Có 12 kết quả:

㝵 dé ㄉㄜˊ㥁 dé ㄉㄜˊ得 dé ㄉㄜˊ徳 dé ㄉㄜˊ德 dé ㄉㄜˊ悳 dé ㄉㄜˊ惪 dé ㄉㄜˊ淂 dé ㄉㄜˊ登 dé ㄉㄜˊ鍀 dé ㄉㄜˊ锝 dé ㄉㄜˊ陟 dé ㄉㄜˊ

1/12

ㄉㄜˊ [ài ㄚㄧˋ]

U+3775, tổng 8 nét, bộ cùn 寸 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trung-Anh

(1) to obtain
(2) old variant of 得[de2]

Tự hình 1

Dị thể 2

ㄉㄜˊ

U+3941, tổng 12 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 德[de2]

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄉㄜˊ [ㄉㄜ, de , děi ㄉㄟˇ]

U+5F97, tổng 11 nét, bộ chì 彳 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. được
2. trúng, đúng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đạt được, lấy được. ◇Ôn Đình Quân 溫庭筠: “Vị đắc quân thư, đoạn tràng Tiêu Tương xuân nhạn phi” 未得君書, 斷腸瀟湘春雁飛 (Hà phương oán 遐方怨, Từ 詞).
2. (Động) Bắt giữ; bị bắt. ◇Nhan thị gia huấn 顏氏家訓: “Sở đắc đạo giả, triếp tiệt thủ oản, phàm lục thập dư nhân” 所得盜者, 輒截手腕, 凡戮十餘人 (Quy tâm 歸心).
3. (Động) Thành công, hoàn thành. ◇Tần Quan 秦觀: “Nhân tuần di bệnh nhân hương hỏa, Tả đắc Di Đà thất vạn ngôn” 因循移病因香火, 寫得彌陀七萬言 (Đề pháp hải bình đồ lê 題法海平闍黎).
4. (Động) Là, thành (kết quả tính toán). ◎Như: “tam tam đắc cửu” 三三得九 ba lần ba là chín.
5. (Động) Gặp khi, có được. ◎Như: “đắc tiện” 得便 gặp khi thuận tiện, “đắc không” 得空 có được rảnh rỗi. ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Nhĩ khứ khán khán Tài Hỉ na điều thuyền đắc bất đắc không. Minh thiên yếu cố tha đích thuyền tẩu nhất thảng Tiền Gia Trang” 你去看看財喜那條船得不得空. 明天要雇他的船走一趟錢家莊 (Sương diệp hồng tự nhị nguyệt hoa 霜葉紅似二月花, Tứ).
6. (Động) Hợp, trúng, thích nghi. ◎Như: “đắc thể” 得體 hợp thể thức, “đắc pháp” 得法 trúng cách, “đắc kế” 得計 mưu kế được dùng.
7. (Động) Tham được. ◇Luận Ngữ 論語: “Cập kì lão dã, huyết khí kí suy, giới chi tại đắc” 及其老也, 血氣既衰, 戒之在得 (Quý thị 季氏) Về già, khí huyết đã suy, nên răn ở lòng tham được.
8. (Động) Được lợi ích. § Trái với “thất” 失. ◎Như: “duật bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi” 鷸蚌相爭, 漁翁得利 cò trai tranh nhau, lão chài được lợi.
9. (Động) Được sống. ◇Trang Tử 莊子: “Thả phù đắc giả, thì dã; thất giả, thuận dã, an thì nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập dã” 且夫得者, 時也; 失者, 順也, 安時而處順, 哀樂不能入也 (Đại tông sư 大宗師) Vả chăng được (sống) ấy là thời, mất (chết) ấy là thuận. Yên thời mà ở thuận, buồn vui không thể vào được.
10. (Động) Thích ý, mãn ý. ◇Sử Kí 史記: “Ý khí dương dương, thậm tự đắc dã” 意氣揚揚, 甚自得也 (Quản Yến truyện 管晏傳) Ý khí vênh vang, rất lấy làm tự đắc.
11. (Động) Có thể được, khả dĩ. ◎Như: “đắc quá thả quá” 得過且過 được sao hay vậy.
12. (Động) Dùng trong câu nói, để biểu thị ý phản đối, cấm cản hoặc đồng ý: được, thôi. ◎Như: “đắc liễu, biệt tái xuất sưu chủ ý liễu” 得了, 別再出餿主意了 thôi đi, đừng có đưa ra cái ý kiến chẳng hay ho đó ra nữa, “đắc, ngã môn tựu chiếu nhĩ đích phương pháp khứ tố” 得, 我們就照你的方法去做 được rồi, chúng tôi cứ theo phương pháp của anh mà làm.
13. (Động) Gặp phải, tao thụ. ◎Như: “tha tác ác đa đoan, đắc liễu báo ứng dã thị ưng cai đích” 他作惡多端, 得了報應也是應該的.
14. (Trợ) Đứng sau động từ, chỉ khả năng: có thể, được. ◎Như: “quá đắc khứ” 過得去 qua được, “tố đắc hoàn” 做得完 làm xong được, “nhất định học đắc hội” 一定學得會 nhất định học thì sẽ hiểu được.
15. (Trợ) Dùng sau động từ hoặc tính từ để biểu thị kết quả hay trình độ cho bổ ngữ: cho, đến, đến nỗi. ◎Như: “ngã môn đích công tác mang đắc ngận” 我們的工作忙得很 công việc của chúng tôi bận rộn lắm, “lãnh đắc đả xỉ sách” 冷得打哆嗦 rét (đến nỗi) run lập cập. ◇Dương Vạn Lí 楊萬里: “Bắc phong xuy đắc san thạch liệt, Bắc phong đống đắc nhân cốt chiết” 北風吹得山石裂, 北風凍得人骨折 (Chánh nguyệt hối nhật... 正月晦日自英州舍舟出陸北風大作).
16. (Phó) Cần, phải, nên. ◎Như: “nhĩ đắc tiểu tâm” 你得小心 anh phải cẩn thận.
17. (Phó) Tương đương với “hà” 何, “khởi” 豈, “na” 那, “chẩm” 怎. Nào, ai, há. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Bỉ thương hồi hiên nhân đắc tri” 彼蒼回軒人得知 (Hậu khổ hàn hành 後苦寒行) Ông xanh hỡi, về mái hiên nhà ai kẻ biết?

Từ điển Trung-Anh

(1) to obtain
(2) to get
(3) to gain
(4) to catch (a disease)
(5) proper
(6) suitable
(7) proud
(8) contented
(9) to allow
(10) to permit
(11) ready
(12) finished

Tự hình 8

Dị thể 9

Chữ gần giống 2

Từ ghép 388

ㄉㄜˊ [duó ㄉㄨㄛˊ]

U+5FB3, tổng 14 nét, bộ chì 彳 (+11 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đạo đức, thiện
2. ơn, ân
3. nước Đức

Từ điển trích dẫn

1. Một cách viết của chữ “đức” 德. ◇Trần Nhân Tông 陳仁宗: “Nhất thị đồng nhân thiên tử đức” 一視同仁天子徳 (Họa Kiều Nguyên Lãng vận 和喬元朗韻) Khắp thấy "đồng nhân" (cùng thương người) là đức của bậc thiên tử.

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 德

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄉㄜˊ

U+5FB7, tổng 15 nét, bộ chì 彳 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. đạo đức, thiện
2. ơn, ân
3. nước Đức

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phẩm chất tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo. ◇Luận Ngữ 論語: “Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã” 德之不修, 學之不講, 聞義不能徙, 不善不能改, 是吾憂也 (Thuật nhi 述而) Đạo đức chẳng trau giồi, học vấn chẳng chú trọng (cho tinh tường), nghe điều nghĩa mà không làm theo, có lỗi mà không sửa đổi, đó là những mối lo của ta.
2. (Danh) Phẩm hạnh, tác phong. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Thảo thượng chi phong tất yển” 君子之德風, 小人之德草. 草上之風必偃 (Nhan Uyên 顏淵) Đức của người quân tử như gió, đức của tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì cỏ rạp xuống.
3. (Danh) Ơn, ân huệ, ân trạch. ◎Như: “dĩ oán báo đức” 以怨報德 lấy oán trả ơn. ◇Luận Ngữ 論語: “Hoặc viết: Dĩ đức báo oán, hà như? Tử viết: Hà dĩ báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức” 或曰: 以德報怨, 何如? 子曰: 何以報德? 以直報怨, 以德報德 (Hiến vấn 憲問) Có người hỏi: Lấy đức báo oán, nên không? Khổng Tử đáp: Thế gì lấy gì báo đức? Cứ chính trực mà báo oán, và lấy ân huệ để đáp lại ân huệ.
4. (Danh) Ý, lòng tin, tâm ý. ◎Như: “nhất tâm nhất đức” 一心一德 một lòng một ý, quyết tâm không đổi, “li tâm li đức” 離心離德 chia lòng rẽ ý (không đồng tâm hợp tác).
5. (Danh) Cái khí tốt (vượng) trong bốn mùa. ◎Như: mùa xuân gọi là “thịnh đức tại mộc” 盛德在木, mùa hè gọi là “thịnh đức tại hỏa” 盛德在火.
6. (Danh) Tên nước “Đức-ý-chí” 德意志 thường gọi tắt là nước “Đức” (tiếng Anh: Federal Republic of Germany).
7. (Danh) Họ “Đức”.
8. (Động) Cảm ơn, cảm kích. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Chủ nhân văn nhi đức chi, tặng kim ngũ lạng, úy chi sử quy” 主人聞而德之, 贈金五兩, 慰之使歸 (Vương Thành 王成) Người chủ quán nghe thế rất biết ơn (Vương Thành), tặng cho năm lạng vàng, an ủi bảo về.
9. (Tính) Tốt, lành. ◎Như: “đức chính” 德政 chính trị tốt.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðạo đức. Cái đạo để lập thân gọi là đức. Như đức hạnh 德行, đức tính 德性, v.v.
② Thiện. Làm thiện cảm hoá tới người gọi là đức chính 德政, đức hoá 德化.
③ Ơn. Như tuý tửu bão đức 醉酒飽德 ơn cho no say rồi, vì thế nên cảm ơn cũng gọi là đức.
④ Cái khí tốt (vượng) trong bốn mùa. Như mùa xuân gọi là thịnh đức tại mộc 盛德在木, mùa hè gọi là thịnh đức tại hoả 盛德在火, v.v. Tên nước Ðức-ý-chí 德意志 thường gọi tắt là nước Ðức.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đức hạnh, đức tính, đạo đức: 道德 Đạo đức; 公德 Đức tính chung;
② Lòng: 一心一德 Một lòng một dạ;
③ Ân huệ, ơn đức: 感恩戴德 Mang ơn huệ; 以怨報德 Lấy oán trả ơn, ăn mật trả gừng, ăn sung trả ngái;
④ [Dé] (Họ) Đức;
⑤ [Dé] Nước Đức.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều tốt đẹp mà lòng mình đạt được nhờ sự tu dưỡng tính tình — Ơn huệ — Điều may mắn được hưởng. Chẳng hạn Phúc đức — Tên nước ở Âu châu, tức nước Đức ( germany ) — Tên người, tức Trịnh Hoài Đức, Công thần thời Nguyễn sơ, sinh 1765, mất 1825, hiệu là Cấn Trai, Tổ tiên là người Phúc Kiến Trung Hoa di cư tới vùng Trấn Biên ( Biên Hoà ), thi đậu năm 1788, theo giúp Nguyễn Ánh có công, trải thờ hai triều Gia Long và Minh Mệnh, làm quan tới Hiệp biện Đại Học sĩ, năm 1802 có đi sứ Trung Hoa. Tác phẩm có Cấn Trai thi tập và Bắc sứ thi tập. Ông còn là một trong Gia định Tam gia thi — Tên người, tức Nguyễn Quý Đức sinh 1648, mất 1730, người xã Tây mỗ phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông Bắc phần Việt Nam đậu Bảng nhãn năm 1676, tức Vĩnh Trị nguyên niên đời Lê Hi Tông, làm quan tới Binh bộ Thượng thư, tước Liêm Quận Công, có đi sứ Trung Hoa năm 1690. Ông từng phụng mệnh vua, cùng với Lê Hi, soạn bộ Đại Việt sử kí tục biên.

Từ điển Trung-Anh

(1) virtue
(2) goodness
(3) morality
(4) ethics
(5) kindness
(6) favor
(7) character
(8) kind

Từ điển Trung-Anh

variant of 德[de2]

Từ điển Trung-Anh

variant of 德[de2]

Tự hình 8

Dị thể 13

Chữ gần giống 2

Từ ghép 640

ㄉㄜˊ

U+60B3, tổng 12 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đạo đức, thiện
2. ơn, ân
3. nước Đức

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 德 (bộ 彳).

Từ điển Trung-Anh

variant of 德[de2]

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

ㄉㄜˊ

U+60EA, tổng 12 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đạo đức, thiện
2. ơn, ân
3. nước Đức

Từ điển trích dẫn

1. Vốn là chữ “đức” 德.

Từ điển Trung-Anh

variant of 德[de2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

ㄉㄜˊ

U+6DC2, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(tên một con sông thời cổ)

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Như 得 (bộ 彳);
② [Dé] Tên sông thời cổ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước lai láng — Cũng dùng như chữ Đắc 得.

Từ điển Trung-Anh

(1) (river)
(2) old variant of 得[de2]

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

ㄉㄜˊ [dēng ㄉㄥ]

U+767B, tổng 12 nét, bộ bǒ 癶 (+7 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Lên, trèo (từ chỗ thấp tới chỗ cao). ◎Như: “đăng lâu” 登樓 lên lầu, “đăng san” 登山 lên núi, “đăng phong tạo cực” 登峰造極 lên tới tuyệt đỉnh, “nhất bộ đăng thiên” 一步登天 một bước lên trời, “tiệp túc tiên đăng” 捷足先登 nhanh chân lên trước.
2. (Động) Đề bạt, tiến dụng. ◎Như: “đăng dung” 登庸 cử dùng người tài.
3. (Động) Ghi, vào sổ. ◎Như: “đăng kí” 登記 ghi vào sổ.
4. (Động) In lên, trưng lên. ◎Như: “đăng báo” 登報 in lên báo.
5. (Động) Kết quả, chín. ◇Mạnh Tử 孟子: “Ngũ cốc bất đăng” 五穀不登 (Đằng Văn Công thượng 滕文公上) Năm giống thóc không chín (nói ý mất mùa).
6. (Động) Thi đậu, khảo thí hợp cách (thời khoa cử ngày xưa). ◎Như: “đăng đệ” 登第 thi trúng cách, được tuyển.
7. (Động) Xin lĩnh nhận (có ý tôn kính). ◎Như: “bái đăng hậu tứ” 拜登厚賜 bái lĩnh, nhận ban thưởng hậu hĩ.
8. (Động) Mang, mặc, đi (tiếng địa phương, bắc Trung Quốc). ◎Như: “cước đăng trường đồng ngoa” 腳登長筒靴 chân mang giày ống dài.
9. (Phó) Ngay, tức thì. ◎Như: “đăng thì” 登時 tức thì, ngay bây giờ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đại triển huyễn thuật, tương nhất khối đại thạch đăng thì biến thành nhất khối tiên minh oánh khiết đích mĩ ngọc” 大展幻術, 將一塊大石登時變成一塊鮮明瑩潔的美玉 (Đệ nhất hồi) Thi triển hết phép thuật, làm cho khối đá lớn tức thì hóa thành một viên ngọc tươi đẹp rực rỡ trong suốt long lanh.
10. (Danh) Họ “Đăng”.

Tự hình 5

Dị thể 10

ㄉㄜˊ

U+9340, tổng 16 nét, bộ jīn 金 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tốc tecneti, Tc

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Tecneti (Technetium, kí hiệu Tc).

Từ điển Trung-Anh

technetium (chemistry)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

ㄉㄜˊ

U+951D, tổng 13 nét, bộ jīn 金 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nguyên tốc tecneti, Tc

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Tecneti (Technetium, kí hiệu Tc).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鍀

Từ điển Trung-Anh

technetium (chemistry)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

ㄉㄜˊ [zhì ㄓˋ]

U+965F, tổng 9 nét, bộ fù 阜 (+7 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Trèo, lên cao. ◎Như: “trắc bỉ nam sơn” 陟彼南山 trèo lên núi nam kia.
2. (Động) Cất lên, thăng lên (quan, chức). Tiến dụng gọi là “trắc” 陟, bãi chức gọi là “truất” 黜. ◎Như: “truất trắc” 黜陟 cách chức và thăng quan.
3. (Tính) Cao.

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 1