Có 96 kết quả:

丂 yú ㄩˊ与 yú ㄩˊ予 yú ㄩˊ于 yú ㄩˊ亏 yú ㄩˊ亐 yú ㄩˊ伃 yú ㄩˊ余 yú ㄩˊ俞 yú ㄩˊ兪 yú ㄩˊ唹 yú ㄩˊ喁 yú ㄩˊ喻 yú ㄩˊ圩 yú ㄩˊ堣 yú ㄩˊ妤 yú ㄩˊ娛 yú ㄩˊ娯 yú ㄩˊ娱 yú ㄩˊ媮 yú ㄩˊ崳 yú ㄩˊ嵎 yú ㄩˊ嵛 yú ㄩˊ愉 yú ㄩˊ愚 yú ㄩˊ扵 yú ㄩˊ揄 yú ㄩˊ於 yú ㄩˊ旟 yú ㄩˊ杅 yú ㄩˊ楡 yú ㄩˊ楰 yú ㄩˊ榆 yú ㄩˊ欤 yú ㄩˊ歈 yú ㄩˊ歟 yú ㄩˊ毹 yú ㄩˊ毺 yú ㄩˊ淤 yú ㄩˊ渔 yú ㄩˊ渝 yú ㄩˊ漁 yú ㄩˊ牏 yú ㄩˊ狳 yú ㄩˊ玗 yú ㄩˊ玙 yú ㄩˊ瑜 yú ㄩˊ璵 yú ㄩˊ畬 yú ㄩˊ畲 yú ㄩˊ盂 yú ㄩˊ禺 yú ㄩˊ窬 yú ㄩˊ窳 yú ㄩˊ竽 yú ㄩˊ籅 yú ㄩˊ緰 yú ㄩˊ羭 yú ㄩˊ腴 yú ㄩˊ臾 yú ㄩˊ舁 yú ㄩˊ舆 yú ㄩˊ與 yú ㄩˊ艅 yú ㄩˊ芋 yú ㄩˊ茰 yú ㄩˊ萸 yú ㄩˊ蕍 yú ㄩˊ虞 yú ㄩˊ蜍 yú ㄩˊ蝓 yú ㄩˊ衙 yú ㄩˊ褕 yú ㄩˊ覦 yú ㄩˊ觎 yú ㄩˊ諛 yú ㄩˊ谀 yú ㄩˊ踰 yú ㄩˊ輿 yú ㄩˊ轝 yú ㄩˊ逾 yú ㄩˊ邘 yú ㄩˊ邪 yú ㄩˊ釪 yú ㄩˊ隃 yú ㄩˊ隅 yú ㄩˊ雩 yú ㄩˊ餘 yú ㄩˊ馀 yú ㄩˊ魚 yú ㄩˊ魣 yú ㄩˊ鰅 yú ㄩˊ鱼 yú ㄩˊ鸒 yú ㄩˊ麌 yú ㄩˊ齵 yú ㄩˊ

1/96

ㄩˊ [kǎo ㄎㄠˇ, qiǎo ㄑㄧㄠˇ]

U+4E02, tổng 2 nét, bộ yī 一 (+1 nét)
giả tá

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa là một lối viết của chữ “khảo” 考.

Tự hình 2

Dị thể 2

ㄩˊ [ㄩˇ, ㄩˋ]

U+4E0E, tổng 3 nét, bộ yī 一 (+2 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. cho
2. đi lại chơi bời, thân thiện
3. khen ngợi, tán thưởng

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ 與.
2. Giản thể của chữ 與.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 與 (bộ 臼).

Từ điển Trung-Anh

variant of 歟|欤[yu2]

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 3

ㄩˊ [ㄩˇ]

U+4E88, tổng 4 nét, bộ jué 亅 (+3 nét)
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cho, trao cho. § Thông “dữ” 與. ◎Như: “cấp dữ” 給予 cấp cho, “tặng dữ” 贈予 tặng cho. ◇Sử Kí 史記: “Chí sử nhân hữu công đương phong tước giả, ấn ngoan tệ, nhẫn bất năng dữ, thử sở vị phụ nhân chi nhân dã” 至使人有功當封爵者, 印刓敝, 忍不能予, 此所謂婦人之仁也 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Khi phong tước cho người có công, (thì) mân mê chiếc ấn muốn mòn đi, dùng dằng như không muốn trao cho, đó là cái lòng nhân đức (kiểu) đàn bà.
2. (Động) Khen ngợi. ◇Tuân Tử 荀子: “Ngôn vị giả dữ Dịch Nha, ngôn âm giả dữ Sư Khoáng” 言味者予易牙, 言音者予師曠 (Đại lược 大略, thiên đệ nhị thập thất) Nói về vị thì khen Dịch Nha, nói về nhạc thì khen Sư Khoáng.
3. Một âm là “dư”. (Đại) Ta, tôi. § Tiếng xưng của mình đối với người. Cũng như “dư” 余. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Bần bệnh dư lân nhữ, Sơ cuồng nhữ tự dư” 貧病予憐汝, 疏狂汝似予 (Tặng hữu nhân 贈友人) Ta thương anh nghèo và bệnh, Ngông cuồng anh giống ta.

Từ điển Trung-Anh

(1) (archaic) I
(2) me

Tự hình 3

Dị thể 2

Từ ghép 1

ㄩˊ [ㄒㄩ]

U+4E8E, tổng 3 nét, bộ ér 二 (+1 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. đi
2. chưng
3. so với
4. lờ mờ

Từ điển phổ thông

1. ở, tại
2. vào lúc

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đi, về. ◎Như: “vu quy” 于歸 con gái về nhà chồng.
2. (Động) Lấy. ◇Thi Kinh 詩經: “Trú nhĩ vu mao” 晝爾于茅 (Bân phong 豳風, Thất nguyệt 七月) Sớm ngươi đi lấy cỏ tranh.
3. (Giới) Tại, ở. § Cũng như “ư” 於. ◇Nghi lễ 儀禮: “Tế lập vu môn ngoại” 婿立于門外 (Sĩ hôn lễ 鄉飲酒禮) Chú rể đứng ở ngoài cửa.
4. (Giới) Với, đối với. ◇Sử Kí 史記: “Tam công thành hữu công vu dân” 三公成有功于民 (Hạ bổn kỉ 夏本紀) Cả ba người đều có công với dân.
5. (Giới) Tới, đến. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Dĩ điềm dưỡng tính, dĩ mạc xử thần, tắc nhập vu thiên môn” 以恬養性, 以漠處神, 則入于天門 (Nguyên đạo 原道) Lấy an nhiên nuôi dưỡng tính, lấy tĩnh lặng giữ ở tinh thần, thì sẽ vào tới cửa thiền.
6. (Giới) Y theo. ◇Thư Kinh 書經: “Lịch cáo nhĩ bách tính vu trẫm chí” 歷告爾百姓于朕志 (Bàn Canh hạ 盤庚下) Báo cho khắp trăm họ biết y theo ý của trẫm.
7. (Liên) Và, với. ◇Thượng Thư 尚書: “Bất khắc kính vu hòa, tắc vô ngã oán” 不克敬于和, 則無我怨 (Đa phương 多方) (Nếu) không kính cẩn và thuận hòa, thì đừng trách ta.
8. (Trợ) Dùng ở giữa câu, để thư hoãn ngữ khí. ◇Thi Kinh 詩經: “Hoàng điểu vu phi, Tập vu quán mộc, Kì minh dê dê” 黃鳥于飛, 集于灌木 (Chu nam 周南, Cát đàm 葛覃) Hoàng điểu bay đến, Đậu trên bụi cây, Tiếng hót véo von.
9. (Trợ) Dùng ở cuối câu, biểu thị nghi vấn. § Cũng như “hồ” 乎. ◇Lã Thị Xuân Thu 呂氏春秋: “Nhiên tắc tiên sanh thánh vu?” 然則先生聖于 (Thẩm ứng lãm 審應覽, Thẩm ứng) Thế thì tiên sinh có thánh minh không?
10. (Tính) Lờ mờ. ◎Như: “kì giác dã vu vu” 其覺也于于 cái biết đó lờ mờ.
11. Một âm là “hu”. (Thán) Ôi, chao ơi, v.v. ◇Thi Kinh 詩經: “Hu ta lân hề” 于嗟麟兮 (Chu nam 周南, Lân chi chỉ 麟之趾) Chao ơi, con lân kia!
12. § Cổ văn dùng như “ư” 於.
13. § Giản thể của “ư” 於.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tại, ở, vào, từ, đến (chỉ về nơi chốn, thời gian): 生于1818年 sinh (vào) năm 1818; 聞名于世界 Nổi tiếng (ở) khắp thế giới; 魚躍于淵 Cá nhảy ở vực (Thi Kinh); 龐涓死于此樹下 Bàng Quyên chết ở dưới cây này (Sử kí); 盤庚遷于殷 Vua Bàn Canh dời đô về đất Ân (Thượng thư); 召莊公于鄭而立之 Vời Trang công từ nước Trịnh về mà lập lên ngôi (Tả truyện); 自我不見于今三年 Từ lúc ta không gặp, đến nay đã ba năm (Thi Kinh); 二世,三世至于萬世 Đời thứ hai, đời thứ ba, cho đến muôn đời (Sử kí);
② Nhờ ở, do ở (chỉ nguyên nhân, dùng như 由 于): 業精于勤荒于嬉 Sự nghiệp học vấn tinh thâm do ở sự cần mẫn, bị bỏ phế do ở chỗ ham vui (Hàn Dũ: Tiến học giải). 【于是】vu thị [yúshì] (lt) Do vậy, thế là. Cg. 于是乎 [yúshìhu];
③ Đối với, với, về: 有益于社會 Có ích đối với xã hội; 三公成有功于民 Cả ba người đều có công với dân (Sử kí); 于禪學有所得 Có sở đắc về thiền học (Tục di quái chí); 故不明于敵之政不能加也 Cho nên không hiểu rõ về tình hình chính trị của kẻ địch thì không thể dụng binh được (Quản tử);
④ Cho, thuộc về: 勿委過于人 Đừng đổ lỗi cho kẻ khác; 景公有愛女,請嫁于晏子 Vua Tề Cảnh công có một ái nữ, mong gả cho Án tử (Án tử Xuân thu);
⑤ (Với ý so sánh) hơn: 重于泰山Nặng hơn núi Thái Sơn; 烈于猛火 Cháy dữ hơn lửa mạnh (Thượng thư); 貌狀頗類于獸 Hình dạng hơi giống với loài thú (Sưu thần kí); 陳骨長大,異于今人 Linh cốt của Trần Hi Di dài và lớn, khác với (khác hơn) người đời nay (Tục di quái chí);
⑥ Bởi, bị, được (Với ý bị động): 強國敗于弱國 Nước mạnh bị nước yếu đánh thua; 初,王姚嬖于莊公 Lúc đầu, nàng Vương Diêu được vua Trang công sủng ái (Tả truyện); 有間,晏子見疑于景公 Một thời gian sau, Án tử bị Cảnh công nghi ngờ (Án tử Xuân thu); 憂心悄悄,慍于群小 Lòng lo nằng nặng, vì bị bọn tiểu nhân oán hận (Thi Kinh);
⑦ Trợ từ làm đầu ngữ cho động từ (thường dùng trong Thi Kinh, đặt giữa câu, không dịch): 黃鳥于飛 Chim hoàng điểu bay (Thi Kinh: Chu Nam, Cát đàm); 君子于伇 Chàng đi hành dịch (Thi Kinh: Vương phong, Quân tử vu dịch). 【于歸】vu quy [yúgui] (văn) (Con gái) về nhà chồng: 之子于 歸 Cô kia về nhà chồng (Thi Kinh);
⑧ Trợ từ dùng ở giữa câu để đảo vị trí của tân ngữ ra phía trước (dùng như 是): 赫赫南仲,玁狁于襄 Nam Trọng hiển hách, đánh phạt Hiểm Doãn (Thi Kinh: Tiểu nhã, Xuất xa);
⑨ Trợ từ ở đầu hoặc giữa câu, để cho câu được hài hoà cân xứng (không dịch): 于疆于理,至于南海 Trị lí cương giới tu chỉnh đất đai, cho đến Nam Hải (Thi Kinh: Đại nhã, Giang Hán);
⑩ Trợ từ giữa câu, dùng để thư hoãn ngữ khí (không dịch): 惟命不于常 Mệnh trời không thể thường có (Tả truyện: Thành công thập lục niên);
⑪ Trợ từ đặt cuối câu hỏi: 然則先生聖于? Thế thì tiên sinh có thánh minh không? (Lã thị Xuân thu: Thẩm ứng lãm, Trọng ngôn);
⑫ Và (liên từ, nối kết từ với nhóm từ, biểu thị mối quan hệ đẳng lập, dùng như 與 hoặc 而): 不克敬于和,則無我怨 (Nếu dân của các ngươi lại) không kính cẩn và thuận hoà, thì đừng trách ta (Thượng thư: Đa phương); 告汝德之說于罰之行 Bảo cho ngươi biết về đạo thực thi đức hoá và về cách dùng hình phạt (Thượng thư: Khang cáo);
⑬ Lấy (động từ): 晝爾于茅,宵爾索綯 Ban ngày đi lấy tranh, ban đêm bện thành dây (Thi Kinh: Bân phong, Thất nguyệt);
⑭ [Yu] (Họ) Vu. Xem 於 [Yu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở. Ở tại — Đi qua. Đi tới nơi khác — Tiếng trợ ngữ.

Từ điển Trung-Anh

(1) to go
(2) to take
(3) sentence-final interrogative particle
(4) variant of 於|于[yu2]

Từ điển Trung-Anh

(1) in
(2) at
(3) to
(4) from
(5) by
(6) than
(7) out of

Tự hình 6

Dị thể 5

Từ ghép 177

ㄩˊ [kuī ㄎㄨㄟ]

U+4E8F, tổng 3 nét, bộ ér 二 (+1 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 虧.

Tự hình 2

Dị thể 5

ㄩˊ

U+4E90, tổng 3 nét, bộ yī 一 (+2 nét), ér 二 (+1 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trung-Anh

archaic variant of 于[Yu2]

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄩˊ

U+4F03, tổng 6 nét, bộ rén 人 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tiệp dư 婕妤)

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “dư” 妤.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 好 (bộ 女).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tiệp dư, vần Tiệp — Một âm là m Tự.

Tự hình 2

Dị thể 2

ㄩˊ [ㄒㄩˊ]

U+4F59, tổng 7 nét, bộ rén 人 (+5 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. thừa
2. ngoài ra, thừa ra
3. nhàn rỗi
4. số lẻ ra
5. họ Dư

Từ điển trích dẫn

1. (Đại) Ta (nhân xưng ngôi thứ nhất). ◇Trần Quốc Tuấn 陳國峻: “Dư thường lâm xan vong thực, trung dạ phủ chẩm” 余常臨餐忘食, 中夜撫枕 (Dụ chư bì tướng hịch văn 諭諸裨將檄文) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối.
2. (Danh) Họ “Dư”.
3. (Tính) Thừa. § Thông “dư” 餘.
4. Giản thể của chữ 餘.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tôi, ta: 余常臨餐忘食, 中夜撫枕 Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối (Trần Quốc Tuấn: Dụ chư tì tướng hịch văn).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thừa, dư, dôi ra, còn lại: 餘錢 Số tiền thừa (dôi ra); 餘粟 Số thóc thừa;
② Trên, hơn (chỉ số lẻ sau số nguyên: Mười, trăm, nghìn...): 五十餘年 Trên 50 năm; 三百餘斤 Hơn 300 cân;
③ Ngoài..., sau khi..., lúc rỗi rảnh (ngoài lúc làm việc): 工作之 餘 Sau giờ làm việc; 公餘 Lúc rảnh việc công;
④ Số dư;
⑤ (văn) 【餘皇】dư hoàng [yúhuáng] Xem 艅 (bộ 舟);
⑥ [Yú] (Họ) Dư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ta. Tôi. Tiếng tự xưng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ người — Tên núi, thuộc tỉnh Giang Tô.

Từ điển Trung-Anh

(1) (archaic) I
(2) me
(3) variant of 餘|余[yu2], surplus

Từ điển Trung-Anh

(1) extra
(2) surplus
(3) remaining
(4) remainder after division
(5) (following numerical value) or more
(6) in excess of (some number)
(7) residue (math.)
(8) after
(9) I
(10) me

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 122

ㄩˊ [shù ㄕㄨˋ, ㄩˋ]

U+4FDE, tổng 9 nét, bộ rén 人 (+7 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

phải, vâng (lời đáp lại)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khoét thân cây làm thuyền.
2. (Động) Biểu thị đáp ứng, đồng ý. ◎Như: “du duẫn” 俞允 cho phép. ◇Tống sử 宋史: “Thái tổ nộ thậm, khởi, Phổ diệc tùy chi. Thái Tổ nhập cung, Phổ lập ư cung môn, cửu chi bất khứ, cánh đắc du duẫn” 太祖怒甚, 起, 普亦隨之. 太祖入宮, 普立於宮門, 久之不去, 竟得俞允 (Triệu Phổ truyện 趙普傳) Thái Tổ giận lắm, đứng dậy, (Triệu) Phổ cũng đi theo, Thái Tổ vào cung, Phổ đứng ở cửa cung, lâu mà không đi, sau cùng được cho phép.
3. (Danh) Họ “Du”.
4. Một âm là “dũ”. (Động) Bệnh khỏi. § Thông “dũ” 癒.
5. (Phó) Càng thêm.
6. (Danh) Tên nước ngày xưa, nay ở vào tỉnh Sơn Đông.
7. § Ghi chú: Tục viết là 兪.

Từ điển Trung-Anh

(1) yes (used by Emperor or ruler)
(2) OK
(3) to accede
(4) to assent

Tự hình 3

Dị thể 1

ㄩˊ [shù ㄕㄨˋ]

U+516A, tổng 9 nét, bộ rù 入 (+7 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

phải, vâng (lời đáp lại)

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ 俞.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 俞 (bộ 人).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vâng. Tiếng trả lời ưng thuận.

Từ điển Trung-Anh

variant of 俞[yu2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

ㄩˊ

U+5539, tổng 11 nét, bộ kǒu 口 (+8 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smile at

Tự hình 1

Chữ gần giống 1

ㄩˊ [yóng ㄧㄨㄥˊ]

U+5581, tổng 12 nét, bộ kǒu 口 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cá ló khỏi mặt nước để thở. ◇Hàn Thi ngoại truyện 韓詩外傳: “Thủy trọc tắc ngư ngung, lệnh hà tắc dân loạn” 水濁則魚喁, 令苛則民亂 (Quyển nhất 卷一) Nước đục thì cá ló khỏi mặt nước để thở, lệnh khắc nghiệt thì dân làm loạn.
2. (Tính) “Ngung ngung” 喁喁 mọi người đều hướng theo, cùng ngưỡng vọng.
3. Một âm là “ngu”. (Danh) Tiếng nhịp, tiếng ứng theo. ◇Trang Tử 莊子: “Tiền giả xướng hu nhi tùy giả xướng ngu” 前者唱于而隨者唱喁 (Tề vật luận 齊物論) Cái trước kêu tiếng "hu" thì cái sau nhịp tiếng "ngu".
4. (Danh) “Ngu ngu” 喁喁 tiếng thì thầm. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Văn xá bắc ngu ngu, như hữu gia khẩu” 聞舍北喁喁, 如有家口 (Niếp Tiểu Thiến 聶小倩) Nghe phía bắc có tiếng thì thầm, như có người ở.

Tự hình 2

Dị thể 1

ㄩˊ [ㄩˋ]

U+55BB, tổng 12 nét, bộ kǒu 口 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nói cho biết, bảo rõ. § Thông “dụ” 諭. ◎Như: “hiểu dụ” 曉喻 nói rõ cho hiểu, “cáo dụ” 告喻 bảo cho biết.
2. (Động) Biết, hiểu rõ. ◎Như: “gia dụ hộ hiểu” 家喻戶曉 mọi nhà đều hiểu rõ, “bất ngôn nhi dụ” 不言而喻 không nói mà biết. ◇Luận Ngữ 論語: “Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi” 君子喻於義, 小人喻於利 (Lí nhân 里仁) Quân tử hiểu rõ về nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ về lợi.
3. (Động) Nói ví, dùng so sánh để nói cho dễ hiểu. ◇Trang Tử 莊子: “Dĩ chỉ dụ chỉ chi phi chỉ, bất nhược dĩ phi chỉ dụ chỉ chi phi chỉ dã” 以指喻指之非指, 不若以非指喻指之非指也 (Tề vật luận 齊物論) Lấy ngón tay mà ví dụ rằng ngón tay không phải là ngón tay, sao bằng lấy cái không phải ngón tay để mà ví dụ rằng ngón tay không phải là ngón tay.
4. (Danh) Họ “Dụ”.

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 7

ㄩˊ [wéi ㄨㄟˊ, ㄒㄩ]

U+5729, tổng 6 nét, bộ tǔ 土 (+3 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bờ đê ngăn nước.
2. (Danh) Vòng rào che chở chung quanh làng xóm thôn trang, đắp lên bằng đất đá hoặc trồng cây thật kín mà thành.
3. (Tính) Ở giữa thấp mà chung quanh cao. ◎Như: “vu đính” 圩頂 đỉnh đầu lõm ở giữa mà cao ở chung quanh.

Tự hình 2

Dị thể 1

ㄩˊ

U+5823, tổng 12 nét, bộ tǔ 土 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. xưa dùng như chữ 隅
2. như chữ 嵎

Tự hình 2

Dị thể 1

ㄩˊ

U+59A4, tổng 7 nét, bộ nǚ 女 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tiệp dư 婕妤)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Tiệp dư” 婕妤: xem “tiệp” 婕.

Từ điển Thiều Chửu

① Tiệp dư 婕妤 một chức quan đàn bà.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 婕.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tiệp dư 婕妤, 倢伃, vần Tiệp. Như chữ Dư 伃.

Từ điển Trung-Anh

(1) handsome
(2) fair

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

ㄩˊ

U+5A1B, tổng 10 nét, bộ nǚ 女 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

vui vẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Vui. ◎Như: “ngu lạc” 娛樂 vui sướng.
2. (Danh) Niềm vui, sự thú vị. ◇Vương Hi Chi 王羲之: “Túc dĩ cực thị thính chi ngu, tín khả lạc dã” 足以極視聽之娛, 信可樂也 (Lan Đình thi tự 蘭亭詩序) Đủ để hưởng hết cái thú của tai mắt, thực là vui vậy.

Từ điển Thiều Chửu

① Vui.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vui, làm vui, giải trí, tiêu khiển: 歡娛 Vui sướng, vui thích; 耳目之娛 Những điều vui tai vui mắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 娛 (bộ 女).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui thích. Sung sướng.

Từ điển Trung-Anh

to amuse

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 9

ㄩˊ

U+5A2F, tổng 10 nét, bộ nǚ 女 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vui vẻ

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 娛|娱[yu2]

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄩˊ

U+5A31, tổng 10 nét, bộ nǚ 女 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vui vẻ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 娛.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vui, làm vui, giải trí, tiêu khiển: 歡娛 Vui sướng, vui thích; 耳目之娛 Những điều vui tai vui mắt.

Từ điển Trung-Anh

to amuse

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 9

ㄩˊ [tōu ㄊㄡ]

U+5AAE, tổng 12 nét, bộ nǚ 女 (+9 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Khéo léo. ◇Tả truyện 左傳: “Tề quân chi ngữ thâu” 齊君之語媮 (Văn công thập bát niên 文公十八年) Lời của vua Tề khôn khéo.
2. (Phó) Cẩu thả. ◇Tào Thực 曹植: “Liệt sĩ đa bi tâm, tiểu nhân thâu tự nhàn” 烈士多悲心, 小人媮自閒 (Tạp thi 雜詩) Liệt sĩ thường nhiều buồn khổ trong lòng, còn tiểu nhân cẩu thả buông lung nhàn dật.
3. (Động) Khinh thị, coi thường. ◇Tả truyện 左傳: “Tấn vị khả thâu dã” 晉未可媮也 (Tương công tam thập niên 襄公三十年) Tấn chưa thể khinh thường được.
4. Một âm là “du”. (Động) An hưởng, cầu sống cho yên thân, sống tạm bợ. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Ninh chánh ngôn bất húy dĩ nguy thân hồ, Tương tòng tục phú quý dĩ du sanh hồ” 寧正言不諱以危身乎, 將從俗富貴以媮生乎 (Sở từ 楚辭, Bốc cư 卜居) Có nên nói thẳng không tránh né để bị nguy mình không? (Hay là) theo thói giàu sang để cầu sống qua ngày cho yên thân?

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 10

ㄩˊ

U+5D33, tổng 12 nét, bộ shān 山 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(tên đất tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc)

Từ điển Trung-Anh

county in Shandong province

Tự hình 1

Chữ gần giống 9

ㄩˊ

U+5D4E, tổng 12 nét, bộ shān 山 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hẻm núi, chỗ núi hiểm trở

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ núi cong, góc núi. § Tựa chỗ hiểm yếu mà giữ gọi là “phụ ngu” 負嵎.
2. (Danh) Nơi xa xôi hẻo lánh. § Thông “ngung” 隅.
3. § Ta quen đọc là “ngung”.

Từ điển Thiều Chửu

① Chỗ núi cong (góc núi), tựa chỗ hiểm mà giữ gọi là phụ ngu 負嵎. Ta quen đọc là chữ ngung.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chỗ núi cong, góc núi: 負嵎 Tựa vào góc núi (chỗ hiểm trở) để giữ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ dãy núi bẻ quặt. Góc núi.

Từ điển Trung-Anh

mountain range

Tự hình 1

ㄩˊ

U+5D5B, tổng 12 nét, bộ shān 山 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

place name in Shandong

Tự hình 2

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

ㄩˊ [tōu ㄊㄡ]

U+6109, tổng 12 nét, bộ xīn 心 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hài lòng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Vui vẻ, cao hứng, hòa duyệt. ◎Như: “du sắc” 愉色 nét mặt hòa nhã vui tươi, “du khoái” 愉快 vui vẻ, “du duyệt” 愉悅 vui mừng.
2. (Tính) Thanh âm thư hoãn.
3. (Động) Biểu thị đáp ứng, đồng ý. § Thông “du” 俞. ◇Sử Kí 史記: “Ư thị thiên tử phái nhiên cải dong, viết: Du hồ, trẫm kì thí tai” 於是天子沛然改容, 曰: 愉乎, 朕其試哉 (Tư Mã Tương Như truyện 司馬相如傳).
4. (Danh) Bài ca. § Thông “du” 歈. ◇Tả Tư 左思: “Kinh diễm Sở vũ, Ngô du Việt ngâm” 荊豔楚舞, 吳愉越吟 (Ngô đô phú 吳都賦).
5. Một âm là “thâu”. (Tính) Cẩu thả, tạm bợ. ◇Chu Lễ 周禮: “Dĩ tục giáo an, tắc dân bất thâu” 以俗教安, 則民不愉 (Địa quan 地官, Đại tư đồ 大司徒).
6. (Tính) Cứng đờ, khô (chết). ◇Thi Kinh 詩經: “Uyển kì tử hĩ, Tha nhân thị thâu” 宛其死矣, 他人是愉 (Đường phong 唐風, San hữu xu 山有樞) (Rồi nhỡ ngài) đơ ra mà chết, Thì người khác sẽ đoạt lấy (những xe ngựa, áo mũ... của ngài mà ngài đã không biết vui hưởng).

Từ điển Thiều Chửu

① Vui vẻ. Nét mặt hoà nhã vui vẻ gọi là du sắc 愉色.
② Một âm là thâu. Cẩu thả, tạm bợ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vui vẻ: 他面有不愉之色 Nét mặt nó có vẻ không vui.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cẩu thả, tạm bợ (như 偷, bộ 亻).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui vẻ — Hoà thuận — Một âm là Thâu. Xem Thâu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cẩu thả — Một âm là Du. Xem Du.

Từ điển Trung-Anh

pleased

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 13

Từ ghép 10

ㄩˊ

U+611A, tổng 13 nét, bộ xīn 心 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngu đần

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Dốt nát, ngu muội, không thông minh. ◎Như: “ngu si” 愚癡 dốt nát mê muội. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô dữ Hồi ngôn chung nhật, bất vi, như ngu” 吾與回言終日, 不違, 如愚 (Vi chánh 為政) Ta với Nhan Hồi nói chuyện suốt ngày, không thấy anh ấy vặn hỏi gì cả, tưởng như ngu đần vậy.
2. (Tính) Đôn hậu, thật thà.
3. (Tính) Dùng làm lời nói khiêm (về ý kiến, điều lo nghĩ... của mình). ◎Như: “ngu ý” 愚意 như ý ngu dốt này. ◇Hán Thư 漢書: “Cảm bất lược trần ngu nhi trữ tình tố” 敢不略陳愚而抒情愫 (Vương Bao truyện 王襃傳).
4. (Danh) Người ngu dốt. ◇Luận Ngữ 論語: “Cổ chi ngu dã trực, kim chi ngu dã trá nhi dĩ hĩ” 古之愚也直, 今之愚也詐而已矣 (Dương Hóa 陽貨) Đời xưa người ngu thì ngay thẳng, nay người ngu thì chỉ dối trá thôi.
5. (Danh) Tiếng tự xưng (khiêm từ). ◇Tam Quốc 三國: “Ngu dĩ vi cung trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất dĩ tư chi, nhiên hậu thi hành, tất năng bì bổ khuyết lậu, hữu sở quảng ích” 愚以為宮中之事, 事無大小, 悉以咨之, 然後施行, 必能裨補闕漏, 有所廣益 (Gia Cát Lượng 諸葛亮, Tiền xuất sư biểu 前出師表) Tôi trộm nghĩ những việc trong cung, bất kì lớn nhỏ, đều nên hỏi ý các ông ấy (Quách Du Chi, Phí Y, v.v.) rồi sau mới thi hành thì có thể bồi bổ được chỗ thiếu sót mà thu được ích lợi lớn.
6. (Động) Lừa dối. ◎Như: “ngu lộng” 愚弄 lừa gạt người. ◇Tôn Tử 孫子: “Năng ngu sĩ tốt chi nhĩ mục, sử chi vô tri” 能愚士卒之耳目, 使之無知 (Cửu địa 九地) Phải biết đánh lừa tai mắt quân lính, làm cho họ không biết.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngu dốt.
② Lừa dối. Như ngu lộng 愚弄 lừa gạt người.
③ Lời nói khiêm. Như ngu án 愚按 kẻ ngu si này xét, ngu ý 愚意 như ý kẻ ngu dốt này.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngu dốt, ngu muội: 愚人 Người ngu dốt;
② Lừa bịp: 為人所愚 Bị người ta lừa bịp;
③ (khiêm) Kẻ ngu này, tôi: 愚見 Theo thiển ý (thiển kiến) của tôi; 愚按 Theo sự xét đoán của kẻ ngu này (của tôi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc tối tăm, đần độn. Ca dao Việt Nam có câu: » Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình « — Tiếng khiêm nhường khi nói về mình. Td: Ngu huynh ( người anh đần độn này ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to be stupid
(2) to cheat or deceive
(3) me or I (modest)

Tự hình 4

Từ ghép 38

ㄩˊ

U+6275, tổng 7 nét, bộ shǒu 手 (+4 nét)

Từ điển trích dẫn

1. § Ngày xưa dùng như chữ 於.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

ㄩˊ [yóu ㄧㄡˊ]

U+63C4, tổng 12 nét, bộ shǒu 手 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

dắt, kéo

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dẫn dắt, kéo, vén. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nữ nãi liễm tu dong, du trường tụ, tựu tháp chẩn thị” 女乃斂羞容, 揄長袖, 就榻診視 (Kiều Na 嬌娜) Cô gái có vẻ e thẹn, vén tay áo dài, đến bên giường xem bệnh.
2. (Động) Vung, huy động. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Du đao nhi nhị mĩ nhân” 揄刀而劓美人 (Nội trữ thuyết hạ 內儲說下) Vung dao cắt mũi người đẹp.
3. (Động) Đề xuất, đưa ra. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Du sách ư miếu đường chi thượng” 揄策於廟堂之上 (Chủ thuật 主術) Đưa ra kế sách lên miếu đường.

Từ điển Thiều Chửu

① Dắt, kéo.
② Du dương 揄揚 khen lao.
③ Gia du 揶揄 trêu ghẹo, chế diễu.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lôi, dắt, kéo, nhấc lên;
② Khen ngợi;
③ Treo, mắc;
④ Xem 揶揄.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giã. Như chữ Du 抭 — Dẫn ra, kéo ra.

Từ điển Trung-Anh

(1) to draw out
(2) to let hanging

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 15

Từ ghép 7

ㄩˊ [, ]

U+65BC, tổng 8 nét, bộ fāng 方 (+4 nét)
phồn thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. ở, tại
2. vào lúc

Từ điển trích dẫn

1. (Giới) Ở tại, vào lúc. ◎Như: “sanh ư mỗ niên” 生於某年 sinh vào năm đó, “chu hành ư hải” 舟行於海 thuyền đi trên biển, “sanh ư tư, trưởng ư tư” 生於斯, 長於斯 sanh ở đây, lớn lên ở đây. ◇Luận Ngữ 論語: “Hữu mĩ ngọc ư tư” 有美玉於斯 (Tử Hãn 子罕) Có viên ngọc đẹp ở đây.
2. (Giới) Cho. ◇Luận Ngữ 論語: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” 己所不欲, 勿施於人 (Vệ Linh Công 衛靈公) Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
3. (Giới) Hướng về. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cầm vấn ư Tử Cống” 子禽問於子貢 (Học nhi 學而) Tử Cầm hỏi (hướng về) Tử Cống.
4. (Giới) Đối với. ◇Luận Ngữ 論語: “Thủy ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh. Kim ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” 始吾於人也, 聽其言而信其行. 今吾於人也, 聽其言而觀其行 (Công Dã Tràng 公冶長) Mới đầu, đối với người, ta nghe lời nói mà tin việc làm. Nay đối với người, ta nghe nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
5. (Giới) Đến, cho đến. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Tự ngô thị tam thế cư thị hương, tích ư kim lục thập tuế hĩ” 自吾氏三世居是鄉, 積於今六十歲矣 (Bộ xà giả thuyết 捕蛇者說) Họ tôi ở làng này đã ba đời, tính đến nay được sáu chục năm.
6. (Giới) Hơn. ◇Lễ Kí 禮記: “Hà chánh mãnh ư hổ dã” 苛政猛於虎也 (Đàn cung hạ 檀弓下) Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy.
7. (Giới) Vì, nhờ. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Nghiệp tinh ư cần” 業精於勤 (Tiến học giải 進學解) Nghề nghiệp tinh thâm nhờ ở chuyên cần.
8. (Giới) Từ, do. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ” 千里之行, 始於足下 (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.
9. (Giới) Bị (đặt sau động từ). ◇Sử Kí 史記: “Ngụy Huệ Vương binh sổ phá ư Tề, Tần, quốc nội không, nhật dĩ tước, khủng” 魏惠王兵數破於齊, 秦, 國內空, 日以削, 恐 (Thương Quân truyện 商君傳) Ngụy Huệ vương mấy lần bị quân Tề, quân Tần đánh phá, trong nước trống rỗng, ngày càng hao mòn nên lo sợ.
10. (Giới) Với. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô đảng chi trực giả dị ư thị, phụ vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kì trung hĩ” 吾黨之直者異於是, 父為子隱, 子為父隱, 直在其中矣 (Tử Lộ 子路) Người ngay thẳng trong làng tôi khác với làng đó (*), cha dấu tội cho con, con dấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trong đó. § Ghi chú: (*) Khác với làng đã nói đến trước đó.
11. (Liên) Và, với. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Kim Triệu chi dữ Tần, do Tề chi ư Lỗ dã” 今趙之與秦, 猶齊之於魯也 (Tề sách nhất 齊策一) Nay Triệu với Tần, thì cũng như Tề với Lỗ vậy.
12. (Danh) Họ “Ư”.
13. (Động) Nương, tựa. ◇Lưu Đắc Nhân 劉得仁: “Phiến vân cô hạc khả tương ư” 片雲孤鶴可相於 (Tặng kính 贈敬) Mảnh mây lẻ hạc có thể nương tựa nhau.
14. Một âm là “ô”. (Thán) Ôi, lời than thở. § Cùng nghĩa với chữ “ô” 嗚. ◇Thượng Thư 尚書: “Ô, Đế niệm tai!” 於, 帝念哉 (Đại Vũ mô 大禹謨) Ôi, nhà vua hãy thường suy nghĩ!

Từ điển Trung-Anh

(1) in
(2) at
(3) to
(4) from
(5) by
(6) than
(7) out of

Tự hình 7

Dị thể 6

Từ ghép 160

ㄩˊ

U+65DF, tổng 19 nét, bộ fāng 方 (+15 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cờ có hình con diều hâu để dẫn đường cho quân đi
2. giương lên

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ cờ để chỉ huy quân đội thời xưa, có vẽ hình chim vỗ cánh bay.
2. (Danh) Mượn chỉ tướng sĩ.
3. (Động) Giơ lên, tung lên.

Từ điển Thiều Chửu

① Một thứ cờ để chỉ huy cho quân đi, thứ cờ có vẽ hình con diều hâu.
② Giơ lên, cong lên.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cờ chiến (để chỉ huy quân đội thời xưa, có vẽ hình con diều hâu);
② (Cờ) tung bay phấp phới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cờ xung quanh có tua, giữa thêu hình mây và chim — Dương lên. Dựng lên.

Từ điển Trung-Anh

(1) banner with falcons
(2) mussed up hair

Tự hình 2

Dị thể 3

ㄩˊ

U+6745, tổng 7 nét, bộ mù 木 (+3 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bồn đựng nước

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồ đựng chất lỏng (tương, canh...).
2. (Danh) Bồn tắm.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái bồn đựng nước.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Bồn đựng nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bồn tắm.

Từ điển Trung-Anh

(1) bowl
(2) tub

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄩˊ

U+6961, tổng 13 nét, bộ mù 木 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây du

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ “du” 榆.

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄩˊ

U+6970, tổng 12 nét, bộ mù 木 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(tree)

Tự hình 2

ㄩˊ

U+6986, tổng 13 nét, bộ mù 木 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cây du

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây “du” 榆 (lat. Ulmaceae). § Gỗ rất chắc, dùng để chế tạo khí cụ hoặc kiến trúc. Xem: “phần” 枌, “phần du” 枌榆.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cây du.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cây lớn, gỗ cứng, dùng chế đồ đạc — Tên một loại cây giống như cây dâu. Cũng gọi là Tang du.

Từ điển Trung-Anh

elm

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 9

Từ ghép 16

ㄩˊ

U+6B24, tổng 7 nét, bộ qiàn 欠 (+3 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vậy ư (câu hỏi)

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 歟.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ư? (trợ từ cuối câu, biểu thị ý nghi vấn, sự ngờ vực, ngạc nhiên, hoặc để kêu lên) (như 與, bộ 臼): 子不說吾治秦歟? Ông không thích tôi trị nước Tần ư? (Sử kí); 子非三閭大夫歟? Ngài chẳng phải là Tam lư Đại phu ư? (Sử kí); 一似管窺虎 歟? Giống như nhìn hổ qua ống ư? (Tào Tháo: Luận lại sĩ năng hành lệnh).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 歟

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Dư 歟.

Từ điển Trung-Anh

(literary) (final particle similar to 吗[ma5], 呢[ne5] or 啊[a1])

Tự hình 2

Dị thể 1

ㄩˊ

U+6B48, tổng 13 nét, bộ qiàn 欠 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ca hát
2. vui vẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bài hát, ca dao.

Từ điển Thiều Chửu

① Hát. Lối hát xứ Ngô.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Ca hát;
② Vui vẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ca hát — Vui vẻ hoà thuận.

Từ điển Trung-Anh

songs

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 8

ㄩˊ

U+6B5F, tổng 17 nét, bộ qiàn 欠 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

vậy ư (câu hỏi)

Từ điển trích dẫn

1. (Trợ) Đặt cuối câu, biểu thị nghi vấn hoặc ý hỏi ngược lại. § Thường dùng trong văn ngôn. Tương đương với “mạ” 嗎. ◇Lí Hoa 李華: “Tần dư? Hán dư? Tương cận đại dư?” 秦歟漢歟 將近代歟 (Điếu cổ chiến trường văn 弔古戰場文) Tần ư? Hán ư? Đời gần đây ư?
2. (Trợ) Biểu thị cảm thán. § Thường dùng trong văn ngôn. Tương đương “a” 啊, “ba” 吧. ◇Vũ Đế 武帝: “Y dư! Vĩ dư” 猗歟! 偉歟! (Chiếu hiền lương 詔賢良) Tốt đẹp thay! Lớn lao thay!

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ư? (trợ từ cuối câu, biểu thị ý nghi vấn, sự ngờ vực, ngạc nhiên, hoặc để kêu lên) (như 與, bộ 臼): 子不說吾治秦歟? Ông không thích tôi trị nước Tần ư? (Sử kí); 子非三閭大夫歟? Ngài chẳng phải là Tam lư Đại phu ư? (Sử kí); 一似管窺虎 歟? Giống như nhìn hổ qua ống ư? (Tào Tháo: Luận lại sĩ năng hành lệnh).

Từ điển Trung-Anh

(literary) (final particle similar to 吗[ma5], 呢[ne5] or 啊[a1])

Tự hình 2

Dị thể 2

ㄩˊ [shū ㄕㄨ, ]

U+6BF9, tổng 13 nét, bộ máo 毛 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “cù du” 氍毹.

Từ điển Thiều Chửu

① Cù du 氍毹 đệm dệt bằng lông (cái thảm).

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 氍毹.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm thảm trải trên đất. Cũng gọi là Cù su 氍毹.

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 4

ㄩˊ [shū ㄕㄨ]

U+6BFA, tổng 13 nét, bộ máo 毛 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 毹.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Su 毹.

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄩˊ []

U+6DE4, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bùn. ◇Hán Thư 漢書: “Xuân hạ can táo, thiểu thủy thì dã, cố sử hà lưu trì, trữ ứ nhi sảo thiển” 春夏乾燥, 少水時也, 故使河流遲, 貯淤而稍淺 (Quyển nhị cửu, Câu hức chí 溝洫志).
2. (Động) Ứ đọng, nghẽn. ◎Như: “ứ tắc” 淤塞 đọng lấp.
3. (Động) Dồn nén, uất kết. ◎Như: “tha thị tích ứ liễu thiên đại đích ủy khuất, nhẫn thụ liễu nan tố đích thống khổ” 她是積淤了天大的委屈, 忍受了難訴的痛苦.
4. (Động) Tràn, trào ra ngoài (phương ngôn). ◎Như: “oa dã mạo bạch phao, mễ thang ứ liễu nhất oa đài” 鍋也冒白泡, 米湯淤了一鍋臺.
5. (Tính) Không thông, đọng. ◎Như: “ứ nê” 淤泥 bùn đọng.
6. (Tính) Ô trọc, dơ bẩn. ◎Như: “ứ hắc” 淤黑 đen bẩn.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

ㄩˊ

U+6E14, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. người đánh cá
2. đánh cá

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 漁.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh cá, bắt cá: 漁船 Thuyền đánh cá; 竭澤而漁,豈不獲得? Tát cạn đầm mà bắt cá, thì lẽ nào không bắt được? (Lã thị Xuân thu);
② Kiếm chác, lấy bừa, chiếm đoạt bằng thủ đoạn bất chính.【漁利】ngư lợi [yúlì] a. Mưu lợi bất chính; b. Món lợi kiếm được bằng thủ đoạn bất chính: 坐收漁利 Ngồi không ngư ông đắc lợi.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 漁

Từ điển Trung-Anh

(1) fisherman
(2) to fish

Tự hình 3

Dị thể 6

Từ ghép 32

ㄩˊ

U+6E1D, tổng 12 nét, bộ shǔi 水 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. biến đổi
2. châu Du

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Biến đổi, thay đổi. ◎Như: “thủy chung bất du” 渝盟 始終不渝 trước sau không đổi. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hữu du thử minh, tỉ trụy kì mệnh” 有渝此盟, 俾墜其命 (Đệ ngũ hồi) Ai trái lời thề này, sẽ bị khiến cho mất mạng.
2. (Danh) Tên riêng của thành phố “Trùng Khánh” 重慶, ở tỉnh Tứ Xuyên.

Từ điển Thiều Chửu

① Biến đổi, không biến đổi gọi là bất du 不渝. Thay đổi lời thề ước gọi là du minh 渝盟.
② Châu Du (tên đất).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Thay đổi, biến đổi (thái độ hoặc tình cảm): 始終不渝 Trước sau không hề thay đổi;
② [Yú] (Tên riêng của) thành phố Trùng Khánh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi — Tràn đầy.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 18

Từ ghép 9

ㄩˊ

U+6F01, tổng 14 nét, bộ shǔi 水 (+11 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. người đánh cá
2. đánh cá

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt cá, đánh cá. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Lâm khê nhi ngư” 臨溪而漁 (Túy Ông đình kí 醉翁亭記) Đến ngòi câu cá.
2. (Động) Lấy bừa, chiếm đoạt bằng thủ đoạn bất chính. ◎Như: “ngư lợi” 漁利 lừa gạt lấy lời, mưu lợi bất chính.
3. (Tính) Có quan hệ tới việc đánh cá. ◎Như: “ngư nghiệp” 漁業 nghề đánh cá, “ngư ông” 漁翁 ông chài, “ngư thuyền” 漁船 thuyền đánh cá.
4. (Danh) Họ “Ngư”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đánh cá, bắt cá: 漁船 Thuyền đánh cá; 竭澤而漁,豈不獲得? Tát cạn đầm mà bắt cá, thì lẽ nào không bắt được? (Lã thị Xuân thu);
② Kiếm chác, lấy bừa, chiếm đoạt bằng thủ đoạn bất chính.【漁利】ngư lợi [yúlì] a. Mưu lợi bất chính; b. Món lợi kiếm được bằng thủ đoạn bất chính: 坐收漁利 Ngồi không ngư ông đắc lợi.

Từ điển Trung-Anh

(1) fisherman
(2) to fish

Tự hình 6

Dị thể 8

Từ ghép 32

ㄩˊ [tóu ㄊㄡˊ, zhù ㄓㄨˋ]

U+724F, tổng 13 nét, bộ piàn 片 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tấm ván ngắn để đắp tường.
2. (Danh) Hố, lỗ. ◎Như: “xí du” 廁牏 hố phân, tiện khí (便器).

Từ điển Thiều Chửu

① Tấm ván ngắn để đắp tường.
② Hố, lỗ. Như xí du 廁牏 hố phân. Cái hố để tháo các cái bẩn đi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tấm ván ngắn để đắp tường;
② Lỗ, hố: 廁牏 Hố phân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm gỗ ngắn dùng để đắp tường nhà thời cổ.

Tự hình 2

Chữ gần giống 12

ㄩˊ

U+72F3, tổng 10 nét, bộ quǎn 犬 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

armadillo

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 11

Từ ghép 1

ㄩˊ

U+7397, tổng 7 nét, bộ yù 玉 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(1) semiprecious stone
(2) a kind of jade

Tự hình 3

Dị thể 3

Từ ghép 1

ㄩˊ

U+7399, tổng 7 nét, bộ yù 玉 (+3 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc bích loại tốt

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngọc bích loại tốt.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 璵

Từ điển Trung-Anh

ornamental jade

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ ghép 1

ㄩˊ

U+745C, tổng 13 nét, bộ yù 玉 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ánh sáng của ngọc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọc đẹp. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Hoài cẩn ác du hề” 懷瑾握瑜兮 (Cửu chương 九章, Hoài sa 懷沙) Ôm ngọc cẩn cầm ngọc du hề.
2. (Danh) Vẻ sáng đẹp của ngọc. ◎Như: “hà du bất yểm” 瑕瑜不掩 tì vết không che lấp vẻ đẹp của ngọc, ý nói sự vật tuy có khuyết điểm nhưng không làm suy tổn giá trị của toàn thể.
3. (Danh) § Xem “du già” 瑜伽.

Từ điển Thiều Chửu

① Cẩn du 瑾瑜 một thứ ngọc đẹp.
② Trong hòn ngọc chỗ nào trong suốt đẹp nhất gọi là du, vì thế nên sự vật gì vừa có tốt vừa có xấu gọi là hà du bất yểm 瑕瑜不掩.
③ Du già 瑜伽 tiếng Phạm (yoga), nghĩa là ngồi yên lặng nghĩ, chứng được sức thần bí mật để trừ ma chứng đạo, cứu khắp chúng sinh.
④ Du già tăng 瑜伽僧 sư đi cúng đám.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Một thứ ngọc đẹp;
② Ánh ngọc. (Ngr) Ưu điểm: 瑕瑜互見 Ưu khuyết đều có;
③ 【瑜伽】du già [yújia] (Phạn ngữ) Yoga (cách tập thở và định thần để rèn luyện thân thể, thịnh hành ở Ấn Độ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một thứ ngọc đẹp — Ánh sáng lóng lánh của ngọc đẹp.

Từ điển Trung-Anh

(1) excellence
(2) luster of gems

Tự hình 3

Chữ gần giống 17

Từ ghép 5

ㄩˊ

U+74B5, tổng 17 nét, bộ yù 玉 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

ngọc bích loại tốt

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Dư phan” 璵璠 một thứ ngọc đẹp, ngọc quý.
2. (Danh) Tỉ dụ phẩm đức tốt hoặc người đức hạnh. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Ngô suy ngọa Giang Hán, Đãn quý thức dư phan” 吾衰臥江漢, 但愧識璵璠 (Di hoa dương liễu thiếu phủ 貽華陽柳少府) Ta sút kém nằm ở Giang Hán, Lấy làm hổ thẹn được biết có ngọc quý (bậc phẩm đức cao đẹp).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngọc bích loại tốt.

Từ điển Trung-Anh

ornamental jade

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 4

Từ ghép 1

ㄩˊ [shē ㄕㄜ]

U+756C, tổng 12 nét, bộ tián 田 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

ruộng đã khai khẩn lâu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ruộng khai khẩn đã hai năm

Từ điển Thiều Chửu

① Ruộng ngon, ruộng khai khẩn tới hai năm rồi gọi là dư.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đất đã trồng trọt trên hai năm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xa (một dân tộc thiểu số ở miền Nam Trung Quốc): 畬族 Dân tộc Xa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Phân tro;
② Đốt tro làm phân.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng đã khai phá cày cấy được hai năm.

Từ điển Trung-Anh

cultivated field

Tự hình 1

Dị thể 5

Từ ghép 3

ㄩˊ [shē ㄕㄜ]

U+7572, tổng 12 nét, bộ tián 田 (+7 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trung-Anh

cultivated field

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 3