Có 9 kết quả:

穨 tuí ㄊㄨㄟˊ蹪 tuí ㄊㄨㄟˊ隤 tuí ㄊㄨㄟˊ頹 tuí ㄊㄨㄟˊ頺 tuí ㄊㄨㄟˊ頽 tuí ㄊㄨㄟˊ颓 tuí ㄊㄨㄟˊ饋 tuí ㄊㄨㄟˊ魋 tuí ㄊㄨㄟˊ

1/9

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+7A68, tổng 19 nét, bộ hé 禾 (+14 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sụt, lở
2. suy đồi

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như chữ “đồi” 頹.

Từ điển Trung-Anh

variant of 頹|颓[tui2]

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+8E6A, tổng 19 nét, bộ zú 足 (+12 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stumble
(2) to fall

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+96A4, tổng 14 nét, bộ fù 阜 (+12 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. sụt, lở
2. suy đồi

Từ điển trích dẫn

1. § Tục dùng như chữ “đồi” 頹.
2. § Xem “hôi đồi” 虺隤.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ đồi 頹.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 頹 (bộ 頁).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rơi xuống. Suy sụp — Mềm mại.

Từ điển Trung-Anh

variant of 頹|颓[tui2]

Tự hình 1

Dị thể 8

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+9839, tổng 16 nét, bộ yè 頁 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sụt, lở
2. suy đồi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sụt lở, vỡ lở. ◇Lễ Kí 禮記: “Thái Sơn kì đồi hồ?” 泰山其頹呼 (Đàn cung thượng 檀弓上) Núi Thái Sơn sụt lở mất ư? § Nguyên là câu nói về đức Khổng Tử 孔子 lúc ngài sắp mất. Núi Thái Sơn là chỗ người ta đều trông ngóng hâm mộ, nói núi Thái Sơn lở là nói ví lúc hiền nhân quân tử sắp mất vậy.
2. (Động) Rơi, rụng, lạc. ◇Phan Nhạc 潘岳: “Tuế vân mộ hề nhật tây đồi” 歲云暮兮日西頹 (Quả phụ phú 寡婦賦) Năm đã muộn hề mặt trời lặn phía tây.
3. (Động) Suy bại, bại hoại. ◇Văn tuyển 文選: “Thân tiểu nhân, viễn hiền sĩ, thử Hậu Hán sở dĩ khuynh đồi dã” 親小人, 遠賢士, 此後漢所以傾頹也 (Gia Cát Lượng 諸葛亮, Xuất sư biểu 出師表) Thân gần với tiểu nhân, xa cách bậc hiền tài, nhà Hậu Hán này vì thế mà suy bại vậy.
4. (Tính) Đổ nát. ◎Như: “đồi viên đoạn bích” 頹垣斷壁 tường vách đổ nát.
5. (Tính) Suy tàn, sa sút, không phấn chấn. ◎Như: “đồi táng” 頹喪 suy tàn, sa sút.
6. (Phó) Thuận theo, cung thuận.

Từ điển Thiều Chửu

① Sụt lở. Kinh Lễ kí 禮記 có câu: Thái Sơn kì đồi hồ 泰山其頹呼 núi Thái Sơn sụt lở mất ư? Nguyên là câu nói lúc đức Khổng Tử 孔子 sắp mất. Núi Thái Sơn là chỗ người ta đều trông ngóng hâm mộ, nói núi Thái Sơn lở là nói ví như lúc hiền nhân quân tử sắp mất vậy.
② Suy đồi, tả cái dáng lúc già yếu không được thích ý. Như đồi đường 頹唐, đồi táng 頹喪 đều chỉ về phần tinh thần nó suy tàn không phấn chấn lên được nữa.
③ Gió dữ.
④ Thuận.
⑤ Nước chảy dốc.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 頹 (bộ 頁).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sụp đổ, đổ sập, đổ nát, té ngã: 頹垣斷壁 Nhà cửa đổ nát; 便房已頹 Căn nhà đơn sơ đã sập (Tạ Huệ Liên: Tế cổ trủng văn); 雖醉未嘗頹墮 Dù uống rượu say vẫn chưa bao giờ té ngã (Âu Dương Tu); 親小人,遠賢臣,此後漢所以傾頹也 Thân với kẻ tiểu nhân, xa lánh các bề tôi hiền đức, đó là lí do khiến nhà Hậu Hán sụp đổ (Gia Cát Lượng: Xuất sư biểu);
② Suy đồi, đồi bại, suy bại, uỷ mị, uể oải, sa sút: 頹風敗俗 Đồi phong bại tục; 衰頹 Suy đồi, suy yếu, suy tàn; 心頹如翁 Lòng nhũn đi như ông già (Vương An Thạch: Tế Chu Kỉ đạo văn);
③ (văn) (Nước) chảy xuống: 泣涕如頹 Nước mắt như nước chảy xuống (Tào Thực: Vương Trọng Tuyên luỵ);
④ (văn) Già yếu: 一別相逢十七春,頹顏衰髮互相詢 Gặp nhau rồi li biệt đã mười bảy năm trời, kẻ già yếu và người tóc bạc thăm hỏi lẫn nhau (Âu Dương Tu: Tống Trương sinh);
⑤ (văn) Xấu: 今日頹天 Hôm nay trời xấu (Tây sương kí);
⑥ (văn) Gió dữ: 習習谷風,維風及頹 Gió hang núi thổi, đó là gió lớn thổi tới (Thi Kinh);
⑦ (văn) Thuận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu hói, sói, ít tóc — Rơi xuống, chảy xuống — Đổ nát. Hư hỏng — Già cả suy yếu.

Từ điển Trung-Anh

(1) to crumble
(2) to collapse
(3) to decline
(4) to decay
(5) decadent
(6) dejected
(7) dispirited
(8) balding

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 23

Một số bài thơ có sử dụng

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+983A, tổng 16 nét, bộ yè 頁 (+7 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ “đồi” 頹.

Tự hình 1

Dị thể 1

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+983D, tổng 16 nét, bộ yè 頁 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như chữ 頹.

Từ điển Trung-Anh

variant of 頹|颓[tui2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

tuí ㄊㄨㄟˊ

U+9893, tổng 13 nét, bộ yè 頁 (+7 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sụt, lở
2. suy đồi

Từ điển trích dẫn

1. § Giản thể của chữ 頹.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sụp đổ, đổ sập, đổ nát, té ngã: 頹垣斷壁 Nhà cửa đổ nát; 便房已頹 Căn nhà đơn sơ đã sập (Tạ Huệ Liên: Tế cổ trủng văn); 雖醉未嘗頹墮 Dù uống rượu say vẫn chưa bao giờ té ngã (Âu Dương Tu); 親小人,遠賢臣,此後漢所以傾頹也 Thân với kẻ tiểu nhân, xa lánh các bề tôi hiền đức, đó là lí do khiến nhà Hậu Hán sụp đổ (Gia Cát Lượng: Xuất sư biểu);
② Suy đồi, đồi bại, suy bại, uỷ mị, uể oải, sa sút: 頹風敗俗 Đồi phong bại tục; 衰頹 Suy đồi, suy yếu, suy tàn; 心頹如翁 Lòng nhũn đi như ông già (Vương An Thạch: Tế Chu Kỉ đạo văn);
③ (văn) (Nước) chảy xuống: 泣涕如頹 Nước mắt như nước chảy xuống (Tào Thực: Vương Trọng Tuyên luỵ);
④ (văn) Già yếu: 一別相逢十七春,頹顏衰髮互相詢 Gặp nhau rồi li biệt đã mười bảy năm trời, kẻ già yếu và người tóc bạc thăm hỏi lẫn nhau (Âu Dương Tu: Tống Trương sinh);
⑤ (văn) Xấu: 今日頹天 Hôm nay trời xấu (Tây sương kí);
⑥ (văn) Gió dữ: 習習谷風,維風及頹 Gió hang núi thổi, đó là gió lớn thổi tới (Thi Kinh);
⑦ (văn) Thuận.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 頹

Từ điển Trung-Anh

variant of 頹|颓[tui2]

Từ điển Trung-Anh

variant of 頹|颓[tui2]

Từ điển Trung-Anh

(1) to crumble
(2) to collapse
(3) to decline
(4) to decay
(5) decadent
(6) dejected
(7) dispirited
(8) balding

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 23

tuí ㄊㄨㄟˊ [kuì ㄎㄨㄟˋ]

U+994B, tổng 20 nét, bộ shí 食 (+12 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dâng cho ăn, tiến thực. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Địch bôi nhi thực, tẩy tước nhi ẩm, hoán nhi hậu quỹ” 滌杯而食, 洗爵而飲, 浣而後饋 (Thuyên ngôn 詮言).
2. (Động) Đưa tặng, làm quà. ◇An Nam Chí Lược 安南志畧: “Hàn thực dĩ quyển bính tương quỹ” 寒食以捲餠相饋 (Phong tục 風俗) (Ngày lễ) Hàn thực thì đem bánh cuốn tặng nhau.
3. (Động) Chuyên chở, thâu tống lương thực. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Cửu thú tắc quân tình dĩ đãi, viễn quỹ tắc dân lực tương kiệt” 久戍則軍情以殆, 遠饋則民力將竭 (Thượng công thủ nhị sách trạng 上攻守二策狀).
4. (Động) Nấu nướng.
5. (Động) Chu cấp, chu tế. ◇Cung Tự Trân 龔自珍: “Tự ngã từ mẫu tử, Thùy quỹ thử ông bần” 自我慈母死, 誰饋此翁貧 (Hàn nguyệt ngâm 寒月吟).
6. (Động) Cho tiền. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Cật liễu lưỡng phiến miến bao, nhất tiểu điệp hoàng du, nhất tiểu điệp hắc ngư tử, lưỡng bôi hồng trà. Ngoại giao quan cấp ngã quỹ liễu, bất tri đạo hoa liễu đa thiểu tiền” 吃了兩片麵包, 一小碟黃油, 一小碟黑魚子, 兩杯紅茶. 外交官給我饋了, 不知道花了多少錢 (Tô Liên kỉ hành 蘇聯紀行, Lục nguyệt nhị thập ngũ nhật 六月二十五日).
7. (Danh) Việc ăn uống. ◇Chu Lễ 周禮: “Phàm vương chi quỹ, thực dụng lục cốc, thiện dụng lục sinh” 凡王之饋, 食用六穀, 膳用六牲 (Thiên quan 天官, Thiện phu 膳夫).
8. (Danh) Đồ ăn, thực vật. ◇Quản Tử 管子: “Tiên sanh tương thực, đệ tử soạn quỹ” 先生將食, 弟子饌饋 (Đệ tử chức 弟子職).
9. (Danh) Lễ vật.
10. (Danh) Tế tự.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

tuí ㄊㄨㄟˊ [chuí ㄔㄨㄟˊ, zhuī ㄓㄨㄟ]

U+9B4B, tổng 17 nét, bộ gǔi 鬼 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một giống thú ở rừng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thú rừng, lông ngắn màu hung, giống như gấu mà nhỏ hơn. § Tục gọi là “xích hùng” 赤熊.
2. (Tính) Khôi ngô cao lớn.
3. (Tính) Bại hoại, xấu, kém. § Thông “đồi” 頹.

Từ điển Thiều Chửu

① Một giống thú ở rừng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Một giống thú (giống con gấu nhỏ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài gấu.

Từ điển Trung-Anh

Japanese brown bear

Tự hình 2