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 人无远虑,必有近忧rén wú yuǎn lǜ , bì yǒu jìn yōu 人無遠慮,必有近憂rén yǒu sān jí 人有三急rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,馬有失蹄rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,马有失蹄rú yǒu suǒ shī 如有所失ruò yǒu ruò wú 若有若无ruò yǒu ruò wú 若有若無ruò yǒu suǒ sāng 若有所丧ruò yǒu suǒ sāng 若有所喪ruò yǒu suǒ shī 若有所失ruò yǒu suǒ sī 若有所思ruò yǒu suǒ wáng 若有所亡sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我师sān rén xíng , bì yǒu wǒ shī 三人行,必有我師sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,则必有我师sān rén xíng , zé bì yǒu wǒ shī 三人行,則必有我師sān shēng yǒu xìng 三生有幸shǎ rén yǒu shǎ fú 傻人有傻福shà yǒu jiè shì 煞有介事shà yǒu qí shì 煞有其事shàn yǒu shàn bào 善有善報shàn yǒu shàn bào 善有善报shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào 善有善報,惡有惡報shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào 善有善报,恶有恶报shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào 善有善報,惡有惡報,若然不報時晨未到shàn yǒu shàn bào , è yǒu è bào , ruò rán bù bào shí chén wèi dào 善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到shàng yǒu lǎo xià yǒu xiǎo 上有老下有小shàng yǒu tiān táng , xià yǒu Sū Háng 上有天堂,下有苏杭shàng yǒu tiān táng , xià yǒu Sū Háng 上有天堂,下有蘇杭shàng yǒu zhèng cè , xià yǒu duì cè 上有政策,下有对策shàng yǒu zhèng cè , xià yǒu duì cè 上有政策,下有對策shǎo yǒu 少有shè yǒu 設有shè yǒu 设有shén nǚ yǒu xīn , Xiāng Wáng wú mèng 神女有心,襄王无梦shén nǚ yǒu xīn , Xiāng Wáng wú mèng 神女有心,襄王無夢shēng cái yǒu dào 生財有道shēng cái yǒu dào 生财有道shēng sǐ yǒu mìng 生死有命shēng yǒu quán 生有权shēng yǒu quán 生有權shī chū yǒu míng 师出有名shī chū yǒu míng 師出有名shí yǒu bā jiǔ 十有八九shí yǒu suǒ wén 时有所闻shí yǒu suǒ wén 時有所聞shì chǎng zhàn yǒu lǜ 市场占有率shì chǎng zhàn yǒu lǜ 市場佔有率shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公論shì fēi zì yǒu gōng lùn 是非自有公论shì yè yǒu chéng 事业有成shì yè yǒu chéng 事業有成shǒu tǔ yǒu zé 守土有責shǒu tǔ yǒu zé 守土有责shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 书中自有黄金屋,书中自有颜如玉shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 書中自有黃金屋,書中自有顏如玉sī yǒu 私有sī yǒu huà 私有化sī yǒu zhì 私有制sǐ yǒu yú gū 死有余辜sǐ yǒu yú gū 死有餘辜sù yǒu 素有suǒ yǒu 所有suǒ yǒu gé 所有格suǒ yǒu quán 所有权suǒ yǒu quán 所有權suǒ yǒu wù 所有物suǒ yǒu zhě 所有者suǒ yǒu zhì 所有制suǒ yǒu zhǔ 所有主tè yǒu 特有tiān wài yǒu tiān , rén wài yǒu rén 天外有天,人外有人tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí 天下沒有不散的筵席tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí 天下没有不散的筵席tiān xià méi yǒu bù sàn de yàn xí 天下沒有不散的宴席tiān xià méi yǒu bù sàn de yàn xí 天下没有不散的宴席tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下无难事,只怕有心人tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下無難事,只怕有心人tiān xià xīng wáng , pǐ fū yǒu zé 天下兴亡,匹夫有责tiān xià xīng wáng , pǐ fū yǒu zé 天下興亡,匹夫有責tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不测风云,人有旦夕祸福tiān yǒu bù cè fēng yún , rén yǒu dàn xī huò fú 天有不測風雲,人有旦夕禍福tú yǒu qí míng 徒有其名tú yǒu xū míng 徒有虚名tú yǒu xū míng 徒有虛名wàn yǒu 万有wàn yǒu 萬有wàn yǒu yǐn lì 万有引力wàn yǒu yǐn lì 萬有引力wéi yǒu 唯有wéi yǒu 惟有wèi yǒu 未有wèn xīn yǒu kuì 問心有愧wèn xīn yǒu kuì 问心有愧wò yǒu 握有wū yǒu 乌有wū yǒu 烏有wú dú yǒu ǒu 无独有偶wú dú yǒu ǒu 無獨有偶wú qí bù yǒu 无奇不有wú qí bù yǒu 無奇不有wú shēng yě yǒu yá , ér zhī yě wú yá 吾生也有涯,而知也无涯wú shēng yě yǒu yá , ér zhī yě wú yá 吾生也有涯,而知也無涯wú zhōng shēng yǒu 无中生有wú zhōng shēng yǒu 無中生有wù gè yǒu zhǔ 物各有主xī yǒu 稀有xī yǒu qì tǐ 稀有气体xī yǒu qì tǐ 稀有氣體xī yǒu yuán sù 稀有元素xiān yǒu 先有xiān yǒu hòu hūn 先有后婚xiān yǒu hòu hūn 先有後婚xiàn yǒu 现有xiàn yǒu 現有xiǎng yǒu 享有xīn lǐ yǒu pǔ 心裡有譜xīn lǐ yǒu pǔ 心里有谱xīn lǐ yǒu shù 心裡有數xīn lǐ yǒu shù 心里有数xīn li yǒu guǐ 心裡有鬼xīn li yǒu guǐ 心里有鬼xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 心有灵犀一点通xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 心有靈犀一點通xīn yǒu yú , lì bù zú 心有余,力不足xīn yǒu yú , lì bù zú 心有餘,力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有余而力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有餘而力不足xīn yǒu yú jì 心有余悸xīn yǒu yú jì 心有餘悸xīn zhōng yǒu guǐ 心中有鬼xīn zhōng yǒu shù 心中有数xīn zhōng yǒu shù 心中有數xíng yǒu yú lì 行有余力xíng yǒu yú lì 行有餘力xíng zhī yǒu xiào 行之有效xiōng yǒu chéng fǔ 胸有城府xiōng yǒu chéng lüè 胸有成略xiōng yǒu chéng suàn 胸有成算xiōng yǒu chéng zhú 胸有成竹xiōng yǒu qiū hè 胸有丘壑xū yǒu qí biǎo 虚有其表xū yǒu qí biǎo 虛有其表xué yè yǒu chéng 学业有成xué yè yǒu chéng 學業有成yǎ ba chī huáng lián , yǒu kǔ shuō bu chū 哑巴吃黄连,有苦说不出yǎ ba chī huáng lián , yǒu kǔ shuō bu chū 啞巴吃黃連,有苦說不出yán ér yǒu xìn 言而有信yán hòu yǒu niǔ ní 顏厚有忸怩yán hòu yǒu niǔ ní 颜厚有忸怩yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者无意,听者有心yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者無意,聽者有心yán zhī yǒu wù 言之有物yào yǒu 要有yě yǒu jīn tiān 也有今天yī wú suǒ yǒu 一无所有yī wú suǒ yǒu 一無所有yīn dé bì yǒu yáng bào 阴德必有阳报yīn dé bì yǒu yáng bào 陰德必有陽報yīng yǒu 应有yīng yǒu 應有yīng yǒu jìn yǒu 应有尽有yīng yǒu jìn yǒu 應有盡有yōng yǒu 拥有yōng yǒu 擁有yōng yǒu quán 拥有权yōng yǒu quán 擁有權yóu rèn yǒu yú 游刃有余yóu rèn yǒu yú 遊刃有餘yǒu bǎi hài ér wú yī lì 有百害而无一利yǒu bǎi hài ér wú yī lì 有百害而無一利yǒu bǎi lì ér wú yī bì 有百利而无一弊yǒu bǎi lì ér wú yī bì 有百利而無一弊yǒu bǎi lì ér wú yī hài 有百利而无一害yǒu bǎi lì ér wú yī hài 有百利而無一害yǒu bǎn yǒu yǎn 有板有眼yǒu bàn fǎ 有办法yǒu bàn fǎ 有辦法yǒu bāng zhù 有帮助yǒu bāng zhù 有幫助yǒu bǎo hé bì rén qián kuā 有宝何必人前夸yǒu bǎo hé bì rén qián kuā 有寶何必人前誇yǒu bèi ér lái 有備而來yǒu bèi ér lái 有备而来yǒu bèi wú huàn 有備無患yǒu bèi wú huàn 有备无患yǒu bèi yú 有悖于yǒu bèi yú 有悖於yǒu běn qián 有本錢yǒu běn qián 有本钱yǒu biān zhì 有編制yǒu biān zhì 有编制yǒu biānr 有边儿yǒu biānr 有邊兒yǒu bié 有別yǒu bié 有别yǒu bù shǎo míng tang 有不少名堂yǒu cái gàn 有才干yǒu cái gàn 有才幹yǒu chǎn zhě 有产者yǒu chǎn zhě 有產者yǒu cháng 有偿yǒu cháng 有償yǒu chén yǒu fú 有沉有浮yǒu chéng 有成yǒu chuàng zào lì 有创造力yǒu chuàng zào lì 有創造力yǒu cì xù 有次序yǒu dài 有待yǒu dài lèi 有袋类yǒu dài lèi 有袋類yǒu dǎn liàng 有胆量yǒu dǎn liàng 有膽量yǒu dào 有道yǒu dào li 有道理yǒu dào shì 有道是yǒu dé xíng 有德行yǒu dé yī bǐ 有得一比yǒu dé yǒu shī 有得有失yǒu de 有的yǒu de méi de 有的沒的yǒu de méi de 有的没的yǒu de méi yǒu de 有的沒有的yǒu de méi yǒu de 有的没有的yǒu de shí hòu 有的时候yǒu de shí hòu 有的時候yǒu de shì 有的是yǒu diǎn 有点yǒu diǎn 有點yǒu diàn 有电yǒu diàn 有電yǒu diǎnr 有点儿yǒu diǎnr 有點兒yǒu dú 有毒yǒu fāng 有方yǒu fèn 有份yǒu fēng 有風yǒu fēng 有风yǒu fū zhī fù 有夫之妇yǒu fū zhī fù 有夫之婦yǒu fú 有福yǒu fú tóng xiǎng , yǒu huò tóng dāng 有福同享,有祸同当yǒu fú tóng xiǎng , yǒu huò tóng dāng 有福同享,有禍同當yǒu fú tóng xiǎng , yǒu nàn tóng dāng 有福同享,有难同当yǒu fú tóng xiǎng , yǒu nàn tóng dāng 有福同享,有難同當yǒu gōng jī xìng 有攻击性yǒu gōng jī xìng 有攻擊性yǒu gōu tāo chóng 有鉤絛蟲yǒu gōu tāo chóng 有钩绦虫yǒu gòu 有够yǒu gòu 有夠yǒu guān 有关yǒu guān 有關yǒu guān gè fāng 有关各方yǒu guān gè fāng 有關各方yǒu guān lián 有关联yǒu guān lián 有關聯yǒu guǐ 有軌yǒu guǐ 有轨yǒu guǐ diàn chē 有軌電車yǒu guǐ diàn chē 有轨电车yǒu guò zhī ér wú bù jí 有过之而无不及yǒu guò zhī ér wú bù jí 有過之而無不及yǒu hài 有害yǒu hài wú lì 有害无利yǒu hài wú lì 有害無利yǒu hài wú yì 有害无益yǒu hài wú yì 有害無益yǒu hào qí xīn 有好奇心yǒu hé 有頜yǒu hé 有颌yǒu hé guì gàn 有何貴幹yǒu hé guì gàn 有何贵干yǒu hé guó jiā 有核国家yǒu hé guó jiā 有核國家yǒu huà kuài shuō 有話快說yǒu huà kuài shuō 有话快说yǒu huà yào shuō 有話要說yǒu huà yào shuō 有话要说yǒu huó lì 有活力yǒu jī 有机yǒu jī 有機yǒu jī bō li 有机玻璃yǒu jī bō li 有機玻璃yǒu jī dàn 有机氮yǒu jī dàn 有機氮yǒu jī fēn zǐ 有机分子yǒu jī fēn zǐ 有機分子yǒu jī huà hé wù 有机化合物yǒu jī huà hé wù 有機化合物yǒu jī huà xué 有机化学yǒu jī huà xué 有機化學yǒu jī kě chéng 有机可乘yǒu jī kě chéng 有機可乘yǒu jī lín 有机磷yǒu jī lín 有機磷yǒu jī lín dú jì 有机磷毒剂yǒu jī lín dú jì 有機磷毒劑yǒu jī lín suān zhǐ lèi 有机磷酸酯类yǒu jī lín suān zhǐ lèi 有機磷酸酯類yǒu jī tǐ 有机体yǒu jī tǐ 有機體yǒu jī wù 有机物yǒu jī wù 有機物yǒu jiā 有加yǒu jià zhèng quàn 有价证券yǒu jià zhèng quàn 有價證券yǒu jià zhí 有价值yǒu jià zhí 有價值yǒu jiān bǎng 有肩膀yǒu jiàn yú cǐ 有鉴于此yǒu jiàn yú cǐ 有鑒於此yǒu jiào wú lèi 有教无类yǒu jiào wú lèi 有教無類yǒu jié 有節yǒu jié 有节yǒu jié guǒ 有結果yǒu jié guǒ 有结果yǒu jié zhì 有節制yǒu jié zhì 有节制yǒu jiè 有界yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有借有还,再借不难yǒu jiè yǒu huán , zài jiè bù nán 有借有還,再借不難yǒu jìn qǔ xīn 有进取心yǒu jìn qǔ xīn 有進取心yǒu jīng shén bìng 有精神病yǒu jīng wú xiǎn 有惊无险yǒu jīng wú xiǎn 有驚無險yǒu jú 有局yǒu jué xīn 有决心yǒu jué xīn 有決心yǒu kě néng 有可能yǒu kǒng chóng 有孔虫yǒu kǒng chóng 有孔蟲yǒu kòng 有空yǒu kǒu jiē bēi 有口皆碑yǒu kǒu wú xīn 有口无心yǒu kǒu wú xīn 有口無心yǒu kǔ shuō bu chū 有苦說不出yǒu kǔ shuō bu chū 有苦说不出yǒu kuī zhí shǒu 有亏职守yǒu kuī zhí shǒu 有虧職守yǒu lài yú 有賴於yǒu lài yú 有赖于yǒu láo 有劳yǒu láo 有勞yǒu láo dé jiǎng 有劳得奖yǒu láo dé jiǎng 有勞得獎yǒu le 有了yǒu le tāi 有了胎yǒu léng yǒu jiǎo 有棱有角yǒu léng yǒu jiǎo 有稜有角yǒu lǐ 有理yǒu lǐ mào 有礼貌yǒu lǐ mào 有禮貌yǒu lǐ shì 有理式yǒu lǐ shù 有理数yǒu lǐ shù 有理數yǒu lǐ shù jí 有理数集yǒu lǐ shù jí 有理數集yǒu lǐ shù yù 有理数域yǒu lǐ shù yù 有理數域yǒu lì 有利yǒu lì 有力yǒu lì kě tú 有利可图yǒu lì kě tú 有利可圖yǒu lián xì 有联系yǒu lián xì 有聯繫yǒu liǎn 有脸yǒu liǎn 有臉yǒu liáng xīn 有良心yǒu liǎng xià zi 有两下子yǒu liǎng xià zi 有兩下子yǒu liào 有料yǒu mǎ 有码yǒu mǎ 有碼yǒu méi mù 有眉目yǒu mèi lì 有魅力yǒu míng 有名yǒu míng wáng shí 有名亡实yǒu míng wáng shí 有名亡實yǒu míng wú shí 有名无实yǒu míng wú shí 有名無實yǒu mù gòng dǔ 有目共睹yǒu mù gòng jiàn 有目共見yǒu mù gòng jiàn 有目共见yǒu mù gòng shǎng 有目共賞yǒu mù gòng shǎng 有目共赏yǒu mù wú dǔ 有目无睹yǒu mù wú dǔ 有目無睹yǒu mù yǒu 有木有yǒu nǎi biàn shì niáng 有奶便是娘yǒu nǎi jiù shì niáng 有奶就是娘yǒu nài jiǔ lì 有耐久力yǒu néng lì 有能力yǒu nián 有年yǒu nián tou 有年头yǒu nián tou 有年頭yǒu nián xìng 有粘性yǒu pì kuài fàng 有屁快放yǒu pǔ 有譜yǒu pǔ 有谱yǒu pǔr 有譜兒yǒu pǔr 有谱儿yǒu qī tú xíng 有期徒刑yǒu qí fù bì yǒu qí zǐ 有其父必有其子yǒu qí shī , bì yǒu qí tú 有其师,必有其徒yǒu qí shī , bì yǒu qí tú 有其師,必有其徒yǒu qì pài 有气派yǒu qì pài 有氣派yǒu qì wú lì 有气无力yǒu qì wú lì 有氣無力yǒu qì yīn 有气音yǒu qì yīn 有氣音yǒu qì zhì 有气质yǒu qì zhì 有氣質yǒu qián 有錢yǒu qián 有钱yǒu qián lì 有潛力yǒu qián lì 有潜力yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò 有錢能使鬼推磨yǒu qián néng shǐ guǐ tuī mò 有钱能使鬼推磨yǒu qián rén 有錢人yǒu qián rén 有钱人yǒu qián yǒu shì 有錢有勢yǒu qián yǒu shì 有钱有势yǒu qián yǒu xián 有錢有閑yǒu qián yǒu xián 有钱有闲yǒu qíng 有情yǒu qíng rén 有情人yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ 有情人終成眷屬yǒu qíng rén zhōng chéng juàn shǔ 有情人终成眷属yǒu qíng yǒu yì 有情有义yǒu qíng yǒu yì 有情有義yǒu qǐng 有請yǒu qǐng 有请yǒu qǐng 有頃yǒu qǐng 有顷yǒu qiú bì yìng 有求必应yǒu qiú bì yìng 有求必應yǒu qù 有趣yǒu qù wú huí 有去无回yǒu qù wú huí 有去無回yǒu quán 有权yǒu quán 有權yǒu quán shì zhě 有权势者yǒu quán shì zhě 有權勢者yǒu quán wēi 有权威yǒu quán wēi 有權威yǒu rǎn 有染yǒu rén 有人yǒu rén qíng 有人情yǒu rén xiǎng nǐ 有人想你yǒu rú 有如yǒu sè 有色yǒu sè jīn shǔ 有色金属yǒu sè jīn shǔ 有色金屬yǒu sè rén zhǒng 有色人种yǒu sè rén zhǒng 有色人種yǒu sè wú dǎn 有色无胆yǒu sè wú dǎn 有色無膽yǒu shāng yǒu liàng 有商有量yǒu shén lùn 有神論yǒu shén lùn 有神论yǒu shén lùn zhě 有神論者yǒu shén lùn zhě 有神论者yǒu shēng dú wù 有声读物yǒu shēng dú wù 有聲讀物yǒu shēng shū 有声书yǒu shēng shū 有聲書yǒu shēng yǐ lái 有生以來yǒu shēng yǐ lái 有生以来yǒu shēng yǒu sè 有声有色yǒu shēng yǒu sè 有聲有色yǒu shī 有失yǒu shī hòu dao 有失厚道yǒu shī shēn fèn 有失身份yǒu shī yuǎn yíng 有失远迎yǒu shī yuǎn yíng 有失遠迎yǒu shí 有时yǒu shí 有時yǒu shí hou 有时候yǒu shí hou 有時候yǒu shí zhī shì 有識之士yǒu shí zhī shì 有识之士yǒu shǐ wú zhōng 有始无终yǒu shǐ wú zhōng 有始無終yǒu shǐ yǐ lái 有史以來yǒu shǐ yǐ lái 有史以来yǒu shǐ yǒu zhōng 有始有終yǒu shǐ yǒu zhōng 有始有终yǒu shì 有事yǒu shì wú kǒng 有恃无恐yǒu shì wú kǒng 有恃無恐yǒu shǒu yǒu jiǎo 有手有脚yǒu shǒu yǒu jiǎo 有手有腳yǒu shuǐ 有水yǒu shuō fú lì 有說服力yǒu shuō fú lì 有说服力yǒu shuō yǒu xiào 有說有笑yǒu shuō yǒu xiào 有说有笑yǒu sī fēn liè 有丝分裂yǒu sī fēn liè 有絲分裂yǒu sǔn 有损yǒu sǔn 有損yǒu sǔn yā suō 有损压缩yǒu sǔn yā suō 有損壓縮yǒu suǒ 有所yǒu suǒ bù tóng 有所不同yǒu suǒ dé bì yǒu suǒ shī 有所得必有所失yǒu tán xìng 有弹性yǒu tán xìng 有彈性yǒu tí dòng wù 有蹄动物yǒu tí dòng wù 有蹄動物yǒu tiáo bù wěn 有条不紊yǒu tiáo bù wěn 有條不紊yǒu tiáo wén 有条纹yǒu tiáo wén 有條紋yǒu tiáo yǒu lǐ 有条有理yǒu tiáo yǒu lǐ 有條有理yǒu tiáo yǒu lǐ de 有条有理地yǒu tiáo yǒu lǐ de 有條有理地yǒu tóng qíng xīn 有同情心yǒu tǒng jì xué yì yì 有統計學意義yǒu tǒng jì xué yì yì 有统计学意义yǒu tóu wú wěi 有头无尾yǒu tóu wú wěi 有頭無尾yǒu tóu yǒu wěi 有头有尾yǒu tóu yǒu wěi 有頭有尾yǒu wàng 有望yǒu wéi 有为yǒu wéi 有為yǒu wéi yǒu shǒu 有为有守yǒu wéi yǒu shǒu 有為有守yǒu wèi 有味yǒu wú 有无yǒu wú 有無yǒu wú xiāng tōng 有无相通yǒu wú xiāng tōng 有無相通yǒu xī 有息yǒu xī wàng 有希望yǒu xǐ 有喜yǒu xì tǒng 有系統yǒu xì tǒng 有系统yǒu xiàn 有線yǒu xiàn 有线yǒu xiàn 有缐yǒu xiàn 有限yǒu xiàn dān yuán 有限单元yǒu xiàn dān yuán 有限單元yǒu xiàn diàn shì 有線電視yǒu xiàn diàn shì 有线电视yǒu xiàn gōng sī 有限公司yǒu xiàn jí 有限集yǒu xiàn qún 有限群yǒu xiàn yuán 有限元yǒu xiàn yuán fǎ 有限元法yǒu xiào 有效yǒu xiào cuò shī 有效措施yǒu xiào fù zài 有效負載yǒu xiào fù zài 有效负载yǒu xiào qī 有效期yǒu xiào qī nèi 有效期內yǒu xiào qī nèi 有效期内yǒu xiào xìng 有效性yǒu xiē 有些yǒu xiē rén 有些人yǒu xīn 有心yǒu xīn rén 有心人yǒu xīn yǎn 有心眼yǒu xīn yì 有新意yǒu xíng 有型yǒu xíng 有形yǒu xìng 有幸yǒu xìng qù 有兴趣yǒu xìng qù 有興趣yǒu xìng shēng zhí 有性生殖yǒu xióng xīn 有雄心yǒu xù 有序yǒu xù huà 有序化yǒu xuǎn jǔ quán 有选举权yǒu xuǎn jǔ quán 有選舉權yǒu xué wèn 有学问yǒu xué wèn 有學問yǒu yān méi 有烟煤yǒu yān méi 有煙煤yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不識泰山yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不识泰山yǒu yǎn guāng 有眼光yǒu yǎn lì jiànr 有眼力見兒yǒu yǎn lì jiànr 有眼力见儿yǒu yǎng cāo 有氧操yǒu yǎng jiàn shēn cāo 有氧健身操yǒu yǎng yùn dòng 有氧运动yǒu yǎng yùn dòng 有氧運動yǒu yào yǐn zhě 有药瘾者yǒu yào yǐn zhě 有藥癮者yǒu yī cì 有一次yǒu yī dā méi yī dā 有一搭沒一搭yǒu yī dā méi yī dā 有一搭没一搭yǒu yī dā wú yī dā 有一搭无一搭yǒu yī dā wú yī dā 有一搭無一搭yǒu yī diǎnr 有一点儿yǒu yī diǎnr 有一點兒yǒu yī jù méi yī jù 有一句沒一句yǒu yī jù méi yī jù 有一句没一句yǒu yī shǒu 有一手yǒu yī tào 有一套yǒu yī tuǐ 有一腿yǒu yī xiē 有一些yǒu yì 有意yǒu yì 有益yǒu yì chu 有益处yǒu yì chu 有益處yǒu yì lì 有毅力yǒu yì shí 有意識yǒu yì shí 有意识yǒu yì si 有意思yǒu yì wú yì 有意无意yǒu yì wú yì 有意無意yǒu yì yì 有意义yǒu yì yì 有意義yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不发,无心插柳柳成阴yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不發,無心插柳柳成陰yǒu yì zhì 有意志yǒu yīn yǐng 有阴影yǒu yīn yǐng 有陰影yǒu yǐng xiǎng 有影响yǒu yǐng xiǎng 有影響yǒu yǒng wú móu 有勇无谋yǒu yǒng wú móu 有勇無謀yǒu yòng 有用yǒu yú 有余yǒu yú 有餘yǒu yù móu 有預謀yǒu yù móu 有预谋yǒu yuán 有緣yǒu yuán 有缘yǒu yuán wú fèn 有緣無分yǒu yuán wú fèn 有缘无分yǒu yuē zài xiān 有約在先yǒu yuē zài xiān 有约在先yǒu zé gǎi zhī , wú zé jiā miǎn 有则改之,无则加勉yǒu zé gǎi zhī , wú zé jiā miǎn 有則改之,無則加勉yǒu zé rèn 有責任yǒu zé rèn 有责任yǒu zēng wú jiǎn 有增无减yǒu zēng wú jiǎn 有增無減yǒu zēng wú yǐ 有增无已yǒu zēng wú yǐ 有增無已yǒu zhāo 有朝yǒu zhāo yī rì 有朝一日yǒu zhe 有着yǒu zhe 有著yǒu zhēng wú zhàn 有征无战yǒu zhēng wú zhàn 有征無戰yǒu zhī yǒu yè 有枝有叶yǒu zhī yǒu yè 有枝有葉yǒu zhì 有志yǒu zhì jìng chéng 有志竟成yǒu zhì qì 有志气yǒu zhì qì 有志氣yǒu zhì zhě shì jìng chéng 有志者事竟成yǒu zhǒng 有种yǒu zhǒng 有種yǒu zhǔ jiàn 有主見yǒu zhǔ jiàn 有主见yǒu zhù 有助yǒu zhù yú 有助于yǒu zhù yú 有助於yǒu zī gé 有資格yǒu zī gé 有资格yǒu zǐ cún yān 有子存焉yǒu zuǐ mò shé 有嘴沒舌yǒu zuǐ mò shé 有嘴没舌yǒu zuǐ wú xīn 有嘴无心yǒu zuǐ wú xīn 有嘴無心yǒu zuì 有罪yǒu zuì bù fá 有罪不罚yǒu zuì bù fá 有罪不罰yǒu zuò yòng 有作用yuān yǒu tóu , zhài yǒu zhǔ 冤有头,债有主yuān yǒu tóu , zhài yǒu zhǔ 冤有頭,債有主yuán yǒu 原有zé yǒu yōu guī 責有攸歸zé yǒu yōu guī 责有攸归zhàn wéi jǐ yǒu 佔為己有zhàn wéi jǐ yǒu 占为己有zhàn yǒu 佔有zhàn yǒu 占有zhēn yǒu nǐ de 真有你的zhèn zhèn yǒu cí 振振有詞zhèn zhèn yǒu cí 振振有词zhèn zhèn yǒu cí 振振有辞zhèn zhèn yǒu cí 振振有辭zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng 指挥有方,人人乐从zhǐ huī yǒu fāng , rén rén lè cóng 指揮有方,人人樂從zhǐ yǒu 只有zhì dì yǒu shēng 掷地有声zhì dì yǒu shēng 擲地有聲zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千慮,必有一失zhì zhě qiān lǜ , bì yǒu yī shī 智者千虑,必有一失zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中远太平洋有限公司zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中遠太平洋有限公司zhuān yǒu 专有zhuān yǒu 專有zhuān yǒu míng cí 专有名词zhuān yǒu míng cí 專有名詞zhuāng yǒu 装有zhuāng yǒu 裝有zhuó yǒu chéng xiào 卓有成效zì yǒu 自有zì yǒu pǐn pái 自有品牌zǒng yǒu 总有zǒng yǒu 總有zuì yǒu yīng dé 罪有应得zuì yǒu yīng dé 罪有應得

yòu

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Có. § Đối lại với “vô” 無. ◎Như: “hữu học vấn” 有學問 có học vấn, “hữu tiền” 有錢 có tiền.
2. (Tính) Đầy đủ, sung túc. ◎Như: “phú hữu” 富有 giàu có. ◇Thi Kinh 詩經: “Chỉ cơ nãi lí, Viên chúng viên hữu” 止基迺理, 爰眾爰有 (Đại nhã 大雅, Công lưu 公劉) Đã ở yên nơi ấy bèn lo cầy cấy, Thì người thêm đông, thì của cải thêm đầy đủ sung túc.
3. (Tính) Đã lâu năm, lớn tuổi. ◎Như: “bổn điếm khai thiết hữu niên” 本店開設有年 cửa tiệm chúng tôi đã mở cửa lâu năm, “mẫu thân dĩ hữu liễu niên kỉ” 母親已有了年紀 mẹ đã lớn tuổi.
4. (Tính) Cố ý. ◎Như: “hữu tâm phạm thác ưng nghiêm trừng, vô tâm sơ hốt khả nguyên lượng” 有心犯錯應嚴懲, 無心疏忽可原諒 phạm lỗi cố ý thì phải trừng trị nghiêm khắc, lầm lẫn vô ý thì có thể khoan dung.
5. (Đại) Có (người nào đó, sự việc gì đó không xác định). ◎Như: “hữu nhất thiên vãn thượng” 有一天晚上 có một buổi chiều, “hữu nhân thuyết” 有人說 có người nói.
6. (Trợ) Tiếng đệm đặt trước danh từ. ◎Như: “hữu Ngu” 有虞 nhà Ngu, “hữu Hạ” 有夏 nhà Hạ.
7. (Liên) Nếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Tháo văn báo đại kinh viết: Duyện Châu hữu thất, sử ngô vô gia khả quy hĩ, bất khả bất cức đồ chi” 操聞報大驚曰: 兗州有失, 使吾無家可歸矣, 不可不亟圖之 (Đệ thập nhất hồi) (Tào) Tháo nghe tin báo hoảng sợ nói: Nếu mất Duyện Châu, ta sẽ không còn chỗ về nữa, không thể không gấp lo toan.
8. (Danh) Họ “Hữu”.
9. Một âm là “dựu”. (Phó) Lại, thêm. § Dùng như “hựu” 又. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Lộ hữu văn, vị chi năng hành, duy khủng dựu văn” 子路有聞, 未之能行, 唯恐有聞 (Công Dã Tràng 公冶長) Tử Lộ nghe dạy điều gì mà chưa thi hành được, thì sợ nghe thêm điều khác.
10. (Liên) Để nói phần số lẻ. ◎Như: “thập dựu ngũ niên” 十有五年 lại mười lăm năm. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô thập dựu ngũ nhi chí ư học” 吾十有五而志於學 (Vi chánh 為政) Ta mười lăm tuổi dốc chí học hành. ◇Thượng Thư 尚書: “Kì tam bách dựu lục tuần dựu lục nhật” 期三百有六旬有六日 (Nghiêu điển 堯典) Một năm có ba trăm, sáu tuần và sáu ngày (tức là tổng cộng ba trăm sáu mươi sáu ngày, một tuần 旬 ngày xưa là mười ngày).

Từ điển Thiều Chửu

① Có.
② Lấy được.
③ Ðầy đủ.
④ Lời nói trợ từ, như nhà Ngu gọi là hữu Ngu 有虞.
⑤ Một âm là dựu. Như thập dựu ngũ niên 十有五年 lại 15 năm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Có, (sở) hữu: 他有一本新書 Anh ấy có một quyển sách mới; 屬全民所有 Thuộc sở hữu toàn dân;
② Có, đã, xảy ra: 一有問題就去解決 Hễ xảy ra vấn đề là giải quyết ngay; 他有了很大進步 Anh ta đã tiến bộ nhiều;
③ (văn) Có được, lấy được;
④ (văn) Đầy đủ;
⑤ (văn) Dùng làm đầu ngữ cho danh từ hoặc động từ: 有虞 Nhà Ngu; 有商 Nhà Thương; 禹攻有扈 Ông Vũ đánh bộ lạc Hỗ (Trang tử); 民不適有居 Dân không chịu ở (Thượng thư); 有請 Xin mời;
⑥ (văn) Thành (như 城, bộ 土): 奄有九有 Nhờ vậy có được chín thành (Thi Kinh: Thương tụng, Huyền điểu);
⑦ [Yôu] (Họ) Hữu. Xem 有 [yòu].

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lại. Như 又 [yòu] nghĩa
②: 子路有聞,未之能行,唯恐有聞 Tử Lộ nghe điều gì mà chưa làm được thì chỉ sợ lại nghe nữa (Luận ngữ);
② Nối kết hai số từ để biểu thị số lẻ. 吾十有五而志於學 Ta lúc mười lăm tuổi dốc chí vào việc học hành (Luận ngữ); 期,三百有六旬有六日 Một năm có ba trăm sáu mươi sáu ngày (Thượng thư). Xem 有 [yôu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có, trái với không — Cái mình có. Td: Tư hữu ( của riêng ) — Giàu có. Td: Phú hữu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Hựu 又. Một Âm là Hữu.