Có 9 kết quả:

侗 tǒng ㄊㄨㄥˇ捅 tǒng ㄊㄨㄥˇ桶 tǒng ㄊㄨㄥˇ甬 tǒng ㄊㄨㄥˇ筒 tǒng ㄊㄨㄥˇ筩 tǒng ㄊㄨㄥˇ統 tǒng ㄊㄨㄥˇ綂 tǒng ㄊㄨㄥˇ统 tǒng ㄊㄨㄥˇ

1/9

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trẻ con. § Như “đồng” 童. Cũng chỉ ấu trĩ không biết gì. ◇Thượng Thư 尚書: “Tại hậu chi đồng, kính nhạ thiên uy” 在後之侗, 敬迓天威 (Cố mệnh 顧命). § Ghi chú: Ý nói ở sau con trẻ của vua Văn 文 vua Vũ 武, Thành Vương 成王 tự trách.
2. (Tính) Ấu trĩ không biết gì cả. ◇Luận Ngữ 論語: “Cuồng nhi bất trực, đồng nhi bất nguyện, không không nhi bất tín, ngô bất tri chi hĩ” 狂而不直, 侗而不愿, 悾悾而不信, 吾不知之矣 (Thái Bá 泰伯) Kẻ cuồng vọng mà không ngay thẳng, ngây thơ ấu trĩ mà không trung hậu, dại dột mà không thủ tín, ta không biết họ ra làm sao nữa (ý nói đáng vứt bỏ).
3. (Tính) “Không đồng” 倥侗: xem “không” 倥.
4. Một âm là “động” (Danh) Tên một dân tộc thiểu số, “Động tộc” 侗族.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 12

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ

U+6345, tổng 10 nét, bộ shǒu 手 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đâm, chọc, thúc, huých

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đâm, chọc. ◎Như: “bả song hộ thống phá liễu” 把窗戶捅破了 chọc thủng cả cửa sổ.
2. (Động) Nói toạc ra.
3. (Động) Gây ra. ◎Như: “thống lậu tử” 捅漏子 gây ra tai vạ, đem lại phiền nhiễu.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như

Từ điển Trung-Anh

(1) to stab
(2) to poke
(3) to prod
(4) to nudge
(5) to disclose

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 9

tǒng ㄊㄨㄥˇ

U+6876, tổng 11 nét, bộ mù 木 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái thùng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái thùng gỗ hình tròn. ◎Như: “thủy dũng” 水桶 thùng nước. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Khai liễu dũng cái, chỉ cố yểu lãnh tửu khiết” 開了桶蓋, 只顧舀冷酒喫 (Đệ tứ hồi) (Lỗ Trí Thâm) mở nắp thùng, cứ múc rượu lạnh mà uống.
2. (Danh) Lượng từ: thùng. ◎Như: “lưỡng dũng khí du” 兩桶汽油 hai thùng dầu xăng.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái thùng gỗ vuông.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thùng: 水桶 Thùng nước; 汽油桶 Thùng xăng;
② Thùng (đơn vị đo dung tích, chừng 150 lít).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thùng hình tròn, làm bằng gỗ để gánh nước. Chẳng hạn Thuỷ dũng ( thùng nước, thùng gánh nước ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hộc để đong gạo thóc thời xưa — Cái thùng gỗ.

Từ điển Trung-Anh

(1) bucket
(2) (trash) can
(3) barrel (of oil etc)
(4) CL:個|个[ge4],隻|只[zhi1]

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 27

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ [dòng ㄉㄨㄥˋ, yǒng ㄧㄨㄥˇ]

U+752C, tổng 7 nét, bộ yòng 用 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 桶[tong3], bucket
(2) (classifier) cubic dry measure (5 pecks 五斗, approx half-liter)

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ [dòng ㄉㄨㄥˋ, tóng ㄊㄨㄥˊ]

U+7B52, tổng 12 nét, bộ zhú 竹 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. ống tre
2. ống

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ống tre. ◇Vương Sung 王充: “Tiệt trúc vi đồng” 截竹為筒 (Luận hành 論衡, Lượng tri 量知) Chặt tre làm ống.
2. (Danh) Phàm vật gì hình ống, tròn mà trong rỗng đều gọi là “đồng”. ◎Như: “bút đồng” 筆筒 tháp bút, “xuy đồng” 吹筒 ống bắn chim.
3. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho vật hình ống: thùng, hòm, hộp.

Từ điển Thiều Chửu

① Ống tre, ống trúc, phàm vật gì tròn mà trong có lỗ đều gọi là đồng cả. Như bút đồng 筆筒 cái thắp bút, xuy đồng 吹筒 cái ống bắn chim, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ống (tre): 煙筒 Ống khói; 袖筒兒 Tay áo; 筆筒 Ống đựng bút, tháp bút; 吹筒 Ống bắn chim;
② Thùng, hòm, hộp: 信筒 Hòm thư, hộp thư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống tre, ống trúc dài — Một âm là Động. Xem Động.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây sáo làm bằng ống trúc, một thứ nhạc khí thời xưa. Cũng gọi là Động tiêu — Một âm là Đồng. Xem Đồng.

Từ điển Trung-Anh

variant of 筒[tong3]

Từ điển Trung-Anh

(1) tube
(2) cylinder
(3) to encase in sth cylindrical (such as hands in sleeves etc)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 6

Từ ghép 57

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ [dòng ㄉㄨㄥˋ, tóng ㄊㄨㄥˊ, yǒng ㄧㄨㄥˇ]

U+7B69, tổng 13 nét, bộ zhú 竹 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái ống trúc (một nhạc cụ)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ống trúc.
2. (Danh) Đồ đựng miệng nhỏ.
3. (Danh) Đồ để đựng tên. ◇Lưu Hướng 劉向: “Trừu cung ư sướng, viên thỉ ư đồng” 抽弓於韔, 援矢於筩 (Tân tự 新序, Nghĩa dũng 義勇) Lấy cung từ túi đựng cung, rút tên trong hộp đựng tên.

Từ điển Trung-Anh

variant of 筒[tong3]

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ

U+7D71, tổng 12 nét, bộ mì 糸 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. mối tơ
2. dòng, hệ thống
3. thống trị

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mối tơ. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Kiển chi tính vi ti, nhiên phi đắc công nữ chử dĩ nhiệt thang nhi trừu kì thống kỉ, tắc bất năng thành ti” 繭之性為絲, 然非得工女煮以熱湯而抽其統紀, 則不能成絲(Thái tộc huấn 泰族訓) Bản chất của kén tằm là làm ra tơ, nhưng không được nữ công nấu nước sôi và kéo ra thành mối sợi, thì không thành tơ được.
2. (Danh) Các đời nối dõi không dứt. ◎Như: “huyết thống” 血統 dòng máu, “truyền thống” 傳統 liên hệ từ đời này sang đời khác. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Thiên hạ kế kì thống, thủ kì nghiệp, truyền chi vô cùng” 天下繼其統, 守其業, 傳之無窮 (Tần sách tam 秦策三) Thiên hạ nối tiếp các thế hệ, giữ sự nghiệp của mình, truyền lại mãi về sau không dứt.
3. (Danh) Kỉ cương, cương yếu. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Nghi thừa hồng nghiệp, vi vạn thế thống” 宜承洪業, 為萬世統 (Đệ tứ hồi) Xứng đáng kế thừa nghiệp lớn, làm khuôn phép cho muôn đời.
4. (Danh) Họ “Thống”.
5. (Động) Cầm đầu, lĩnh đạo. ◎Như: “thống lĩnh” 統領 suất lĩnh, cầm đầu tất cả.
6. (Phó) Hợp lại, tổng hợp. ◎Như: “thống kê” 統計 tính gộp, “thống xưng” 統稱 gọi chung.
7. (Tính) Tròn và rỗng (có hình ống). § Thông “đồng” 筒. ◎Như: “trường thống mã ngoa” 長統馬靴 giày ống cao.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tất cả, gồm cả, tổng quát: 統括 Bao quát; 統統 Tất cả, hết thảy;
② Manh mối, hệ thống: 統領 Huyết thống;
③ (văn) Mối tơ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather
(2) to unite
(3) to unify
(4) whole

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 177

Một số bài thơ có sử dụng

tǒng ㄊㄨㄥˇ

U+7D82, tổng 13 nét, bộ mì 糸 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. mối tơ
2. dòng, hệ thống
3. thống trị

Từ điển Trung-Anh

old variant of 統|统[tong3]

Tự hình 1

Dị thể 1

tǒng ㄊㄨㄥˇ

U+7EDF, tổng 9 nét, bộ mì 糸 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. mối tơ
2. dòng, hệ thống
3. thống trị

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 統.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tất cả, gồm cả, tổng quát: 統括 Bao quát; 統統 Tất cả, hết thảy;
② Manh mối, hệ thống: 統領 Huyết thống;
③ (văn) Mối tơ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 統

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather
(2) to unite
(3) to unify
(4) whole

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 7

Từ ghép 177