Có 2 kết quả:

Shānshān

1/2

Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Shan

Từ ghép 196

Ā ěr tài Shān 阿尔泰山Ā ěr tài Shān 阿爾泰山Ā kōng jiā guā Shān 阿空加瓜山Ā lǐ Shān 阿里山ān rú Tài Shān 安如泰山Áng Shān 昂山Áng Shān Sù Jī 昂山素姬Áng Shān Sù Jì 昂山素季Bā bǎo Shān Gé mìng Gōng mù 八宝山革命公墓Bā bǎo Shān Gé mìng Gōng mù 八寶山革命公墓Bā guà Shān 八卦山Bāo chán Shān 褒禅山Bāo chán Shān 褒禪山Bǐ fó lì Shān 比佛利山Bó shì Shān 博士山bù shí Tài Shān 不識泰山bù shí Tài Shān 不识泰山Bù zhōu Shān 不周山Cǎo Shān 草山céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲céng jīng cāng hǎi nán wéi shuǐ , chú què Wū Shān bù shì yún 曾经沧海难为水,除却巫山不是云Dān xiá Shān 丹霞山É méi Shān 峨眉山Fù shì Shān 富士山Gū Shān 孤山Hàn ná Shān 汉拿山Hàn ná Shān 漢拿山Hè lán Shān 賀蘭山Hè lán Shān 贺兰山Hè lán Shān hóng wěi qú 賀蘭山紅尾鴝Hè lán Shān hóng wěi qú 贺兰山红尾鸲Hè lán Shān mài 賀蘭山脈Hè lán Shān mài 贺兰山脉Hè lán Shān yán liù 賀蘭山岩鷚Hè lán Shān yán liù 贺兰山岩鹨Héng Shān 恆山Héng Shān 恒山Héng Shān 衡山hóng máo Tài Shān 鴻毛泰山hóng máo Tài Shān 鸿毛泰山Huā guǒ Shān 花果山Huà Shān 华山Huà Shān 華山Jiào táng Shān 教堂山Jǐng gāng Shān 井冈山Jǐng gāng Shān 井岡山Jìng Shān 静山Jìng Shān 靜山Kā ěr bā qiān Shān mài 喀尔巴阡山脉Kā ěr bā qiān Shān mài 喀爾巴阡山脈Kā lǎ kūn lún Shān 喀喇崑崙山Kā lǎ kūn lún Shān 喀喇昆仑山Kā lǎ kūn lún Shān mài 喀喇崑崙山脈Kā lǎ kūn lún Shān mài 喀喇昆仑山脉Lā shí mò ěr Shān 拉什莫尔山Lā shí mò ěr Shān 拉什莫爾山Láng yá Shān 狼牙山Láng yá Shān 琅玡山Láng yá Shān 瑯琊山Liáng Shān bó yǔ Zhù Yīng tái 梁山伯与祝英台Liáng Shān bó yǔ Zhù Yīng tái 梁山伯與祝英台Liù pán Shān 六盘山Liù pán Shān 六盤山Luó xiāo Shān 罗霄山Luó xiāo Shān 羅霄山Luò jī Shān 洛基山Luò jī Shān 洛矶山Luò jī Shān 洛磯山Luò jī Shān 落基山Luò jī Shān mài 洛矶山脉Luò jī Shān mài 洛磯山脈Mài jī Shān Shí kū 麥積山石窟Mài jī Shān Shí kū 麦积山石窟Máo Shān 茅山Mì Shān 峚山míng luò Sūn Shān 名落孙山míng luò Sūn Shān 名落孫山Pǎo mǎ Shān 跑馬山Pǎo mǎ Shān 跑马山Qí lián Shān mài 祁连山脉Qí lián Shān mài 祁連山脈Què ér Shān 雀儿山Què ér Shān 雀兒山Shān àn zuò 山案座Shān běn 山本Shān běn Wǔ shí liù 山本五十六Shān chéng 山城Shān chéng qū 山城区Shān chéng qū 山城區Shān dá jī 山达基Shān dá jī 山達基Shān dān 山丹Shān dān xiàn 山丹县Shān dān xiàn 山丹縣Shān dōng 山东Shān dōng 山東Shān dōng Bàn dǎo 山东半岛Shān dōng Bàn dǎo 山東半島Shān dōng Dà xué 山东大学Shān dōng Dà xué 山東大學Shān dōng Kē jì Dà xué 山东科技大学Shān dōng Kē jì Dà xué 山東科技大學Shān dōng Shěng 山东省Shān dōng Shěng 山東省Shān gǔ Shì 山谷市Shān hǎi guān 山海关Shān hǎi guān 山海關Shān hǎi guān qū 山海关区Shān hǎi guān qū 山海關區Shān hǎi Jīng 山海經Shān hǎi Jīng 山海经Shān hé zhèn 山河鎮Shān hé zhèn 山河镇Shān kǒu 山口Shān kǒu xiàn 山口县Shān kǒu xiàn 山口縣Shān kǒu yáng 山口洋Shān lí xiàn 山梨县Shān lí xiàn 山梨縣Shān nán 山南Shān nán dì qū 山南地区Shān nán dì qū 山南地區Shān qí 山崎Shān shān 杉山Shān Shān bīn 杉山彬Shān shàng 山上Shān shàng xiāng 山上乡Shān shàng xiāng 山上鄉Shān shuǐ 山水Shān tián 山田Shān tíng 山亭Shān tíng qū 山亭区Shān tíng qū 山亭區Shān xī 山西Shān xī Dà xué 山西大学Shān xī Dà xué 山西大學Shān xī shěng 山西省Shān xī shòu 山西兽Shān xī shòu 山西獸Shān xià 山下Shān xíng 山形Shān xíng xiàn 山形县Shān xíng xiàn 山形縣Shān yáng 山阳Shān yáng 山陽Shān yáng qū 山阳区Shān yáng qū 山陽區Shān yáng Xiàn 山阳县Shān yáng Xiàn 山陽縣Shān yáng zuò 山羊座Shān yīn 山阴Shān yīn 山陰Shān yīn xiàn 山阴县Shān yīn xiàn 山陰縣shòu bǐ Nán Shān 壽比南山shòu bǐ Nán Shān 寿比南山Sōng Shān 嵩山Sūn Shān 孙山Sūn Shān 孫山Tài bái Shān 太白山Tài Shān 泰山Tiān tāi Shān 天台山wěn rú Tài Shān 稳如泰山wěn rú Tài Shān 穩如泰山Wēng Shān 翁山Wēng Shān Sū Jī 翁山苏姬Wēng Shān Sū Jī 翁山蘇姬Wū lā ěr Shān mài 乌拉尔山脉Wū lā ěr Shān mài 烏拉爾山脈Wū Shān 巫山Wǔ tái Shān 五台山Wǔ tái Shān 五臺山Xī nǎi Shān 西乃山Xī nài Shān 西奈山Xǐ Shān kuáng 喜山鵟Xuě yuè Shān 雪岳山Xuě yuè Shān 雪嶽山Yáng míng Shān 阳明山Yáng míng Shān 陽明山yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不識泰山yǒu yǎn bù shí Tài Shān 有眼不识泰山Yù Shān 玉山Yù Shān què méi 玉山雀鶥Yù Shān què méi 玉山雀鹛Yù Shān zào méi 玉山噪鶥Yù Shān zào méi 玉山噪鹛Yuè lù Shān 岳麓山Zhì yì Shān 智异山Zhì yì Shān 智異山Zhōng nán Shān 終南山Zhōng nán Shān 终南山zhòng yú Tài Shān 重于泰山zhòng yú Tài Shān 重於泰山Zhū guǎng Shān 諸廣山Zhū guǎng Shān 诸广山Zǐ jīn Shān 紫金山

shān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. núi
2. mồ mả

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Núi. ◎Như: “hỏa san” 火山 núi lửa.
2. (Danh) Mồ mả. ◎Như: “san lăng” 山陵, “san hướng” 山向 đều là tên gọi mồ mả cả.
3. (Danh) Né tằm. ◎Như: “thượng san” 上山 tằm lên né.
4. (Danh) Họ “San”.
5. (Tính) Ở trong núi. ◎Như: ◎Như: “san thôn” 山村 làng xóm trong núi, “san trại” 山寨 trại trong núi.
6. § Ghi chú: Cũng đọc là “sơn”.

Từ điển Thiều Chửu

① Núi, giữa chỗ đất phẳng có chỗ cao gồ lên, hoặc toàn đất, hoặc toàn đá, hoặc lẫn cả đất cả đá nữa, cao ngất gọi là núi, thuần đất mà thấp gọi là đồi. Vì trong tim đất phun lửa ra mà thành núi gọi là hoả sơn 火山 núi lửa.
② Mồ mả, như san lăng 山陵, san hướng 山向 đều là tên gọi mồ mả cả.
③ Né tằm, tằm lên né gọi là thượng san 上山. Cũng đọc là chữ sơn.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Núi, non: 火山Núi lửa; 深山老林 Rừng sâu núi thẳm; 山高坡陡 Non cao đèo dốc;
② Hình dạng như núi: 冰山Núi băng;
③ Né tằm: 蠶上山了 Tằm đã lên né (dụm lại như quả núi);
④ Đầu hồi (của ngôi nhà): 山墻 Đầu hồi, đầu chái nhà. Cg. 房山[fángshan];
⑤ (văn) Mồ mả: 山陵 Mồ mả;
⑥ [Shan] (Họ) Sơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái núi, hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam san, ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ « — Cũng đọc Sơn. Xem Sơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn núi. Trái núi — Ngôi mộ cao, to — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Sơn — Cũng đọc San.

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain
(2) hill
(3) anything that resembles a mountain
(4) CL:座[zuo4]
(5) bundled straw in which silkworms spin cocoons
(6) gable

Từ ghép 1409

Ā ěr shān 阿尔山Ā ěr shān 阿爾山Ā ěr shān shì 阿尔山市Ā ěr shān shì 阿爾山市Ā ěr tài shān mài 阿尔泰山脉Ā ěr tài shān mài 阿爾泰山脈Ā lā gān shān mài 阿拉乾山脈Ā lā gān shān mài 阿拉干山脉Ā lǐ shān 阿里山Ā lǐ shān xiāng 阿里山乡Ā lǐ shān xiāng 阿里山鄉Ā sū huǒ shān 阿苏火山Ā sū huǒ shān 阿蘇火山Ā sū shān 阿苏山Ā sū shān 阿蘇山Āī tè nà huǒ shān 埃特納火山Āī tè nà huǒ shān 埃特纳火山Ān dì sī shān 安第斯山Ān dì sī shān mài 安第斯山脈Ān dì sī shān mài 安第斯山脉Ān Lù shān 安祿山Ān Lù shān 安禄山Ān nán shān mài 安南山脈Ān nán shān mài 安南山脉Ān shān 鞍山Ān shān shì 鞍山市ān shān yán 安山岩áo bèi fù shān 鰲背負山áo bèi fù shān 鳌背负山Bā bǎo shān 八宝山Bā bǎo shān 八寶山Bā gōng shān 八公山Bā gōng shān qū 八公山区Bā gōng shān qū 八公山區Bā shān 巴山Bā shān Shǔ shuǐ 巴山蜀水Bā shān yè yǔ 巴山夜雨bā shān yuè lǐng 巴山越岭bā shān yuè lǐng 巴山越嶺bá shān shè shuǐ 跋山涉水bái jiá shān zhè gū 白頰山鷓鴣bái jiá shān zhè gū 白颊山鹧鸪Bái mǎ xuě shān 白馬雪山Bái mǎ xuě shān 白马雪山bái méi shān què 白眉山雀bái méi shān zhè gū 白眉山鷓鴣bái méi shān zhè gū 白眉山鹧鸪Bái shān 白山Bái shān pài 白山派Bái shān shì 白山市Bái shān zōng 白山宗Bái tóu shān 白头山Bái tóu shān 白頭山bān chì shān chún 斑翅山鶉bān chì shān chún 斑翅山鹑bàn bì hé shān 半壁河山bàn bì jiāng shān 半壁江山bàn shān qū 半山区bàn shān qū 半山區Bǎo shān 保山Bǎo shān 宝山Bǎo shān 寶山Bǎo shān dì qū 保山地区Bǎo shān dì qū 保山地區Bǎo shān qū 宝山区Bǎo shān qū 寶山區Bǎo shān shì 保山市Bǎo shān xiāng 宝山乡Bǎo shān xiāng 寶山鄉běi cháng wěi shān què 北長尾山雀běi cháng wěi shān què 北长尾山雀Běi shān 北山běi shān yáng 北山羊bèi shān 背山bèi shān lín shuǐ 背山临水bèi shān lín shuǐ 背山臨水Bèng shān 蚌山Bèng shān qū 蚌山区Bèng shān qū 蚌山區bī shàng liáng shān 逼上梁山Bǐ lì niú sī shān 比利牛斯山Bì shān 璧山Bì shān xiàn 璧山县Bì shān xiàn 璧山縣bì shǔ shān zhuāng 避暑山庄bì shǔ shān zhuāng 避暑山莊bīng bài rú shān dǎo 兵敗如山倒bīng bài rú shān dǎo 兵败如山倒bīng shān 冰山bīng shān yī jiǎo 冰山一角bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī 病來如山倒,病去如抽絲bìng lái rú shān dǎo , bìng qù rú chōu sī 病来如山倒,病去如抽丝Bó gé dá shān mài 博格达山脉Bó gé dá shān mài 博格達山脈Bó gù shān mài 勃固山脈Bó gù shān mài 勃固山脉Bó shān 博山Bó shān qū 博山区Bó shān qū 博山區Bù dá lā shān 布达拉山Bù dá lā shān 布達拉山bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不識廬山真面目bù shì Lú shān zhēn miàn mù 不识庐山真面目bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不显山不露水bù xiǎn shān bù lù shuǐ 不顯山不露水cán shān 蚕山cán shān 蠶山cāng bèi shān què 苍背山雀cāng bèi shān què 蒼背山雀Cāng shān 仓山Cāng shān 倉山Cāng shān 苍山Cāng shān 蒼山Cāng shān qū 仓山区Cāng shān qū 倉山區Cāng shān xiàn 苍山县Cāng shān xiàn 蒼山縣Cháng bái shān 長白山Cháng bái shān 长白山Cháng bái shān Tiān chí 長白山天池Cháng bái shān Tiān chí 长白山天池Cháng shān 常山Cháng shān shān mài 長山山脈Cháng shān shān mài 长山山脉Cháng shān xiàn 常山县Cháng shān xiàn 常山縣cháng wěi shān jiāo niǎo 長尾山椒鳥cháng wěi shān jiāo niǎo 长尾山椒鸟cháo bài shèng shān 朝拜圣山cháo bài shèng shān 朝拜聖山cháo shān jìn xiāng 朝山进香cháo shān jìn xiāng 朝山進香chē dào shān qián bì yǒu lù 車到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù 车到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 車到山前必有路,船到橋頭自然直chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 车到山前必有路,船到桥头自然直chē dào shān qián zì yǒu lù 車到山前自有路chē dào shān qián zì yǒu lù 车到山前自有路chì hóng shān jiāo niǎo 赤紅山椒鳥chì hóng shān jiāo niǎo 赤红山椒鸟chì rè huǒ shān yún 炽热火山云chì rè huǒ shān yún 熾熱火山雲chóng shān jùn lǐng 崇山峻岭chóng shān jùn lǐng 崇山峻嶺chū shān 出山Chuān hè tóu shān què 川褐头山雀Chuān hè tóu shān què 川褐頭山雀chuān shān jiǎ 穿山甲Chuán shān 船山Chuán shān qū 船山区Chuán shān qū 船山區Cūn shān Fù shì 村山富市Dà bié shān 大別山Dà bié shān 大别山dà qīng shān 大青山dà qìng shān 大箐山Dà shān 大山dà shān māo 大山猫dà shān māo 大山貓dà shān què 大山雀Dà tún huǒ shān 大屯火山Dà xīng ān lǐng shān mài 大兴安岭山脉Dà xīng ān lǐng shān mài 大興安嶺山脈Dà yǔ shān 大屿山Dà yǔ shān 大嶼山Dài shān 岱山Dài shān xiàn 岱山县Dài shān xiàn 岱山縣Dàng shān 砀山Dàng shān 碭山Dàng shān xiàn 砀山县Dàng shān xiàn 碭山縣dāo shān huǒ hǎi 刀山火海dào shān xué hǎi 道山学海dào shān xué hǎi 道山學海dēng shān 登山dēng shān jiā 登山家dēng shān kòu 登山扣dì dòng shān yáo 地动山摇dì dòng shān yáo 地動山搖Diàn shān Hú 淀山湖Diàn shān Hú 澱山湖Diào bīng shān 調兵山Diào bīng shān 调兵山Diào bīng shān shì 調兵山市Diào bīng shān shì 调兵山市diào hǔ lí shān 調虎離山diào hǔ lí shān 调虎离山Dié shān qū 蝶山区Dié shān qū 蝶山區Dōng shān 东山Dōng shān 冬山Dōng shān 東山Dōng shān qū 东山区Dōng shān qū 東山區Dōng shān xiàn 东山县Dōng shān xiàn 東山縣Dōng shān xiāng 东山乡Dōng shān xiāng 冬山乡Dōng shān xiāng 冬山鄉Dōng shān xiāng 東山鄉dōng shān zài qǐ 东山再起dōng shān zài qǐ 東山再起Dú shān 独山Dú shān 獨山Dú shān xiàn 独山县Dú shān xiàn 獨山縣Dú shān zǐ 独山子Dú shān zǐ 獨山子Dú shān zǐ qū 独山子区Dú shān zǐ qū 獨山子區duǎn zuǐ shān jiāo niǎo 短嘴山椒鳥duǎn zuǐ shān jiāo niǎo 短嘴山椒鸟Duàn bèi shān 断背山Duàn bèi shān 斷背山duī jī rú shān 堆积如山duī jī rú shān 堆積如山duō shān 多山duō shān dì qū 多山地区duō shān dì qū 多山地區É méi shān 峨嵋山É méi shān shì 峨嵋山市É méi shān shì 峨眉山市É shān xiàn 峨山县É shān xiàn 峨山縣É shān yí zú Zì zhì xiàn 峨山彝族自治县É shān yí zú Zì zhì xiàn 峨山彞族自治縣fān shān yuè lǐng 翻山越岭fān shān yuè lǐng 翻山越嶺Fāng shān 方山Fāng shān 枋山Fāng shān xiàn 方山县Fāng shān xiàn 方山縣Fāng shān xiāng 枋山乡Fāng shān xiāng 枋山鄉Fāng Wén shān 方文山Fáng shān 房山Fáng shān qū 房山区Fáng shān qū 房山區fàng shān jī 放山雞fàng shān jī 放山鸡fén shān 坟山fén shān 墳山fěn hóng shān jiāo niǎo 粉紅山椒鳥fěn hóng shān jiāo niǎo 粉红山椒鸟Fèng shān 凤山Fèng shān 鳳山Fèng shān shì 凤山市Fèng shān shì 鳳山市Fèng shān xiàn 凤山县Fèng shān xiàn 鳳山縣Fó shān 佛山Fó shān dì qū 佛山地区Fó shān dì qū 佛山地區Fó shān shì 佛山市Fú niú shān 伏牛山Fú shān 浮山Fú shān 福山Fú shān qū 福山区Fú shān qū 福山區Fú shān xiàn 浮山县Fú shān xiàn 浮山縣Fǔ shān 釜山Fǔ shān guǎng yù shì 釜山广域市Fǔ shān guǎng yù shì 釜山廣域市Fǔ shān shì 釜山市gǎn lǎn shān 橄榄山gǎn lǎn shān 橄欖山Gāng dǐ sī shān 冈底斯山Gāng dǐ sī shān 岡底斯山Gāng dǐ sī shān mài 冈底斯山脉Gāng dǐ sī shān mài 岡底斯山脈Gāng shān 冈山Gāng shān 岡山Gāng shān xiàn 冈山县Gāng shān xiàn 岡山縣Gāng shān zhèn 冈山镇Gāng shān zhèn 岡山鎮Gāo jiā suǒ shān 高加索山gāo shān 高山gāo shān bìng 高山病gāo shān duǎn chì yīng 高山短翅莺gāo shān duǎn chì yīng 高山短翅鶯gāo shān jīn chì què 高山金翅雀gāo shān lǐng què 高山岭雀gāo shān lǐng què 高山嶺雀gāo shān liú shuǐ 高山流水gāo shān qū 高山区gāo shān qū 高山區gāo shān què méi 高山雀鶥gāo shān què méi 高山雀鹛gāo shān wù jiù 高山兀鷲gāo shān wù jiù 高山兀鹫gāo shān xuán mù què 高山旋木雀gāo shān zhèng 高山症Gāo shān zú 高山族gāo yuán shān chún 高原山鶉gāo yuán shān chún 高原山鹑gé chū shān mén 革出山門gé chū shān mén 革出山门gé háng rú gé shān 隔行如隔山gé shān 隔山Gè lā dān dōng shān 各拉丹冬山Gòng shān 貢山Gòng shān 贡山Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn 貢山獨龍族怒族自治縣Gòng shān Dú lóng zú Nù zú Zì zhì xiàn 贡山独龙族怒族自治县Gòng shān xiàn 貢山縣Gòng shān xiàn 贡山县gū shān 孤山Gǔ shān 鼓山Gǔ shān qū 鼓山区Gǔ shān qū 鼓山區Guā dá lā mǎ shān 瓜达拉马山Guā dá lā mǎ shān 瓜達拉馬山Guān shān 关山Guān shān 關山Guān shān zhèn 关山镇Guān shān zhèn 關山鎮Guāng shān 光山Guāng shān xiàn 光山县Guāng shān xiàn 光山縣Guī shān 龜山Guī shān 龟山Guī shān xiāng 龜山鄉Guī shān xiāng 龟山乡Guó huì shān 国会山Guó huì shān 國會山Guó jiā Huǒ shān Gōng yuán 国家火山公园Guó jiā Huǒ shān Gōng yuán 國家火山公園guò shān chē 过山车guò shān chē 過山車Hā bā xuě shān 哈巴雪山Hǎi nán shān zhè gū 海南山鷓鴣Hǎi nán shān zhè gū 海南山鹧鸪hǎi shì shān méng 海誓山盟Hán shān 含山Hán shān 邯山Hán shān qū 邯山区Hán shān qū 邯山區Hán shān Shī fàn Xué yuàn 韓山師範學院Hán shān Shī fàn Xué yuàn 韩山师范学院Hán shān xiàn 含山县Hán shān xiàn 含山縣hào lìng rú shān 号令如山hào lìng rú shān 號令如山Hé gē shān 和歌山Hé gē shān xiàn 和歌山县Hé gē shān xiàn 和歌山縣Hé shān 合山Hé shān shì 合山市hè bèi dì shān què 褐背地山雀hè guān shān què 褐冠山雀Hè shān 赫山Hè shān 鶴山Hè shān 鹤山hè shān jiāo yīng 褐山鷦鶯hè shān jiāo yīng 褐山鹪莺Hè shān qū 赫山区Hè shān qū 赫山區Hè shān qū 鶴山區Hè shān qū 鹤山区Hè shān shì 鶴山市Hè shān shì 鹤山市hè tóu shān què 褐头山雀hè tóu shān què 褐頭山雀hè xiōng shān zhè gū 褐胸山鷓鴣hè xiōng shān zhè gū 褐胸山鹧鸪hēi é shān zào méi 黑額山噪鶥hēi é shān zào méi 黑额山噪鹛hēi guān shān què 黑冠山雀hēi hóu shān jiāo yīng 黑喉山鷦鶯hēi hóu shān jiāo yīng 黑喉山鹪莺hēi hóu shān què 黑喉山雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉長尾山雀hēi méi cháng wěi shān què 黑眉长尾山雀Hēi shān 黑山Hēi shān xiàn 黑山县Hēi shān xiàn 黑山縣hēi xiōng shān jiāo yīng 黑胸山鷦鶯hēi xiōng shān jiāo yīng 黑胸山鹪莺Héng duàn shān mài 横断山脉Héng duàn shān mài 横段山脉Héng duàn shān mài 橫斷山脈Héng duàn shān mài 橫段山脈Héng shān 横山Héng shān 橫山Héng shān Qū 恆山區Héng shān Qū 恒山区Héng shān Xiàn 横山县Héng shān Xiàn 橫山縣Héng shān xiàn 衡山县Héng shān xiàn 衡山縣Héng shān xiāng 横山乡Héng shān xiāng 橫山鄉hóng fù shān què 紅腹山雀hóng fù shān què 红腹山雀hóng hóu shān zhè gū 紅喉山鷓鴣hóng hóu shān zhè gū 红喉山鹧鸪Hóng shān 洪山hóng shān 紅山hóng shān 红山Hóng shān qū 洪山区Hóng shān qū 洪山區Hóng shān qū 紅山區Hóng shān qū 红山区hóng tóu cháng wěi shān què 紅頭長尾山雀hóng tóu cháng wěi shān què 红头长尾山雀hóng xiōng shān zhè gū 紅胸山鷓鴣hóng xiōng shān zhè gū 红胸山鹧鸪hóng zuǐ shān yā 紅嘴山鴉hóng zuǐ shān yā 红嘴山鸦hú guāng shān sè 湖光山色Huā shān 花山Huā shān qū 花山区Huā shān qū 花山區Huái shān 淮山huán jǐng shān zhè gū 环颈山鹧鸪huán jǐng shān zhè gū 環頸山鷓鴣Huán Tài píng yáng huǒ shān dài 环太平洋火山带Huán Tài píng yáng huǒ shān dài 環太平洋火山帶huán xíng shān 环形山huán xíng shān 環形山huán xiù shān zhuāng 环秀山庄huán xiù shān zhuāng 環秀山莊huāng shān 荒山huāng shān yě lǐng 荒山野岭huāng shān yě lǐng 荒山野嶺huáng fù shān què 黃腹山雀huáng fù shān què 黄腹山雀huáng jiá shān què 黃頰山雀huáng jiá shān què 黄颊山雀Huáng shān 黃山Huáng shān 黄山Huáng shān qū 黃山區Huáng shān qū 黄山区Huáng shān shì 黃山市Huáng shān shì 黄山市huáng zuǐ shān yā 黃嘴山鴉huáng zuǐ shān yā 黄嘴山鸦huī hóu shān jiāo niǎo 灰喉山椒鳥huī hóu shān jiāo niǎo 灰喉山椒鸟huī lán shān què 灰蓝山雀huī lán shān què 灰藍山雀huī shān chún 灰山鶉huī shān chún 灰山鹑huī shān jiāo niǎo 灰山椒鳥huī shān jiāo niǎo 灰山椒鸟Huì shān 惠山Huì shān qū 惠山区Huì shān qū 惠山區huó huǒ shān 活火山huǒ hǎi dāo shān 火海刀山huǒ shān 火山huǒ shān bào fā 火山爆发huǒ shān bào fā 火山爆發huǒ shān bào fā zhǐ shù 火山爆发指数huǒ shān bào fā zhǐ shù 火山爆發指數huǒ shān dài 火山带huǒ shān dài 火山帶huǒ shān dǎo 火山岛huǒ shān dǎo 火山島huǒ shān dòu 火山豆huǒ shān huī 火山灰Huǒ shān Huī tǔ 火山灰土huǒ shān huó dòng 火山活动huǒ shān huó dòng 火山活動huǒ shān kǒu 火山口huǒ shān lì 火山砾huǒ shān lì 火山礫huǒ shān suì xiè liú 火山碎屑流huǒ shān xué 火山学huǒ shān xué 火山學huǒ shān yán 火山岩huǒ yàn shān 火焰山Huò shān 霍山Huò shān xiàn 霍山县Huò shān xiàn 霍山縣Jī shí shān Bǎo ān zú Dōng xiāng zú Sā lā zú Zì zhì xiàn 积石山保安族东乡族撒拉族自治县Jī shí shān Bǎo ān zú Dōng xiāng zú Sā lā zú Zì zhì xiàn 積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣Jì shān 稷山Jì shān xiàn 稷山县Jì shān xiàn 稷山縣Jiā shān 嘉山Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán 夹山国家森林公园Jiā shān Guó jiā Sēn lín Gōng yuán 夾山國家森林公園Jiā shān sì 夹山寺Jiā shān sì 夾山寺Jiā shān xiàn 嘉山县Jiā shān xiàn 嘉山縣jiǎ shān 假山Jiān shān 尖山Jiān shān qū 尖山区Jiān shān qū 尖山區jiāng shān 江山Jiāng shān shì 江山市jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí 江山易改,本性难移jiāng shān yì gǎi , běn xìng nán yí 江山易改,本性難移jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí 江山易改禀性难移jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí 江山易改稟性難移Jīn gāng shān 金刚山Jīn gāng shān 金剛山Jīn shān 金山Jīn shān qū 金山区Jīn shān qū 金山區jīn shān sì 金山寺Jīn shān xiāng 金山乡Jīn shān xiāng 金山鄉Jīn shān zhūn 金山屯Jīn shān zhūn qū 金山屯区Jīn shān zhūn qū 金山屯區Jīng shān 京山Jīng shān 荆山Jīng shān 荊山Jīng shān xiàn 京山县Jīng shān xiàn 京山縣Jǐng gāng shān 井冈山Jǐng gāng shān 井岡山Jǐng gāng shān shì 井冈山市Jǐng gāng shān shì 井岡山市Jǐng shān 景山Jǐng shān Gōng yuán 景山公园Jǐng shān Gōng yuán 景山公園Jiū shān 鳩山Jiū shān 鸠山Jiū shān Yóu jì fū 鳩山由紀夫Jiū shān Yóu jì fū 鸠山由纪夫Jiǔ gōng shān 九宫山Jiǔ gōng shān 九宮山Jiǔ gōng shān zhèn 九宫山镇Jiǔ gōng shān zhèn 九宮山鎮Jiǔ huá shān 九华山Jiǔ huá shān 九華山Jiǔ yí shān 九嶷山Jiù jīn shān 旧金山Jiù jīn shān 舊金山jūn lìng rú shān 军令如山jūn lìng rú shān 軍令如山Jūn shān 君山Jūn shān qū 君山区Jūn shān qū 君山區Kā lā kā tuō huǒ shān 喀拉喀托火山Kā lā kūn lún shān 喀拉崑崙山Kā lā kūn lún shān 喀拉昆仑山Kā shān 喀山Kāi bó ěr shān kǒu 开伯尔山口Kāi bó ěr shān kǒu 開伯爾山口kāi mén jiàn shān 开门见山kāi mén jiàn shān 開門見山kāi shān 开山kāi shān 開山kāi shān bí zǔ 开山鼻祖kāi shān bí zǔ 開山鼻祖kāi shān dāo 开山刀kāi shān dāo 開山刀kāi shān zǔ shī 开山祖师kāi shān zǔ shī 開山祖師kǎn dà shān 侃大山kǎn dà shān 砍大山Kǎn tǎ bù lián shān mài 坎塔布连山脉Kǎn tǎ bù lián shān mài 坎塔布連山脈kào shān 靠山kào shān chī shān , kào shuǐ chī shuǐ 靠山吃山,靠水吃水Kē dí lè lā shān xì 科迪勒拉山系Kè shān 克山Kè shān xiàn 克山县Kè shān xiàn 克山縣Kù kè shān 库克山Kù kè shān 庫克山kuàng shān 矿山kuàng shān 礦山Kūn lún shān 崑崙山Kūn lún shān 昆仑山Kūn lún shān mài 崑崙山脈Kūn lún shān mài 昆仑山脉Kūn shān 崑山Kūn shān 昆山Kūn shān shì 崑山市Kūn shān shì 昆山市lā shān tóu 拉山头lā shān tóu 拉山頭Lái shān 莱山Lái shān 萊山Lái shān qū 莱山区Lái shān qū 萊山區Lán shān 兰山Lán shān 岚山Lán shān 嵐山Lán shān 蓝山Lán shān 藍山Lán shān 蘭山Lán shān qū 兰山区Lán shān qū 岚山区Lán shān qū 嵐山區Lán shān qū 蘭山區Lán shān xiàn 蓝山县Lán shān xiàn 藍山縣Láng fèng shān 閬鳳山Láng fèng shān 阆凤山Láo shān 崂山Láo shān 嶗山Láo shān qū 崂山区Láo shān qū 嶗山區Lǎo shān Zì xíng chē guǎn 老山自行車館Lǎo shān Zì xíng chē guǎn 老山自行车馆Lè shān 乐山Lè shān 樂山Lè shān dì qū 乐山地区Lè shān dì qū 樂山地區Lè shān shì 乐山市Lè shān shì 樂山市Léi shān 雷山Léi shān xiàn 雷山县Léi shān xiàn 雷山縣Lí shān 驪山Lí shān 骊山Lì shān qū 立山区Lì shān qū 立山區Lián shān 连山Lián shān 連山Lián shān qū 连山区Lián shān qū 連山區Lián shān xiàn 连山县Lián shān xiàn 連山縣Lián shān Zhuàng zú Yáo zú Zì zhì xiàn 连山壮族瑶族自治县Lián shān Zhuàng zú Yáo zú Zì zhì xiàn 連山壯族瑤族自治縣Liáng shān 梁山Liáng shān shì 梁山市Liáng shān Xiàn 梁山县Liáng shān Xiàn 梁山縣Liáng shān Yí zú zì zhì zhōu 凉山彝族自治州Liáng shān Yí zú zì zhì zhōu 涼山彞族自治州Liè shān 烈山Liè shān qū 烈山区Liè shān qū 烈山區Líng shān 灵山Líng shān 靈山Líng shān xiàn 灵山县Líng shān xiàn 靈山縣liú de qīng shān zài , bù pà méi chái shāo 留得青山在,不怕沒柴燒liú de qīng shān zài , bù pà méi chái shāo 留得青山在,不怕没柴烧Liú Yún shān 刘云山Liú Yún shān 劉雲山Lóng mén shān 龍門山Lóng mén shān 龙门山Lóng mén shān duàn céng 龍門山斷層Lóng mén shān duàn céng 龙门山断层Lóng shān 龍山Lóng shān 龙山Lóng shān qū 龍山區Lóng shān qū 龙山区Lóng shān wén huà 龍山文化Lóng shān wén huà 龙山文化Lóng shān xiàn 龍山縣Lóng shān xiàn 龙山县lǜ bèi shān què 綠背山雀lǜ bèi shān què 绿背山雀lǜ jiǎo shān zhè gū 綠腳山鷓鴣lǜ jiǎo shān zhè gū 绿脚山鹧鸪Lú shān 庐山Lú shān 廬山Lú shān 芦山Lú shān 蘆山Lú shān qū 庐山区Lú shān qū 廬山區Lú shān xiàn 芦山县Lú shān xiàn 蘆山縣Lǔ shān 魯山Lǔ shān 鲁山Lǔ shān xiàn 魯山縣Lǔ shān xiàn 鲁山县Luó fú shān 罗浮山Luó fú shān 羅浮山Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ 罗摩诺索夫山脊Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ 羅摩諾索夫山脊Luó shān 罗山Luó shān 羅山Luó shān xiàn 罗山县Luó shān xiàn 羅山縣Má shān 麻山Má shān qū 麻山区Má shān qū 麻山區Mǎ ān shān 馬鞍山Mǎ ān shān 马鞍山Mǎ ān shān shì 馬鞍山市Mǎ ān shān shì 马鞍山市Mǎ shān 馬山Mǎ shān 马山Mǎ shān xiàn 馬山縣Mǎ shān xiàn 马山县mǎn shān biàn yě 满山遍野mǎn shān biàn yě 滿山遍野màn shān biàn yě 漫山遍野Máng shān 邙山Máng shān xíng 邙山行Māo ér shān 猫儿山Māo ér shān 貓兒山Mào tiān shān 帽天山Méi lǐ xuě shān 梅里雪山Méi shān 梅山Méi shān 眉山méi shān què 煤山雀Méi shān Shì 眉山市Méi shān xiāng 梅山乡Méi shān xiāng 梅山鄉Méng shān 蒙山méng shān shì hǎi 盟山誓海Méng shān xiàn 蒙山县Méng shān xiàn 蒙山縣Mì shān 密山Mì shān shì 密山市Míng shān 名山Míng shān 明山Míng shān dà chuān 名山大川Míng shān qū 明山区Míng shān qū 明山區Míng shān xiàn 名山县Míng shān xiàn 名山縣míng zhī shān yǒu hǔ , piān xiàng hǔ shān xíng 明知山有虎,偏向虎山行Nǎi duī lā shān kǒu 乃堆拉山口Nán shān 南山Nán shān kuàng qū 南山矿区Nán shān kuàng qū 南山礦區Nán shān qū 南山区Nán shān qū 南山區Niǎn zi shān 碾子山Niǎn zi shān qū 碾子山区Niǎn zi shān qū 碾子山區niú shān zhuó zhuó 牛山濯濯Ōū zhōu shān yáng 欧洲山杨Ōū zhōu shān yáng 歐洲山楊pá shān 爬山pá shān hǔ 爬山虎pá shān shè shuǐ 爬山涉水pà mǐ ěr shān mài 帕米尔山脉pà mǐ ěr shān mài 帕米爾山脈pái shān dǎo hǎi 排山倒海Pán shān 盘山Pán shān 盤山Pán shān xiàn 盘山县Pán shān xiàn 盤山縣Péng shān 彭山Péng shān Xiàn 彭山县Péng shān Xiàn 彭山縣pèng zhuàng zào shān 碰撞造山Pí shān 皮山Pí shān xiàn 皮山县Pí shān xiàn 皮山縣Píng dǐng shān 平頂山Píng dǐng shān 平顶山Píng dǐng shān shì 平頂山市Píng dǐng shān shì 平顶山市Píng shān 屏山Píng shān 平山Píng shān qū 平山区Píng shān qū 平山區Píng shān xiàn 屏山县Píng shān xiàn 屏山縣Píng shān xiàn 平山县Píng shān xiàn 平山縣Pǔ tuó shān 普陀山Qí lián shān 祁连山Qí lián shān 祁連山Qí shān 岐山Qí shān 旗山Qí shān Xiàn 岐山县Qí shān Xiàn 岐山縣Qí shān zhèn 旗山鎮Qí shān zhèn 旗山镇Qǐ lì mǎ zhā luó shān 乞力馬扎羅山Qǐ lì mǎ zhā luó shān 乞力马扎罗山qì zhuàng shān hé 气壮山河qì zhuàng shān hé 氣壯山河Qiān shān qū 千山区Qiān shān qū 千山區Qián shān 潛山Qián shān 潜山Qián shān xiàn 潛山縣Qián shān xiàn 潜山县qiāo shān zhèn hǔ 敲山震虎Qiáo bā shān 乔巴山Qiáo bā shān 喬巴山Qín lǐng shān mài 秦岭山脉Qín lǐng shān mài 秦嶺山脈Qīng chéng shān 青城山Qīng shān 青山Qīng shān hú 青山湖Qīng shān hú qū 青山湖区Qīng shān hú qū 青山湖區qīng shān lǜ shuǐ 青山綠水qīng shān lǜ shuǐ 青山绿水Qīng shān qū 青山区Qīng shān qū 青山區qīng shān zhōu 青山州Qióng lái shān 邛崃山Qióng lái shān 邛崍山Qióng lái shān mài 邛崃山脉Qióng lái shān mài 邛崍山脈Qióng shān 琼山Qióng shān 瓊山qióng shān è shuǐ 穷山恶水qióng shān è shuǐ 窮山惡水Qióng shān qū 琼山区Qióng shān qū 瓊山區Qióng shān shì 琼山市Qióng shān shì 瓊山市qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 穷在闹市无人问,富在深山有远亲qióng zài nào shì wú rén wèn , fù zài shēn shān yǒu yuǎn qīn 窮在鬧市無人問,富在深山有遠親Quán shān 泉山Quán shān qū 泉山区Quán shān qū 泉山區Què shān 确山Què shān 確山Què shān xiàn 确山县Què shān xiàn 確山縣qún shān 群山rén shān rén hǎi 人山人海rì luò xī shān 日落西山Rǔ shān 乳山Rǔ shān shì 乳山市Ruò kāi shān mài 若开山脉Ruò kāi shān mài 若開山脈Sāi ěr wéi yà hé Hēi shān 塞尔维亚和黑山Sāi ěr wéi yà hé Hēi shān 塞爾維亞和黑山Sān shān 三山Sān shān qū 三山区Sān shān qū 三山區shān āi 山埃shān āo 山凹shān bān jiū 山斑鳩shān bān jiū 山斑鸠shān bāo 山包shān bēng 山崩shān bù zhuàn lù zhuàn 山不轉路轉shān bù zhuàn lù zhuàn 山不转路转shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不轉水轉shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不转水转shān chá 山茶shān chá huā 山茶花shān cūn 山村shān dān 山丹shān dān dān 山丹丹shān dào nián 山道年shān dì 山地shān dì zì xíng chē 山地自行車shān dì zì xíng chē 山地自行车shān diān 山巅shān diān 山巔shān diàn 山靛shān dǐng 山頂shān dǐng 山顶shān dòng 山洞shān dòu 山斗shān dòu 山鬥shān fēng 山峰shān gā lá 山旮旯shān gāng 山冈shān gāng 山岡shān gāo hǎi shēn 山高海深shān gāo shuǐ cháng 山高水長shān gāo shuǐ cháng 山高水长shān gāo shuǐ xiǎn 山高水险shān gāo shuǐ xiǎn 山高水險shān gē 山歌shān gōu 山沟shān gōu 山溝shān gǔ 山谷shān hé 山河shān hé tao 山核桃shān hè 山壑shān hóng 山洪shān hú táo mù 山胡桃木shān huáng jiū 山皇鳩shān huáng jiū 山皇鸠shān huǒ 山火shān jī 山雞shān jī 山鸡shān jí líng 山鶺鴒shān jí líng 山鹡鸰shān jǐ 山脊shān jiàn 山涧shān jiàn 山澗shān jiāo yīng 山鷦鶯shān jiāo yīng 山鹪莺shān jiāo yú 山椒魚shān jiāo yú 山椒鱼shān jiǎo 山脚shān jiǎo 山腳shān kǒu 山口shān kuí 山葵shān lán xiān wēng 山蓝仙鹟shān lán xiān wēng 山藍仙鶲shān lǎn kē 山榄科shān lǎn kē 山欖科shān lí 山梨shān lí chún 山梨醇shān lí suān jiǎ 山梨酸鉀shān lí suān jiǎ 山梨酸钾shān liáng 山梁shān lǐng 山岭shān lǐng 山嶺shān liù 山鷚shān liù 山鹨shān lù 山路shān lù 山麓shān luán 山峦shān luán 山巒shān luán chóng dié 山峦重叠shān luán chóng dié 山巒重疊shān má què 山麻雀shān mài 山脈shān mài 山脉shān māo 山猫shān māo 山貓shān máo jǔ 山毛榉shān máo jǔ 山毛櫸shān méi 山莓shān méi 山鶥shān méi 山鹛shān mén 山門shān mén 山门shān méng hǎi shì 山盟海誓shān míng shuǐ xiù 山明水秀shān nài 山奈shān nài jiǎ 山奈鉀shān nài jiǎ 山奈钾shān nàn 山难shān nàn 山難shān ní qīng xiè 山泥倾泻shān ní qīng xiè 山泥傾瀉shān pō 山坡shān qiāng 山羌shān qiáng 山墙shān qiáng 山牆shān qīng shuǐ xiù 山清水秀shān qióng shuǐ jìn 山穷水尽shān qióng shuǐ jìn 山窮水盡shān qiū 山丘shān qū 山区shān qū 山區shān què 山雀shān ruì 山瑞shān ruì biē 山瑞鱉shān ruì biē 山瑞鳖Shān shān 杉山shān shén 山神shān shī 山狮shān shī 山獅shān shì 山势shān shì 山勢shān shuǐ 山水shān shuǐ huà 山水画shān shuǐ huà 山水畫shān shuǐ shī 山水詩shān shuǐ shī 山水诗shān tǐ 山体shān tǐ 山體shān tóu 山头shān tóu 山頭shān tuí mù huài 山頹木壞shān tuí mù huài 山颓木坏shān xiá 山峡shān xiá 山峽shān xiāng 山乡shān xiāng 山鄉shān xíng 山行shān yá 山崖shān yáng 山羊shān yáng róng 山羊絨shān yáng róng 山羊绒shān yāo 山腰shān yao 山药shān yao 山藥shān yao dàn 山药蛋shān yao dàn 山藥蛋shān yě 山野shān yú cài 山嵛菜shān yú cài 山萮菜shān yù 山芋shān yuè 山岳shān yuè 山嶽shān zào méi 山噪鶥shān zào méi 山噪鹛shān zéi 山賊shān zéi 山贼shān zhā 山查shān zhā 山楂shān zhài 山寨shān zhài huò 山寨貨shān zhài huò 山寨货shān zhài jī 山寨机shān zhài jī 山寨機shān zhēn hǎi cuò 山珍海錯shān zhēn hǎi cuò 山珍海错shān zhēn hǎi wèi 山珍海味shān zhì 山雉shān zhōng shèng xùn 山中圣训shān zhōng shèng xùn 山中聖訓shān zhōng wú lǎo hǔ , hóu zi chēng dài wang 山中无老虎,猴子称大王shān zhōng wú lǎo hǔ , hóu zi chēng dài wang 山中無老虎,猴子稱大王shān zhū yú 山茱萸shān zhú 山竹shān zhuāng 山庄shān zhuāng 山莊shān zi 山子shān zuǐ 山嘴shàng shān 上山shàng shān xià xiāng 上山下乡shàng shān xià xiāng 上山下鄉Sháo shān 韶山Sháo shān shì 韶山市shēn shān 深山shén shān 神山Shī zi shān 狮子山Shī zi shān 獅子山Shī zi shān qū 狮子山区Shī zi shān qū 獅子山區Shí jǐng shān 石景山Shí jǐng shān qū 石景山区Shí jǐng shān qū 石景山區Shí jǔ shān 石咀山Shí jǔ shān qū 石咀山区Shí jǔ shān qū 石咀山區Shí jǔ shān shì 石咀山市Shí zuǐ shān 石嘴山Shí zuǐ shān qū 石嘴山区Shí zuǐ shān qū 石嘴山區Shí zuǐ shān shì 石嘴山市Shǔ shān 蜀山Shǔ shān qū 蜀山区Shǔ shān qū 蜀山區Shuāng yā shān 双鸭山Shuāng yā shān 雙鴨山Shuāng yā shān shì 双鸭山市Shuāng yā shān shì 雙鴨山市Sì chuān shān zhè gū 四川山鷓鴣Sì chuān shān zhè gū 四川山鹧鸪Sì dà Fó jiào Míng shān 四大佛教名山Sōng shān 松山Sōng shān qū 松山区Sōng shān qū 松山區Sūn Zhōng shān 孙中山Sūn Zhōng shān 孫中山tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù 他山之石可以攻玉Tái shān 台山Tái shān shì 台山市Tái wān huáng shān què 台湾黄山雀Tái wān huáng shān què 臺灣黃山雀Tái wān shān zhè gū 台湾山鹧鸪Tái wān shān zhè gū 臺灣山鷓鴣Tài háng shān 太行山tài shān 泰山Tài shān Běi dǒu 泰山北斗Tài shān hóng máo 泰山鴻毛Tài shān hóng máo 泰山鸿毛Tài shān qū 泰山区Tài shān qū 泰山區Tài shān xiāng 泰山乡Tài shān xiāng 泰山鄉Tán xiāng shān 檀香山Táng gǔ lā shān 唐古拉山Táng gǔ lā shān mài 唐古拉山脈Táng gǔ lā shān mài 唐古拉山脉Táng jiā shān 唐家山táng shān 唐山Táng shān Dà dì zhèn 唐山大地震Táng shān dì qū 唐山地区Táng shān dì qū 唐山地區Táng shān shì 唐山市tàng shǒu shān yù 烫手山芋tàng shǒu shān yù 燙手山芋Táo shān 桃山Táo shān qū 桃山区Táo shān qū 桃山區Tiān shān 天山Tiān shān qū 天山区Tiān shān qū 天山區tiāo shān gōng 挑山工Tiě shān 鐵山Tiě shān 铁山Tiě shān gǎng qū 鐵山港區Tiě shān gǎng qū 铁山港区Tiě shān qū 鐵山區Tiě shān qū 铁山区tiě zhèng rú shān 鐵證如山tiě zhèng rú shān 铁证如山Tōng shān 通山Tōng shān xiàn 通山县Tōng shān xiàn 通山縣Tóng bǎi shān 桐柏山Tóng guān shān 銅官山Tóng guān shān 铜官山Tóng guān shān qū 銅官山區Tóng guān shān qū 铜官山区Tóng shān 銅山Tóng shān 铜山Tóng shān xiàn 銅山縣Tóng shān xiàn 铜山县tóng shān zhuó zhuó 童山濯濯Tú shān 嵞山Tú shān 涂山Tuō luó sī shān 托罗斯山Tuō luó sī shān 托羅斯山Wán shān 丸山wàn lǐ jiāng shān 万里江山wàn lǐ jiāng shān 萬里江山Wàn shān tè qū 万山特区Wàn shān tè qū 萬山特區Wàn shān zhèn 万山镇Wàn shān zhèn 萬山鎮Wàn shòu shān 万寿山Wàn shòu shān 萬壽山wàn shuǐ qiān shān 万水千山wàn shuǐ qiān shān 萬水千山Wàn yáng shān 万洋山Wàn yáng shān 萬洋山Wáng Qí shān 王岐山Wàng bō rì shān 旺波日山Wēi shān 微山Wēi shān xiàn 巍山县Wēi shān xiàn 巍山縣Wēi shān Xiàn 微山县Wēi shān Xiàn 微山縣Wēi shān Yí zú Huí zú Zì zhì xiàn 巍山彝族回族自治县Wēi shān Yí zú Huí zú Zì zhì xiàn 巍山彞族回族自治縣Wèi shān 蔚山Wèi shān guǎng yù shì 蔚山广域市Wèi shān guǎng yù shì 蔚山廣域市Wèi shān shì 蔚山市Wén shān 文山wén shān huì hǎi 文山会海wén shān huì hǎi 文山會海Wén shān qū 文山区Wén shān qū 文山區Wén shān xiàn 文山县Wén shān xiàn 文山線Wén shān xiàn 文山縣Wén shān xiàn 文山线Wén shān zhōu 文山州Wén shān Zhuàng zú Miáo zú zì zhì zhōu 文山壮族苗族自治州Wén shān Zhuàng zú Miáo zú zì zhì zhōu 文山壯族苗族自治州Wū lā ěr shān 乌拉尔山Wū lā ěr shān 烏拉爾山Wū shān 巫山Wū shān xiàn 巫山县Wū shān xiàn 巫山縣Wǔ dà Míng shān 五大名山Wǔ dāng shān 武当山Wǔ dāng shān 武當山Wǔ gōng shān 武功山Wǔ shān 武山Wǔ shān jī 武山雞Wǔ shān jī 武山鸡Wǔ shān xiàn 武山县Wǔ shān xiàn 武山縣Wǔ yí shān 武夷山Wǔ yí shān shì 武夷山市Wǔ zhǐ shān 五指山Wǔ zhǐ shān shì 五指山市Xī ān shān 錫安山Xī ān shān 锡安山Xī huò tè · Ā lín shān mài 錫霍特阿林山脈Xī huò tè · Ā lín shān mài 锡霍特阿林山脉Xī huò tè shān mài 錫霍特山脈Xī huò tè shān mài 锡霍特山脉Xī sài shān 西塞山Xī sài shān qū 西塞山区Xī sài shān qū 西塞山區Xī shān 錫山Xī shān 锡山Xī shān qū 西山区Xī shān qū 西山區Xī shān qū 錫山區Xī shān qū 锡山区Xǐ mǎ lā yǎ shān 喜馬拉雅山Xǐ mǎ lā yǎ shān 喜马拉雅山Xǐ mǎ lā yǎ shān mài 喜馬拉雅山脈Xǐ mǎ lā yǎ shān mài 喜马拉雅山脉xǐ shān bái méi zhū què 喜山白眉朱雀xǐ shān diǎn chì zhū què 喜山点翅朱雀xǐ shān diǎn chì zhū què 喜山點翅朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山紅眉朱雀xǐ shān hóng méi zhū què 喜山红眉朱雀Xiá shān 霞山Xiá shān qū 霞山区Xiá shān qū 霞山區xià shān 下山Xià wēi yí Huǒ shān Guó jiā Gōng yuán 夏威夷火山国家公园Xià wēi yí Huǒ shān Guó jiā Gōng yuán 夏威夷火山國家公園xiān shān 仙山xiān shān qióng gé 仙山琼阁xiān shān qióng gé 仙山瓊閣xiǎn shān lù shuǐ 显山露水xiǎn shān lù shuǐ 顯山露水Xiàn shǒu shān 岘首山Xiàn shǒu shān 峴首山Xiāng shān 相山xiāng shān 香山Xiāng shān qū 相山区Xiāng shān qū 相山區Xiāng shān qū 香山区Xiāng shān qū 香山區Xiàng bí shān 象鼻山Xiàng shān 象山Xiàng shān qū 象山区Xiàng shān qū 象山區Xiàng shān xiàn 象山县Xiàng shān xiàn 象山縣Xiāo shān 萧山Xiāo shān 蕭山Xiāo shān qū 萧山区Xiāo shān qū 蕭山區Xiāo Yī shān 萧一山Xiāo Yī shān 蕭一山xiǎo huī shān jiāo niǎo 小灰山椒鳥xiǎo huī shān jiāo niǎo 小灰山椒鸟xiǎo shān bāo bao 小山包包Xiǎo tāng shān 小汤山Xiǎo tāng shān 小湯山Xīn shān 新山Xīng shān 兴山Xīng shān 興山Xīng shān qū 兴山区Xīng shān qū 興山區Xīng shān xiàn 兴山县Xīng shān xiàn 興山縣Xióng ěr shān 熊耳山xiū mián huǒ shān 休眠火山Xiù shān 秀山Xiù shān Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 秀山土家族苗族自治县Xiù shān Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn 秀山土家族苗族自治縣Xiù shān xiàn 秀山县Xiù shān xiàn 秀山縣Xū mí shān 須彌山Xū mí shān 须弥山Xǔ Dì shān 許地山Xǔ Dì shān 许地山xuě shān shī zi 雪山狮子xuě shān shī zi 雪山獅子xuě shān shī zi qí 雪山狮子旗xuě shān shī zi qí 雪山獅子旗Xuě shān tài zǐ 雪山太子Xún shān yǐn xiū huì 郇山隐修会Xún shān yǐn xiū huì 郇山隱修會yā lì shān dà 压力山大yā lì shān dà 壓力山大Yǎ lā shén shān 雅拉神山Yǎ lā Xiāng bō shén shān 雅拉香波神山Yǎ lā Xiāng bō xuě shān 雅拉香波雪山Yǎ lā xuě shān 雅拉雪山Yà lì shān dà 亚历山大Yà lì shān dà 亞歷山大Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亚历山大杜布切克Yà lì shān dà · Dù bù qiē kè 亞歷山大杜布切克Yà lì shān dà Dà dì 亚历山大大帝Yà lì shān dà Dà dì 亞歷山大大帝Yà lì shān dà lǐ yà 亚历山大里亚Yà lì shān dà lǐ yà 亞歷山大里亞Yà lì shān dà yīng wǔ 亚历山大鹦鹉Yà lì shān dà yīng wǔ 亞歷山大鸚鵡Yān shān 燕山Yán shān 盐山Yán shān 鉛山Yán shān 铅山Yán shān 鹽山Yán shān xiàn 盐山县Yán shān Xiàn 鉛山縣Yán shān Xiàn 铅山县Yán shān xiàn 鹽山縣Yán Xī shān 閻錫山Yán Xī shān 阎锡山yǎn wén huáng shān què 眼紋黃山雀yǎn wén huáng shān què 眼纹黄山雀Yàn dàng shān 雁荡山Yàn dàng shān 雁蕩山Yàn shān 砚山Yàn shān 硯山Yàn shān 雁山Yàn shān qū 雁山区Yàn shān qū 雁山區Yàn shān xiàn 砚山县Yàn shān xiàn 硯山縣Yáng shān 阳山Yáng shān 陽山Yáng shān Gǎng 洋山港Yáng shān Shēn shuǐ gǎng 洋山深水港Yáng shān xiàn 阳山县Yáng shān xiàn 陽山縣yě shān jiāo 野山椒yī shān bàng shuǐ 依山傍水Yī tōng huǒ shān qún 伊通火山群Yí shān 宜山yí shān dǎo hǎi 移山倒海Yí shān xiàn 宜山县Yí shān xiàn 宜山縣Yí shān zhèn 宜山鎮Yí shān zhèn 宜山镇yí shān zhì 移山志Yīn shān 阴山Yīn shān 陰山yín hóu cháng wěi shān què 銀喉長尾山雀yín hóu cháng wěi shān què 银喉长尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 銀臉長尾山雀yín liǎn cháng wěi shān què 银脸长尾山雀Yīng shān 英山Yīng shān xiàn 英山县Yīng shān xiàn 英山縣Yíng shān 營山Yíng shān 营山Yíng shān xiàn 營山縣Yíng shān xiàn 营山县yìng shān hóng 映山紅yìng shān hóng 映山红yóu shān wán shuǐ 游山玩水yóu shān wán shuǐ 遊山玩水yú gōng yí shān 愚公移山Yǔ shān 雨山Yǔ shān qū 雨山区Yǔ shān qū 雨山區Yù lóng xuě shān 玉龍雪山Yù lóng xuě shān 玉龙雪山Yù shān 玉山Yù shān xiàn 玉山县Yù shān xiàn 玉山縣Yuán bǎo shān 元宝山Yuán bǎo shān 元寶山Yuán bǎo shān qū 元宝山区Yuán bǎo shān qū 元寶山區Yuán shān 元山Yuán shān 员山Yuán shān 員山Yuán shān shì 元山市Yuán shān xiāng 员山乡Yuán shān xiāng 員山鄉Yuǎn dōng shān què 远东山雀Yuǎn dōng shān què 遠東山雀Zā gé luó sī shān mài 扎格罗斯山脉Zā gé luó sī shān mài 扎格羅斯山脈zá sè shān què 杂色山雀zá sè shān què 雜色山雀zào shān 造山zào shān dài 造山带zào shān dài 造山帶zào shān yùn dòng 造山运动zào shān yùn dòng 造山運動zào shān zuò yòng 造山作用zhàn shān háng hǎi 栈山航海zhàn shān háng hǎi 棧山航海zhǎo zé shān què 沼泽山雀zhǎo zé shān què 沼澤山雀Zhào Běn shān 赵本山Zhào Běn shān 趙本山zhě zhòu shān mài 褶皱山脉zhě zhòu shān mài 褶皺山脈zhě zhòu shān xì 褶皱山系zhě zhòu shān xì 褶皺山系zhè shān wàng zhe nà shān gāo 这山望着那山高zhè shān wàng zhe nà shān gāo 這山望著那山高zhèn shān 鎮山zhèn shān 镇山zhí fǎ rú shān 執法如山zhí fǎ rú shān 执法如山zhǐ diǎn jiāng shān 指点江山zhǐ diǎn jiāng shān 指點江山Zhōng shān 中山Zhōng shān 鐘山Zhōng shān 钟山Zhōng shān Chéng bīn 中山成彬Zhōng shān Dà xué 中山大学Zhōng shān Dà xué 中山大學zhōng shān fú 中山服Zhōng shān Gōng yuán 中山公园Zhōng shān Gōng yuán 中山公園Zhōng shān Láng Zhuàn 中山狼传Zhōng shān Láng Zhuàn 中山狼傳Zhōng shān Líng 中山陵Zhōng shān qū 中山区Zhōng shān qū 中山區Zhōng shān qū 鐘山區Zhōng shān qū 钟山区Zhōng shān shì 中山市Zhōng shān xiàn 鐘山縣Zhōng shān xiàn 钟山县zhōng shān zhuāng 中山装zhōng shān zhuāng 中山裝Zhōu shān 舟山Zhōu shān Qún dǎo 舟山群岛Zhōu shān Qún dǎo 舟山群島Zhōu shān shì 舟山市Zhū shān 珠山Zhū shān qū 珠山区Zhū shān qū 珠山區Zhú shān 竹山Zhú shān xiàn 竹山县Zhú shān xiàn 竹山縣Zhú shān zhèn 竹山鎮Zhú shān zhèn 竹山镇Zhù Zhī shān 祝枝山Zǐ jīn shān Tiān wén tái 紫金山天文台zōng é cháng wěi shān què 棕額長尾山雀zōng é cháng wěi shān què 棕额长尾山雀zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鷚zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鹨zōng zhěn shān què 棕枕山雀zòng hǔ guī shān 縱虎歸山zòng hǔ guī shān 纵虎归山zǒu shān 走山zuò shān guān hǔ dòu 坐山觀虎鬥zuò shān guān hǔ dòu 坐山观虎斗