Có 6 kết quả:

守 shǒu ㄕㄡˇ手 shǒu ㄕㄡˇ扌 shǒu ㄕㄡˇ掱 shǒu ㄕㄡˇ艏 shǒu ㄕㄡˇ首 shǒu ㄕㄡˇ

1/6

shǒu ㄕㄡˇ [shòu ㄕㄡˋ]

U+5B88, tổng 6 nét, bộ mián 宀 (+3 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. giữ, coi
2. đợi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên chức quan. Phép nhà Hán, ông quan đứng đầu một quận gọi là “thái thủ” 太守, đời sau gọi quan “tri phủ” 知府 là “thủ” là do nghĩa ấy.
2. (Danh) Tiết tháo, đức hạnh. ◎Như: “hữu thủ” 有守 giữ trọn tiết nghĩa, “thao thủ” 操守 giữ gìn đức hạnh.
3. (Danh) Họ “Thủ”.
4. (Động) Phòng vệ, bảo vệ. ◎Như: “phòng thủ” 防守 phòng vệ, “kiên thủ” 堅守 bảo vệ vững vàng.
5. (Động) Giữ, giữ gìn. ◎Như: “bảo thủ” 保守 ôm giữ, “thủ tín” 守信 giữ lòng tin, “thủ tiết” 守節 giữ khí tiết.
6. (Động) Coi sóc, trông nom. ◎Như: “thủ trước bệnh nhân” 守著病人 trông nom người bệnh.
7. (Động) Tuân theo, tuân hành. ◎Như: “thủ pháp” 守法 theo đúng phép, “thủ quy luật” 守規律 tuân theo quy luật.
8. (Động) Đợi. ◎Như: “thủ hậu” 守候 chờ đợi.
9. (Động) Nhờ vào, dựa vào. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tự hòa tha phụ thân Tống thái công tại thôn trung vụ nông, thủ ta điền viên quá hoạt” 自和他父親宋太公在村中務農, 守些田園過活 (Đệ thập bát hồi) Tự mình cùng với cha là Tống thái công ở thôn làng làm việc nhà nông, nhờ vào ít ruộng vườn sinh sống qua ngày.
10. Một âm là “thú”. (Động) § Thông “thú” 狩. ◎Như: “tuần thú” 巡守 đi tuần địa hạt mình giữ.

Từ điển Thiều Chửu

① Giữ, coi. Như bảo thủ 保守 ôm giữ.
② Quan thủ, phép nhà Hán ông quan đứng đầu một quận gọi là thái thủ 太守, đời sau gọi quan tri phủ 知府 là thủ là do nghĩa ấy.
③ Thao thủ (giữ trọn tiết nghĩa), ngay thẳng cạnh góc, không lấy sằng của ai một tí gì gọi là hữu thủ 有守.
④ Ðợi, như nói thủ hậu 守侯 chờ đợi.
⑤ Một âm là thú. Như tuần thú 巡守 đi tuần địa hạt mình giữ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giữ, bảo vệ: 堅守陣地 Giữ vững trận địa; 守城 Giữ thành;
② Trông nom, coi: 守門 Coi cửa; 守着病人 Trông nom người bệnh;
③ Tuân theo, theo đúng: 守紀律 Tuân theo kỉ luật;
④ Ở gần: 守着水的地方,要多種水稻 Những nơi ở gần sông ngòi nên trồng nhiều lúa nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan đứng đầu một địa phương xa. Td: Thái thú — Một âm là Thủ. Xem Thủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng đầu một công việc — Giữ gìn cho khỏi mất — Một âm là Thú. Xem Thú.

Từ điển Trung-Anh

(1) to guard
(2) to defend
(3) to keep watch
(4) to abide by the law
(5) to observe (rules or ritual)
(6) nearby
(7) adjoining

Tự hình 4

Dị thể 5

Từ ghép 187

shǒu ㄕㄡˇ

U+624B, tổng 4 nét, bộ shǒu 手 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

cái tay

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tay. ◎Như: “hữu thủ” 右手 tay phải.
2. (Danh) Người chuyên nghề hoặc biết rành một môn, một việc. ◎Như: “thủy thủ” 水手 người lái thuyền, người làm việc trên tàu bè, “cao thủ” 高手 người có tài cao về một bộ môn, “quốc thủ” 國手 người có tài trị nước.
3. (Danh) Người làm việc gì đó. ◎Như: “trợ thủ” 助手 người phụ giúp, “nhân thủ bất túc” 人手不足 không đủ người làm.
4. (Danh) Tài năng, bản lĩnh. ◎Như: “tha chân hữu nhất thủ” 他真有一手 anh ấy thật có tài (có bản lĩnh về một phương diện, bộ môn nào đó).
5. (Danh) Sự làm, hành động, động tác. ◎Như: “tâm ngận thủ lạt” 心狠手辣 tâm địa tàn nhẫn, xử sự độc ác, “nhãn cao thủ đê” 眼高手低 tham vọng lớn nhưng khả năng thấp kém.
6. (Động) Cầm, nắm, giữ, đánh. ◎Như: “nhân thủ nhất sách” 人手一冊 mỗi người (cầm) một cuốn. ◇Xuân Thu 春秋: “Trang Công thăng đàn, Tào Tử thủ kiếm nhi tòng chi” 莊公升壇, 曹子手劍而從之 (Công Dương truyện 公羊傳) Trang Công lên đàn, Tào Tử cầm kiếm đi theo.
7. (Tính) Có quan hệ về tay. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy (cầm tay), “thủ lựu đạn” 手榴彈 lựu đạn (ném tay).
8. (Tính) Nhỏ, gọn, tiện cầm tay. ◎Như: “thủ sách” 手冊 sổ tay.
9. (Phó) Tự tay làm, đích thân. ◎Như: “thủ tự thư tả” 手自書寫 tự tay mình viết, “thủ nhận” 手刃 chính tay đâm.

Từ điển Thiều Chửu

① Tay.
② Làm, như hạ thủ 下手 bắt tay làm, nhập thủ 入手 bắt tay vào, đắc thủ 得手 làm được việc, v.v.
③ Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ, như quốc thủ 國手 tay có tài trị nước, năng thủ 能手 tay giỏi, v.v.
④ Tự tay làm ra, như thủ thư 手書 chính tờ tay viết, thủ nhận 手刃 chính tay đâm, v.v.
⑤ Cầm.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tay: 手中有權 Quyền hành trong tay;
② Cầm: 人手一冊 Mỗi người (cầm) một quyển;
③ Tài ba, người có tài nghề: 高手 Cao tay, tài giỏi;
④ Người chuyên nghề: 選手 Tuyển thủ; 水手 Thuỷ thủ; 神槍手 Tay bắn giỏi, tay thiện xạ;
⑤ (văn) Tự tay làm, tự tay mình, tự mình, đích thân: 道中手自抄錄 Dọc đường tự tay mình sao chép lại (Văn Thiên Tường: Chỉ nam lục hậu tự); 永覺之,手格殺豐等 Vĩnh biết việc đó, tự tay giết chết bọn Phong (Hậu Hán thư: Bão Vĩnh truyện). 【手自】thủ tự [shôuzì] (văn) Tự tay mình, tự mình, đích thân: 宏所上便宜及言得失,輒手自書寫,毀削草本 Hoành mỗi lần dâng sớ lên vua để bàn kế sách lợi dân lợi nước hoặc về những chỗ hay dở của chính sự, thường tự tay mình viết, rồi mới huỷ bỏ bản thảo (Hậu Hán thư: Phàn Hoành truyện).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tay — Làm bằng tay. Chính tay. Td: Thủ công — Việc làm. Td: Thủ đoạn — Kẻ chính tay gây ra việc. Td: Hung thủ — Người giỏi trong việc làm gì. Td: Cầu thủ — Tên bộ chữ Hán, bộ Thủ. Cũng viết 扌.

Từ điển Trung-Anh

(1) hand
(2) (formal) to hold
(3) person engaged in certain types of work
(4) person skilled in certain types of work
(5) personal(ly)
(6) convenient
(7) classifier for skill
(8) CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1]

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 806

shǒu ㄕㄡˇ [páng ㄆㄤˊ, ㄗˋ]

U+624C, tổng 3 nét, bộ shǒu 手 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

bộ thủ

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của bộ “thủ” 手.

Tự hình 2

Dị thể 1

shǒu ㄕㄡˇ [ㄆㄚˊ]

U+63B1, tổng 12 nét, bộ shǒu 手 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trung-Anh

variant of 手[shou3] in 扒手[pa2 shou3]

Tự hình 1

shǒu ㄕㄡˇ

U+824F, tổng 15 nét, bộ zhōu 舟 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

phần trước thuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Mũi thuyền.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Phần trước thuyền;
② 【艗艏】 dật thủ [yìshôu] Xem 艗.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu mũi thiền.

Từ điển Trung-Anh

bow of a ship

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

shǒu ㄕㄡˇ

U+9996, tổng 9 nét, bộ shǒu 首 (+0 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

1. đầu
2. chúa, chủ, trùm

Từ điển phổ thông

thú tội, đầu thú

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đầu. ◎Như: “đốn thủ” 頓首 lạy đầu sát đất, “khấu thủ” 叩首 gõ đầu, “ngang thủ khoát bộ” 昂首闊步 ngẩng đầu tiến bước.
2. (Danh) Lĩnh tụ, người cầm đầu. ◎Như: “nguyên thủ” 元首 người đứng đầu, “quần long vô thủ” 群龍無首 bầy rồng không có đầu lĩnh (đám đông không có lĩnh tụ).
3. (Danh) Phần mở đầu, chỗ bắt đầu. ◎Như: “tuế thủ” 歲首 đầu năm.
4. (Danh) Sự việc quan trọng nhất, phần chủ yếu. ◇Thư Kinh 書經: “Dư thệ cáo nhữ, quần ngôn chi thủ” 予誓告汝, 群言之首 (Tần thệ 秦誓) Ta thề bảo với các ngươi phần chủ yếu của các lời nói.
5. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho thơ, từ, ca khúc: bài. ◎Như: “nhất thủ tiểu thi” 一首小詩 một bài thơ ngắn, “lưỡng thủ ca” 兩首歌 hai bài hát. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Cộng kí đắc đa thiểu thủ?” 共記得多少首? (Đệ tứ thập bát hồi) Nhớ được tất cả bao nhiều bài (thơ) rồi?
6. (Danh) Bên, hướng. ◎Như: “hữu thủ” 右首 bên phải, “đông thủ” 東首 hướng đông, “thượng thủ” 上首 phía trên.
7. (Tính) Cao nhất, thứ nhất. ◎Như: “thủ thứ” 首次 thứ nhất, “thủ phú” 首富 nhà giàu có nhất.
8. (Phó) Trước tiên, bắt đầu. ◎Như: “thủ đương kì xung” 首當其衝 đứng mũi chịu sào.
9. (Động) Hướng về. ◇Sử Kí 史記: “Bắc thủ Yên lộ, nhi hậu khiển biện sĩ phụng chỉ xích chi thư” 北首燕路, 而後遣辯士奉咫尺之書 (Hoài Âm Hầu truyện 淮陰侯傳) Hướng về phía bắc sang đất nước Yên (đóng quân để làm áp lực), sau đó sai biện sĩ mang thư (gần gũi trong gang tấc, để thuyết phục).
10. Một âm là “thú”. (Động) Nhận tội. ◎Như: “xuất thú” 出首 ra đầu thú, “tự thú” 自首 tự nhận tội.

Từ điển Thiều Chửu

① Đầu. Như khể thủ 稽首 lạy dập đầu. Dân gọi là kiềm thủ 黔首 nói những kẻ trai trẻ tóc đen có thể gánh vác mọi việc cho nhà nước vậy.
② Chúa, chức tổng thống hay vua cai trị cả nước gọi là nguyên thủ 元首.
③ Kẻ trùm trưởng, kẻ lĩnh tụ một phái nào gọi là thủ lĩnh 首領.
④ Người đứng bực nhất cũng gọi là thủ. Như người có công thứ nhất gọi là thủ công 首功, giàu có nhất gọi là thủ phú 首富, v.v.
⑤ Trước nhất. Như chốn kinh sư gọi là thủ thiện chi khu 首善之區 một nơi phong khí mở mang trước nhất.
⑥ Thiên, bài, một bài thơ hay một bài văn gọi là nhất thủ 一首.
⑦ Một âm là thú. Tự ra thú tội gọi là xuất thú 出首 hay tự thú 自首.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đầu: 昂首 Ngửng đầu; 稽首 Dập đầu lạy; 首級 Đầu người, thủ cấp; 首尾 Đầu đuôi, trước sau;
② Thủ lĩnh, người đứng đầu: 首長 Thủ trưởng; 國家元首 Vị đứng đầu Nhà nước, quốc trưởng;
③ Thứ nhất: 首要任務 Nhiệm vụ quan trọng nhất;
④ Lần đầu tiên, sớm nhất, trước nhất: 首次出國 Lần đầu tiên đi ra nước ngoài; 首先 Trước tiên; 首善之區 Nơi mở mang trước nhất (chỉ chốn kinh đô);
⑤ [đọc thú] Thú tội: 自首 Tự thú;
⑥ (loại) Bài: 一首詩 Một bài thơ; 唐詩三百首 Ba trăm bài thơ Đường;
⑦ [Shôu] (Họ) Thủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận tội — Một âm là Thủ. Xem Thủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đầu. Thủ cấp — Đứng đầu. Người đứng đầu — Tên bộ chữ Hán, bộ Thủ — Xem Thủ.

Từ điển Trung-Anh

(1) head
(2) chief
(3) first (occasion, thing etc)
(4) classifier for poems, songs etc

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 213