Có 6 kết quả:

槁 kào ㄎㄠˋ犒 kào ㄎㄠˋ藳 kào ㄎㄠˋ銬 kào ㄎㄠˋ铐 kào ㄎㄠˋ靠 kào ㄎㄠˋ

1/6

kào ㄎㄠˋ [gāo ㄍㄠ, gǎo ㄍㄠˇ]

U+69C1, tổng 14 nét, bộ mù 木 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Khô. ◇Trang Tử 莊子: “Hà kí hồ? Hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ?” 何居乎? 形固可使如槁木, 而心固可使如死灰乎? (Tề vật luận 齊物論) Sao vậy? Hình lại có thể khiến như gỗ khô, lòng lại có thể khiến như tro nguội?
2. (Tính) Gầy gò, tiều tụy.
3. (Tính) Héo, tàn. ◎Như: “khô cảo” 枯槁 khô héo, “cảo mộc tử hôi” 槁木死灰 cây héo tro tàn.
4. (Danh) Phiếm chỉ vật khô khan dễ cháy.
5. (Danh) Đặc chỉ lá khô. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Xuất Kê San Môn khả lục thất lí, chí ư Vũ Từ, lão tiển duyên tường, bại cảo bố địa” 出稽山門可六七里, 至於禹祠, 老蘚緣墻, 敗槁布地 (Tập ngoại tập thập di bổ biên 集外集拾遺補編, Tân Hợi du lục 辛亥游錄).
6. (Động) Chết. ◇Lưu Hướng 劉向: “... hà diện mục nhi kiến thiên hạ chi sĩ. Toại lập cảo ư Bành San chi thượng” ...何面目而見天下之士. 遂立槁於彭山之上 (Thuyết uyển 說苑, Lập tiết 立節).
7. Một âm là “khao”. § Thông 犒.
8. Một âm là “khảo”. § Thông 考.
9. Một âm là “cao”. (Danh) Tên cây.
10. (Danh) Sào thuyền. § Thông 篙.

Tự hình 3

Dị thể 6

Chữ gần giống 9

Một số bài thơ có sử dụng

kào ㄎㄠˋ

U+7292, tổng 14 nét, bộ níu 牛 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

khao thưởng, chiêu đãi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thưởng công, ủy lạo. ◎Như: “khao quân” 犒軍 thưởng công quân đội, “khao thưởng” 犒賞 thưởng công. ◇Tống sử 宋史: “Phàm hữu ban khao, quân cấp quân lại, thu hào bất tư” 凡有頒犒, 均給軍吏, 秋毫不私 (Nhạc Phi truyện 岳飛傳) Khi có ban thưởng, phân chia đồng đều cho quân quan, không một chút nào thiên vị.

Từ điển Trần Văn Chánh

(cũ) Khao (thưởng công cho người có công lao khó nhọc): 犒師 Khao quân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết súc vật làm tiệc thưởng cho quân lính — Tưởng thưởng.

Từ điển Trung-Anh

to reward or comfort with presents of food, drink etc

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ gần giống 12

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

kào ㄎㄠˋ [gǎo ㄍㄠˇ, gào ㄍㄠˋ]

U+85F3, tổng 18 nét, bộ cǎo 艸 (+15 nét)

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “cảo” 稿.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

kào ㄎㄠˋ

U+92AC, tổng 14 nét, bộ jīn 金 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái cùm, cái còng
2. cùm tay, khoá tay

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gông, cùm. ◎Như: “thủ khảo” 手銬 cái còng tay.
2. (Động) Khóa tay lại, cùm tay lại. ◎Như: “tương phạm nhân khảo khởi lai” 將犯人銬起來 khóa tay tội phạm lại.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái cùm, cái còng: 手銬 Cái khóa tay, xích tay;
② Khóa tay lại, cùm tay lại: 把犯人銬起來 Khóa tay tội phạm lại.

Từ điển Trung-Anh

(1) shackles
(2) fetters
(3) manacle

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 2

kào ㄎㄠˋ

U+94D0, tổng 11 nét, bộ jīn 金 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái cùm, cái còng
2. cùm tay, khoá tay

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cái cùm, cái còng: 手銬 Cái khóa tay, xích tay;
② Khóa tay lại, cùm tay lại: 把犯人銬起來 Khóa tay tội phạm lại.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 銬

Từ điển Trung-Anh

(1) shackles
(2) fetters
(3) manacle

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 2

kào ㄎㄠˋ

U+9760, tổng 15 nét, bộ fēi 非 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nương tựa
2. sát lại, gần lại

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nương tựa vào vật khác cho vững. ◎Như: “kháo tường” 靠牆 tựa vào tường, “kháo trước đại thụ” 靠著大樹 tựa vào cây lớn.
2. (Động) Dựa vào, ỷ vào, trông cậy. ◎Như: “y kháo” 依靠 nương dựa người khác. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Ngô nhất gia toàn kháo trước tướng quân lí” 吾一家全靠著將軍哩 (Đệ bát hồi) Cả nhà ta đều trông nhờ vào tướng quân đấy.
3. (Động) Tin cậy. ◎Như: “khả kháo” 可靠 đáng tin cậy, “kháo bất trụ” 靠不住 không tin cậy được.
4. (Động) Sát lại, nhích gần. ◎Như: “thuyền kháo ngạn” 船靠岸 thuyền cập bến.
5. (Danh) Áo giáp mặc trong hí kịch thời xưa.
6. § Ta quen đọc là “khốc”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nương tựa. Nương tựa vật khác cho vững gọi là kháo, nương tựa người khác gọi là y kháo 依靠. Ta quen đọc là chữ khốc.
② Sát lại, nhích gần. Như thuyền kháo ngạn 船靠岸 thuyền cập bến.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dựa vào, tựa vào, nương tựa, trông cậy, nhờ: 靠着墻站着 Đứng tựa vào tường; 依靠群衆 Dựa vào quần chúng; 靠天吃飯 Sống nhờ trời;
② Tin cậy: 可靠 Đáng tin, tin cậy được;
③ Sát lại, nhích gần, cặp bến, vào bờ: 行人靠邊走 Người bộ hành đi cặp theo lề đường; 船靠岸 Thuyền cặp bến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái ngược nhau — Trong Bạch thoại có nghĩa là nương tựa, nhờ vả. Td: Khả kháo 可靠 ( có thể nhờ cậy được ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to lean against or on
(2) to stand by the side of
(3) to come near to
(4) to depend on
(5) to trust
(6) to fuck (vulgar)
(7) traditional military costume drama where the performers wear armor (old)

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 54

Một số bài thơ có sử dụng