Có 11 kết quả:

䌷 chōu ㄔㄡ抽 chōu ㄔㄡ搊 chōu ㄔㄡ搐 chōu ㄔㄡ犨 chōu ㄔㄡ犫 chōu ㄔㄡ瘳 chōu ㄔㄡ盩 chōu ㄔㄡ篘 chōu ㄔㄡ紬 chōu ㄔㄡ謅 chōu ㄔㄡ

1/11

chōu ㄔㄡ [chóu ㄔㄡˊ]

U+4337, tổng 8 nét, bộ mì 糸 (+5 nét)
giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 抽 (bộ 扌).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trừu (dệt bằng tơ to);
② (văn) Quấn sợi, xe sợi;
③ (văn) Chắp nhặt.

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+62BD, tổng 8 nét, bộ shǒu 手 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

rút ra, rút lại

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Rút ra. ◎Như: “trừu tiêm” 抽殱 rút thẻ ra. ◇Lí Bạch 李白: “Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu” 抽刀斷水水更流 (Tuyên Châu Tạ Thiếu lâu 宣州謝眺樓) Rút đao chặt nước, nước càng trôi đi.
2. (Động) Đưa, dẫn. ◎Như: “trừu đạo” 抽導 dẫn đạo, “trừu ti” 抽絲 kéo tơ.
3. (Động) Kéo dài.
4. (Động) Hút, bơm. ◎Như: “trừu thủy cơ khí” 抽水機器 máy bơm nước, “trừu yên” 抽煙 hút thuốc.
5. (Động) Quật, vụt. ◎Như: “trừu đà loa” 抽陀螺 quất con quay (con vụ), “tiên tử nhất trừu” 鞭子一抽 quật cho một roi.
6. (Động) Nẩy ra, nhú ra. ◎Như: “trừu nha” 抽芽 nẩy mầm.
7. (Động) Trích lấy, bỏ ra, lấy một phần trong cả bộ. ◎Như: “trừu công phu” 抽功夫 bỏ thời giờ ra (để làm gì đó).
8. (Động) Co, co rút. ◎Như: “giá chủng bố tài tẩy nhất thứ tựu trừu liễu nhất thốn” 這種布才洗一次就抽了一寸 vải này vừa giặt một lần đã co mất một tấc.
9. (Động) Tuôn ra, trào ra. ◎Như: “trừu tứ” 抽思 tuôn trào ý tứ.
10. (Động) Nhổ, trừ bỏ. ◇Thi Kinh 詩經: “Ngôn trừu kì cức” 言抽其棘 (Tiểu nhã 小雅, Sở tì 楚茨) Phải trừ bỏ gai góc.

Từ điển Thiều Chửu

① Kéo ra, như trừu thuỷ cơ khí 押水機器 cái máy kéo nước.
② Nẩy ra, như trừu nha 押芽 nẩy mầm.
③ Rút ra. Như trừu tiêm 押籤 rút thẻ ra.
④ Trích lấy, lấy một phần trong toàn cả bộ ra gọi là trừu.
⑤ Nhổ sạch.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rút, kéo, bắt, lấy, trích lấy (một phần): 抽簽 Rút thăm, bắt thăm: 抽樣 Lấy mẫu; 抽出些人員去幫忙 Rút một số nhân viên đi giúp việc;
② Bơm, hút: 抽水 Bơm nước; 抽煙 Hút thuốc;
③ Co: 這種布才洗一次就抽了一寸 Vải này vừa giặt một lần đã co mất một tấc;
④ Quật, quất, vụt: 抽了他一鞭子 Quật (vụt) cho hắn một roi;
⑤ Mới mọc, nảy ra, trổ ra: 稻子已經抽穗 Lúa đã trổ bông;
⑥ (văn) Nhổ sạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rút ra. Lấy ra. Kéo ra — Trừ bỏ đi — Đánh đập.

Từ điển Trung-Anh

(1) to draw out
(2) to pull out from in between
(3) to remove part of the whole
(4) (of certain plants) to sprout or bud
(5) to whip or thrash

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 93

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+640A, tổng 13 nét, bộ shǒu 手 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. gảy
2. rút chặt

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Gảy (nhạc khí). ◎Như: “sưu tì bà” 搊琵琶 gảy đàn tì bà.
2. (Động) Rút chặt, buộc chặt. ◎Như: “sưu đái” 搊帶 buộc dải.
3. (Động) Dìu dắt. ◇Kim Bình Mai 金瓶梅: “Ngã sưu nhĩ khứ” 我搊你去 (Đệ nhị thập nhất hồi) Tôi dìu bà đi.
4. (Động) Xốc lên, lật qua.
5. (Động) Nhíu, cau. ◎Như: “sưu trứ mi” 搊着眉 nhíu mày.
6. (Động) Đặt chuyện, thêu dệt, bịa đặt. ◇Túy tỉnh thạch 醉醒石: “Hựu sưu nhất cá tiếu thoại” 又搊一個笑話 (Đệ bát hồi) Lại đặt ra một chuyện cười.
7. (Tính) Gian hiểm, xảo trá. ◎Như: “tính tình sưu” 性情搊 tính tình xảo trá.
8. Một âm là “trửu”. (Động) Níu, quặp, xoắn lấy. ◇Hồng Mại 洪邁: “Ngã di cực thống, vật trửu ngã phát” 我頤極痛, 勿搊我髮 (Di kiên giáp chí 夷堅甲志, Lưu thị oan báo 氏冤報) Má tôi đau lắm, đừng xoắn lấy tóc tôi.
9. (Động) “Trửu phiến” 搊扇 xếp quạt lại.

Từ điển Thiều Chửu

① Gảy.
② Rút chặt.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bắt;
② Gẩy (nhạc khí...).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng các đầu ngón tay mà bấm vào. Td: Xu tì bà ( bấm tay vào các phím đàn tì bà ).

Từ điển Trung-Anh

pluck (stringed instrument)

Tự hình 1

Dị thể 6

Chữ gần giống 6

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ [chù ㄔㄨˋ]

U+6410, tổng 13 nét, bộ shǒu 手 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Co rút (gân, bắp thịt). ◎Như: “trừu súc” 抽搐 co rút.

Tự hình 2

Chữ gần giống 3

Từ ghép 1

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+72A8, tổng 20 nét, bộ níu 牛 (+16 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. tiếng trâu thở
2. trâu trắng
3. đột xuất

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tiếng trâu thở;
② Trâu trắng;
③ Đột xuất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng trâu bò thở phì ra.

Từ điển Trung-Anh

(1) panting of cow
(2) grunting of ox

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+72AB, tổng 27 nét, bộ níu 牛 (+23 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tiếng trâu thở
2. trâu trắng
3. đột xuất

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 犨.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Sưu 犨.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 犨[chou1]

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+7633, tổng 16 nét, bộ nǐ 疒 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ốm khỏi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khỏi bệnh. ◇Liệt Tử 列子: “Ngô thí hóa kì tâm, biến kì lự, thứ cơ kì sưu hồ!” 吾試化其心, 變其慮, 庶幾其瘳乎 (Chu Mục vương 周穆王) Tôi thử sửa tâm tính ông ấy, đổi trí lự ông ấy, may ra khỏi bệnh chăng!
2. (Động) Trị, cứu. ◇Trang Tử 莊子: “Nguyện dĩ sở văn tư kì tắc, thứ cơ kì quốc hữu sưu hồ” 愿以所聞思其則, 庶幾其國有瘳乎 (Nhân gian thế 人間世) Xin đem những điều đã được nghe mà nghĩ ra phép tắc nó, có lẽ cứu nước ấy được chăng.
3. (Danh) Thiệt hại, tổn thất. ◇Quốc ngữ 國語: “Ư kỉ dã hà sưu?” 於己也何瘳 (Tấn ngữ nhị 晉語二) Với mình nào có tổn hại gì?
4. (Tính) Vui. ◇Thi Kinh 詩經: “Kí kiến quân tử, Vân hồ bất sưu” 既見君子, 云胡不瘳 (Trịnh phong 鄭風, Phong vũ 風雨) Đã gặp chàng rồi, Rằng sao mà chẳng vui.

Từ điển Thiều Chửu

① Ốm khỏi.
② Hai.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Bệnh đã khỏi;
② Tổn hại, thiệt hại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khỏi bệnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh bớt, khỏi — Giảm bớt. Hao hụt đi — Cũng có nghĩa là càng thêm.

Từ điển Trung-Anh

(1) to convalesce
(2) to recover
(3) to heal

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ [zhōu ㄓㄡ]

U+76E9, tổng 17 nét, bộ mǐn 皿 (+12 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ném xuống, đầu trịch.
2. (Động) Làm trái, ngang ngược.
3. (Tính) Quanh co (núi, sông).
4. § Cũng có âm là “trưu”.

Tự hình 3

Dị thể 8

Chữ gần giống 6

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ

U+7BD8, tổng 16 nét, bộ zhú 竹 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đồ lọc rượu
2. lọc rượu

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đồ lọc rượu;
② Lọc rượu.

Từ điển Trung-Anh

(1) basket for straining
(2) to strain

Tự hình 1

Dị thể 6

Chữ gần giống 4

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ [chóu ㄔㄡˊ]

U+7D2C, tổng 11 nét, bộ mì 糸 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sợi thô, đồ dệt thô.
2. (Danh) Đồ dệt, chức phẩm. § Thông “trừu” 綢.
3. (Động) Kéo ra, gỡ. ◎Như: “trừu dịch” 紬繹 gỡ kéo đầu mối ra.
4. (Động) Chắp nhặt. ◇Tư Mã Trinh 司馬貞: “Trừu triệt cựu thư cố sự nhi thứ thuật chi” 抽徹舊書故事而次述之 (Tác ẩn 索隱) Chắp nhặt hết các chuyện cũ sách xưa mà thuật lại theo thứ tự.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 抽 (bộ 扌).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trừu (dệt bằng tơ to);
② (văn) Quấn sợi, xe sợi;
③ (văn) Chắp nhặt.

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

chōu ㄔㄡ [chǎo ㄔㄠˇ, zhōu ㄓㄡ, zōu ㄗㄡ]

U+8B05, tổng 17 nét, bộ yán 言 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đặt điều, nói bậy, nói càn, hồ thuyết. ◎Như: “hạt sưu” 瞎謅 đặt điều nói bừa, nói chuyện không đích xác. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Xuất cá đề mục, nhượng ngã sưu khứ, sưu liễu lai, thế ngã cải chánh” 出個題目, 讓我謅去, 謅了來, 替我改正 (Đệ tứ thập bát hồi) Xin ra đầu đề (thơ), cho em về làm đại, làm xong, nhờ sửa giùm em.
2. Một âm là “sảo”. (Động) Tranh cãi. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Quang tính cương, tuy tạm khuất, chung thị bất cam, toại dữ Tần Cối sảo” 光性剛, 雖暫屈, 終是不甘, 遂與秦檜謅 (Quyển nhất tam nhất) Lí Quang tính cứng cỏi, dù tạm khuất phục, rốt cuộc không chịu nhịn, bèn tranh cãi với Tần Cối.

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ gần giống 5

Bình luận 0