Có 12 kết quả:

万 wàn ㄨㄢˋ卍 wàn ㄨㄢˋ卐 wàn ㄨㄢˋ忨 wàn ㄨㄢˋ捥 wàn ㄨㄢˋ澫 wàn ㄨㄢˋ玩 wàn ㄨㄢˋ翫 wàn ㄨㄢˋ腕 wàn ㄨㄢˋ莧 wàn ㄨㄢˋ萬 wàn ㄨㄢˋ蔓 wàn ㄨㄢˋ

1/12

wàn ㄨㄢˋ [ㄇㄛˋ]

U+4E07, tổng 3 nét, bộ yī 一 (+2 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vạn, mười nghìn

Từ điển phổ thông

(tên riêng)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Muôn, một dạng của “vạn” 萬.
2. Một âm là “mặc”. (Danh) “Mặc Kì” 万俟 họ Mặc Kì (phức tính 複姓 họ kép), vốn là tên của bộ lạc “Tiên Ti” 鮮卑, sau lấy làm họ. Đời Bắc Tề có “Mặc Sĩ Phổ Bạt” 万俟普拔.
3. Giản thể của chữ 萬.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vạn, muôn, mười ngàn: 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía;
② Nhiều lắm: 千軍萬馬 Thiên binh vạn mã; 萬事起頭難 Vạn sự khởi đầu nan, mọi việc khởi đầu đều khó khăn;
③ Vô cùng, rất, tuyệt đối, quá lắm, hết sức: 萬難 Hết sức khó khăn; 萬萬不可 Tuyệt đối không thể (không nên); 萬不能行 Tuyệt đối không được làm;
④ [Wàn] (Họ) Vạn. Xem 万 [mò] (bộ 一).

Từ điển Trung-Anh

(1) ten thousand
(2) a great number

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 165

wàn ㄨㄢˋ

U+534D, tổng 4 nét, bộ shí 十 (+2 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dấu của nhà Phật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một dị tướng trên thân đức Phật, biểu thị “cát tường vô bỉ” 吉祥無比. Truyền thuyết Ấn Độ coi đó là dấu hiệu của bậc đức hạnh. Trong Phạm ngữ không phải là chữ, chỉ ở Trung Quốc mới có chữ này thu thập trong sách. Hình dạng chữ “vạn” trong các sách không thống nhất, hoặc viết 卍 hoặc viết 卐. § Xem thêm 卐 (theo Thiều Chửu).

Từ điển Trần Văn Chánh

(Phạn ngữ) Vạn. Cv. 卐.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ Phạn, có nghĩa là rất tốt lành, được người Ấn Độ coi là biểu tượng của đạo Phật.

Từ điển Trung-Anh

swastika, a sacred and auspicious symbol in Hinduism, Buddhism, and Jainism

Tự hình 1

Dị thể 2

wàn ㄨㄢˋ

U+5350, tổng 4 nét, bộ shí 十 (+2 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dấu của nhà Phật

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Theo Thiều Chửu: Chữ này trong kinh truyện không có, chỉ trong kinh nhà Phật có thôi. Nhà “Phật” 佛 nói rằng khi Phật giáng sinh trước ngực có hiện ra hình chữ 卐 người sau mới biết chữ ấy. Trong bộ “Hoa Nghiêm” 華嚴 âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên không có, đến niên hiệu Tràng Thọ thứ hai đời nhà Chu mới chế ra và âm là “vạn”, nghĩa là muôn đức tốt lành đều họp cả ở đấy: “cát tường vạn đức chi sở tập” 吉祥萬德之所集. Lại chữ 卐, nguyên tiếng Phạn là Srivatsalaksana. “Cưu Ma La Thập” 鳩摩羅什 (344-413), “Huyền Trang” 玄奘 (600-664) dịch là “đức” 德, ngài “Bồ-Đề Lưu-Chi” 菩提流支 dịch là “vạn” 萬. Tương truyền bên Ấn Độ là tướng cát tường; dịch là “đức” là nói về công đức; dịch là “vạn” là nói về công đức đầy đủ. Song nguyên 卐 là hình tướng chứ không phải chữ, cho nên dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo hình xoay về bên hữu là phải hơn. Vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng lông mày phóng ra cũng xoay về bên hữu, thì biết xoay về bên hữu mới là tướng cát tường, có chỗ làm xoay về bên tả 卍 là lầm.

Từ điển Thiều Chửu

① Chữ này trong kinh truyện không có, chỉ trong kinh nhà Phật có thôi. Nhà Phật nói rằng khi Phật giáng sinh trước ngực có hiện ra hình chữ 卐 người sau mới biết chữ ấy. Trong bộ Hoa-nghiêm âm nghĩa nói rằng: chữ 卐 nguyên không có, đến niên hiệu Tràng-thọ thứ hai đời nhà Chu mới chế ra và âm là vạn, nghĩa là muôn đức tốt lành đều họp cả ở đấy. Lại chữ 卐, nguyên tiếng Phạm là Śrīvatsalakṣaṇa. Các ngài La-thập, Huyền-trang dịch là đức 德, ngài Bồ-đề lưu-chi dịch là vạn 萬.Ở bên Ấn-độ thì tương truyền là cái tướng cát tường, dịch là đức là nói về công đức, dịch là vạn là nói về công đức đầy đủ. Song nguyên 卐 là hình tướng chứ không phải chữ, cho nên dịch là cát-tường hải-vân-tướng mà theo hình xoay về bên hữu là phải hơn. Vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng lông mày phóng ra cũng xoay về bên hữu, thì biết xoay về bên hữu mới tà tướng cát-tường, có chỗ làm xoay về bên tả 卍 là lầm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Phạn ngữ) Vạn. Cv. 卍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ Phạn, có nghĩa là rất tốt lành, được người Ấn Độ coi là biểu tượng của đạo Phật. Cũng viết 卍.

Từ điển Trung-Anh

swastika, a sacred and auspicious symbol in Hinduism, Buddhism, and Jainism, later adopted by Nazi Germany

Tự hình 1

Dị thể 1

wàn ㄨㄢˋ

U+5FE8, tổng 7 nét, bộ xīn 心 (+4 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ham thích

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tham, ham thích;
②【忨愒】uyển khái [wàn kài] Lần lữa thời gian.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tham lam.

Tự hình 3

Chữ gần giống 11

Từ ghép 1

wàn ㄨㄢˋ

U+6365, tổng 11 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cổ tay

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “oản” 腕.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ oản 腕.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 腕 (bộ 肉).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cổ tay. Cườm tay — Một âm là Uyên. Xem Uyên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay. Vặn trẹo đi — Xem Oản.

Từ điển Trung-Anh

to bend the wrist

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 11

wàn ㄨㄢˋ [màn ㄇㄢˋ]

U+6FAB, tổng 15 nét, bộ shǔi 水 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chữ Nôm: Xóm chài, làng chài. ◇Phạm Đình Hổ 范廷琥: “Do thị Thái Cực, Đông Hà, Đông Các chư tân, phường thất lân bí, nhi hàm tra nhị vạn, cập Tây Long tân, hất kim vi đô hội yên” 由是太極, 東河, 東閣諸津, 坊室鱗比, 而鹹槎二澫, 及西龍津, 迄今為都會焉 (Vũ trung tùy bút 雨中隨筆) Bởi thế, những phường Thái Cực, Đông Hà, Đông Các, nhà ở hai dãy phố xen liền mãi cho đến vạn Hàng Mắm, vạn Hàng Bè, bến Tây Long, đều trở thành phố phường đô hội cả (theo Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến).

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 4

wàn ㄨㄢˋ [wán ㄨㄢˊ]

U+73A9, tổng 8 nét, bộ yù 玉 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chơi đùa

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khinh thường, khinh nhờn. ◎Như: “ngoạn thế” 玩世 khinh đời, coi thường mọi sự. ◇Thư Kinh 書經: “Ngoạn nhân táng đức, ngoạn vật táng chí” 玩人喪德, 玩物喪志 (Lữ ngao 旅獒) Khinh nhờn người thì hỏng đức, khinh thường vật thì hỏng chí.
2. (Động) Thưởng thức, ngắm. ◎Như: “thưởng ngoạn” 賞玩 thưởng thức.
3. (Động) Nghiền ngẫm. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Ức tích Lam Sơn ngoạn vũ kinh” 憶昔藍山玩武經 (Hạ quy Lam Sơn 賀歸藍山) Nhớ khi xưa ở Lam Sơn nghiền ngẫm binh pháp.
4. (Động) Đùa giỡn, nô đùa. ◎Như: “xuất khứ ngoạn” 出去玩 đi ra ngoài chơi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thuyết trước, ngoạn tiếu liễu nhất hồi” 說著, 玩笑了一回 (Đệ tứ thập bát hồi) Nói xong, cười đùa một lúc.
5. (Động) Chơi. ◎Như: “ngoạn bì cầu” 玩皮球 chơi bóng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã bất quá thị tâm lí tiện mộ, tài học trước ngoạn bãi liễu” 我不過是心裏羨慕, 才學著玩罷了 (Đệ tứ thập bát hồi) Em chẳng qua trong lòng thấy thích (thơ), mới học để mà chơi đấy thôi.
6. (Động) Trêu chọc, đùa bỡn. ◎Như: “ngoạn lộng” 玩弄 đùa cợt.
7. (Động) Giở trò. ◎Như: “ngoạn nhi thủ oản” 玩兒手腕 giở thủ đoạn.
8. (Danh) Vật, đồ để ngắm chơi, thưởng thức. ◎Như: “trân ngoạn” 珍玩 đồ chơi quý báu, “cổ ngoạn” 古玩 đồ cổ.
9. (Tính) Dùng để chơi, ngắm. ◎Như: “ngoạn cụ” 玩具 đồ chơi, “ngoạn ngẫu” 玩偶 búp bê, ông phỗng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đùa giỡn (như 玩, bộ 玉): 水儒弱,民狎而翫之,故多死焉 Nước mềm yếu, dân quen lờn ưa đùa giỡn nên chết nhiều vì nước (Tả truyện);
② Quen lờn, nhờn.

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 11

Từ ghép 1

wàn ㄨㄢˋ [wān ㄨㄢ, wán ㄨㄢˊ]

U+7FEB, tổng 15 nét, bộ yǔ 羽 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chơi đùa

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Quen nhờn, khinh thường. ◇Tả truyện 左傳: “Khấu bất khả ngoạn” 寇不可翫 (Hi Công ngũ niên 僖公五年) Giặc không thể khinh thường.
2. (Động) Đùa bỡn, hí lộng. § Thông “ngoạn” 玩.
3. (Động) Thưởng thức, ngắm. § Thông “ngoạn” 玩.
4. (Động) Nghiền ngẫm, nghiên cứu. § Thông “ngoạn” 玩.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đùa giỡn (như 玩, bộ 玉): 水儒弱,民狎而翫之,故多死焉 Nước mềm yếu, dân quen lờn ưa đùa giỡn nên chết nhiều vì nước (Tả truyện);
② Quen lờn, nhờn.

Tự hình 2

Dị thể 2

wàn ㄨㄢˋ

U+8155, tổng 12 nét, bộ ròu 肉 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cổ tay

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cổ tay. § Cũng gọi là “oản tử” 腕子. ◎Như: “ách oản” 扼腕 chống tay, nắm cổ tay. Diễn tả: (1) dáng người ta lúc thất ý, toan tính không ra. (2) vẻ phẫn nộ. (3) dáng đắc chí, phấn chấn. (4) dáng than van, thở dài.
2. Cũng đọc là “uyển”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cổ tay. Người ta tới lúc thất ý thường chống tay thở dài, nên toan tính không ra gọi là ách oản 扼腕.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cổ tay: 腕力 Sức cổ tay; 腕子 Cổ tay. Cg. 腕兒 [wànr].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cổ tay. Cườm tay.

Từ điển Trung-Anh

(1) wrist
(2) (squid, starfish etc) arm

Tự hình 2

Dị thể 13

Chữ gần giống 5

Từ ghép 32

wàn ㄨㄢˋ [huán ㄏㄨㄢˊ, xiàn ㄒㄧㄢˋ]

U+83A7, tổng 10 nét, bộ cǎo 艸 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Rau dền (Amarantus mangostanus).

Tự hình 1

Dị thể 3

wàn ㄨㄢˋ

U+842C, tổng 12 nét, bộ róu 禸 (+8 nét), cǎo 艸 (+9 nét)
phồn thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

vạn, mười nghìn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số mục: muôn, mười nghìn là một “vạn” 萬.
2. (Danh) Tên điệu múa.
3. (Danh) Họ “Vạn”.
4. (Tính) Nhiều lắm. ◎Như: “vạn nan” 萬難 khó quá lắm, “vạn năng” 萬能 nhiều tài lắm.
5. (Phó) Vô cùng, tuyệt đối, hết sức, nhất định. ◎Như: “vạn vạn bất khả” 萬萬不可 không nên lắm lắm, thật là không thể. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Vô từ dĩ bạch kì đại nhân, thả vạn vô mẫu tử câu vãng lí” 無辭以白其大人, 且萬無母子俱往理 (Liễu Tử Hậu mộ chí minh 柳子厚墓誌銘) Không biết thưa với mẹ ra sao, mà mẹ con cùng đi thì tuyệt nhiên không được.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vạn, muôn, mười ngàn: 萬紫千紅 Muôn hồng nghìn tía;
② Nhiều lắm: 千軍萬馬 Thiên binh vạn mã; 萬事起頭難 Vạn sự khởi đầu nan, mọi việc khởi đầu đều khó khăn;
③ Vô cùng, rất, tuyệt đối, quá lắm, hết sức: 萬難 Hết sức khó khăn; 萬萬不可 Tuyệt đối không thể (không nên); 萬不能行 Tuyệt đối không được làm;
④ [Wàn] (Họ) Vạn. Xem 万 [mò] (bộ 一).

Từ điển Trung-Anh

(1) ten thousand
(2) a great number

Tự hình 5

Dị thể 9

Từ ghép 165

wàn ㄨㄢˋ [mán ㄇㄢˊ, màn ㄇㄢˋ]

U+8513, tổng 14 nét, bộ cǎo 艸 (+11 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Loài thực vật, thân nhỏ, có thể vin, quấn hoặc leo lên cây khác.
2. (Động) Lan ra. ◎Như: “mạn diên” 蔓延 lan rộng.
3. Một âm là “man”. ◎Như: “man tinh” 蔓菁 cây su hào. § Còn gọi là “đại đầu giới” 大頭芥, “đại đầu thái” 大頭菜.

Tự hình 2

Dị thể 2