Có 1 kết quả:

xīn

1/1

xīn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. lòng
2. tim

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trái tim.
2. (Danh) Tư tưởng, ý niệm, cảm tình, lòng dạ. ◎Như: “thương tâm” 傷心 lòng thương xót, “tâm trung bất an” 心中不安 trong lòng không yên, “tâm tình phiền muộn” 心情煩悶 lòng buồn rầu.
3. (Danh) Phật học cho muôn sự muôn lẽ đều do tâm người tạo ra, gọi là phái “duy tâm” 唯心. Nhà Phật chia ra làm nhiều thứ. Nhưng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: (1) “vọng tâm” 妄心 cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, (2) “chân tâm” 真心 cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết, cũng như tấm gương trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với cái tâm phải suy nghĩ mới biết, phải học hỏi mới hay. Nếu người ta biết rõ cái chân tâm (“minh tâm” 明心) mình như thế mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy đi thì tức thì thành đạo ngay.
4. (Danh) Suy tư, mưu tính. ◎Như: “vô tâm” 無心 vô tư lự.
5. (Danh) Tính tình. ◎Như: “tâm tính” 心性 tính tình.
6. (Danh) Nhụy hoa hoặc đầu mầm non. ◎Như: “hoa tâm” 花心 tim hoa, nhụy hoa.
7. (Danh) Điểm giữa, phần giữa. ◎Như: “viên tâm” 圓心 điểm giữa vòng tròn, “trọng tâm” 重心 điểm cốt nặng của vật thể (vật lí học), “giang tâm” 江心 lòng sông, “chưởng tâm” 掌心 lòng bàn tay.
8. (Danh) Sao “Tâm” 心, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
9. (Danh) Cái gai.

Từ điển Thiều Chửu

① Tim, đời xưa cho tim là vật để nghĩ ngợi, cho nên cái gì thuộc về tư tưởng đều gọi là tâm. Như tâm cảnh 心境, tâm địa 心地, v.v. Nghiên cứu về chỗ hiện tượng của ý thức người gọi là tâm lí học 心理學. Phật học cho muôn sự muôn lẽ đều do tâm người tạo ra gọi là phái duy tâm 唯心. Nhà Phật chia ra làm nhiều thứ, nhưng rút lại có hai thứ tâm trọng yếu nhất: 1) vọng tâm 妄心 cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy, 2) chân tâm 真心 cái tâm nguyên lai vẫn sáng láng linh thông, đầy đủ mầu nhiệm không cần phải nghĩ mới biết, cũng như tấm gương trong suốt, vật gì qua nó là soi tỏ ngay, khác hẳn với cái tâm phải suy nghĩ mới biết, phải học hỏi mới hay. Nếu người ta biết rõ cái chân tâm (minh tâm 明心) mình như thế mà xếp bỏ sạch hết cái tâm nghĩ ngợi lan man sằng bậy đi thì tức thì thành đạo ngay.
② Giữa, phàm nói về phần giữa đều gọi là tâm. Như viên tâm 圓心 giữa vòng tròn, trọng tâm 重心 cốt nặng, v.v.
③ Sao tâm 心, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
④ Cái gai.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trái tim;
② Tâm, lòng, tâm tư, tâm địa, ý nghĩ, ý muốn, tham vọng: 一心一意 Một lòng một dạ;
③ Tâm, trung tâm, lòng, khoảng giữa: 掌心 Lòng bàn tay; 江心 Lòng sông; 圓心 Tâm của vòng tròn;
④ Cái gai;
⑤ [Xin] Sao Tâm (một ngôi sao trong nhị thập bát tú).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trái tim — Chỉ lo lắng — Chỉ tấm lòng. Đoạn trường tân thanh: » Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài « — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Tâm, Cũng viết là 忄.

Từ điển Trung-Anh

(1) heart
(2) mind
(3) intention
(4) center
(5) core
(6) CL:顆|颗[ke1],個|个[ge4]

Từ ghép 1287

āi mò dà yú xīn sǐ 哀莫大于心死āi mò dà yú xīn sǐ 哀莫大於心死ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 愛美之心,人皆有之ài měi zhī xīn , rén jiē yǒu zhī 爱美之心,人皆有之ài xīn 愛心ài xīn 爱心ān hǎo xīn 安好心ān xīn 安心bā xīn bā gān 巴心巴肝bǎ xīn 靶心bǎ xīn fàng zài dù zi lǐ 把心放在肚子裡bǎ xīn fàng zài dù zi lǐ 把心放在肚子里bái bí xīn 白鼻心bāo cáng huò xīn 包藏祸心bāo cáng huò xīn 包藏禍心bāo cáng huò xīn 苞藏祸心bāo cáng huò xīn 苞藏禍心bāo xīn cài 包心菜bǎo nuǎn sī yín yù , jī hán qǐ dào xīn 飽暖思淫欲,飢寒起盜心bǎo nuǎn sī yín yù , jī hán qǐ dào xīn 饱暖思淫欲,饥寒起盗心bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn 飽食終日,無所用心bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn 饱食终日,无所用心Běi jīng Guó jiā Yóu yǒng Zhōng xīn 北京国家游泳中心Běi jīng Guó jiā Yóu yǒng Zhōng xīn 北京國家游泳中心Běi jīng Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 北京环球金融中心Běi jīng Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 北京環球金融中心bèi xīn 背心bǐ xīn 笔心bǐ xīn 筆心biàn xīn 变心biàn xīn 變心bié chū xīn cái 別出心裁bié chū xīn cái 别出心裁bié yǒu yòng xīn 別有用心bié yǒu yòng xīn 别有用心bō li xīn 玻璃心bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般若波罗密多心经bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般若波羅密多心經bù ān hǎo xīn 不安好心bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ 不到黃河心不死bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ 不到黄河心不死bù dé rén xīn 不得人心bù gān xīn 不甘心bù sǐ xīn 不死心Bù xīn 埔心Bù xīn xiāng 埔心乡Bù xīn xiāng 埔心鄉bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén 不做亏心事,不怕鬼敲门bù zuò kuī xīn shì , bù pà guǐ qiāo mén 不做虧心事,不怕鬼敲門cái mí xīn qiào 財迷心竅cái mí xīn qiào 财迷心窍cài xīn 菜心cāo xīn 操心cè dá zhī xīn 恻怛之心cè dá zhī xīn 惻怛之心cè xīn shù 测心术cè xīn shù 測心術cè yǐn zhī xīn 恻隐之心cè yǐn zhī xīn 惻隱之心chá fàn wú xīn 茶飯無心chá fàn wú xīn 茶饭无心cháng jìn xīn suān 嘗盡心酸cháng jìn xīn suān 尝尽心酸chèn xīn 称心chèn xīn 稱心chèn xīn 趁心chèn xīn rú yì 称心如意chèn xīn rú yì 稱心如意chéng xīn 成心chéng xīn 誠心chéng xīn 诚心chéng xīn chéng yì 誠心誠意chéng xīn chéng yì 诚心诚意chéng xīn shí yì 誠心實意chéng xīn shí yì 诚心实意chéng xīn suǒ yuàn 誠心所願chéng xīn suǒ yuàn 诚心所愿chī le dìng xīn wán 吃了定心丸chī xīn 痴心chī xīn wàng xiǎng 痴心妄想chī xióng xīn bào zi dǎn 吃熊心豹子胆chī xióng xīn bào zi dǎn 吃熊心豹子膽chì dǎn zhōng xīn 赤胆忠心chì dǎn zhōng xīn 赤膽忠心chì zǐ zhī xīn 赤子之心chóu wài xīn lǐ 仇外心理chū xīn 初心chǔ xīn jī lǜ 处心积虑chǔ xīn jī lǜ 處心積慮chù mù jīng xīn 怵目惊心chù mù jīng xīn 怵目驚心chù mù jīng xīn 触目惊心chù mù jīng xīn 觸目驚心chù mù shāng xīn 触目伤心chù mù shāng xīn 觸目傷心chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí 船到江心,补漏迟chuán dào jiāng xīn , bǔ lòu chí 船到江心,補漏遲chuán xīn shù 传心术chuán xīn shù 傳心術chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng 创伤后心理压力紧张综合症chuāng shāng hòu xīn lǐ yā lì jǐn zhāng zōng hé zhèng 創傷後心理壓力緊張綜合症chūn xīn 春心chuō xīn guàn suǐ 戳心灌髓cóng xīn suǒ yù 从心所欲cóng xīn suǒ yù 從心所欲cū xīn 粗心cū xīn dà yì 粗心大意cù xī tán xīn 促膝談心cù xī tán xīn 促膝谈心cún xīn 存心dǎ xīn yǎn li 打心眼裡dǎ xīn yǎn li 打心眼里dà kuài rén xīn 大快人心dà xīn 大心dān xīn 丹心dān xīn 担心dān xīn 擔心dān xīn 殚心dān xīn 殫心dān xīn 耽心dǎn chàn xīn jīng 胆颤心惊dǎn chàn xīn jīng 膽顫心驚dǎn jīng xīn chàn 胆惊心颤dǎn jīng xīn chàn 膽驚心顫dǎn zhàn xīn jīng 胆战心惊dǎn zhàn xīn jīng 膽戰心驚dāng xīn 当心dāng xīn 當心dāo zi zuǐ , dòu fu xīn 刀子嘴,豆腐心dāo zi zuǐ ba , dòu fu xīn 刀子嘴巴,豆腐心dé xīn yìng shǒu 得心应手dé xīn yìng shǒu 得心應手Dé yì zhì Xué shù Jiāo liú Zhōng xīn 德意志学术交流中心Dé yì zhì Xué shù Jiāo liú Zhōng xīn 德意志學術交流中心dēng xīn 灯心dēng xīn 燈心dēng xīn cǎo 灯心草dēng xīn cǎo 燈心草dī shǒu xià xīn 低首下心dì xīn 地心dì xīn shuō 地心說dì xīn shuō 地心说dì xīn wěi dù 地心緯度dì xīn wěi dù 地心纬度dì xīn xī lì 地心吸力dì xīn yǐn lì 地心引力diǎn xīn 点心diǎn xīn 點心diào dài bèi xīn 吊带背心diào dài bèi xīn 吊帶背心diào yǐ qīng xīn 掉以輕心diào yǐ qīng xīn 掉以轻心dìng xīn wán 定心丸dòng pò jīng xīn 动魄惊心dòng pò jīng xīn 動魄驚心dòng rén xīn pò 动人心魄dòng rén xīn pò 動人心魄dòng xīn 动心dòng xīn 動心dú chū xīn cái 独出心裁dú chū xīn cái 獨出心裁dú jù jiàng xīn 独具匠心dú jù jiàng xīn 獨具匠心dú xīn shù 讀心術dú xīn shù 读心术duì xīn 对心duì xīn 對心duō xīn 多心ě xīn 噁心ě xīn 恶心ě xīn 惡心è xīn 恶心è xīn 惡心èr xīn 二心èr xīn 貳心èr xīn 贰心Fā zhǎn Yán jiū Zhōng xīn 发展研究中心Fā zhǎn Yán jiū Zhōng xīn 發展研究中心fán xīn 凡心fán xīn shì 烦心事fán xīn shì 煩心事fāng xīn 芳心fàng bu xià xīn 放不下心fàng xīn 放心fàng zài xīn shàng 放在心上fèi jìn xīn jī 費盡心機fèi jìn xīn jī 费尽心机fèi jìn xīn si 費盡心思fèi jìn xīn si 费尽心思fèi xīn 費心fèi xīn 费心fèi xīn bìng 肺心病fēn xī xīn lǐ xué 分析心理学fēn xī xīn lǐ xué 分析心理學fēn xīn 分心fó kǒu shé xīn 佛口蛇心fú lì tiáo zhěng bèi xīn 浮力調整背心fú lì tiáo zhěng bèi xīn 浮力调整背心fù xīn 負心fù xīn 负心fù xīn hàn 負心漢fù xīn hàn 负心汉gān xīn 甘心gān xīn qíng yuàn 甘心情愿gān xīn qíng yuàn 甘心情願gé miàn xǐ xīn 革面洗心gōng dé xīn 公德心gōng xīn 公心gōng yú xīn jì 工于心计gōng yú xīn jì 工於心計gōu xīn dòu jiǎo 勾心斗角gōu xīn dòu jiǎo 勾心鬥角gōu xīn dòu jiǎo 鉤心鬥角gōu xīn dòu jiǎo 钩心斗角gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬吕洞宾,不识好人心gǒu yǎo Lǚ Dòng bīn , bù shí hǎo rén xīn 狗咬呂洞賓,不識好人心gòu wù zhōng xīn 購物中心gòu wù zhōng xīn 购物中心Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn 古根罕喷气推进研究中心Gǔ gēn hǎn Pēn qì Tuī jìn Yán jiū Zhōng xīn 古根罕噴氣推進研究中心gǔ huò rén xīn 蛊惑人心gǔ huò rén xīn 蠱惑人心guà xīn 挂心guà xīn 掛心guān xīn 关心guān xīn 關心guān xīn bìng 冠心病guī xīn 归心guī xīn 歸心guī xīn sì jiàn 归心似箭guī xīn sì jiàn 歸心似箭guī xīn zhě 归心者guī xīn zhě 歸心者guǐ mí xīn qiào 鬼迷心窍guǐ mí xīn qiào 鬼迷心竅guǐ yóu xīn shēng 鬼由心生gǔn yóu jiān xīn 滚油煎心gǔn yóu jiān xīn 滾油煎心Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 国际医疗中心Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 國際醫療中心hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可无hài rén zhī xīn bù kě yǒu , fáng rén zhī xīn bù kě wú 害人之心不可有,防人之心不可無hán xīn 寒心háng tiān zhōng xīn 航天中心hǎo xīn 好心hǎo xīn dào zuò le lǘ gān fēi 好心倒做了驢肝肺hǎo xīn dào zuò le lǘ gān fēi 好心倒做了驴肝肺hào qí xīn 好奇心hé xīn 合心hé xīn 核心hēi xīn 黑心hēi xīn shí pǐn 黑心食品hěn xīn 狠心héng xīn 恆心héng xīn 恒心héng xīn 横心héng xīn 橫心hóng xīn 紅心hóng xīn 红心hòu xīn 后心hòu xīn 後心hū jiào zhōng xīn 呼叫中心huā mào péng xīn 花貌蓬心huā xīn 花心huā xīn dà luó bo 花心大萝卜huā xīn dà luó bo 花心大蘿蔔huā xīn sī 花心思huái hèn zài xīn 怀恨在心huái hèn zài xīn 懷恨在心huān xīn 欢心huān xīn 歡心huáng shǔ láng gěi jī bài nián , méi ān hǎo xīn 黃鼠狼給雞拜年,沒安好心huáng shǔ láng gěi jī bài nián , méi ān hǎo xīn 黄鼠狼给鸡拜年,没安好心Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不負苦心人Huáng tiān bù fù kǔ xīn rén 皇天不负苦心人huī xīn 灰心huī xīn sàng qì 灰心丧气huī xīn sàng qì 灰心喪氣huí xīn zhuǎn yì 回心轉意huí xīn zhuǎn yì 回心转意huì xīn 会心huì xīn 會心huó dòng zhōng xīn 活动中心huó dòng zhōng xīn 活動中心jī xīn lǐng 雞心領jī xīn lǐng 鸡心领jí bìng kòng zhì zhōng xīn 疾病控制中心jí bìng yù fáng zhōng xīn 疾病預防中心jí bìng yù fáng zhōng xīn 疾病预防中心jí kòng zhōng xīn 疾控中心jì zài xīn li 記在心裡jì zài xīn li 记在心里jiā xīn 夹心jiā xīn 夾心jiā xīn bǐng gān 夹心饼干jiā xīn bǐng gān 夾心餅乾jiàn liè xīn xǐ 見獵心喜jiàn liè xīn xǐ 见猎心喜jiāng xīn bǐ xīn 将心比心jiāng xīn bǐ xīn 將心比心jiàng xīn dú yùn 匠心独运jiàng xīn dú yùn 匠心獨運jiǎo xìng xīn lǐ 侥幸心理jiǎo xìng xīn lǐ 僥倖心理jié xīn 竭心jiè xīn 戒心jǐn xīn xiù kǒu 錦心繡口jǐn xīn xiù kǒu 锦心绣口jìn qǔ xīn 进取心jìn qǔ xīn 進取心jìn xīn 尽心jìn xīn 盡心jìn xīn jié lì 尽心竭力jìn xīn jié lì 盡心竭力jìn xīn jìn lì 尽心尽力jìn xīn jìn lì 盡心盡力jīng xīn 惊心jīng xīn 精心jīng xīn 驚心jīng xīn dǎn chàn 惊心胆颤jīng xīn dǎn chàn 驚心膽顫jīng xīn dòng pò 惊心动魄jīng xīn dòng pò 驚心動魄jìng xīn 静心jìng xīn 靜心jìng xīn xiū shēn 净心修身jìng xīn xiū shēn 凈心修身jìng yóu xīn shēng 境由心生jiū xīn 揪心jiū xīn bā gān 揪心扒肝jiū xīn jiū fèi 揪心揪肺jū xīn 居心jū xīn bù liáng 居心不良jū xīn hé zài 居心何在jū xīn pǒ cè 居心叵测jū xīn pǒ cè 居心叵測jū xīn xiǎn è 居心险恶jū xīn xiǎn è 居心險惡juān gǔ míng xīn 鐫骨銘心juān gǔ míng xīn 镌骨铭心juān xīn míng gǔ 鐫心銘骨juān xīn míng gǔ 镌心铭骨juǎn xīn cài 卷心菜juǎn xīn cài 捲心菜juàn juàn zhī xīn 眷眷之心jué xīn 决心jué xīn 決心kāi xīn 开心kāi xīn 開心kāi xīn guǒ 开心果kāi xīn guǒ 開心果kāi xīn yán 开心颜kāi xīn yán 開心顏kě xīn 可心kě xīn rù yì 可心如意kè gǔ míng xīn 刻骨銘心kè gǔ míng xīn 刻骨铭心kè guān wéi xīn zhǔ yì 客觀唯心主義kè guān wéi xīn zhǔ yì 客观唯心主义Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn 肯尼迪航天中心kōng fù gāo xīn 空腹高心kōng xīn 空心kōng xīn cài 空心菜kōng xīn dà lǎo guān 空心大老官kōng xīn lǎo dà 空心老大kōng xīn luó bo 空心萝卜kōng xīn luó bo 空心蘿蔔kōng xīn miàn 空心面kōng xīn miàn 空心麵kōng xīn qiáng 空心墙kōng xīn qiáng 空心牆kōng xīn qiú 空心球kòng xīn 空心kǒu bù yìng xīn 口不应心kǒu bù yìng xīn 口不應心kǒu kuài xīn zhí 口快心直kǒu shì xīn fēi 口是心非kòu rén xīn xián 扣人心弦kǔ kǒu pó xīn 苦口婆心kǔ xīn 苦心kǔ xīn gū yì 苦心孤詣kǔ xīn gū yì 苦心孤诣kǔ xīn jīng yíng 苦心經營kǔ xīn jīng yíng 苦心经营kuài gǎn zhōng xīn 快感中心kuān xīn 宽心kuān xīn 寬心kuān xīn wán 宽心丸kuān xīn wán 寬心丸kuān xīn wánr 宽心丸儿kuān xīn wánr 寬心丸兒kuī xīn 亏心kuī xīn 虧心kuī xīn shì 亏心事kuī xīn shì 虧心事láng xīn gǒu fèi 狼心狗肺láng zǐ yě xīn 狼子野心láo xīn 劳心láo xīn 勞心láo xīn kǔ sī 劳心苦思láo xīn kǔ sī 勞心苦思láo xīn láo lì 劳心劳力láo xīn láo lì 勞心勞力lèi xīn 累心lí xīn 离心lí xīn 離心lí xīn fēn lí jī 离心分离机lí xīn fēn lí jī 離心分離機lí xīn jī 离心机lí xīn jī 離心機lí xīn lì 离心力lí xīn lì 離心力lì bù cóng xīn 力不从心lì bù cóng xīn 力不從心lì lù xūn xīn 利祿薰心lì lù xūn xīn 利禄薰心lì xīn 力心lì yù xīn 利慾心lì yù xīn 利欲心lì yù xūn xīn 利慾薰心lì yù xūn xīn 利欲熏心liáng gōng xīn kǔ 良工心苦liáng kǔ yòng xīn 良苦用心liáng xīn 良心liáng xīn fàn 良心犯liáng xīn wèi gǒu 良心喂狗liáng xīn wèi mǐn 良心未泯liáo biǎo cùn xīn 聊表寸心liú xīn 留心liú xīn yǎnr 留心眼儿liú xīn yǎnr 留心眼兒lù lì tóng xīn 戮力同心lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遙知馬力,日久見人心lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遥知马力,日久见人心mán xīn mèi jǐ 瞒心昧己mán xīn mèi jǐ 瞞心昧己mǎn xīn 满心mǎn xīn 滿心màn bù jīng xīn 漫不經心màn bù jīng xīn 漫不经心mào hé xīn lí 貌合心离mào hé xīn lí 貌合心離mào yì zhōng xīn 貿易中心mào yì zhōng xīn 贸易中心méi xīn 眉心méi xīn lún 眉心輪méi xīn lún 眉心轮méi xīn méi fèi 沒心沒肺méi xīn méi fèi 没心没肺méi xīn yǎn 沒心眼méi xīn yǎn 没心眼mèi liáng xīn 昧良心mèi xīn 昧心mén xīn wú kuì 扪心无愧mén xīn wú kuì 捫心無愧mén xīn zì wèn 扪心自问mén xīn zì wèn 捫心自問miàn bāo xīn 面包心miàn bāo xīn 麵包心miàn è xīn shàn 面恶心善miàn è xīn shàn 面惡心善miàn xīn lì fāng zuì mì duī jī 面心立方最密堆积miàn xīn lì fāng zuì mì duī jī 面心立方最密堆積mín xīn 民心míng xīn kè gǔ 銘心刻骨míng xīn kè gǔ 铭心刻骨míng xīn lòu gǔ 銘心鏤骨míng xīn lòu gǔ 铭心镂骨mò bù guān xīn 漠不关心mò bù guān xīn 漠不關心mù rén shí xīn 木人石心mù tiǎo xīn zhāo 目挑心招nài xīn 耐心nài xīn bāng zhù 耐心帮助nài xīn bāng zhù 耐心幫助nài xīn fán 耐心烦nài xīn fán 耐心煩nào xīn 闹心nào xīn 鬧心nèi xīn 內心nèi xīn 内心nèi xīn shēn chù 內心深處nèi xīn shēn chù 内心深处nèi xīn shì jiè 內心世界nèi xīn shì jiè 内心世界nèi xīn xì 內心戲nèi xīn xì 内心戏nì fǎn xīn lǐ 逆反心理nì xīn 逆心niú xīn 牛心nüè xīn 虐心Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 欧洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Yán jiū Zhōng xīn 歐洲核子研究中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 欧洲核子中心Ōū zhōu Hé zǐ Zhōng xīn 歐洲核子中心ǒu xīn lì xuè 呕心沥血ǒu xīn lì xuè 嘔心瀝血péi xiǎo xīn 賠小心péi xiǎo xīn 赔小心pēng rán xīn dòng 怦然心动pēng rán xīn dòng 怦然心動péng xīn 蓬心piān xīn 偏心piān xīn jǔ 偏心矩piān xīn lǜ 偏心率piān xīn yǎn 偏心眼píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做亏心事,半夜敲门心不惊píng shēng bù zuò kuī xīn shì , bàn yè qiāo mén xīn bù jīng 平生不做虧心事,半夜敲門心不驚pò dǎn hán xīn 破胆寒心pò dǎn hán xīn 破膽寒心qí xīn 齊心qí xīn 齐心qí xīn hé lì 齊心合力qí xīn hé lì 齐心合力qí xīn xié lì 齊心協力qí xīn xié lì 齐心协力qǐ tú xīn 企图心qǐ tú xīn 企圖心qì tǐ lí xīn 气体离心qì tǐ lí xīn 氣體離心qiān xīn 牵心qiān xīn 牽心qiān xīn guà cháng 牵心挂肠qiān xīn guà cháng 牽心掛腸qián xīn 潛心qián xīn 潜心qiáng xīn jì 強心劑qiáng xīn jì 强心剂qiáng xīn zhēn 強心針qiáng xīn zhēn 强心针qiè chǐ fǔ xīn 切齒腐心qiè chǐ fǔ xīn 切齿腐心qìn rén xīn pí 沁人心脾qīng xīn 倾心qīng xīn 傾心qīng xīn tǔ dǎn 倾心吐胆qīng xīn tǔ dǎn 傾心吐膽qiú hǎo xīn qiè 求好心切Quán qiú Fā zhǎn Zhōng xīn 全球发展中心Quán qiú Fā zhǎn Zhōng xīn 全球發展中心quán shēn xīn 全身心quán xīn 全心quán xīn quán yì 全心全意quán yù xūn xīn 权欲熏心quán yù xūn xīn 權慾薰心quē xīn shǎo fèi 缺心少肺quē xīn yǎn 缺心眼quē xīn yǎnr 缺心眼儿quē xīn yǎnr 缺心眼兒rě rén xīn fán 惹人心烦rě rén xīn fán 惹人心煩rè xīn 热心rè xīn 熱心rè xīn cháng 热心肠rè xīn cháng 熱心腸rén miàn shòu xīn 人面兽心rén miàn shòu xīn 人面獸心rén xīn 人心rén xīn bù zú shé tūn xiàng 人心不足蛇吞象rén xīn gé dù pí 人心隔肚皮rén xīn guǒ 人心果rén xīn nán cè 人心难测rén xīn nán cè 人心難測rén xīn rén shù 仁心仁术rén xīn rén shù 仁心仁術rén xīn suǒ xiàng 人心所向rěn xīn 忍心rèn zhī shén jīng xīn lǐ xué 認知神經心理學rèn zhī shén jīng xīn lǐ xué 认知神经心理学rèn zhī xīn lǐ xué 認知心理學rèn zhī xīn lǐ xué 认知心理学rì xīn shuō 日心說rì xīn shuō 日心说sān xīn èr yì 三心二意sàn xīn 散心sàn xīn jiě mèn 散心解悶sàn xīn jiě mèn 散心解闷sàng xīn bìng kuáng 丧心病狂sàng xīn bìng kuáng 喪心病狂shà fèi kǔ xīn 煞費苦心shà fèi kǔ xīn 煞费苦心shàn xīn 善心shāng wù zhōng xīn qū 商务中心区shāng wù zhōng xīn qū 商務中心區shāng xīn 伤心shāng xīn 傷心shāng xīn cǎn mù 伤心惨目shāng xīn cǎn mù 傷心慘目shāng xīn hāo mù 伤心蒿目shāng xīn hāo mù 傷心蒿目shāng xīn zhì sǐ 伤心致死shāng xīn zhì sǐ 傷心致死shāng yè zhōng xīn 商业中心shāng yè zhōng xīn 商業中心shǎng xīn yuè mù 賞心悅目shǎng xīn yuè mù 赏心悦目Shàng hǎi Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 上海环球金融中心Shàng hǎi Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 上海環球金融中心shàng jìn xīn 上进心shàng jìn xīn 上進心shàng xīn 上心shāo xīn 烧心shāo xīn 燒心shēn dé mín xīn 深得民心shēn rù rén xīn 深入人心shēn xīn 身心shēn xīn jiāo bìng 身心交病shēn xīn jiāo cuì 身心交瘁shēn xīn jù pí 身心俱疲shēn xīn kē 身心科shēn xīn shuǎng kuài 身心爽快shēn xīn zhàng ài 身心障碍shēn xīn zhàng ài 身心障礙shēn zài Cáo yíng xīn zài Hàn 身在曹營心在漢shēn zài Cáo yíng xīn zài Hàn 身在曹营心在汉shén nǚ yǒu xīn , Xiāng Wáng wú mèng 神女有心,襄王无梦shén nǚ yǒu xīn , Xiāng Wáng wú mèng 神女有心,襄王無夢shěng xīn 省心shèng xīn 圣心shèng xīn 聖心shèng xīn jié 圣心节shèng xīn jié 聖心節Shī xīn wáng Lǐ chá 狮心王理查Shī xīn wáng Lǐ chá 獅心王理查shí xīn 实心shí xīn 實心shí xīn pí qiú 实心皮球shí xīn pí qiú 實心皮球shí yàn xīn lǐ xué 实验心理学shí yàn xīn lǐ xué 實驗心理學Shì jiè Jīn róng Zhōng xīn 世界金融中心Shì jiè Mào yì Zhōng xīn 世界貿易中心Shì jiè Mào yì Zhōng xīn 世界贸易中心Shì mào Zhōng xīn Dà lóu 世貿中心大樓Shì mào Zhōng xīn Dà lóu 世贸中心大楼shì yè xīn 事业心shì yè xīn 事業心shì zhōng xīn 市中心shōu lǒng rén xīn 收拢人心shōu lǒng rén xīn 收攏人心shōu xīn 收心shǒu xīn 手心shǒu xīn shǒu bèi dōu shì ròu 手心手背都是肉shǒu zhǎng xīn 手掌心shū xīn 舒心shuǎng xīn měi shí 爽心美食shuǎng xīn yuè mù 爽心悅目shuǎng xīn yuè mù 爽心悦目shùn xīn 順心shùn xīn 顺心Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司馬昭之心路人皆知Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司马昭之心路人皆知sī xīn 私心sī zhī xīn tòng 思之心痛sǐ xīn 死心sǐ xīn tā dì 死心塌地sǐ xīn tà dì 死心踏地sǐ xīn yǎnr 死心眼儿sǐ xīn yǎnr 死心眼兒suí xīn 随心suí xīn 隨心suí xīn suǒ yù 随心所欲suí xīn suǒ yù 隨心所欲suì xīn 遂心suì xīn liè dǎn 碎心裂胆suì xīn liè dǎn 碎心裂膽suì xīn rú yì 遂心如意tān xīn 貪心tān xīn 贪心tān xīn bù zú 貪心不足tān xīn bù zú 贪心不足tán xīn 談心tán xīn 谈心tāo xīn tāo fèi 掏心掏肺táo huā xīn mù 桃花心木táo xīn 桃心tí xīn 提心tí xīn diào dǎn 提心吊胆tí xīn diào dǎn 提心吊膽tiān dì liáng xīn 天地良心Tiān jīn Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 天津环球金融中心Tiān jīn Huán qiú Jīn róng Zhōng xīn 天津環球金融中心tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下无难事,只怕有心人tiān xià wú nán shì , zhǐ pà yǒu xīn rén 天下無難事,只怕有心人Tiān xīn 天心Tiān xīn qū 天心区Tiān xīn qū 天心區tián xīn 甜心tiē xīn 貼心tiē xīn 贴心tiē xīn tiē fèi 貼心貼肺tiē xīn tiē fèi 贴心贴肺tiě le xīn 鐵了心tiě le xīn 铁了心tiě shí xīn cháng 鐵石心腸tiě shí xīn cháng 铁石心肠tōng xīn cài 通心菜tōng xīn fěn 通心粉tōng xīn miàn 通心面tōng xīn miàn 通心麵tōng xìn zhōng xīn 通信中心tóng lǐ xīn 同理心Tóng xīn 同心tóng xīn 童心tóng xīn tóng dé 同心同德Tóng xīn xiàn 同心县Tóng xīn xiàn 同心縣tóng xīn xié lì 同心协力tóng xīn xié lì 同心協力tòng xīn 痛心tòng xīn jí shǒu 痛心疾首tóu yǐng zhōng xīn 投影中心tuī xīn 推心tuī xīn zhì fù 推心置腹wā kōng xīn si 挖空心思wài xīn 外心wán xíng xīn lǐ xué 完形心理学wán xíng xīn lǐ xué 完形心理學wán xíng xīn lǐ zhì liáo 完形心理治疗wán xíng xīn lǐ zhì liáo 完形心理治療wàn jiàn chuān xīn 万箭穿心wàn jiàn chuān xīn 萬箭穿心wàn zhòng yī xīn 万众一心wàn zhòng yī xīn 萬眾一心wǎng xīn li qù 往心裡去wǎng xīn li qù 往心里去wéi xīn 违心wéi xīn 違心wéi xīn lùn 唯心論wéi xīn lùn 唯心论wéi xīn zhī yán 违心之言wéi xīn zhī yán 違心之言wéi xīn zhǔ yì 唯心主义wéi xīn zhǔ yì 唯心主義wèn xīn wú kuì 問心無愧wèn xīn wú kuì 问心无愧wèn xīn yǒu kuì 問心有愧wèn xīn yǒu kuì 问心有愧wō xīn 窝心wō xīn 窩心wú suǒ yòng xīn 无所用心wú suǒ yòng xīn 無所用心wú xīn 无心wú xīn 無心wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 无心插柳柳成阴wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 無心插柳柳成陰xī xīn 悉心Xī zǐ pěng xīn 西子捧心xǐ xīn gé miàn 洗心革面xǐ yù zhōng xīn 洗浴中心xì xīn 細心xì xīn 细心xiá xīn 遐心xià dìng jué xīn 下定决心xià dìng jué xīn 下定決心xià jué xīn 下决心xià jué xīn 下決心xián xīn 閑心xián xīn 闲心Xiāng gǎng Wén huà Zhōng xīn 香港文化中心xiàng xīn lì 向心力xiǎo shí zhōng xīn 小食中心xiǎo xīn 小心xiǎo xīn jǐn shèn 小心謹慎xiǎo xīn jǐn shèn 小心谨慎xiǎo xīn yǎn 小心眼xiǎo xīn yǎnr 小心眼儿xiǎo xīn yǎnr 小心眼兒xiǎo xīn yì yì 小心翼翼xiào xīn 孝心xiē xīn 歇心xié è zhóu xīn 邪恶轴心xié è zhóu xīn 邪惡軸心xīn ài 心愛xīn ài 心爱xīn ān lǐ dé 心安理得xīn ān shén xián 心安神閑xīn ān shén xián 心安神闲xīn bàn 心瓣xīn bāo 心包xīn bìng 心病xīn bó 心搏xīn bù zài yān 心不在焉xīn cái 心材xīn cháng 心肠xīn cháng 心腸xīn cháo péng pài 心潮澎湃xīn chí shén wǎng 心馳神往xīn chí shén wǎng 心驰神往xīn cún bù mǎn 心存不满xīn cún bù mǎn 心存不滿xīn cún huái yí 心存怀疑xīn cún huái yí 心存懷疑xīn dǎn 心胆xīn dǎn 心膽xīn dǎn jù liè 心胆俱裂xīn dǎn jù liè 心膽俱裂xīn dàng shén chí 心荡神驰xīn dàng shén chí 心蕩神馳xīn dé 心得xīn dé ān 心得安xīn dǐ 心底xīn dì 心地xīn dì shàn liáng 心地善良xīn diàn gǎn yìng 心电感应xīn diàn gǎn yìng 心電感應xīn diàn tú 心电图xīn diàn tú 心電圖xīn dòng 心动xīn dòng 心動xīn dòng nǚ 心动女xīn dòng nǚ 心動女xīn dòng tú 心动图xīn dòng tú 心動圖xīn dú 心毒xīn dú shǒu là 心毒手辣xīn fán 心烦xīn fán 心煩xīn fán qì zào 心烦气躁xīn fán qì zào 心煩氣躁xīn fán yì luàn 心烦意乱xīn fán yì luàn 心煩意亂xīn fáng 心房xīn fáng chàn dòng 心房顫動xīn fáng chàn dòng 心房颤动xīn fēi 心扉xīn fèi fù sū shù 心肺复苏术xīn fèi fù sū shù 心肺復甦術xīn fú 心服xīn fú kǒu fú 心服口服xīn fù 心腹xīn fù zhī huàn 心腹之患xīn gān 心甘xīn gān 心肝xīn gān qíng yuàn 心甘情愿xīn gān qíng yuàn 心甘情願xīn gāo qì ào 心高气傲xīn gāo qì ào 心高氣傲xīn gěng 心梗xīn guǎng tǐ pán 心广体胖xīn guǎng tǐ pán 心廣體胖xīn hán 心寒xīn hěn shǒu là 心狠手辣xīn huā nù fàng 心花怒放xīn huái 心怀xīn huái 心懷xīn huái pǒ cè 心怀叵测xīn huái pǒ cè 心懷叵測xīn huāng 心慌xīn huāng yì luàn 心慌意乱xīn huāng yì luàn 心慌意亂xīn huī yì lǎn 心灰意懒xīn huī yì lǎn 心灰意懶xīn huī yì lěng 心灰意冷xīn jī 心机xīn jī 心機xīn jī 心肌xīn jī gěng sè 心肌梗塞xīn jī gěng sǐ 心肌梗死xīn jī yán 心肌炎xīn jí 心急xīn jí chī bu liǎo rè dòu fu 心急吃不了热豆腐xīn jí chī bu liǎo rè dòu fu 心急吃不了熱豆腐xīn jí huǒ liǎo 心急火燎xīn jì 心悸xīn jì 心計xīn jì 心计xīn jì 心跡xīn jì 心迹xīn jiān 心尖xīn jiāo 心焦xīn jiǎo tòng 心絞痛xīn jiǎo tòng 心绞痛xīn jié 心結xīn jié 心结xīn jìn 心劲xīn jìn 心勁xīn jīng 心惊xīn jīng 心驚xīn jīng dǎn chàn 心惊胆颤xīn jīng dǎn chàn 心驚膽顫xīn jīng dǎn zhàn 心惊胆战xīn jīng dǎn zhàn 心驚膽戰xīn jīng ròu tiào 心惊肉跳xīn jīng ròu tiào 心驚肉跳xīn jìng 心境xīn jìng 心静xīn jìng 心靜xīn jìng zì rán liáng 心静自然凉xīn jìng zì rán liáng 心靜自然涼xīn kǎn 心坎xīn kǒng 心孔xīn kǒu 心口xīn kǒu bù yī 心口不一xīn kǒu rú yī 心口如一xīn kuān tǐ pán 心宽体胖xīn kuān tǐ pán 心寬體胖xīn kuàng shén yí 心旷神怡xīn kuàng shén yí 心曠神怡xīn lǐ 心理xīn lǐ cí diǎn 心理詞典xīn lǐ cí diǎn 心理词典xīn lǐ fáng xiàn 心理防線xīn lǐ fáng xiàn 心理防线xīn lǐ tǒng jì xué 心理統計學xīn lǐ tǒng jì xué 心理统计学xīn lǐ xué 心理学xīn lǐ xué 心理學xīn lǐ xué jiā 心理学家xīn lǐ xué jiā 心理學家xīn lǐ yǎng yang 心裡癢癢xīn lǐ yǎng yang 心里痒痒xīn lǐ yǒu pǔ 心裡有譜xīn lǐ yǒu pǔ 心里有谱xīn lǐ yǒu shù 心裡有數xīn lǐ yǒu shù 心里有数xīn lǐ zhàn 心理战xīn lǐ zhàn 心理戰xīn lǐ zuò yòng 心理作用xīn lì 心力xīn lì jiāo cuì 心力交瘁xīn lì shuāi jié 心力衰竭xīn li 心裡xīn li 心里xīn li huà 心裡話xīn li huà 心里话xīn li měi luó bo 心裡美蘿蔔xīn li měi luó bo 心里美萝卜xīn li yǒu guǐ 心裡有鬼xīn li yǒu guǐ 心里有鬼xīn líng 心灵xīn líng 心靈xīn líng gǎn yìng 心灵感应xīn líng gǎn yìng 心靈感應xīn líng shàng 心灵上xīn líng shàng 心靈上xīn líng shǒu qiǎo 心灵手巧xīn líng shǒu qiǎo 心靈手巧xīn lǐng 心領xīn lǐng 心领xīn lǐng shén huì 心領神會xīn lǐng shén huì 心领神会xīn lǐng shén wù 心領神悟xīn lǐng shén wù 心领神悟xīn lǜ 心率xīn lǜ bù qí 心律不齊xīn lǜ bù qí 心律不齐xīn lǜ bù zhěng 心律不整xīn lǜ shī cháng 心律失常xīn lù 心路xīn luàn rú má 心乱如麻xīn luàn rú má 心亂如麻xīn lún 心輪xīn lún 心轮xīn mǎn yì zú 心满意足xīn mǎn yì zú 心滿意足xīn mù 心目xīn pēng pēng tiào 心怦怦跳xīn pēng pēng tiào 心砰砰跳xīn píng qì hé 心平气和xīn píng qì hé 心平氣和xīn qì 心气xīn qì 心氣xīn qiào 心窍xīn qiào 心竅xīn qiè 心切xīn qíng 心情xīn rú dāo gē 心如刀割xīn rú dāo jiǎo 心如刀絞xīn rú dāo jiǎo 心如刀绞xīn rú zhǐ shuǐ 心如止水xīn ruǎn 心軟xīn ruǎn 心软xīn shàng rén 心上人xīn shén 心神xīn shén bù ān 心神不安xīn shén bù níng 心神不宁xīn shén bù níng 心神不寧xīn shén bù zhǔ 心神不属xīn shén bù zhǔ 心神不屬xīn shén huǎng hū 心神恍惚xīn shén zhuān zhù 心神专注xīn shén zhuān zhù 心神專註xīn shēng 心声xīn shēng 心聲xīn shì 心事xīn shì 心室xīn shǒu 心手xīn shù 心术xīn shù 心術xīn si 心思xīn suān 心酸xīn suàn 心算xīn suì 心碎xīn tài 心态xīn tài 心態xīn téng 心疼xīn tián 心田xīn tiào 心跳xīn tòng 心痛xīn tóu 心头xīn tóu 心頭xīn tóu ròu 心头肉xīn tóu ròu 心頭肉xīn tǔ 心土xīn wōr 心窝儿xīn wōr 心窩兒xīn wú èr yòng 心无二用xīn wú èr yòng 心無二用xīn xì 心細xīn xì 心细xīn xià 心下xīn xián 心弦xīn xiàn 心羡xīn xiàn 心羨xīn xiǎng 心想xīn xiǎng shì chéng 心想事成xīn xīn xiāng yìn 心心相印xīn xìng 心性xīn xiōng 心胸xīn xiōng kāi kuò 心胸开阔xīn xiōng kāi kuò 心胸開闊xīn xiōng xiá ài 心胸狭隘xīn xiōng xiá ài 心胸狹隘xīn xiōng xiá zhǎi 心胸狭窄xīn xiōng xiá zhǎi 心胸狹窄xīn xiù 心秀xīn xū 心虚xīn xū 心虛xīn xǔ 心許xīn xǔ 心许xīn xù 心緒xīn xù 心绪xīn xù bù jiā 心緒不佳xīn xù bù jiā 心绪不佳xīn xù bù níng 心緒不寧xīn xù bù níng 心绪不宁xīn xué 心学xīn xué 心學xīn xuè 心血xīn xuè guǎn 心血管xīn xuè guǎn jí bìng 心血管疾病xīn xuè lái cháo 心血來潮xīn xuè lái cháo 心血来潮xīn yǎn 心眼xīn yǎn dà 心眼大xīn yǎn duō 心眼多xīn yǎn hǎo 心眼好xīn yǎn xiǎo 心眼小xīn yǎnr 心眼儿xīn yǎnr 心眼兒xīn yè duàn 心叶椴xīn yè duàn 心葉椴xīn yí 心仪xīn yí 心儀xīn yí 心疑xīn yì 心意xīn yīn 心音xīn yǐng ér 心影儿xīn yǐng ér 心影兒xīn yìng 心硬xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 心有灵犀一点通xīn yǒu líng xī yī diǎn tōng 心有靈犀一點通xīn yǒu yú , lì bù zú 心有余,力不足xīn yǒu yú , lì bù zú 心有餘,力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有余而力不足xīn yǒu yú ér lì bù zú 心有餘而力不足xīn yǒu yú jì 心有余悸xīn yǒu yú jì 心有餘悸xīn yú lì chù 心余力绌xīn yú lì chù 心餘力絀xīn yuán yì mǎ 心猿意馬xīn yuán yì mǎ 心猿意马xīn yuàn 心愿xīn yuàn 心願xīn yuàn dān 心愿单xīn yuàn dān 心願單xīn yuè chéng fú 心悅誠服xīn yuè chéng fú 心悦诚服xīn zá yīn 心杂音xīn zá yīn 心雜音xīn zàng 心脏xīn zàng 心臟xīn zàng bìng 心脏病xīn zàng bìng 心臟病xīn zàng dā qiáo shǒu shù 心脏搭桥手术xīn zàng dā qiáo shǒu shù 心臟搭橋手術xīn zàng jí huàn 心脏疾患xīn zàng jí huàn 心臟疾患xīn zàng shōu suō yā 心脏收缩压xīn zàng shōu suō yā 心臟收縮壓xīn zàng shū zhāng yā 心脏舒张压xīn zàng shū zhāng yā 心臟舒張壓xīn zàng yí zhí 心脏移殖xīn zàng yí zhí 心臟移殖xīn zàng zá yīn 心脏杂音xīn zàng zá yīn 心臟雜音xīn zhǎi 心窄xīn zhàn 心战xīn zhàn 心戰xīn zhào 心照xīn zhào bù xuān 心照不宣xīn zhé 心折xīn zhé 心摺xīn zhī dù míng 心知肚明xīn zhí kǒu kuài 心直口快xīn zhí zuǐ kuài 心直嘴快xīn zhì 心志xīn zhì 心智xīn zhì tú 心智图xīn zhì tú 心智圖xīn zhōng 心中xīn zhōng wú shù 心中无数xīn zhōng wú shù 心中無數xīn zhōng yǒu guǐ 心中有鬼xīn zhōng yǒu shù 心中有数xīn zhōng yǒu shù 心中有數xīn zhòng 心重xīn zhóu 心軸xīn zhóu 心轴xīn zhuō kǒu bèn 心拙口夯xīn zhuō kǒu bèn 心拙口笨xīn zuì 心醉xīn zuì shén mí 心醉神迷xìn xīn 信心xìn xīn bǎi bèi 信心百倍xióng xīn 雄心xióng xīn bó bó 雄心勃勃xiū xīn yǎng xìng 修心养性xiū xīn yǎng xìng 修心養性xū róng xīn 虚荣心xū róng xīn 虛榮心xū xīn 虚心xū xīn 虛心xū xīn hào xué 虚心好学xū xīn hào xué 虛心好學xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu 虚心使人进步,骄傲使人落后xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu 虛心使人進步,驕傲使人落後xǔ xià yuàn xīn 許下願心xǔ xià yuàn xīn 许下愿心xūn xīn 熏心xūn xīn 薰心xún kāi xīn 寻开心xún kāi xīn 尋開心yán jiū zhōng xīn 研究中心yán wéi xīn shēng 言为心声yán wéi xīn shēng 言為心聲yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者无意,听者有心yán zhě wú yì , tīng zhě yǒu xīn 言者無意,聽者有心yǎn bù jiàn , xīn bù fán 眼不見,心不煩yǎn bù jiàn , xīn bù fán 眼不见,心不烦yāo mǎi rén xīn 要买人心yāo mǎi rén xīn 要買人心yāo mǎi rén xīn 邀买人心yāo mǎi rén xīn 邀買人心yě xīn 野心yè xīn 頁心yè xīn 页心yī jiàn qīng xīn 一見傾心yī jiàn qīng xīn 一见倾心yī mén xīn si 一門心思yī mén xīn si 一门心思yī tiáo xīn 一条心yī tiáo xīn 一條心yī xīn 一心yī xīn èr yòng 一心二用yī xīn yī dé 一心一德yī xīn yī yì 一心一意yī xué zhōng xīn 医学中心yī xué zhōng xīn 醫學中心yí xīn 疑心yǐ xiǎo rén zhī xīn , duó jūn zǐ zhī fù 以小人之心,度君子之腹yì xīn 异心yì xīn 異心yòng jìn xīn jī 用尽心机yòng jìn xīn jī 用盡心機yòng xīn 用心yòng xīn liáng kǔ 用心良苦yōu xīn 忧心yōu xīn 憂心yōu xīn chōng chōng 忧心忡忡yōu xīn chōng chōng 憂心忡忡yǒu hào qí xīn 有好奇心yǒu jìn qǔ xīn 有进取心yǒu jìn qǔ xīn 有進取心yǒu jué xīn 有决心yǒu jué xīn 有決心yǒu kǒu wú xīn 有口无心yǒu kǒu wú xīn 有口無心yǒu liáng xīn 有良心yǒu tóng qíng xīn 有同情心yǒu xīn 有心yǒu xīn rén 有心人yǒu xīn yǎn 有心眼yǒu xióng xīn 有雄心yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不发,无心插柳柳成阴yǒu yì zāi huā huā bù fā , wú xīn chā liǔ liǔ chéng yīn 有意栽花花不發,無心插柳柳成陰yǒu zuǐ wú xīn 有嘴无心yǒu zuǐ wú xīn 有嘴無心yú lè zhōng xīn 娛樂中心yú lè zhōng xīn 娱乐中心yú xīn bù rěn 于心不忍yú xīn bù rěn 於心不忍yǔ zhòng xīn cháng 語重心長yǔ zhòng xīn cháng 语重心长yuán xīn 圆心yuán xīn 圓心yuàn xīn 愿心yuàn xīn 願心zé rèn xīn 責任心zé rèn xīn 责任心zéi xīn 賊心zéi xīn 贼心zhāng xīn 张心zhāng xīn 張心zhǎng diǎn xīn yǎn 長點心眼zhǎng diǎn xīn yǎn 长点心眼zhǎng xīn 掌心zhēn xīn 真心Zhēn xīn huà Dà Mào xiǎn 真心話大冒險Zhēn xīn huà Dà Mào xiǎn 真心话大冒险zhēn xīn shí yì 真心实意zhēn xīn shí yì 真心實意zhěn xīn 枕心Zhèng quàn Guì tái Mǎi mài Zhōng xīn 證券櫃檯買賣中心Zhèng quàn Guì tái Mǎi mài Zhōng xīn 证券柜台买卖中心zhī rén zhī miàn bù zhī xīn 知人知面不知心zhī xīn 知心zhī xīn 芝心zhǐ huī zhōng xīn 指挥中心zhǐ huī zhōng xīn 指揮中心zhì xīn 質心zhì xīn 质心Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中国国防科技信息中心Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn 中國國防科技信息中心Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中国人权民运信息中心Zhōng guó Rén quán Mín yùn Xìn xī Zhōng xīn 中國人權民運信息中心Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中国中心主义Zhōng guó zhōng xīn zhǔ yì 中國中心主義Zhōng Měi Wén huà Yán jiū Zhōng xīn 中美文化研究中心zhōng xīn 中心zhōng xīn 忠心zhōng xīn 衷心zhōng xīn diǎn 中心点zhōng xīn diǎn 中心點zhōng xīn gěng gěng 忠心耿耿zhōng xīn jǔ 中心矩zhōng xīn lì 中心粒zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù 中心埋置关系从句zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù 中心埋置關係從句zhōng xīn qū 中心区zhōng xīn qū 中心區zhōng xīn yǔ 中心語zhōng xīn yǔ 中心语zhǒng zú zhōng xīn zhǔ yì 种族中心主义zhǒng zú zhōng xīn zhǔ yì 種族中心主義zhòng xīn 重心zhóu xīn 軸心zhóu xīn 轴心Zhóu xīn guó 軸心國Zhóu xīn guó 轴心国zhū xīn zhī lùn 誅心之論zhū xīn zhī lùn 诛心之论zhǔ xīn gǔ 主心骨zhuān xīn 专心zhuān xīn 專心zhuān xīn yī yì 专心一意zhuān xīn yī yì 專心一意zhuān xīn zhì zhì 专心致志zhuān xīn zhì zhì 專心致志zì bēi xīn lǐ 自卑心理zì xìn xīn 自信心zì zūn xīn 自尊心zǒu xīn 走心zuān xīn 鑽心zuān xīn 钻心zuān xīn chóng 鑽心蟲zuān xīn chóng 钻心虫zuǐ kuài xīn zhí 嘴快心直zuǐ tián xīn kǔ 嘴甜心苦zuǐ yìng xīn ruǎn 嘴硬心軟zuǐ yìng xīn ruǎn 嘴硬心软zuì xīn 醉心zuì xīn yú 醉心于zuì xīn yú 醉心於zuò zéi xīn xū 做賊心虛zuò zéi xīn xū 做贼心虚