Có 12 kết quả:

从 zòng ㄗㄨㄥˋ從 zòng ㄗㄨㄥˋ疭 zòng ㄗㄨㄥˋ瘲 zòng ㄗㄨㄥˋ粽 zòng ㄗㄨㄥˋ糉 zòng ㄗㄨㄥˋ糭 zòng ㄗㄨㄥˋ綜 zòng ㄗㄨㄥˋ縦 zòng ㄗㄨㄥˋ縱 zòng ㄗㄨㄥˋ纵 zòng ㄗㄨㄥˋ综 zòng ㄗㄨㄥˋ

1/12

zòng ㄗㄨㄥˋ [cōng ㄘㄨㄥ, cóng ㄘㄨㄥˊ, zōng ㄗㄨㄥ]

U+4ECE, tổng 4 nét, bộ rén 人 (+2 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 從.

Từ điển Trung-Anh

second cousin

Tự hình 2

Dị thể 14

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [cōng ㄘㄨㄥ, cóng ㄘㄨㄥˊ, zōng ㄗㄨㄥ]

U+5F9E, tổng 11 nét, bộ chì 彳 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đi theo. ◎Như: “tòng nhất nhi chung” 從一而終 theo một bề đến chết. ◇Luận Ngữ 論語: “Đạo bất hành, thừa phu phù vu hải, tòng ngã giả kì Do dữ?” 道不行, 乘桴浮于海, 從我者其由與 (Công Dã Tràng 公冶長) Đạo ta không thi hành được, ta sẽ cưỡi bè vượt biển, người đi theo ta là anh Do chăng?
2. (Động) Nghe theo, thuận theo. ◎Như: “tòng gián như lưu” 從諫如流 nghe lời can như nước chảy. ◇Sử Kí 史記: “Điền Kị tòng chi, Ngụy quả khứ Hàm Đan, dữ Tề chiến ư Quế Lăng, đại phá Lương quân” 田忌從之, 魏果去邯鄲, 與齊戰於桂陵, 大破梁軍 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Điền Kị nghe theo, quân Ngụy quả nhiên bỏ Hàm Đan, cùng quân Tề giao chiến ở Quế Lăng, đại phá quân nước Lương.
3. (Động) Theo cách, theo nguyên tắc. ◎Như: “tòng khoan xử lí” 從寬處理 xét xử (theo cách) khoan hồng.
4. (Động) Tham dự, tới, đặt mình vào đấy. ◎Như: “tòng chánh” 從政 làm việc chánh trị.
5. (Giới) Do, tự, từ. ◎Như: “tòng hà thuyết khởi” 從何說起 từ đâu mà nói lên? ◇Tuân Tử 荀子: “Thang Vũ tồn, tắc thiên hạ tòng nhi trị” 湯武存, 則天下從而治 (Vinh nhục 榮辱) Vua Thang vua Vũ còn, thì thiên hạ nhân đó mà được trị.
6. (Phó) Từ trước tới nay. ◎Như: “tòng một hữu thính thuyết quá” 從沒有聽說過 trước nay chưa hề nghe qua.
7. Một âm là “tụng”. (Danh) Người theo hầu, tùy tùng. ◎Như: “thị tụng” 視從 người theo hầu, “bộc tụng” 僕從 kẻ hầu.
8. (Tính) Thứ, kém hàng chí thân. ◎Như: “tụng phụ” 從父 chú bác, “tụng tử” 從子 cháu đối với chú bác, “tụng huynh đệ” 從兄弟 anh em cùng một ông bà, “tái tụng” 再從 anh em chú bác hai đời, “tam tụng” 三從 anh em chú bác ba đời.
9. (Tính) Phụ, thứ yếu. ◎Như: “thủ phạm” 首犯 kẻ chủ mưu, “tụng phạm” 從犯 kẻ đồng lõa, a dua, “tụng lại” 從吏 chức lại phó, “tụng phẩm” 從品 bậc quan phó phẩm.
10. Lại một âm là “thung”. (Phó) Ung dung, khoan thai, từ tốn. ◎Như: “thung dong” 從容 thong thả dẽ dàng. ◇Trang Tử 莊子: “Du ngư xuất du thung dong, thị ngư lạc dã” 鯈魚出遊從容, 是魚樂也 (Thu thủy 秋水) Cá du bơi chơi thong thả, đó là niềm vui của cá.
11. Một âm là “túng”. § Cũng như “túng” 縱.
12. Lại một âm là “tung”. (Danh) Chiều dọc. § Cùng nghĩa với “tung” 縱. Đông tây gọi là “hành” 衡, nam bắc gọi là “tung” 從.
13. (Danh) Tung tích. § Cũng như “tung” 蹤. ◇Sử Kí 史記: “Kim nãi dĩ thiếp thượng tại chi cố, trọng tự hình dĩ tuyệt tung” 今乃以妾尚在之故, 重自刑以絕從 (Thích khách liệt truyện 刺客列傳) Nay chỉ vì thiếp vẫn còn sống cho nên (Nhiếp Chánh) mới cố tự hủy hoại thân thể để làm mất tung tích (để tránh cho thiếp tôi khỏi liên lụy).
14. § Cũng viết là 从.

Từ điển Trung-Anh

second cousin

Tự hình 10

Dị thể 13

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ

U+75AD, tổng 9 nét, bộ nǐ 疒 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gân mạch dãn ra

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 瘲.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Gân mạch thõng ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 瘲

Từ điển Trung-Anh

see 瘛瘲|瘛疭[chi4 zong4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ

U+7632, tổng 16 nét, bộ nǐ 疒 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gân mạch dãn ra

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Xiết túng” 瘛瘲: xem “xiết” 瘛.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Gân mạch thõng ra.

Từ điển Trung-Anh

see 瘛瘲|瘛疭[chi4 zong4]

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ

U+7CBD, tổng 14 nét, bộ mǐ 米 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bánh bột nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bánh gạo nếp. ◎Như: “tống tử” 糉子 bánh chưng, bánh tét, bánh ú. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiểu lâu la bả Tống Giang khổn tố tống tử tương tự” 小嘍囉把宋江捆做粽子相似 (Đệ tam thập nhị hồi) Lũ lâu la đem Tống Giang trói lại như cái bánh tét.
2. § Cũng viết là “tống” 糉.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ tống 糉.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 糉

Từ điển Trần Văn Chánh

Bánh bột nếp.【糉子】tống tử [zòngzi] Bánh chưng, bánh tét, bánh ú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Tông 椶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh nếp.

Từ điển Trung-Anh

variant of 粽[zong4]

Từ điển Trung-Anh

rice dumplings wrapped in leaves

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ

U+7CC9, tổng 15 nét, bộ mǐ 米 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

bánh bột nếp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cũng như “tống” 粽.

Từ điển Trần Văn Chánh

Bánh bột nếp.【糉子】tống tử [zòngzi] Bánh chưng, bánh tét, bánh ú.

Từ điển Trung-Anh

variant of 粽[zong4]

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 6

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ

U+7CED, tổng 19 nét, bộ mǐ 米 (+13 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 粽[zong4]

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [zèng ㄗㄥˋ, zōng ㄗㄨㄥ]

U+7D9C, tổng 14 nét, bộ mì 糸 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Go sợi (sợi dọc dệt với sợi ngang). ◎Như: “thác tống phức tạp” 錯綜複雜 sai go rắc rối (ý nói sự tình lẫn lộn, lôi thôi).
2. (Động) Tổng hợp, tụ tập. ◇Dịch Kinh 易經: “Tham ngũ dĩ biến, thác tống kì số” 參伍以變, 錯綜其數 (Hệ từ thượng 繫辭上) Số ba số năm biến đổi, tổng hợp các số.
3. (Động) Sửa trị, trị lí. ◇Hoàn Ôn 桓溫: “Cổ dĩ cửu khanh tống sự, bất chuyên thượng thư” 古以九卿綜事, 不專尚書 (Thượng sơ trần tiện nghi thất sự 上疏陳便宜七事) Thời xưa lấy quan cửu khanh trị lí các việc, không chuyên quan thượng thư.
4. § Ta quen đọc là “tông”.

Tự hình 3

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [cóng ㄘㄨㄥˊ, zǒng ㄗㄨㄥˇ]

U+7E26, tổng 16 nét, bộ mì 糸 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ “túng” 縱.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 縱|纵[zong4]

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [cóng ㄘㄨㄥˊ, sǒng ㄙㄨㄥˇ, zǒng ㄗㄨㄥˇ]

U+7E31, tổng 17 nét, bộ mì 糸 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. thả ra, phóng ra
2. tung lên
3. tha hồ, thoả sức, nuông chiều
4. dọc, chiều dọc

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Buông tha, thả ra. ◎Như: “túng tù” 縱囚 tha tù ra, “túng hổ quy san” 縱虎歸山 thả hổ về rừng.
2. (Động) Phóng, tung ra. ◇Sử Kí 史記: “Cổ Tẩu tòng hạ túng hỏa phần lẫm” 瞽叟從下縱火焚廩 (Ngũ đế bổn kỉ 五帝本紀) Cổ Tẩu từ dưới phóng lửa đốt kho lúa. § Cổ Tẩu là cha của vua Thuấn 舜.
3. (Động) Buông lung, không câu thúc. ◎Như: “túng dật hi hí” 縱逸嬉戲 buông lung chơi giỡn, “túng đàm” 縱談 bàn phiếm. ◇Tô Thức 蘇軾: “Túng nhất vi chi sở như, lăng vạn khoảnh chi mang nhiên” 縱一葦之所如, 凌萬頃之茫然 (Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦) Tha hồ cho một chiếc thuyền nhỏ đi đâu thì đi, cưỡi trên mặt nước mênh mông muôn khoảnh.
4. (Động) Bắn tên ra.
5. (Liên) Tuy, dù, ví phỏng, dù cho. § Cũng như “túng sử” 縱使 hay “túng nhiên” 縱然. ◇Sử Kí 史記: “Túng Giang Đông phụ huynh liên nhi vương ngã, ngã hà diện mục kiến chi” 縱江東父兄憐而王我, 我何面目見之 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Ví phỏng các bậc cha anh ở Giang Đông thương tình mà tôn ta làm vua, ta cũng không còn mặt mũi nào mà trông thấy họ nữa.
6. Một âm là “tổng”. (Phó) Vội vã, hấp tấp. ◎Như: “tổng tổng” 縱縱 hấp tấp.
7. Một âm là “tung”. (Danh) Đường dọc, bề dọc từ nam đến bắc. ◎Như: Đời Chiến quốc 戰國 (475-221 trước T.L.) có một phái học về lối “tung hoành” 縱橫. Hợp các nước ở phía nam phía bắc lại gọi là “tung” 縱, kết liên các nước đông tây lại gọi là “hoành” 橫. Còn viết là “tung hoành” 從衡.
8. (Danh) Dấu vết. § Cũng như “tung” 蹤. ◇Lí Bạch 李白: “Thí như vân trung điểu, Nhất khứ vô tung tích” 譬如雲中鳥, 一去無縱跡 (Cổ khách hành 估客行) Như là chim trong mây, Một khi bay đi rồi thì không còn tung tích.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thả: 縱虎歸山Thả cọp về rừng;
② Phóng ra, bắn ra: 縱矢 Bắn tên;
③ Tha hồ, thoả sức, để mặc, phiếm, lung tung: 放縱 Phóng túng; 不能縱着他們胡鬧 Không thể để mặc cho họ làm càn;
④ Vươn lên, nhảy lên: 一縱身上了房頂 Vươn người nhảy phắt một cái lên tới mái nhà;
⑤ (văn) Tuy, dù, dù rằng, dầu cho: 縱江東父老憐而王我,我何面目見之? Dù các bậc phụ lão ở đất Giang Đông có thương mà lập ta làm vua, ta còn mặt mũi nào để trông thấy họ? (Sử kí). 【縱令】 túng lịnh [zònglìng] (văn) Như 縱 [zòng] nghĩa
⑤; 【縱然】túng nhiên [zòngrán] Dù rằng, mặc dù, dù cho: 縱然今天下大雨,我們 也要到工地去 Mặc dù hôm nay mưa to, chúng ta vẫn phải đến công trường;【縱使】túng sử [zòngshê] Dù cho, dù rằng, mặc cho, mặc dù, tuy...: 縱使得 仙,終當有死 Cho dù có đắc đạo tiên, cuối dùng rồi cũng chết (Nhan thị gia huấn);
⑥ (đph) Nhàu, nhăn nheo: 這張紙都縱了 Tờ giấy này nhàu rồi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bề dọc, đường dọc, hàng dọc, dọc, thẳng, bề dài: 排成縱隊 Xếp thành hàng dọc; 縱橫十里 Ngang dọc mười dặm;
② (văn) Tung tích (như 踪, bộ 足): 言變事縱跡安起 Nói ra tung tích của việc biến đổi vì sao mà phát sinh (Sử kí: Trương Thang truyện).

Từ điển Trung-Anh

(1) warp (the vertical threads in weaving)
(2) vertical
(3) longitudinal
(4) north-south (lines of longitude)
(5) lengthwise
(6) to release
(7) to indulge
(8) even if

Tự hình 4

Dị thể 7

Chữ gần giống 9

Từ ghép 58

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [sǒng ㄙㄨㄥˇ, zǒng ㄗㄨㄥˇ]

U+7EB5, tổng 7 nét, bộ mì 糸 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. thả ra, phóng ra
2. tung lên
3. tha hồ, thoả sức, nuông chiều
4. dọc, chiều dọc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 縱.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thả: 縱虎歸山Thả cọp về rừng;
② Phóng ra, bắn ra: 縱矢 Bắn tên;
③ Tha hồ, thoả sức, để mặc, phiếm, lung tung: 放縱 Phóng túng; 不能縱着他們胡鬧 Không thể để mặc cho họ làm càn;
④ Vươn lên, nhảy lên: 一縱身上了房頂 Vươn người nhảy phắt một cái lên tới mái nhà;
⑤ (văn) Tuy, dù, dù rằng, dầu cho: 縱江東父老憐而王我,我何面目見之? Dù các bậc phụ lão ở đất Giang Đông có thương mà lập ta làm vua, ta còn mặt mũi nào để trông thấy họ? (Sử kí). 【縱令】 túng lịnh [zònglìng] (văn) Như 縱 [zòng] nghĩa
⑤; 【縱然】túng nhiên [zòngrán] Dù rằng, mặc dù, dù cho: 縱然今天下大雨,我們 也要到工地去 Mặc dù hôm nay mưa to, chúng ta vẫn phải đến công trường;【縱使】túng sử [zòngshê] Dù cho, dù rằng, mặc cho, mặc dù, tuy...: 縱使得 仙,終當有死 Cho dù có đắc đạo tiên, cuối dùng rồi cũng chết (Nhan thị gia huấn);
⑥ (đph) Nhàu, nhăn nheo: 這張紙都縱了 Tờ giấy này nhàu rồi.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 縱

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bề dọc, đường dọc, hàng dọc, dọc, thẳng, bề dài: 排成縱隊 Xếp thành hàng dọc; 縱橫十里 Ngang dọc mười dặm;
② (văn) Tung tích (như 踪, bộ 足): 言變事縱跡安起 Nói ra tung tích của việc biến đổi vì sao mà phát sinh (Sử kí: Trương Thang truyện).

Từ điển Trung-Anh

(1) warp (the vertical threads in weaving)
(2) vertical
(3) longitudinal
(4) north-south (lines of longitude)
(5) lengthwise
(6) to release
(7) to indulge
(8) even if

Tự hình 2

Dị thể 7

Từ ghép 58

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

zòng ㄗㄨㄥˋ [zèng ㄗㄥˋ, zōng ㄗㄨㄥ]

U+7EFC, tổng 11 nét, bộ mì 糸 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 綜.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 綜

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0