Có 10 kết quả:

凑 còu ㄘㄡˋ揍 còu ㄘㄡˋ族 còu ㄘㄡˋ湊 còu ㄘㄡˋ簇 còu ㄘㄡˋ腠 còu ㄘㄡˋ蔟 còu ㄘㄡˋ藪 còu ㄘㄡˋ輳 còu ㄘㄡˋ辏 còu ㄘㄡˋ

1/10

còu ㄘㄡˋ

U+51D1, tổng 11 nét, bộ bīng 冫 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gần, cùng

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ 湊.
2. Giản thể của chữ 湊.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 溱.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tụ tập, tụ họp, gom góp, góp nhặt, túm lại (dùng như 輳, bộ 車): 湊在一起聊天 Tụm nhau lại tán chuyện; 湊錢 Góp tiền;
② Dồn, nhích, xích, ghé: 湊上去 Dồn lên trên; 往前湊湊 Nhích lên phía trước một tí; 湊近點兒 Xích lại gần; 湊一肩 Ghé vai;
③ Vừa đúng dịp. 【湊巧】thấu xảo [còuqiăo] Vừa dịp, vừa đúng, vừa vặn, nhằm lúc, vừa may: 你來得眞湊巧 Anh đến rất đúng lúc; 中秋節湊巧是星期日 Tết Trung thu vừa đúng vào ngày chủ nhật;
④ (văn) Như 腠 (bộ 肉).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 湊 (bộ 氵).

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather together, pool or collect
(2) to happen by chance
(3) to move close to
(4) to exploit an opportunity

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 21

còu ㄘㄡˋ [zòu ㄗㄡˋ]

U+63CD, tổng 12 nét, bộ shǒu 手 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đánh (người).
2. (Động) Làm vỡ, đánh vỡ. ◎Như: “tiểu tâm biệt bả pha li thấu liễu” 小心別把玻璃揍了 cẩn thận đừng đánh vỡ kính.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ [zòu ㄗㄡˋ, ㄗㄨˊ]

U+65CF, tổng 11 nét, bộ fāng 方 (+7 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thân thuộc, dòng dõi. § Ghi chú: Từ cha, con đến cháu là “tam tộc” 三族 ba dòng. Từ ông cao tổ đến cháu huyền gọi là “cửu tộc” 九族 chín dòng.
2. (Danh) Người cùng một họ. ◎Như: “đồng tộc” 同族 người cùng họ, “tộc trưởng” 族長 người trưởng họ.
3. (Danh) Giống người. ◎Như: “Hán tộc” 漢族 giống người Hán, “Miêu tộc” 苗族 giống người Miêu.
4. (Danh) Chỗ gân và xương kết tụ. ◇Trang Tử 莊子: “Mỗi chí ư tộc, ngô kiến kì nan vi, truật nhiên vi giới” 每至於族, 吾見其難為, 怵然為戒 (Dưỡng sanh chủ 養生主) Mỗi khi tới khớp xương, tôi thấy khó làm, lấy làm sợ mà hết sức cẩn thận.
5. (Danh) Loài, nhóm (cùng đặc tính). ◎Như: “giới tộc” 介族 loài có vảy, “ngư tộc” 魚族 loài cá, “quý tộc” 貴族 nhóm người quý phái (trong một xã hội).
6. (Danh) Đơn vị tổ chức hành chánh thời xưa. Hai mươi lăm nhà là một “lư” 閭, bốn lư là một “tộc” 族.
7. (Động) Thời xưa, xử người phạm tội, phạt liên lụy tới cả người thân thuộc (cha mẹ, anh em, vợ con), gọi là “tộc”.
8. (Động) Tiêu diệt. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Tộc Tần giả, Tần dã, phi thiên hạ dã” 族秦者, 秦也, 非天下也 (A Phòng cung phú 阿房宮賦) Kẻ diệt Tần chính là Tần chính là Tần, không phải là thiên hạ.
9. (Phó) Thành bụi, thành nhóm, thành bầy. ◎Như: “tộc sinh” 族生 mọc thành bụi, “tộc cư” 族居 ở tụ tập.
10. Một âm là “tấu”. § Thông “tấu” 奏.
11. Một âm là “thấu”. § Thông “thấu” 蔟. ◎Như: “thái thấu” 太族.

Tự hình 6

Dị thể 8

Chữ gần giống 10

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ

U+6E4A, tổng 12 nét, bộ shǔi 水 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gần, cùng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tụ họp, gom góp. § Thông “thấu” 輳. ◎Như: “thấu tại nhất khởi liêu thiên” 湊在一起聊天 tụm nhau lại tán gẫu. ◇Vương Kiến 王建: “Vạn sầu sanh lữ dạ, Bách bệnh thấu suy niên” 萬愁生旅夜, 百病湊衰年 (Chiếu kính 照鏡) Muôn nỗi buồn phát sinh đêm lữ thứ, Trăm bệnh dồn vào lúc tuổi già suy kém.
2. (Động) Chạy tới, đi đến, đến dự. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nhạc Nghị tự Ngụy vãng, Trâu Diễn tự Tề vãng, Kịch Tân tự Triệu vãng, sĩ tranh thấu Yên” 雖大男子, 裁如嬰兒 (Yên sách nhất 燕策一) Nhạc Nghị từ Ngụy qua, Trâu Diễn từ Tề qua, Kịch Tân từ Triệu qua, các kẻ sĩ tranh nhau tới Yên.
3. (Động) Nhích gần, ghé đến. ◎Như: “vãng tiền thấu nhất bộ” 往前湊一步 nhích lên phía trước một bước. ◇Sầm Tham 岑參: “Xuân vân thấu thâm thủy, Thu vũ huyền không san” 春雲湊深水, 秋雨懸空山 (Tầm Thiếu Thất Trương San Nhân 尋少室張山人) Mây xuân ghé sông sâu, Mưa thu giăng núi trống.
4. (Danh) Bầu xe, trục bánh xe. § Thông “thấu” 輳.
5. (Danh) Thớ da. § Thông “thấu” 腠.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tụ tập, tụ họp, gom góp, góp nhặt, túm lại (dùng như 輳, bộ 車): 湊在一起聊天 Tụm nhau lại tán chuyện; 湊錢 Góp tiền;
② Dồn, nhích, xích, ghé: 湊上去 Dồn lên trên; 往前湊湊 Nhích lên phía trước một tí; 湊近點兒 Xích lại gần; 湊一肩 Ghé vai;
③ Vừa đúng dịp. 【湊巧】thấu xảo [còuqiăo] Vừa dịp, vừa đúng, vừa vặn, nhằm lúc, vừa may: 你來得眞湊巧 Anh đến rất đúng lúc; 中秋節湊巧是星期日 Tết Trung thu vừa đúng vào ngày chủ nhật;
④ (văn) Như 腠 (bộ 肉).

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather together, pool or collect
(2) to happen by chance
(3) to move close to
(4) to exploit an opportunity

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Từ ghép 21

còu ㄘㄡˋ [chuò ㄔㄨㄛˋ, ㄘㄨˋ]

U+7C07, tổng 17 nét, bộ zhú 竹 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sum họp, xúm xít. ◎Như: “thốc ủng” 簇擁 xúm quanh, quấn quýt.
2. (Danh) Lượng từ: bó, cụm, nhóm, đàn. ◎Như: “nhất thốc” 一簇 một bụi, “nhất thốc tiên hoa” 一簇鮮花 một bó hoa tươi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đương hạ Tần Thị dẫn liễu nhất thốc nhân lai chí thượng phòng nội gian” 當下秦氏引了一簇人來至上房內間 (Đệ ngũ hồi) Đang khi Tần Thị dẫn một đám người đến buồng trong.
3. (Danh) Mũi tên. ◎Như: “tiễn thốc” 箭簇 mũi tên.
4. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “thốc tân” 簇新 mới tinh.
5. Một âm là “thấu”. (Danh) “Thái thấu” 太簇 tên luật nhạc.

Tự hình 2

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ

U+8160, tổng 13 nét, bộ ròu 肉 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thớ da (phần giữa da và thịt)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thớ da thịt. ◎Như: “thấu lí” 腠理 thớ da thịt.

Từ điển Thiều Chửu

① Thớ da, chỗ da ngoài da trong giáp nhau gọi là thấu lí 腠理.

Từ điển Trần Văn Chánh

Thớ da. 【腠理】 thấu lí [còulê] Đường nét trên da, thớ thịt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếp nhăn trên da.

Từ điển Trung-Anh

the tissue between the skin and the flesh

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

còu ㄘㄡˋ [chuò ㄔㄨㄛˋ, ㄘㄨˋ]

U+851F, tổng 14 nét, bộ cǎo 艸 (+11 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Né tằm.
2. (Danh) Ổ, tổ chim.
3. (Danh) Lượng từ: bầy, bọn, nhóm, cụm. § Dùng như “quần” 群. ◇Đôn Hoàng biến văn 敦煌變文: “Nhất thốc gia đồng thị vệ đa” 一蔟家僮侍衛多 (Duy Ma Cật kinh giảng kinh văn 王維摩詰經講經文) Một bọn gia đồng hầu hạ đông đảo.
4. (Động) Tụ tập, tích tụ. ◇Lâm Bô 林逋: “Thập phần yên vũ thốc ngư hương” 十分煙雨蔟漁鄉 (Thù họa sư Tây hồ xuân vọng 酬畫師西湖春望) Tất cả mưa khói dồn tụ vào làng chài.
5. Một âm là “thấu”. (Danh) “Thái thấu” 太蔟 luật nhạc thứ ba trong mười hai luật của âm nhạc cổ Trung Quốc.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ [shú ㄕㄨˊ, sǒu ㄙㄡˇ]

U+85EA, tổng 18 nét, bộ cǎo 艸 (+15 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chằm, hồ có cỏ hoang mọc rậm rạp.
2. (Danh) Chỗ nhân vật tụ tập đông đảo. ◎Như: “nhân tài uyên tẩu” 人才淵藪 nơi tập trung nhân tài.
3. (Danh) Chốn thảo dã, hương dã. ◇Trạm Phương Sanh 湛方生: “Từ triều quy tẩu” 辭朝歸藪 (Hậu trai 後齋) Từ bỏ triều đình về nơi hương dã.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ

U+8F33, tổng 16 nét, bộ chē 車 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bầu bánh xe (chỗ đầu các nan hoa tụ lại)
2. tụ họp đông đúc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bầu xe, trục bánh xe. § Chỗ các nan hoa bánh xe chụm cả lại.
2. (Động) Tụ tập. ◇Hán Thư 後漢書: “Tứ phương phúc thấu” 四方輻輳 (Thúc Tôn Thông truyện 袁術傳) Bốn phương tụ lại.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đùm xe. Xem 輻輳 [fúcòu].

Từ điển Trung-Anh

(1) to converge
(2) hub of wheel

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

còu ㄘㄡˋ

U+8F8F, tổng 13 nét, bộ chē 車 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bầu bánh xe (chỗ đầu các nan hoa tụ lại)
2. tụ họp đông đúc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 輳.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đùm xe. Xem 輻輳 [fúcòu].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輳

Từ điển Trung-Anh

(1) to converge
(2) hub of wheel

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3