Có 19 kết quả:

俍 liáng ㄌㄧㄤˊ凉 liáng ㄌㄧㄤˊ惊 liáng ㄌㄧㄤˊ梁 liáng ㄌㄧㄤˊ椋 liáng ㄌㄧㄤˊ樑 liáng ㄌㄧㄤˊ涼 liáng ㄌㄧㄤˊ粮 liáng ㄌㄧㄤˊ粱 liáng ㄌㄧㄤˊ糧 liáng ㄌㄧㄤˊ良 liáng ㄌㄧㄤˊ莨 liáng ㄌㄧㄤˊ蜋 liáng ㄌㄧㄤˊ諒 liáng ㄌㄧㄤˊ谅 liáng ㄌㄧㄤˊ踉 liáng ㄌㄧㄤˊ輬 liáng ㄌㄧㄤˊ辌 liáng ㄌㄧㄤˊ量 liáng ㄌㄧㄤˊ

1/19

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+4FCD, tổng 9 nét, bộ rén 人 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thiện, tốt, hoàn mỹ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Người thợ khéo.
2. (Tính) Tốt đẹp, giỏi, khéo. ◇Trang Tử 莊子: “Thánh nhân công hồ thiên nhi chuyết hồ nhân. Phù công hồ thiên nhi lương hồ nhân giả, duy toàn nhân năng chi” 聖人工乎天而拙乎人. 夫工乎天而俍乎人者, 唯全人能之 (Canh Tang Sở 庚桑楚) Thánh nhân khéo với trời mà vụng với người. Vừa khéo với trời vừa khéo với người, chỉ có bậc toàn nhân là được thế.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thiện, tốt, hoàn mĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp. Làm cho tốt đẹp.

Tự hình 1

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+51C9, tổng 10 nét, bộ bīng 冫 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mát mẻ

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ 涼.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 涼.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 涼 (bộ 氵).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mát mẻ — Hơi lạnh một chút — Đồ uống mát, lạnh — Phơi ra gió cho khô — Mỏng ( trái với dày ).

Từ điển Trung-Anh

(1) cool
(2) cold

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 8

Từ ghép 45

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+6881, tổng 11 nét, bộ mù 木 (+7 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. nước Lương
2. đời nhà Lương của Trung Quốc
3. cầu
4. xà nhà

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cầu. ◎Như: “ngư lương” 魚梁 chỗ đắp bờ để dơm cá. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Hà lương hạnh vị sách, Chi sanh thanh tất tốt” 河梁幸未坼, 枝撐聲窸窣 (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện 自京赴奉先縣) Cầu sông may chưa gãy, Cành chống tiếng kẽo kẹt.
2. (Danh) Xà nhà. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Lạc nguyệt mãn ốc lương” 落月滿屋梁 (Mộng Lí Bạch 夢李白) Trăng xuống chiếu khắp xà nhà.
3. (Danh) Chỗ gồ lên của một vật: sống, đỉnh, ... ◎Như: “tị lương” 鼻梁 sống mũi, “tích lương” 脊梁 xương sống.
4. (Danh) Nhà “Lương”. “Lương Vũ Đế” 梁武帝 được nhà Tề 齊 trao ngôi cho làm vua gọi là nhà “Lương” (502-507). “Lương Thái Tổ” 梁太祖 được nhà Đường 唐 trao ngôi cho làm vua gọi là nhà “Hậu Lương” 後梁 (907-923).
5. (Danh) Đất cổ, ấp của nhà Chu thời Xuân Thu, nay thuộc Hà Nam.
6. (Danh) Nước “Lương”.
7. (Danh) Châu “Lương”, một châu trong chín châu của nước Tàu ngày xưa.
8. (Danh) Họ “Lương”.
9. (Danh) § Thông “lương” 粱. ◇Tố Vấn 素問: “Phì quý nhân tắc cao lương chi tật dã” 肥貴人則高梁之疾也 (Thông bình hư thật luận 通評虛實論) Béo mập là bệnh của người phú quý (lắm) thức ăn ngon.
10. (Tính) Tin thực, thành tín. § Thông “lượng” 諒
11. (Động) § Thông “lược” 掠.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái cầu, chỗ ách yếu của sự vật gì gọi là tân lương 津梁 nghĩa là như cái cầu mọi người đều phải nhờ đó mà qua vậy. Chỗ đắp bờ để đơm cá gọi là ngư lương 魚梁.
② Cái xà nhà.
③ Chỗ gồ ghề của một vật gì cũng gọi là lương, như tị lương 鼻梁 sống mũi, tích lương 脊梁 xương sống, đồ gì có chuôi để cầm xách cho tiện đều gọi là lương cả.
④ Lục lương 陸梁 chạy tán loạn, nay gọi giặc cỏ là tiểu xú khiêu lương 小醜跳梁.
⑤ Cường lương 強梁 quật cường, hùng hổ.
⑥ Nhà Lương. Lương Vũ Ðế 梁武帝 được nhà Tề trao ngôi cho làm vua gọi là nhà Lương (502-507). Lương Thái Tổ 梁太祖 được nhà Ðường trao ngôi cho làm vua gọi là nhà Hậu Lương (907-923).
⑦ Nước Lương.
⑧ Châu Lương, một châu trong chín châu của nước Tàu ngày xưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (ktrúc) Xà, rầm: 屋梁 Xà nhà; 正梁 Xà đòn dông; 二梁 Xà nhì; 無梁殿 Điện không xà;
② Cầu: 橋梁 Cầu, nhịp cầu;
③ Sống, đỉnh: 鼻梁 Sống mũi; 山梁 Đỉnh núi;
④ [Liáng] Nhà Lương (thời Nam Bắc triều ở Trung Quốc, năm 502-557);
⑤ [Liáng] (Họ) Lương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cầu bắc ngang sông. Cũng gọi là Hà lương. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Hà lương chia rẽ đường nầy, bên đường trông bóng cờ bay ngùi ngùi « — Cái rường nhà, sà nhà — Tên một trong chín châu thời cổ Trung Hoa, tức Lương châu, đất cũ nay thuộc tỉnh Thiểm Tây — Họ người, Hoa Tiên có câu: » Cõi Tô châu giải Ngô giang, khí thiêng đúc lại họ Lương một nhà «. » Băn khoăn đến trước đình Ba, Lương không yến đỗ, song tà nhện trăng « ( Hoa Tiên ).

Từ điển Trung-Anh

(1) beam of roof
(2) bridge

Từ điển Trung-Anh

variant of 梁[liang2]

Tự hình 5

Dị thể 6

Chữ gần giống 8

Từ ghép 70

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+6A11, tổng 15 nét, bộ mù 木 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nước Lương
2. đời nhà Lương của Trung Quốc
3. cầu
4. xà nhà

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “lương” 梁.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ lương 梁.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 梁 nghĩa ①.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Lương 梁.

Từ điển Trung-Anh

variant of 梁[liang2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+6DBC, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mát mẻ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mỏng, bạc. ◎Như: “lương đức” 涼德 đức bạc (ít đức).
2. (Tính) Lạnh, mát. ◎Như: “lương thủy” 涼水 nước lạnh, “lương phong” 涼風 gió mát. ◇Tào Phi 曹丕: “Thu phong tiêu sắt thiên khí lương” 秋風蕭瑟天氣涼 (Yên ca hành 燕歌行) Gió thu hiu hắt, khí trời lạnh lẽo.
3. (Tính) Vắng vẻ, không náo nhiệt. ◎Như: “hoang lương” 荒涼 vắng vẻ, hiu quạnh. ◇Lê Hữu Trác 黎有晫: “Lão tướng sùng lương cảnh” 老相崇涼景 (Thượng kinh kí sự 上京記事) Lão tướng ưa cảnh tịch mịch.
4. (Tính) Buồn khổ, buồn rầu. ◎Như: “thê lương” 淒涼 buồn thảm.
5. (Tính) Lạnh nhạt, đạm bạc. ◎Như: “thế thái viêm lương” 世態炎涼 thói đời ấm lạnh.
6. (Danh) Cảm mạo, cảm lạnh. ◎Như: “thụ lương” 受涼 bị cảm mạo. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tựu phạ tha dã tượng Tình Văn trước liễu lương” 就怕他也像晴雯著了涼 (Đệ nhất bách cửu hồi) Sợ nó cũng bị cảm lạnh giống như Tình Văn (lần trước).
7. (Danh) Châu “Lương”.
8. (Danh) Nước “Lương”, một trong mười sáu nước thời Đông Tấn 東晉, nay ở vào đất Cam Túc 甘肅.
9. (Danh) Họ “Lương”.
10. (Động) Hóng gió. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Sử Tiến vô khả tiêu khiển, đề cá giao sàng tọa tại đả mạch tràng liễu âm thụ hạ thừa lương” 史進無可消遣, 提個交床坐在打麥場柳陰樹下乘涼 (Đệ nhị hồi) Sử Tiến không có gì tiêu khiển, (bèn) lấy chiếc ghế xếp ngồi hóng mát dưới gốc liễu trong sân đập lúa.
11. (Động) Thất vọng, chán nản. ◎Như: “thính đáo giá tiêu tức, tha tâm lí tựu lương liễu” 聽到這消息, 他心裡就涼了 nghe được tin đó, anh ấy liền thất vọng.
12. Một âm là “lượng”. (Động) Để nguội, để cho mát. ◎Như: “bả trà lượng nhất hạ” 把茶涼一下 để cho trà nguội một chút.
13. (Động) Giúp đỡ. ◇Thi Kinh 詩經: “Duy sư Thượng phụ, Thì duy ưng dương, Lượng bỉ Vũ vương” 維師尚父, 時維鷹揚, 涼彼武王 (Đại nhã 大雅, Đại minh 大明) Chỉ có Thái sư Thượng phụ, Lúc đó (dũng mãnh) như chim ưng cất cánh, Để giúp đỡ vua Vũ.

Từ điển Trung-Anh

(1) cool
(2) cold

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 9

Từ ghép 47

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+7CAE, tổng 13 nét, bộ mǐ 米 (+7 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cơm, lương thực

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “lương” 糧.
2. Giản thể của chữ 糧.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ lương 糧.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 糧.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lương, lương thực, thức ăn: 乾糧 Lương khô; 餘糧 Lương thực thừa;
② Thuế ruộng, thuế nông nghiệp (bằng lương thực): 交公糧 Đóng thuế nông nghiệp, làm nghĩa vụ lương thực.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Lương 糧.

Từ điển Trung-Anh

(1) grain
(2) food
(3) provisions
(4) agricultural tax paid in grain

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Từ ghép 53

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+7CB1, tổng 13 nét, bộ mǐ 米 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

gạo lúa mạch

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thức ăn ngon tốt. ◇Tả truyện 左傳: “Lương tắc vô hĩ, thô tắc hữu chi” 粱則無矣, 麤則有之 (Ai Công thập tam niên 哀公十三年) Đồ ăn ngon quý thì không có, thô xấu thì có.
2. (Danh) Lúa mạch. § Tục gọi là “túc” 粟.

Từ điển Thiều Chửu

① Lúa mạch mới mọc gọi là miêu 苗, có cuống dạ rồi gọi là hoà 禾, có hột gọi là túc 粟, gạo nó gọi là lương 粱.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Cao) lương: 膏粱美味 Cao lương mĩ vị;
② Gạo lúa mạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa nếp. Gạo nếp.

Từ điển Trung-Anh

sorghum

Tự hình 3

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 11

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+7CE7, tổng 18 nét, bộ mǐ 米 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cơm, lương thực

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thức ăn thuộc loại ngũ cốc, lương ăn. ◎Như: “can lương” 乾糧 lương khô.
2. (Danh) Các vật dùng trong quân. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Ngô đệ Viên Thuật tổng đốc lương thảo, ứng phó chư doanh, vô sử hữu khuyết” 吾弟袁術總督糧草, 應付諸營, 無使有缺 (Đệ ngũ hồi) Em ta là Viên Thuật, coi việc lương thảo, ứng cấp các trại không được thiếu thốn.
3. (Danh) Thuế ruộng. § Tục viết là 粮. ◎Như: “nạp lương” 納糧 thu thuế ruộng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lương, lương thực, thức ăn: 乾糧 Lương khô; 餘糧 Lương thực thừa;
② Thuế ruộng, thuế nông nghiệp (bằng lương thực): 交公糧 Đóng thuế nông nghiệp, làm nghĩa vụ lương thực.

Từ điển Trung-Anh

(1) grain
(2) food
(3) provisions
(4) agricultural tax paid in grain

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Từ ghép 53

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liǎng ㄌㄧㄤˇ]

U+826F, tổng 7 nét, bộ gèn 艮 (+1 nét)
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển phổ thông

hiền lành, tốt

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tốt, lành, hay, giỏi. ◎Như: “lương sư” 良師 bậc thầy tài đức, “lương gia tử đệ” 良家子弟 con em nhà lương thiện, “lương dược khổ khẩu” 良藥苦口 thuốc hay đắng miệng. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Ngô mã lương” 吾馬良 (Ngụy sách tứ 魏策四) Ngựa tôi tốt (chạy hay).
2. (Tính) Trời phú cho, thuộc về bổn năng sẵn có. ◎Như: “lương tri” 良知 tri thức thiện năng tự nhiên, “lương năng” 良能 khả năng thiên phú.
3. (Danh) Người tốt lành. ◎Như: “trừ bạo an lương” 除暴安良 diệt trừ kẻ ác dữ, giúp yên người lương thiện.
4. (Danh) Sự trong sạch, tốt lành. ◎Như: “tòng lương” 從良 trở về đời lành.
5. (Danh) Đàn bà gọi chồng mình là “lương nhân” 良人.
6. (Danh) Họ “Lương”.
7. (Phó) Đúng, quả thật, xác thực, quả nhiên. ◇Lí Bạch 李白: “Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã” 古人秉燭夜遊, 良有以也 (Xuân dạ yến đào lý viên tự 春夜宴桃李園序) Cổ nhân đốt đuốc chơi đêm, thật có nguyên do vậy.
8. (Phó) Rất, lắm, quá. ◎Như: “lương cửu” 良久 lâu lắm, “cảm xúc lương đa” 感觸良多 rất nhiều cảm xúc, “huyền hệ lương thâm” 懸系良深 mong nhớ thâm thiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Lành, tính chất thuần tốt bền giữ không đổi gọi là lương. Như trung lương 忠良, hiền lương 賢良, v.v. Cái tâm thuật của người gọi là thiên lương 天良, tục gọi là lương tâm 良心. Tục gọi con nhà thanh bạch, không có tiếng tăm gì xấu là lương gia tử đệ 良家子弟 con em nhà lương thiện. Cô đầu nhà thổ giũ sổ về làm ăn lương thiện gọi là tòng lương 從良.
② Tốt, vật gì hoàn toàn tốt đẹp gọi là lương.
③ Sâu, thâm. Như huyền hệ lương thâm 懸系良深 mong nhớ thâm thiết. Sự gì hơi lâu gọi là lương cửu 良久 hồi lâu.
④ Dùng làm trợ ngữ, nghĩa là tin. Như lương hữu dĩ dã 良有以也 tin rằng có vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tốt, lương thiện, hiền lương, tài: 消化不良 Tiêu hoá không tốt; 改良 Cải lương; 良將 Tướng tài (giỏi); 家富良馬 Nhà có nhiều ngựa tốt (Hoài Nam tử);
② Người lương thiện: 除暴安良 Trừ kẻ bạo ngược để người lương thiện được sống yên ổn;
③ Rất, lắm, thật là: 良久 Rất lâu; 獲益良多 Được lắm cái hay; 良有以也 Thật là có lí do;
④ [Liáng] (Họ) Lương.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp — Giỏi, làm việc được — Tiếng người vợ gọi chồng mình. Xem Lương nhân 良人 — Tên người, tức Hoàng Đức Lương, danh sĩ Hậu Lê, người xã Cửu cao huyện Văn giang tỉnh Bắc Ninh, đậu Tiến sĩ năm 1478, niên hiệu Hồng đức thứ 9 đời Lê Thánh Tông, làm quan tới chức Hộ bộ Thi lang, có đi sứ Trung Hoa năm 1489. Tác phẩm văn học có Trích diễm thi tập, gom góp các bài thơ hay của đời Trần và Lê.

Từ điển Trung-Anh

(1) good
(2) very
(3) very much

Tự hình 5

Dị thể 7

Chữ gần giống 1

Từ ghép 171

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [láng ㄌㄤˊ, làng ㄌㄤˋ]

U+83A8, tổng 10 nét, bộ cǎo 艸 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một thứ cỏ, thân và cành thô cứng, hái ăn được.
2. (Danh) § Xem “lang đãng” 莨菪.
3. (Danh) § Xem “thự lang” 薯莨.

Từ điển Thiều Chửu

① Lang đãng 莨菪 một thứ cỏ để làm thuốc. Tục gọi là thiên tiên tử 天仙子.
② Thự lang 薯莨 một thứ cỏ có nhiều nhựa dùng để nhuộm dây gai, dây đay cho bền, có khi dùng để nhuộm vải nữa.

Từ điển Trần Văn Chánh

【莨綢】 lương trù [liángchóu] Lụa củ nâu, lụa Quảng Đông. Cg. 拷綢 [kăochóu], 黑膠綢 [hei jiaochóu] Xem 莨 [làng].

Từ điển Trần Văn Chánh

【莨菪】lang đãng [làngdàng] (thực) Cây kì nham, thiên tiên tử. Cg. 天仙子 [tianxianzi] Xem 莨 [liáng].

Tự hình 2

Dị thể 2

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [láng ㄌㄤˊ]

U+870B, tổng 13 nét, bộ chóng 虫 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Ðường lang 螳螂. Xem chữ đường 螳.
② Khương lang 蜣蜋. Xem chữ khương 蜣.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 蜣蜋(螂).

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 螳蜋(螂).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Đường lang 螳螂, Khương lang 蜣蜋 — Như chữ Lang 螂.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+8AD2, tổng 15 nét, bộ yán 言 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Tin thực, thành tín. ◇Luận Ngữ 論語: “Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ” 友直, 友諒, 友多聞, 益矣 (Quý thị 季氏) Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn có nhiều kiến thức, (là ba thứ bạn) có ích vậy.
2. (Phó) Chắc hẳn, ngỡ rằng, đoán chừng, thiết tưởng. ◎Như: “lượng năng” 諒能 chắc hẳn làm được đấy, “lượng khả” 諒可 đoán chừng có thể. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Hoạch lạc tri hà dụng, Tê trì lượng hữu dư” 濩落知何用, 棲遲諒有餘 (Tặng hữu nhân 贈友人) Rỗng tuếch (như hai ta) thì biết dùng làm gì, Nhưng chơi không thì chắc hẳn có thừa.
3. (Động) Khoan thứ, tha thứ, bao dung. ◎Như: “kiến lượng” 見諒 khoan thứ cho, “nguyên lượng” 原諒 truy nguyên tình cảnh mà khoan thứ, “thể lượng” 體諒 thể tất.
4. (Động) Tin cho, tin nhau. ◇Thi Kinh 詩經: “Mẫu dã thiên chỉ, Bất lượng nhân chỉ” 母也天只, 不諒人只 (Dung phong 鄘風, Bách chu 柏舟) Mẹ hỡi, trời ơi, Không tin được lòng ta sao?
5. (Động) Cố chấp.
6. (Danh) Họ “Lượng”.

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 10

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+8C05, tổng 10 nét, bộ yán 言 (+8 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 諒.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 9

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [láng ㄌㄤˊ, làng ㄌㄤˋ, liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+8E09, tổng 14 nét, bộ zú 足 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) “Khiêu lương” 跳踉 đi lăng quăng, múa may, động đậy.
2. Một âm là “lượng”. (Phó) “Lượng thương” 踉蹌 lảo đảo, loạng choạng. § Cũng viết là “lượng thương” 踉蹡. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Hốt kiến Mi Phương diện đái sổ tiễn, lượng thương nhi lai” 忽見糜芳面帶數箭, 踉蹌而來 (Đệ tứ thập nhất hồi) Chợt thấy Mi Phương mặt còn cắm mấy mũi tên, loạng choạng đi đến.

Từ điển Trung-Anh

jump

Tự hình 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+8F2C, tổng 15 nét, bộ chē 車 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xe nằm

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Xe nằm (xe thời xưa có thể nằm được, hai bên có cửa sổ). Xem 輼.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái xe, bên trong có chỗ nằm, để đi xa.

Từ điển Trung-Anh

see 轀輬|辒辌[wen1 liang2]

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 10

Từ ghép 1

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ

U+8F8C, tổng 12 nét, bộ chē 車 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

xe nằm

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輬

Từ điển Trung-Anh

see 轀輬|辒辌[wen1 liang2]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 9

Từ ghép 1

Bình luận 0

liáng ㄌㄧㄤˊ [liàng ㄌㄧㄤˋ]

U+91CF, tổng 12 nét, bộ lǐ 里 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đong, đo
2. bao dung
3. khả năng, dung lượng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồ đong, khí cụ để đong vật thể, như “đấu” 斗, “hộc” 斛, v.v.
2. (Danh) Sức chứa, khả năng chịu đựng, hạn độ bao dung. ◎Như: “độ lượng” 度量, “cục lượng” 局量, “khí lượng” 器量 đều chỉ tấm lòng rộng chứa, khả năng bao dung.
3. (Danh) Số mục, số lượng. ◎Như: “hàm lượng” 含量 số lượng chứa, “lưu lượng” 流量 số lượng chảy, “trọng lượng” 重量 số lượng nặng, “giáng vũ lượng” 降雨量 số lượng mưa xuống.
4. Một âm là “lương”. (Động) Cân nhắc, thẩm độ, thẩm định, định liệu. ◎Như: “thương lương” 商量 toan lường, “lương lực nhi hành” 量力而行 liệu sức mà làm. § Ghi chú: Ta quen đọc là “lượng”.

Từ điển Trung-Anh

to measure

Tự hình 5

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 50

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0