Có 16 kết quả:

伺 cì ㄘˋ佽 cì ㄘˋ儩 cì ㄘˋ刺 cì ㄘˋ刾 cì ㄘˋ廁 cì ㄘˋ朿 cì ㄘˋ栨 cì ㄘˋ次 cì ㄘˋ絘 cì ㄘˋ莿 cì ㄘˋ蚝 cì ㄘˋ蛓 cì ㄘˋ賜 cì ㄘˋ赐 cì ㄘˋ趑 cì ㄘˋ

1/16

ㄘˋ [ㄙˋ]

U+4F3A, tổng 7 nét, bộ rén 人 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

chờ đợi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dò xét, rình. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Toại ẩn thân tùng thụ trung, dĩ tí kì chí” 遂隱身叢樹中,以伺其至 (Hương Ngọc 香玉) Bèn nấp trong bụi cây, rình nàng đi đến.
2. (Động) Trông chờ.
3. § Ta quen đọc là “tứ”.

Từ điển Trung-Anh

to wait on

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 5

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄘˋ

U+4F7D, tổng 8 nét, bộ rén 人 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tiện lợi

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giúp đỡ, bang trợ. ◇Thi Kinh 詩經: “Nhân vô huynh đệ, Hồ bất thứ yên” 人無兄弟, 胡不佽焉 (Đường phong 唐風, Đệ đỗ 杕杜) Người không có anh em, Sao không trợ giúp?
2. (Danh) “Thứ phi” 佽飛 ngày xưa chỉ kiếm sĩ; nhà Hán dùng gọi quan võ (có ý khinh miệt). § Cũng gọi là: “kinh phi” 荊飛, “thứ phi” 次非.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Giúp đỡ.

Từ điển Trung-Anh

(1) nimble
(2) to help

Tự hình 2

Bình luận 0

ㄘˋ [ㄙˋ]

U+5129, tổng 17 nét, bộ rén 人 (+15 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Hết: 不儩 (Nói) không hết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết. Không còn gì.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

ㄘˋ [, ㄑㄧˋ]

U+523A, tổng 8 nét, bộ dāo 刀 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. tiêm, chích, châm, chọc
2. danh thiếp (âm thứ)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đâm chết, ám sát. ◇Sử Kí 史記: “(Dự Nhượng) nãi biến danh tính vi hình nhân, nhập cung đồ xí, trung hiệp chủy thủ, dục dĩ thứ Tương Tử” (豫讓) 乃變名姓為刑人, 入宮塗廁, 中挾匕首, 欲以刺襄子 (Thứ khách truyện 刺客傳, Dự Nhượng truyện 豫讓傳) (Dự Nhượng) bèn đổi tên họ giả làm tù nhân (làm khổ dịch), vào cung sơn sửa nhà xí, dắt sẵn chủy thủ, cốt để giết Tương Tử.
2. (Động) Châm, tiêm, đâm.
3. (Động) Trách móc. ◎Như: “cơ thứ” 譏刺 chê trách.
4. (Động) Châm biếm, chế giễu. ◎Như: “phúng thứ” 諷刺 châm biếm.
5. (Động) Làm chói, buốt, gây ra cảm giác khó chịu. ◎Như: “thứ nhãn” 刺眼 chói mắt, gai mắt, “thứ nhĩ” 刺耳 chối tai, “thứ tị” 刺鼻 xông lên mũi.
6. (Động) Lựa lọc. ◎Như: “thứ thủ” 刺取 ngắt lấy một đoạn trong một bài văn.
7. (Động) Viết tên họ mình vào thư.
8. (Danh) Gai, dằm, xương nhọn. ◎Như: “trúc thứ” 竹刺 dằm tre, “mang thứ” 芒刺 gai cỏ, “ngư thứ” 魚刺 xương cá.
9. (Danh) Danh thiếp. ◎Như: “danh thứ” 名刺 danh thiếp, “đầu thứ” 投刺 đưa thiếp. ◇Vương Thao 王韜: “Toàn hữu đầu thứ lai yết giả, sanh thị kì thứ, đề Lí Trùng Quang” 旋有投刺來謁者, 生視其刺, 題李重光 (Yểu nương tái thế 窅娘再世) Lại có người đưa danh thiếp xin gặp mặt, chàng nhìn thiếp, đề tên là Lí Trùng Quang.
10. (Danh) Ngày xưa gọi quan Tri châu là “thứ sử” 刺使.
11. (Danh) Họ “Thứ”.
12. Một âm là “thích”. (Động) Cắm giữ. ◎Như: “thích thuyền” 刺船 cắm giữ thuyền.
13. (Động) Rình mò. ◎Như: “âm thích” 陰刺 rình ngầm, “thích thám” 刺探 dò hỏi, dò la.
14. (Động) Thêu. ◎Như: “thích tú” 刺繡 thêu vóc.
15. (Phó) Nhai nhải. ◎Như: “thích thích bất hưu” 刺刺不休 nói nhai nhải không thôi.
16. § Ghi chú: Ta quen đọc là “thích” cả.

Từ điển Trung-Anh

(1) thorn
(2) sting
(3) thrust
(4) to prick
(5) to pierce
(6) to stab
(7) to assassinate
(8) to murder

Tự hình 4

Dị thể 9

Chữ gần giống 1

Từ ghép 126

Bình luận 0

ㄘˋ [ㄑㄧˋ]

U+523E, tổng 8 nét, bộ dāo 刀 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. tiêm, chích, châm, chọc
2. danh thiếp (âm thứ)

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng dùng như chữ 刺.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 刺[ci4]

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 5

Bình luận 0

ㄘˋ [ㄘㄜˋ, , ㄙˋ]

U+5EC1, tổng 12 nét, bộ ān 广 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhà xí. § Tục gọi là: “mao xí” 茅廁, “mao xí” 毛廁. ◎Như: “công xí” 公廁 nhà xí công cộng.
2. Một âm là “trắc”. (Động) Chen, đặt, để lẫn lộn. ◎Như: “trắc túc” 廁足 ghé chân vào, “trắc thân văn đàn” 廁身文壇 chen mình vào giới văn chương. ◇Trang Tử 莊子: “Thiên địa phi bất quảng thả đại dã, nhân chi sở dụng dong túc nhĩ, nhiên tắc trắc túc nhi điếm chi, trí hoàng tuyền, nhân thượng hữu dụng hồ?” 天地非不廣且大也, 人之所用容足耳, 然則廁足而墊之, 致黃泉, 人尚有用乎 (Ngoại vật 外物) Trời đất không phải không lớn rộng, phần người ta dùng đến chứa nổi chân mà thôi, chen chân tới suối vàng, thì còn hữu dụng cho người chăng?

Tự hình 3

Dị thể 3

Bình luận 0

ㄘˋ

U+673F, tổng 6 nét, bộ mù 木 (+2 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stab

Tự hình 3

Dị thể 2

Bình luận 0

ㄘˋ [jié ㄐㄧㄝˊ]

U+6828, tổng 10 nét, bộ mù 木 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây suốt ngang cửa

Từ điển Thiều Chửu

① Cái suốt ngang cửa. Nay gọi cái chấn song trên dưới cửa là hạm thứ 檻栨.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cây suốt ngang cửa: 檻栨 Cây chấn song trên và dưới cửa.

Tự hình 1

Bình luận 0

ㄘˋ

U+6B21, tổng 6 nét, bộ qiàn 欠 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sau (không phải đầu tiên), tiếp theo
2. thứ bậc, lần, lượt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Kém, thường (phẩm chất). ◎Như: “thứ hóa” 次貨 hàng loại thường, “thứ phẩm” 次品 phẩm chất kém.
2. (Tính) Bậc hai, phó, sau. Như: “thứ tử” 次子 con thứ, “thứ niên” 次年 năm sau.
3. (Danh) Cấp, bậc, thứ tự. ◎Như: “y thứ tiền tiến” 依次前進 theo thứ tự tiến lên.
4. (Danh) Hàng, đội ngũ. ◇Quốc ngữ 國語: “Thất thứ phạm lệnh, tử” 失次犯令, 死 (Tấn ngữ tam 晉語三) Mất hàng ngũ trái lệnh, phải chết.
5. (Danh) Quan chức, chức vị. ◇Tả truyện 左傳: “Khác cư quan thứ” 恪居官次 (Tương công nhị thập tam niên 襄公二十三年) Kính trọng quan chức.
6. (Danh) Chỗ nghỉ trọ (trên đường). ◎Như: “khách thứ” 客次 chỗ cho khách ở trọ, “chu thứ” 舟次 thuyền trọ.
7. (Danh) Chỗ, nơi. ◎Như: “sai thứ” 差次 chỗ phải sai tới, “hung thứ” 胸次 chỗ ngực, trong lòng. ◇Trang Tử 莊子: “Hỉ nộ ai lạc bất nhập vu hung thứ” 喜怒哀樂不入于胸次 (Điền Tử Phương 田子方) Mừng giận buồn vui không vào tới trong lòng.
8. (Danh) Lượng từ: lần, lượt, chuyến, đợt. ◎Như: “nhất thứ” 一次 một lần, “đệ tam thứ đoạn khảo” 第三次段考 giai đoạn khảo thí thứ ba.
9. (Động) Ở bậc dưới, đứng hạng sau. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” 民為貴, 社稷次之, 君為輕 (Tận tâm hạ 盡心下) Dân là quý, xã tắc ở bậc sau, vua là bậc thường.
10. (Động) Trọ, nghỉ dọc đường. ◎Như: “lữ thứ” 旅次 ngủ trọ. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Tịch quy thứ ư Cùng Thạch hề, triêu trạc phát hồ Vị Bàn” 夕歸次於窮石兮, 朝濯髮乎洧盤 (Li Tao 離騷) Đêm về nghỉ ở núi Cùng Thạch hề, buổi sáng gội tóc ở Vị Bàn.
11. (Động) Sắp xếp (theo thứ tự). ◇Hán Thư 漢書: “Nguyên Vương diệc thứ chi thi truyện” 元王亦次之詩傳 (Sở Nguyên Vương truyện 楚元王傳) Nguyên Vương cũng xếp đặt thơ và truyện.
12. (Động) Đến. ◎Như: “thứ cốt” 次骨 đến xương. ◇Phan Nhạc 潘岳: “Triêu phát Tấn Kinh Dương, tịch thứ Kim Cốc mi” 朝發晉京陽, 夕次金谷湄 (Kim Cốc tập tác thi 金谷集作詩) Sáng ra đi từ Tấn Kinh Dương, tối đến bờ Kim Cốc.

Từ điển Thiều Chửu

① Lần lượt, dưới bậc trên trở xuống bét đều gọi là thứ.
② Xếp bày.
③ Thứ bực, như ban thứ 班次 kể hàng đến thứ bực mình ngồi.
④ Lần, như nhất thứ 一次 một lần.
⑤ Trọ, đóng quân đi đến đâu đỗ lại đến hai đêm gọi là thứ. Ði đường ngủ trọ gọi là lữ thứ 旅次.
⑥ Chỗ, nơi, như sai thứ 差次 chỗ phải sai tới, hung thứ 胸次 chỗ ngực, v.v.
⑦ Triền thứ 躔次 độ số của sao đỗ lại.
⑧ Ðến, như thứ cốt 次骨 đến xương.
⑨ Tháo thứ 造次 vội vàng.
⑩ Loài, bực.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thứ hai, bậc kế, bậc thứ, sau, còn thì: 次子 Con thứ hai; 再其次 Sau nữa; 惟有德者能以寬服民,其次莫如猛 Chỉ kẻ có đức mới có thể lấy chính sách khoan dung làm cho dân phục, kế đó không gì bằng chính sách mạnh (Tả truyện);
② Kém, tồi, xấu: 這東西太次 Cái này kém (tồi) lắm;
③ Thứ tự: 依次前進 Theo thứ tự tiến lên, lần lượt tiến lên;
④ Lần, đợt, lượt: 多次 Nhiều đợt; 一天三次 Mỗi ngày ba lần; 觀衆十萬人次 Mười vạn lượt người đến xem;
⑤ (hoá) Non: 次氯酸 Axit clo non (Hclo);
⑥ Trọ (trong lúc đi xa): 旅次 Ngủ trọ dọc đường (trong chuyến đi xa);
⑦ (văn) Chỗ, nơi, trong: 差次 Chỗ phải sai tới; 船次 Trong thuyền; 胸次 Trong lòng; 言次 Trong lời nói;
⑧ (văn) Đến: 次骨 Đến xương;
⑨ (văn) Loài, bực;
⑩ Xem 躔次 (bộ 足);
⑪ (văn) Xem 造次 (bộ 辶);
⑫ [Cì] (Họ) Thứ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tư tư: Vẻ không yên — Các âm khác là Thứ, Tứ. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tầng lớp. Bậc. Nói về sự trên dưới trước sau có lớp bực. Td: Thứ tự — Bậc dưới — Nhà trọ. Td: Lữ thứ — Hạng. Tục ngữ: » Thứ nhất đau mắt thứ nhì giải răng « — Lần lượt.

Từ điển Trung-Anh

(1) next in sequence
(2) second
(3) the second (day, time etc)
(4) secondary
(5) vice-
(6) sub-
(7) infra-
(8) inferior quality
(9) substandard
(10) order
(11) sequence
(12) hypo- (chemistry)
(13) classifier for enumerated events: time

Tự hình 5

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Từ ghép 225

Bình luận 0

ㄘˋ

U+7D58, tổng 12 nét, bộ mì 糸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

ancient tax in the form of bales of cloth

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0

ㄘˋ

U+83BF, tổng 11 nét, bộ cǎo 艸 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trung-Anh

Urtica thunbergiana

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

ㄘˋ [háo ㄏㄠˊ]

U+869D, tổng 10 nét, bộ chóng 虫 (+4 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con hào, con hàu. § Cũng như 蠔.

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

ㄘˋ

U+86D3, tổng 12 nét, bộ chóng 虫 (+6 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) caterpillar

Tự hình 1

Dị thể 9

Bình luận 0

ㄘˋ [ㄙˋ]

U+8CDC, tổng 15 nét, bộ bèi 貝 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ban ơn

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ban cho. ◎Như: “hạ tứ” 下賜 ban cho kẻ dưới, “sủng tứ” 寵賜 vua yêu mà ban cho. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tứ dữ nhất phó y giáp” 賜與一副衣甲 (Đệ thập nhị hồi) Ban cho một bộ áo giáp.
2. (Động) Cầu xin (lời tôn kính). ◎Như: “tứ giáo” 賜教 xin chỉ dạy.
3. (Danh) Ơn huệ. ◇Luận Ngữ 論語: “Dân đáo vu kim thụ kì tứ” 民到于今受其賜 (Hiến vấn 憲問) Dân đến bây giờ vẫn còn được chịu ơn.
4. (Danh) Hết. § Thông “tứ” 儩. ◎Như: cuối bức thư nói “dục ngôn bất tứ” 欲言不賜 muốn nói chẳng hết lời.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ban, cho, ban cho: 恩賜 Ban ơn; 希賜回音 Xin trả lời cho biết;
② Ơn: 受賜 Chịu ơn; 厚賜 Ơn nặng, ơn to (tiếng lễ phép);
③ (văn) Hết: 欲言 不賜 Muốn nói chẳng hết lời.

Từ điển Trung-Anh

(1) to confer
(2) to bestow
(3) to grant

Tự hình 4

Dị thể 3

Chữ gần giống 11

Từ ghép 11

Bình luận 0

ㄘˋ [ㄙˋ]

U+8D50, tổng 12 nét, bộ bèi 貝 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ban ơn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 賜.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ban, cho, ban cho: 恩賜 Ban ơn; 希賜回音 Xin trả lời cho biết;
② Ơn: 受賜 Chịu ơn; 厚賜 Ơn nặng, ơn to (tiếng lễ phép);
③ (văn) Hết: 欲言 不賜 Muốn nói chẳng hết lời.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 賜

Từ điển Trung-Anh

(1) to confer
(2) to bestow
(3) to grant

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 8

Từ ghép 11

Bình luận 0

ㄘˋ [, ]

U+8D91, tổng 13 nét, bộ zǒu 走 (+6 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “tư thư” 趑趄.

Tự hình 2

Dị thể 6

Bình luận 0