Bộ ngôn (yán) 言

Các biến thể: 言, 讠

Giải nghĩa: nói, biểu đạt.

Xếp theo tổng số nét [» Dùng số nét ngoài bộ].

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Nếu một số chữ Hán không hiển thị được, mời xem hướng dẫn sử dụng font.

2 nét

4 nét

26 nét

𧮜 𧮝

27 nét

𧮟 𧮧

28 nét

𧮢 𧮣 𧮥 𧮦

29 nét

𧮨

39 nét

𧮩