Có 16 kết quả:

亭 tíng ㄊㄧㄥˊ停 tíng ㄊㄧㄥˊ婷 tíng ㄊㄧㄥˊ庭 tíng ㄊㄧㄥˊ廷 tíng ㄊㄧㄥˊ朾 tíng ㄊㄧㄥˊ楟 tíng ㄊㄧㄥˊ渟 tíng ㄊㄧㄥˊ筳 tíng ㄊㄧㄥˊ聤 tíng ㄊㄧㄥˊ莛 tíng ㄊㄧㄥˊ葶 tíng ㄊㄧㄥˊ蜓 tíng ㄊㄧㄥˊ蝏 tíng ㄊㄧㄥˊ霆 tíng ㄊㄧㄥˊ鼮 tíng ㄊㄧㄥˊ

1/16

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+4EAD, tổng 9 nét, bộ tóu 亠 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái nhà nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cơ cấu hành chính địa phương thời Tần, Hán. ◇Sử Kí 史記: “Thường dạ tòng nhất kị xuất, tòng nhân điền gian ẩm, hoàn chí Bá Lăng đình, Bá Lăng úy túy, a chỉ Quảng” 嘗夜從一騎出, 從人田間飲, 還至霸陵亭, 霸陵尉醉, 呵止廣 (Lí tướng quân truyện 李將軍傳) Thường đêm đem theo một người, cưỡi ngựa, uống rượu với người ta ở ngoài đồng, về đến đình Bá Lăng, viên úy Bá Lăng say, hô (Lí) Quảng dừng lại.
2. (Danh) Nhà, phòng xá cất bên đường cho khách nghỉ trọ. § Phép nhà Hán chia đất cứ mười dặm là một “đình” 亭, mười đình là một “hương” 鄉 làng. Người coi việc làng là “đình trưởng” 亭長. ◇Lí Bạch 李白: “Hà xứ thị quy trình? Trường đình canh đoản đình” 何處是歸程? 長亭更短亭 (Bồ tát man 菩薩蠻) Hẹn nơi đâu ngày về? Trường đình tiếp theo đoản đình.
3. (Danh) Chòi canh gác dùng để quan sát tình hình quân địch. ◇Vương Xán 王粲: “Đăng thành vọng đình toại” 登城望亭燧 (Thất ai 七哀) Lên tường thành nhìn ra xa chòi canh lửa hiệu.
4. (Danh) Kiến trúc có mái nhưng không có tường chung quanh, thường cất ở vườn hoa hoặc bên đường, cho người ta ngắm cảnh hoặc nghỉ chân. ◎Như: “lương đình” 涼亭 đình hóng mát. ◇Âu Dương Tu 歐陽修: “Phong hồi lộ chuyển, hữu đình dực nhiên lâm ư tuyền thượng giả, Túy Ông đình dã” 峰回路轉, 有亭翼然臨於泉上者, 醉翁亭也 (Túy Ông đình kí 醉翁亭記) Núi quanh co, đường uốn khúc, có ngôi đình như giương cánh trên bờ suối, đó là đình Ông Lão Say.
5. (Danh) Chòi, quán (tiếng Pháp: kiosque). ◎Như: “phiếu đình” 票亭 quán bán vé, “bưu đình” 郵亭 trạm bưu điện, “điện thoại đình” 電話亭 chòi điện thoại.
6. (Tính) Chính, ngay giữa, vừa. ◎Như: “đình ngọ” 亭午 đúng trưa.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đình, bên đường làm nhà cho khách qua lại trọ gọi là quá nhai đình 過街亭. Trong các vườn công, xây nhà cho người đến chơi nghỉ ngơi ngắm nghía gọi là lương đình 涼亭.
② Phép nhà Hán chia đất cứ mười dặm là một đình, mười đình là một làng, nên người coi việc làng là đình trưởng 亭長, tức lí trưởng bây giờ.
③ Dong dỏng, như đình đình ngọc lập 亭亭玉立 dong dỏng cao như ngọc đẹp, tả cái dáng người đẹp.
④ Ðến, như đến trưa gọi là đình ngọ 亭午.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đình, quán: 花園里的亭子 Cái đình trong vườn hoa; 書亭 Quán bán sách;
② Chòi, nhà mát, nhà trú chân (cất bên đường);
③ (văn) Chòi canh ở biên giới;
④ (văn) Cơ quan hành chính cấp cơ sở đời Tần, Hán: 大率十里一亭, 亭有長, 十亭一鄉 Đại để mười dặm là một đình, mỗi đình có đặt chức đình trưởng, mười đình là một hương (làng) (Hán thư);
⑤ (văn) Xử lí công bằng: 亭疑法 Xử lí công bằng những việc nghi ngờ (Sử kí);
⑥ (văn) Đình trệ, đọng lại (dùng như 渟): 其水亭居 Con sông đó nước chảy đọng lại thành thông (Hán thư);
⑦ (văn) Kết quả: 長之育之, 亭之毒之 Làm cho mọi vật thành trưởng phát dục, làm cho vạn vật kết quả thành thục (Lão tử);
⑧ (văn) Điều hoà, điều tiết: 決河亭水, 放之海 Sơ thông điều tiết sông Hoàng Hà, cho nó chảy ra biển (Sử kí: Tần Thuỷ hoàng bản kỉ);
⑨ (văn) Đều, ngay giữa, đứng giữa, vừa phải: 亭勻 Đều đặn; 亭午 Trưa, đứng bóng; 自非亭午夜分, 不見曦月 Nếu không phải đang giữa trưa, lúc giữa đêm, thì không thấy mặt trời mặt trăng (Thuỷ kinh chú).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhà nhỏ để ở tạm. Nhà trạm dọc đường, làm chỗ nghỉ chân — Ta còn hiểu là cái nhà để thờ thần trong làng, cũng gọi là cái đình — Đều nhau. Bằng nhau. Ngang bằng — Ngừng lại. Thôi — Vừa đúng.

Từ điển Trung-Anh

(1) pavilion
(2) booth
(3) kiosk
(4) erect

Tự hình 5

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 64

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+505C, tổng 11 nét, bộ rén 人 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

dừng lại

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dừng, nửa chừng ngừng lại. ◎Như: “đình bạn” 停辦 ngừng làm việc, “đình chỉ” 停止 dừng lại, “vũ đình liễu” 雨停了 mưa tạnh rồi.
2. (Động) Đỗ lại, đậu, ở tạm. ◎Như: “đình lưu” 停留 ở lại, “đình bạc” 停泊 đỗ lại bên bờ (thuyền). ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Vũ thủy bất trụ, doanh trung nê nính, quân bất khả đình, thỉnh di ư tiền diện san thượng” 雨水不住, 營中泥濘, 軍不可停, 請移於前面山上 (Đệ nhất bách lục hồi) Mưa mãi không tạnh, trong trại lầy lội, quân không sao ở được, xin cho dời trại đến trên núi trước mặt.
3. (Động) Đặt, để. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Bả quan tài tựu đình tại phòng tử trung gian” 把棺材就停在房子中間 (Đệ nhị thập lục hồi) Đem quan tài đặt ở trong phòng.
4. (Phó) Thỏa đáng, ổn thỏa. ◇Tây du kí 西遊記: “Ngộ Không tương kim quan, kim giáp, vân lí đô xuyên đái đình đáng” 悟空將金冠, 金甲, 雲履都穿戴停當 (Đệ tam hồi) (Tôn) Ngộ Không đội mũ vàng, mặc áo giáp, đi ủng đâu đấy xong xuôi.
5. (Danh) Phần. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Yết sa khán thì, thập đình phương hữu liễu tam đình” 揭紗看時, 十停方有了三停 (Đệ tứ thập bát hồi) Mở the (phủ trên bức tranh) ra xem, thấy mười phần mới xong được ba phần.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Dừng, ngừng: 一輛汽車停在門口 Một chiếc xe hơi dừng trước cửa; 不停 Không ngừng;
② Tạnh, im, đứng, ngưng chạy: 雨停了 Mưa tạnh rồi; 風停了 Im gió rồi; 鐘停了 Đồng hồ chết rồi;
③ (khn) Phần: 十停兒中去了九停兒 Trong 10 phần đã trừ đi 9.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngừng lại. Thôi — Trong Bạch thoại còn chỉ các thành phần của một đoàn thể. Chẳng hạn Thập đình khử liễu cửu đình ( mười phần bỏ đi chín phần ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop
(2) to halt
(3) to park (a car)

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 8

Từ ghép 106

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+5A77, tổng 12 nét, bộ nǚ 女 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “phinh đình”.

Từ điển Thiều Chửu

① Phinh đình 娉婷 dáng đẹp, mặt đẹp.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đẹp: 婷婷 Tươi đẹp, xinh đẹp. Xem 娉婷.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đẽ.

Từ điển Trung-Anh

graceful

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

Từ ghép 5

tíng ㄊㄧㄥˊ [tìng ㄊㄧㄥˋ]

U+5EAD, tổng 9 nét, bộ ān 广 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sân trước

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Phòng chính. ◇Luận Ngữ 論語: “Lí xu nhi quá đình” 鯉趨而過庭 (Quý thị 季氏) Lí tôi đi qua phòng chính.
2. (Danh) Sân. § Chỗ đất trống trước thềm nhà. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Vô ngôn độc đối đình tiền trúc” 無言獨對庭前竹 (Kí hữu 寄友) Một mình không nói, trước khóm trúc ngoài sân. Quách Tấn dịch thơ: Lặng lẽ bên sân lòng đối trúc.
3. (Danh) Phiếm chỉ chỗ rộng rãi. ◎Như: “đại đình quảng chúng” 大庭廣眾.
4. (Danh) Sở quan, quan thự. § Chỗ quan lại làm việc.
5. (Danh) Tòa án. § Nơi xét xử án kiện tố tụng. ◎Như: “pháp đình” 法庭 tòa án, “dân sự đình” 民事庭 tòa án dân sự, “khai đình” 開庭 khai mạc phiên tòa.
6. (Danh) Bộ trán. § Thuật ngữ tướng số hoặc thầy thuốc. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Khán na tiểu tư thì, sanh đắc thiên đình cao tủng, địa giác phương viên, lưỡng nhĩ thùy châu, thị cá bất phàm chi tướng” 看那小廝時, 生得天庭高聳, 地角方圓, 兩耳垂珠, 是個不凡之相 (Quyển nhị bát).
7. (Danh) Triều đình, cung đình. § Thông “đình” 廷.
8. (Danh) Ngày xưa gọi vùng sát biên giới của các dân tộc thiểu số là “đình” 庭. § Thông “đình” 廷. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Biên đình lưu huyết thành hải thủy” 邊庭流血成海水 (Binh xa hành 兵車行).
9. (Tính) Thẳng. § Thông “đĩnh” 挺. ◇Thi Kinh 詩經: “Kí đình thả thạc” 既庭且碩 (Tiểu nhã 小雅, Đại điền 大田) (Cây) đã thẳng mà lại to.
10. Một âm là “thính”. (Tính) ◎Như: “kính thính” 逕庭 xa lắc, cách nhau rất xa. § Tục gọi những sự khác nhau là “đại tương kính thính” 大相逕庭.

Từ điển Thiều Chửu

① Sân trước.
② Chỗ quan làm việc gọi là phủ đình 府庭.
③ Thẳng tuột.
④ Một âm là thính. Kính thính 逕庭 xa lắc. Tục gọi nhũng sự khác nhau là đại tương kính thính 大相逕庭.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sân: 前庭 Sân trước;
② Nhà: 庭前 Trước cửa nhà;
③ Toà án: 民庭 Toà án dân sự; 開庭 Mở phiên toà;
④ (văn) Triều đình, cung đình (dùng như 廷, bộ 廴);
⑤ (văn) Thẳng tuột.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà lớn trong cung vua — Nhà lớn dùng vào việc công. Chẳng hạn Pháp đình ( toà án ) — Cái sân nhà.

Từ điển Trung-Anh

(1) main hall
(2) front courtyard
(3) law court

Tự hình 5

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Từ ghép 102

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+5EF7, tổng 6 nét, bộ yǐn 廴 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

triều đình

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Triều đình, tức nơi phát ra chính lệnh cho cả nước theo (thời đại quân chủ). ◎Như: “đình đối” 廷對 đối đáp ở chốn triều đình, “đình nghị” 廷議 bàn thảo ở triều đình. ◇Sử Kí 史記: “Tần vương trai ngũ nhật hậu, nãi thiết cửu tân lễ ư đình, dẫn Triệu sứ giả Lạn Tương Như” 秦王齋五日後, 乃設九賓禮於廷, 引趙使者藺相如 (Liêm Pha Lạn Tương Như truyện 廉頗藺相如傳) Vua Tần sau khi trai giới năm ngày bèn đặt lễ cửu tân ở triều đình và mời sứ nước Triệu là Lạn Tương Như.
2. (Danh) Chỗ quan lại làm việc ở một địa phương, công đường. ◎Như: “huyện đình” 縣廷.
3. (Danh) Sân. § Thông “đình” 庭. ◇Vương Sung 王充: “Mãn đường doanh đình, điền tắc hạng lộ” 滿堂盈廷, 填塞巷路 (Luận hành 論衡, Luận tử 論死).

Từ điển Thiều Chửu

① Triều đình, chỗ phát chánh lệnh cho cả nước theo gọi là đình. Như đình đối 廷對 vào đối đáp ở chốn triều đình, đình nghị 廷議 sự bàn ở trong triều đình.

Từ điển Trần Văn Chánh

Triều đình: 宮廷 Cung đình, cung vua; 廷對 Đối đáp ở chốn triều đình; 廷議 Bàn bạc ở chốn triều đình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ vua quan làm việc. Tức Triều đình.

Từ điển Trung-Anh

palace courtyard

Tự hình 4

Dị thể 4

Từ ghép 22

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+673E, tổng 6 nét, bộ mù 木 (+2 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

to bump

Tự hình 2

Dị thể 7

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+695F, tổng 13 nét, bộ mù 木 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

tree

Tự hình 1

Chữ gần giống 4

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+6E1F, tổng 12 nét, bộ shǔi 水 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nước đọng, nước ứ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nước dừng lại, không chảy.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước đứng, nước đọng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Nước đọng, nước đứng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước tù hãm, không chảy đi đâu được. Ao tù.

Từ điển Trung-Anh

stagnant water

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 8

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+7B73, tổng 12 nét, bộ zhú 竹 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái ống mắc sợi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ống mắc sợi dệt cửi. § Cũng gọi là “đĩnh” 錠.
2. (Danh) Trúc nhỏ hoặc cành cây nhỏ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái ống mắc sợi.
② Trúc nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Tre thon nhỏ;
② Ống mắc sợi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cành tre, cành trúc nhỏ.

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboo pole
(2) spindle

Tự hình 2

Chữ gần giống 5

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+8064, tổng 15 nét, bộ ěr 耳 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

bệnh viêm tai (chảy nước vàng)

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Bệnh viêm tai (có chảy nước vàng).

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

tíng ㄊㄧㄥˊ [tǐng ㄊㄧㄥˇ]

U+839B, tổng 9 nét, bộ cǎo 艸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sợi cỏ, thân cây cỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cọng cỏ. ◇Hán Thư 漢書: “Dĩ quản khuy thiên, dĩ lê trắc hải, dĩ đình tràng chung” 以筦闚天, 以蠡測海, 以莛撞鐘 (Đông Phương Sóc truyện 東方朔傳) Lấy ống dòm trời, lấy bầu đựng nước lường biển, lấy cọng cỏ gõ chuông.
2. (Danh) Xà ngang nhà. ◇Trang Tử 莊子: “Cố vi thị cử đình dữ doanh, lệ dữ Tây Thi, khôi quỷ quyệt quái, đạo thông vi nhất” 故為是舉莛與楹, 厲與西施, 恢詭譎怪, 道通為一 (Tề vật luận 齊物論) Cho nên vì thế mà so sánh xà với cột, người xấu xí với Tây Thi, khoan đại, kì biến, gian trá, quái dị, đạo đều hợp làm một.

Từ điển Thiều Chửu

① Rò cỏ, sợi cỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cọng (cây thân cỏ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cọng cỏ. Cũng đọc Đính.

Từ điển Trung-Anh

stalk of grass

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

tíng ㄊㄧㄥˊ [dǐng ㄉㄧㄥˇ]

U+8476, tổng 12 nét, bộ cǎo 艸 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: đình lịch 葶藶,葶苈)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Đình lịch” 葶藶 rau đay, lá để ăn, hạt dùng làm thuốc (Rorippa indica L.).

Từ điển Thiều Chửu

① Ðình lịch 葶藶 rau đay, lá để ăn, hạt dùng làm thuốc.

Từ điển Trần Văn Chánh

Rau đay. Cg. 葶藶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đình lịch 葶藶: Tên cây, hạt có màu vàng đen, dùng làm vị thuốc.

Từ điển Trung-Anh

Draba nemerosa bebe carpa

Tự hình 2

Từ ghép 2

tíng ㄊㄧㄥˊ [diàn ㄉㄧㄢˋ]

U+8713, tổng 12 nét, bộ chóng 虫 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tinh đình 蜻蜓)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “tinh đình” 蜻蜓.

Từ điển Thiều Chửu

① Tinh đình 蜻蜓. Xem chữ tinh 蜻.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 蜻蜓 [qingtíng].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuồn chuồn.

Từ điển Trung-Anh

see 蜻蜓[qing1 ting2]

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Từ ghép 7

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+874F, tổng 15 nét, bộ chóng 虫 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (insect)
(2) Leptogaster basiralis

Tự hình 1

Chữ gần giống 7

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+9706, tổng 14 nét, bộ yǔ 雨 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sét dữ, sét lớn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiếng sét đùng đùng. ◎Như: ◇Thi Kinh 詩經: nói “như đình như lôi” 如霆如雷 như sét như sấm.
2. (Danh) Tia chớp. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Tật lôi bất cập tắc nhĩ, tật đình bất hạ yểm mục” 疾雷不及塞耳, 疾霆不暇掩目 (Binh lược 兵略) Sấm lớn không kịp bịt tai, chớp nhanh không kịp che mắt.

Từ điển Thiều Chửu

① Tiếng sét dữ. Như Kinh Thi 詩經 nói như đình như lôi 如霆如雷 như sét như sấm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Sấm sét: 雷霆 Sấm sét; 如霆如雷 Như sét như sấm (Thi Kinh); 蒲藤之霆驅電掣 Trận Bồ Đằng sấm vang sét dậy (Bình Ngô đại cáo).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng sấm vang động — Làm rung động. ChẤn Động — Chỉ sự giận dữ, làm ầm lên. Cũng nói là Lôi đình.

Từ điển Trung-Anh

clap of thunder

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 3

Từ ghép 5

tíng ㄊㄧㄥˊ

U+9F2E, tổng 19 nét, bộ shǔ 鼠 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

con chuột vá (có vằn như con báo)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Giống chuột trên mình có vằn như con báo.

Từ điển Thiều Chửu

① Con chuột vá, thứ chuột có vằn như con báo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Chuột beo (chuột lớn có vằn như con beo). Cg. 鼮鼠.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chuột lông có vằn có đốm như lông cọp beo.

Tự hình 1

Chữ gần giống 6