Có 8 kết quả:

典 diǎn ㄉㄧㄢˇ奌 diǎn ㄉㄧㄢˇ点 diǎn ㄉㄧㄢˇ琠 diǎn ㄉㄧㄢˇ碘 diǎn ㄉㄧㄢˇ蒧 diǎn ㄉㄧㄢˇ踮 diǎn ㄉㄧㄢˇ點 diǎn ㄉㄧㄢˇ

1/8

diǎn ㄉㄧㄢˇ

U+5178, tổng 8 nét, bộ bā 八 (+6 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

chuẩn mực, mẫu mực

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sách của “ngũ đế” 五帝, chỉ các kinh sách trọng yếu. ◇Tả truyện 左傳: “Thị năng độc tam phần ngũ điển” 是能讀三墳五典 (Chiêu Công thập nhị niên 昭公十二年) Đọc được các sách cổ của tam vương ngũ đế.
2. (Danh) Phép thường. ◇Chu Lễ 周禮: “Đại tể chi chức, chưởng kiến bang chi lục điển, dĩ tá vương trị bang quốc” 大宰之職, 掌建邦之六典, 以佐王治邦國 (Thiên quan 天官, Đại tể 大宰) Chức đại tể, nắm giữ lập nên sáu phép thường của nước, để giúp vua trị các nước.
3. (Danh) Sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn. ◎Như: “tự điển” 字典 sách định nghĩa, làm mẫu mực cho chữ nghĩa, “dẫn kinh cứ điển” 引經據典 trích dẫn kinh, y cứ vào sách làm mẫu mực.
4. (Danh) Quy tắc, pháp độ, chuẩn tắc.
5. (Danh) Việc thời trước, tích cũ. ◎Như: “dụng điển” 用典 dùng điển cố.
6. (Danh) Lễ nghi, nghi thức. ◎Như: “thịnh điển” 盛典 lễ lớn.
7. (Danh) Họ “Điển”.
8. (Động) Quản lí, trị lí, coi sóc. ◎Như: “điển thí” 典試 quan coi thi, “điển ngục” 典獄 quan coi ngục, “điển tự” 典祀 quan coi việc cúng tế, “điển tọa” 典座 chức coi chín việc về chỗ nằm chỗ ngồi (trong chùa). ◇Tam quốc chí 三國志: “Chuyên điển ki mật” 專典機密 (Thị Nghi truyện 是儀傳) Chuyên coi giữ việc cơ mật.
9. (Động) Cầm, cầm cố. ◇Cao Bá Quát 高伯适: “Nhị nhật điển không khiếp, Tam nhật xuyết ung xan” 二日典空篋, 三日輟饔餐 Đạo phùng ngạ phu 道逢餓夫) Ngày thứ hai đem cầm cái tráp, Ngày thứ ba nhịn không ăn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Triều hồi nhật nhật điển xuân y, Mỗi nhật giang đầu tận túy quy” 朝回日日典春衣, 每日江頭盡醉歸 (Khúc Giang 曲江) Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền mua rượu), Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về.
10. (Tính) Văn nhã. ◎Như: “điển nhã” 典雅 văn nhã. ◇Tiêu Thống 蕭統: “Từ điển văn diễm” 辭典文豔 (Đáp huyền phố viên giảng tụng khải lệnh 答玄圃園講誦啟令) Lời nhã văn đẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mẫu, mẫu mực, phép thường.【典範】điển phạm [diănfàn] Mẫu mực, kiểu mẫu, gương mẫu;
② Điển, kinh điển: 詞典 Từ điển; 藥典 Dược điển;
③ Chuyện cũ, việc cũ, điển.【典故】điển cố [diăngù] Điển, điển tích, điển cố;
④ Lễ, lễ nghi: 盛典 Lễ lớn, 開國大盛典 Lễ dựng nước, lễ quốc khánh;
⑤ (văn) Chủ trì, chủ quản, coi giữ: 典試 Quan coi thi; 典獄 Người giữ ngục; 典祀 Quan coi việc cúng tế; 典禮司 Cơ quan coi về các việc nghi tiết, điển lễ; 專典機密 Chuyên coi giữ việc cơ mật (Tam quốc chí);
⑥ Cầm, cầm cố: 出典房子 Đem nhà đi cầm cố;
⑦ [Diăn] (Họ) Điển.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thường — Sách vở của Ngũ đế thời thượng cổ Trung Hoa. Về sau chỉ sách vở xưa — Phép tắc — Đứng đầu mà nắm giữ công việc gì — Cầm thế đồ đạc lấy tiền.

Từ điển Trung-Anh

(1) canon
(2) law
(3) standard work of scholarship
(4) literary quotation or allusion
(5) ceremony
(6) to be in charge of
(7) to mortgage or pawn

Tự hình 6

Dị thể 7

Từ ghép 133

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ

U+594C, tổng 8 nét, bộ dà 大 (+5 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 點|点[dian3]

Tự hình 1

Dị thể 1

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ

U+70B9, tổng 9 nét, bộ huǒ 火 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

điểm, chấm, nốt, giờ

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “điểm” 點.
2. Giản thể của chữ 點.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ điểm 點.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 點 (bộ 黑).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hạt, giọt: 雨點 Hạt mưa;
② Chấm, vết: 墨點 Vết mực; 污點 Vết bẩn;
③ Nét chữ (trong chữ Hán “丶”);
④ (toán) Điểm: 兩線的交點 Điểm giao nhau của hai đường chéo; 基準點 Điểm mốc;
⑤ Chấm, nét chấm, dấu chấm, điểm: 句點 Dấu chấm;
⑥ Chút ít, một ít, một tí: 吃一點點心 Ăn một ít bánh điểm tâm;
⑦ Điểm, điều, việc: 有兩點建議 Đề nghị hai điểm; 這一點,我們是不同意的 Chúng tôi không đồng ý điều đó;
⑧ Nơi, chỗ, điểm: 起點 Khởi điểm, chỗ bắt đầu; 沸點 Điểm sôi;
⑨ Phần, điểm, nét: 特點 Đặc điểm, nét riêng biệt;
⑩ Chấm, điểm: 點句 Chấm câu; 點一個點兒 Chấm một điểm nhỏ;
⑪ Gật (đầu): 他點了點頭 Anh ta gật gật đầu;
⑫ Nhỏ, tra: 點眼藥 Nhỏ thuốc đau mắt;
⑬ Trồng, tra: 點花生 Trồng lạc, trồng đậu phộng; 點玉米 Tra ngô;
⑭ Kiểm soát, xét, kiểm, đếm, điểm, gọi: 把錢點一點 Kiểm tiền, đếm tiền; 點名 Điểm danh, gọi tên;
⑮ Chọn ra, gọi, kêu: 點菜 Chọn thức ăn, gọi món ăn;
⑯ Bảo, dạy bảo: 他是聰明的人,一點就明白了 Anh ta là người sáng dạ, bảo một tí là hiểu ngay;
⑰ Châm, đốt, thắp, nhóm: 點燈 Thắp đèn, 點火 Nhóm lửa;
⑱ Giờ: 上午十點鐘 Mười giờ sáng; 現在幾點了? Bây giờ đã mấy giờ rồi?;
⑲ Lúc, giờ: 到點了,開始吧 Đến giờ rồi, bắt đầu đi!;
⑳ (Bánh) điểm tâm, (bánh) ăn lót dạ: 糕點 Bánh điểm tâm; 早點 Bánh ăn lót dạ buổi sáng; ㉑ (in) Cỡ chữ in; ㉒ Nhằm vào, nói đến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết tắt của chữ Điểm 點.

Từ điển Trung-Anh

(1) point
(2) dot
(3) drop
(4) speck
(5) o'clock
(6) point (in space or time)
(7) to draw a dot
(8) to check on a list
(9) to choose
(10) to order (food in a restaurant)
(11) to touch briefly
(12) to hint
(13) to light
(14) to ignite
(15) to pour a liquid drop by drop
(16) (old) one fifth of a two-hour watch 更[geng1]
(17) dot stroke in Chinese characters
(18) classifier for items

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 361

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ [tiǎn ㄊㄧㄢˇ, tiàn ㄊㄧㄢˋ]

U+7420, tổng 12 nét, bộ yù 玉 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(1) gem used as ear plug
(2) jade earrings

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ

U+7898, tổng 13 nét, bộ shí 石 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chất điển, iôt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nguyên tố hóa học (iodine, I) dùng làm thuốc chụp ảnh, thuốc nhuộm, v.v.

Từ điển Thiều Chửu

① Chất điển (iodine, I) dùng để làm thuốc để chụp ảnh, để nhuộm.

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Indine.

Từ điển Trung-Anh

iodine (chemistry)

Tự hình 2

Từ ghép 8

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ [zhēn ㄓㄣ]

U+84A7, tổng 13 nét, bộ cǎo 艸 (+10 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chữ dùng đặt tên người. ◎Như: “Tăng Điểm” 曾蒧 tự “Tích” 皙, học trò của Khổng Tử 孔子. Cũng viết “Tăng Điểm” 曾點.

Tự hình 1

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ

U+8E2E, tổng 15 nét, bộ zú 足 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đứng bằng mũi chân (gót nhón lên), đứng nhón gót

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đứng nhón gót.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đứng bằng mũi chân (gót nhón lên), đứng nhón gót;
② 【踮腳】 điểm cước [diănjiăo] Đi nhón gót (vì chân đau).

Từ điển Trung-Anh

(1) to stand on tiptoe
(2) Taiwan pr. [dian4]

Tự hình 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 2

Bình luận 0

diǎn ㄉㄧㄢˇ [duò ㄉㄨㄛˋ, zhān ㄓㄢ]

U+9EDE, tổng 17 nét, bộ hēi 黑 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

điểm, chấm, nốt, giờ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngấn, vết nhỏ. ◎Như: “mặc điểm” 墨點 vết mực, “ô điểm” 污點 vết bẩn.
2. (Danh) Hạt, giọt. ◎Như: “châu điểm” 珠點 hạt trai, “tiểu vũ điểm” 小雨點 giọt mưa phùn.
3. (Danh) Nét chấm (trong chữ Hán). ◎Như: “tam điểm thủy” 三點水 ba nét chấm 氵 của bộ “thủy”.
4. (Danh) Dấu chấm câu. ◎Như: “đậu điểm” 逗點 dấu chấm hết câu.
5. (Danh) Nói tắt của “điểm tâm thực phẩm” 點心食品 (món ăn lót dạ). ◎Như: “cao điểm” 糕點 bánh điểm tâm, “tảo điểm” 早點 món ăn lót dạ buổi sáng.
6. (Danh) Giờ (thời gian). ◎Như: “thập điểm” 十點 mười giờ.
7. (Danh) Lúc, thời gian quy định. ◎Như: “đáo điểm liễu” 到點了 đến giờ rồi.
8. (Danh) Bộ phận, phương diện, phần, nét. ◎Như: “ưu điểm” 優點 phần ưu tú, “khuyết điểm” 缺點 chỗ thiếu sót, “nhược điểm” 弱點 điều yếu kém.
9. (Danh) Tiêu chuẩn hoặc nơi chốn nhất định. ◎Như: “khởi điểm” 起點 chỗ bắt đầu, “phí điểm” 沸點 điểm sôi.
10. (Danh) Lượng từ: điều, việc, hạng mục. ◎Như: “giá cá chủ đề, khả phân hạ liệt tam điểm lai thuyết minh” 這個主題, 可分下列三點來說明 chủ đề đó có thể chia làm ba điều mục để thuyết minh.
11. (Danh) Trong môn hình học, chỉ vị trí chính xác mà không có kích thước lớn bé, dài ngắn, dày mỏng. ◎Như: “lưỡng tuyến đích giao điểm” 兩線的交點 điểm gặp nhau của hai đường chéo.
12. (Danh) Kí hiệu trong số học dùng để phân biệt phần số nguyên và số lẻ (thập phân). ◎Như: 33.5 đọc là “tam thập tam điểm ngũ” 三十三點五.
13. (Động) Châm, đốt, thắp, nhóm. ◎Như: “điểm hỏa” 點火 nhóm lửa, “điểm đăng” 點燈 thắp đèn.
14. (Động) Gật (đầu). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Lí Hoàn điểm đầu thuyết: Thị” 李紈點頭說: 是 (Đệ ngũ thập hồi) Lý Hoàn gật đầu nói: Phải đấy.
15. (Động) Chấm (chạm vào vật thể rồi tách ra ngay lập tức). ◎Như: “tinh đình điểm thủy” 蜻蜓點水 chuồn chuồn chấm nước.
16. (Động) Chỉ định, chọn. ◎Như: “điểm thái” 點菜 chọn thức ăn, gọi món ăn.
17. (Động) Kiểm, xét, đếm, gọi. ◎Như: “bả tiền điểm nhất điểm” 把錢點一點 kiểm tiền, đếm tiền, “điểm danh” 點名 gọi tên (để kiểm soát).
18. (Động) Nhỏ, tra. ◎Như: “điểm nhãn dược thủy” 點眼藥水 nhỏ thuốc lỏng vào mắt.
19. (Động) Chỉ thị, chỉ bảo, bảo. ◎Như: “nhất điểm tựu minh bạch liễu” 一點就明白了 bảo một tí là hiểu ngay.
20. (Động) Trang sức. ◎Như: “trang điểm” 裝點.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hạt, giọt: 雨點 Hạt mưa;
② Chấm, vết: 墨點 Vết mực; 污點 Vết bẩn;
③ Nét chữ (trong chữ Hán “丶”);
④ (toán) Điểm: 兩線的交點 Điểm giao nhau của hai đường chéo; 基準點 Điểm mốc;
⑤ Chấm, nét chấm, dấu chấm, điểm: 句點 Dấu chấm;
⑥ Chút ít, một ít, một tí: 吃一點點心 Ăn một ít bánh điểm tâm;
⑦ Điểm, điều, việc: 有兩點建議 Đề nghị hai điểm; 這一點,我們是不同意的 Chúng tôi không đồng ý điều đó;
⑧ Nơi, chỗ, điểm: 起點 Khởi điểm, chỗ bắt đầu; 沸點 Điểm sôi;
⑨ Phần, điểm, nét: 特點 Đặc điểm, nét riêng biệt;
⑩ Chấm, điểm: 點句 Chấm câu; 點一個點兒 Chấm một điểm nhỏ;
⑪ Gật (đầu): 他點了點頭 Anh ta gật gật đầu;
⑫ Nhỏ, tra: 點眼藥 Nhỏ thuốc đau mắt;
⑬ Trồng, tra: 點花生 Trồng lạc, trồng đậu phộng; 點玉米 Tra ngô;
⑭ Kiểm soát, xét, kiểm, đếm, điểm, gọi: 把錢點一點 Kiểm tiền, đếm tiền; 點名 Điểm danh, gọi tên;
⑮ Chọn ra, gọi, kêu: 點菜 Chọn thức ăn, gọi món ăn;
⑯ Bảo, dạy bảo: 他是聰明的人,一點就明白了 Anh ta là người sáng dạ, bảo một tí là hiểu ngay;
⑰ Châm, đốt, thắp, nhóm: 點燈 Thắp đèn, 點火 Nhóm lửa;
⑱ Giờ: 上午十點鐘 Mười giờ sáng; 現在幾點了? Bây giờ đã mấy giờ rồi?;
⑲ Lúc, giờ: 到點了,開始吧 Đến giờ rồi, bắt đầu đi!;
⑳ (Bánh) điểm tâm, (bánh) ăn lót dạ: 糕點 Bánh điểm tâm; 早點 Bánh ăn lót dạ buổi sáng; ㉑ (in) Cỡ chữ in; ㉒ Nhằm vào, nói đến.

Từ điển Trung-Anh

(1) point
(2) dot
(3) drop
(4) speck
(5) o'clock
(6) point (in space or time)
(7) to draw a dot
(8) to check on a list
(9) to choose
(10) to order (food in a restaurant)
(11) to touch briefly
(12) to hint
(13) to light
(14) to ignite
(15) to pour a liquid drop by drop
(16) (old) one fifth of a two-hour watch 更[geng1]
(17) dot stroke in Chinese characters
(18) classifier for items

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 4

Từ ghép 361

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0