Có 3 kết quả:

㗂 shěng ㄕㄥˇ省 shěng ㄕㄥˇ眚 shěng ㄕㄥˇ

1/3

shěng ㄕㄥˇ

U+35C2, tổng 12 nét, bộ kǒu 口 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 省[sheng3]
(2) tight-lipped
(3) to examine
(4) to watch
(5) to scour (esp. Cantonese)

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

shěng ㄕㄥˇ [xiǎn ㄒㄧㄢˇ, xǐng ㄒㄧㄥˇ]

U+7701, tổng 9 nét, bộ mù 目 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. coi xét
2. tiết kiệm
3. tỉnh lị

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xem xét, kiểm điểm. ◇Luận Ngữ 論語: “Nội tỉnh bất cứu” 內省不疚 (Nhan Uyên 顏淵) Xét trong lòng không có vết (không có gì đáng xấu hổ).
2. (Động) Thăm hầu. ◎Như: “thần hôn định tỉnh” 晨昏定省 sớm tối thăm hầu.
3. (Động) Hiểu, lĩnh ngộ. ◇Sử Kí 史記: “Lương vi tha nhân ngôn, giai bất tỉnh” 良為他人言, 皆不省 (Lưu Hầu thế gia 留侯世家) (Trương) Lương nói cho người khác nghe, thì họ đều không hiểu.
4. (Động) Khảo giáo. ◇Lễ Kí 禮記: “Nhật tỉnh nguyệt thí” 日省月試 (Trung Dung 中庸) Hằng ngày khảo dạy, hằng tháng thi kiểm.
5. (Động) Dè sẻn, tiết kiệm. ◎Như: “tỉnh kiệm” 省儉 tằn tiện.
6. (Động) Giảm bớt. ◎Như: “tỉnh sự” 省事 giảm bớt sự phiền toái. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Phục vọng bệ hạ thích tội khoan ân, tỉnh hình bạc thuế, dĩ nhương thiên tai, cứu tế vạn dân” 伏望陛下釋罪寬恩, 省刑薄稅, 以禳天災, 救濟萬民 (Đệ nhất hồi) Cúi mong bệ hạ tha tội ban ơn, giảm hình bớt thuế, cầu miễn tai trời, cứu tế muôn dân.
7. (Động) Khỏi phải, không cần. ◇Mạnh Hán Khanh 孟漢卿: “Tỉnh phiền não, mạc thương hoài” 省煩惱, 莫傷懷 (Ma hợp la 魔合羅, Tiết tử 楔子) Khỏi phiền não, đừng thương nhớ.
8. (Danh) Một cơ cấu hành chánh thời xưa. ◎Như: “trung thư tỉnh” 中書省 sở quan cai quản việc quốc nội (thời xưa), nhà Minh đổi thành ti bố chánh. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Vi tỉnh thối quy hoa ảnh chuyển” 薇省退歸花影轉 (Thứ vận Trần thượng thư đề Nguyễn bố chánh thảo đường 次韻陳尚書題阮布政草堂) Ở vi sảnh (ti bố chánh) lui về, bóng hoa đã chuyển.
9. (Danh) Tỉnh, đơn vị khu vực hành chánh trong nước, ở trên huyện. ◎Như: “Quảng Đông tỉnh” 廣東省 tỉnh Quảng Đông.
10. (Danh) Cung cấm. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Trung quan thống lĩnh cấm tỉnh, Hán gia cố sự” 中官統領禁省, 漢家故事 (Đệ tam hồi) Các hoạn quan coi sóc việc trong cung cấm, phép cũ nhà Hán (từ xưa vẫn thế).
11. Một âm là “tiển”. § Thông “tiển” 獮.

Từ điển Trung-Anh

(1) to save
(2) to economize
(3) to do without
(4) to omit
(5) to leave out
(6) province
(7) CL:個|个[ge4]

Tự hình 5

Dị thể 10

Chữ gần giống 1

Từ ghép 109

Một số bài thơ có sử dụng

shěng ㄕㄥˇ

U+771A, tổng 10 nét, bộ mù 目 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mắt có màng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bệnh mắt có màng.
2. (Danh) Bệnh tật.
3. (Danh) Lỗi lầm. ◇Tả truyện 左傳: “Đại phu hà tội? Thả ngô bất dĩ nhất sảnh yểm đại đức” 大夫何罪? 且吾不以一眚掩大德 (Hi công tam thập tam niên 僖公三十三年) Đại phu tội gì? Vả lại ta không lấy một lỗi lầm mà che lấp đức lớn.
4. (Danh) Tai vạ. ◇Dịch Kinh 易經: “Cửu nhị: Bất khắc tụng, quy nhi bô kì ấp, nhân tam bách hộ vô sảnh” 九二: 不克訟, 歸而逋其邑, 人三百戶無眚 (Tụng quái 訟卦) Cửu nhị: Không nên kiện tụng, lui tránh về ấp mình chỉ có ba trăm nóc (địa vị thấp, thế yếu), (như vậy) không mắc tai họa.
5. (Động) Giảm bớt. § Thông “tỉnh” 省.

Từ điển Thiều Chửu

① Mắt có màng.
② Bệnh, bệnh can quyết, lúc phát lên môi miệng móng chân móng tay đều xanh cả gọi là bệnh sảnh.
③ Lỗi lầm.
④ Tai vạ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Mắt có màng;
② Bệnh can huyết;
③ Lỗi lầm, sai lầm;
④ Tai vạ, tai ương;
⑤ Sự đồi bại;
⑥ Nỗi khổ;
⑦ Giảm bớt, tiết giảm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau mắt có màng — Bệnh hoạn — Điều tai hại xảy tới.

Từ điển Trung-Anh

(1) cataract of the eye
(2) error

Tự hình 3

Dị thể 1