Có 16 kết quả:

㯳 qíng ㄑㄧㄥˊ剠 qíng ㄑㄧㄥˊ勍 qíng ㄑㄧㄥˊ情 qíng ㄑㄧㄥˊ擎 qíng ㄑㄧㄥˊ晴 qíng ㄑㄧㄥˊ暒 qíng ㄑㄧㄥˊ檠 qíng ㄑㄧㄥˊ殑 qíng ㄑㄧㄥˊ氰 qíng ㄑㄧㄥˊ精 qíng ㄑㄧㄥˊ請 qíng ㄑㄧㄥˊ请 qíng ㄑㄧㄥˊ鯨 qíng ㄑㄧㄥˊ鲸 qíng ㄑㄧㄥˊ黥 qíng ㄑㄧㄥˊ

1/16

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+3BF3, tổng 16 nét, bộ mù 木 (+12 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 檠[qing2]

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

qíng ㄑㄧㄥˊ [lüè ]

U+5260, tổng 10 nét, bộ dāo 刀 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thích vào, khắc vào

Tự hình 1

Dị thể 4

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+52CD, tổng 10 nét, bộ lì 力 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mạnh, có sức mạnh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Mạnh mẽ, cứng cỏi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Mạnh, có sức mạnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mạnh mẽ. Dữ dội.

Từ điển Trung-Anh

(1) violent
(2) strong

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+60C5, tổng 11 nét, bộ xīn 心 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tình cảm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ý niệm tự nhiên hoặc trạng thái tâm lí do sự vật bên ngoài kích thích mà phát sinh. ◇Lễ Kí 禮記: “Hà vị nhân tình? Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục thất giả, phất học nhi năng” 何謂人情? 喜, 怒, 哀, 懼, 愛, 惡,欲七者, 弗學而能 (Lễ vận 禮運) Sao gọi là tình người? Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình, không học cũng biết. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh, Vị thành khúc điệu tiên hữu tình” 轉軸撥弦三兩聲, 未成曲調先有情 (Tì bà hành 琵琶行) Vặn trục, gẩy dây đàn hai ba tiếng, Chưa thành khúc điệu gì mà đã hữu tình.
2. (Danh) Lòng yêu mến, quyến luyến giữa nam nữ. ◎Như: “ái tình” 愛情 tình yêu, “si tình” 痴情 tình say đắm.
3. (Danh) Sự thân ái, giao tiếp. ◎Như: “giao tình” 交情 tình bạn, “nhân tình thế cố” 人情世故 sự giao tiếp xử sự của người đời. ◇Lí Bạch 李白: “Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình” 桃花潭水深千尺, 不及汪倫送我情 (Tặng Uông Luân 贈汪倫) Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình bạn Uông Luân lúc đưa tiễn ta.
4. (Danh) Trạng huống, sự thật, nội dung. ◎Như: “thật tình” 實情 trạng huống thật, “bệnh tình” 病情 trạng huống bệnh, “tình ngụy” 情偽 thật giả.
5. (Danh) Chí nguyện. ◎Như: “trần tình” 陳情 dãi bày ý mình ra.
6. (Danh) Thú vị. ◎Như: “tình thú” 情趣 thú vị, hứng thú.
7. (Tính) Có liên quan tới luyến ái nam nữ. ◎Như: “tình si” 情痴 say đắm vì tình, “tình thư” 情書 thư tình.
8. (Phó) Rõ rệt, phân minh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tiết Bàn kiến mẫu thân như thử thuyết, tình tri nữu bất quá đích” 薛蟠見母親如此說, 情知扭不過的 (Đệ thập bát hồi) Tiết Bàn nghe mẹ nói như vậy, biết rõ rằng không trái ý mẹ được.

Từ điển Thiều Chửu

① Tình, cái tình đã phát hiện ra ngoài, như mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn gọi là thất tình.
② Nhân tình, tâm lí mọi người cùng thế cả gọi là nhân tình 人情, nghĩa là tình thường con người ta vậy.
③ Thực, danh tiếng quá sự thực gọi là thanh văn quá tình 聲聞過情, sự thực hay giả gọi là tình nguỵ 情偽.
④ Cùng yêu, như đa tình 多情. Phàm cái gì có quan hệ liên lạc với nhau đều gọi là hữu tình 有情. Như liên lạc hữu tình 聯絡有情.
⑤ Chí nguyện, tự dãi bày ý mình ra gọi là trần tình 陳情.
⑥ Ý riêng.
⑦ Thú vị.
⑧ Tình ái. Tục cho sự trai gái yêu nhau là tình, như tình thư 情書 thơ tình.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tình: 感情 Tình cảm; 熱情 Nhiệt tình, sốt sắng;
② Tình yêu, tình ái: 談情說愛 Tình tự; 情書 Thư tình;
③ Tình hình: 商情 Tình hình giá cả thị trường; 災情 Tình hình thiên tai;
④ Tính, lí tính;
⑤ Sự thực: 情偽 Sự thực và giả; 聲聞過情 Danh tiếng quá sự thực;
⑥ (văn) Thật là, rõ ràng: 情不知其不義也 Thật (rõ ràng) chẳng biết điều đó là bất nghĩa (Mặc tử: Phi công thượng); 其知情信 Sự biết của nó thật đáng tin (Trang tử: Ứng đế vương);
⑦ Tình ý, chí nguyện: 陳情 Giải bày tình ý;
⑧ Nể: 看情面 Nể mặt, nể vì, nể nang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều cảm thấy trong lòng, do ngoại cảnh mà có. Td: Tình cảm — Lòng thương yêu giữa người này và người khác. Tục ngữ: » Phụ tử tình thâm « — Lòng yêu trai gái. Truyện Nhị độ mai : » Thảm vì tình lắm, lại vui vì tình « — Nỗi lòng. Đoạn trường tân thanh : » Nỉ non đêm ngắn tình dài « — Sự thật hiện tại. Ca dao: » Chồng bé vợ lớn ra tình chị em «.

Từ điển Trung-Anh

(1) feeling
(2) emotion
(3) passion
(4) situation

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 509

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+64CE, tổng 16 nét, bộ shǒu 手 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

giơ lên

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Vác, bưng, nâng, giơ cao. ◎Như: “kình trà cụ” 擎茶具 bưng đồ trà.
2. (Động) Cầm, nắm. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thư tòng trĩ tử kình” 書從稚子擎 (Chánh nguyệt tam nhật quy khê thượng 正月三日歸溪上) Sách theo trẻ cầm (về).
3. (Động) Tiếp thụ.

Từ điển Thiều Chửu

① Vác, giơ cao.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vác, nâng lên, nhấc lên, nhắc lên, giơ lên: 雙手擎杯 Hai tay nâng cốc; 衆擎易舉 Đông tay hay việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nâng lên rồi giữ chặt.

Từ điển Trung-Anh

to raise (hand)

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 4

Từ ghép 9

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+6674, tổng 12 nét, bộ rì 日 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

tạnh (trời không mưa)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tạnh, mưa hoặc tuyết ngừng rơi. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Thử thì tàn tuyết sơ tình” 此時殘雪初晴 (Đệ thập nhị hồi) Lúc đó tuyết tàn vừa mới tạnh.
2. (Danh) Trời trong sáng, không mây. ◇Tô Thức 蘇軾: “Nguyệt hữu âm tình viên khuyết” 月有陰晴圓缺 (Thủy điệu ca đầu 水調歌頭) Trăng có đầy vơi mờ tỏ.
3. (Tính) Trong sáng, tạnh ráo, quang đãng. ◎Như: “tình không vạn lí” 晴空萬里 bầu trời quang đãng muôn dặm.

Từ điển Thiều Chửu

① Tạnh, lúc không mưa gọi là tình.

Từ điển Trần Văn Chánh

(Trời) quang, tạnh: 天已放晴 Trời đã quang; 雨過天晴 Trời quang mưa tạnh; 晴川 Sông tạnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tạnh mưa — Trời quang đảng, không mây.

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) fine (weather)

Tự hình 2

Dị thể 6

Từ ghép 20

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+6692, tổng 13 nét, bộ rì 日 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 晴[qing2]

Tự hình 1

Dị thể 1

qíng ㄑㄧㄥˊ [jìng ㄐㄧㄥˋ, qīng ㄑㄧㄥ]

U+6AA0, tổng 16 nét, bộ mù 木 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đồ nắn cung
2. đế đèn, chân đèn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồ dùng để chỉnh cung nỏ.
2. (Danh) Đế đèn, chân đèn. ◇Tô Thức 蘇軾: “Mộng đoạn tửu tỉnh san vũ tuyệt, Tiếu khán cơ thử thướng đăng kềnh” 夢斷酒醒山雨絕, 笑看飢鼠上燈檠 (Điệt an tiết viễn lai dạ tọa 姪安節遠來夜坐) Mộng đứt rượu tỉnh mưa núi hết, Cười nhìn chuột đói leo chân đèn.
3. (Danh) Đèn. ◇Dữu Tín 庾信: “Liên trướng hàn kềnh song phất thự” 蓮帳寒檠窗拂曙 (Đối chúc phú 對燭賦) Màn sen đèn lạnh, bình minh phớt qua cửa sổ.
4. (Động) Chỉnh, sửa cho ngay, uốn thẳng. ◎Như: “kềnh cung nỗ” 檠弓弩 chỉnh cung nỏ.
5. (Động) Cầm, nắm, bưng. § Thông “kình” 擎. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Không thủ hốt kềnh song khối ngọc” 空手忽檠雙塊玉 (Quyển thập thất, Đan phù lang toàn châu giai ngẫu 單符郎全州佳偶) Tay không chợt cầm hai khối ngọc.

Từ điển Trung-Anh

instrument for straightening bows

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

qíng ㄑㄧㄥˊ [jīng ㄐㄧㄥ, jìng ㄐㄧㄥˋ]

U+6B91, tổng 11 nét, bộ dǎi 歹 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) (Hồn phách) thoát ra khỏi cõi đời. ◇Lưu Cơ 劉基: “Tụy cơ biêm tủy hồn dục căng, Hốt nhiên phù không đọa yểu măng” 瘁肌砭髓魂欲殑, 忽然浮空墮杳瞢 (Tặng đạo sĩ tương ngọc hồ trường ca 贈道士蔣玉壺長歌).
2. (Danh) Chữ dùng để dịch âm. ◎Như: “Căng Cà hà” 殑伽河 sông Hằng.

Từ điển Trung-Anh

swoon

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

qíng ㄑㄧㄥˊ

U+6C30, tổng 12 nét, bộ qì 气 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

qíng ㄑㄧㄥˊ [jīng ㄐㄧㄥ, jìng ㄐㄧㄥˋ]

U+7CBE, tổng 14 nét, bộ mǐ 米 (+8 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gạo giã trắng, thuần, sạch, tốt. ◇Luận Ngữ 論語: “Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế” 食不厭精, 膾不厭細 (Hương đảng 鄉黨) Cơm ăn không ngán gạo trắng tốt, gỏi thích thứ thái nhỏ (cơm càng trắng tinh càng thích, gỏi thái càng nhỏ càng ngon).
2. (Danh) Vật chất đã được trừ bỏ phần tạp xấu, đã được luyện cho thuần sạch. ◎Như: “tửu tinh” 酒精 rượu lọc, chất tinh của rượu, “hương tinh” 香精 hương liệu tinh chế, “tinh diêm” 精鹽 muối ròng.
3. (Danh) Tâm thần. ◎Như: “tụ tinh hội thần” 聚精會神 tập trung tinh thần, chuyên tâm nhất ý.
4. (Danh) Tinh linh, linh hồn.
5. (Danh) Thần linh, yêu, quái. ◎Như: “sơn tinh” 山精 thần núi, “hồ li tinh” 狐狸精 giống ma quái hồ li.
6. (Danh) Tinh khí. ◇Lưu Hướng 劉向: “Chí ư đại thủy cập nhật thực giả, giai âm khí thái thịnh nhi thượng giảm dương tinh” 至於大水及日蝕者, 皆陰氣太盛而上減陽精 (Thuyết uyển 說苑, Biện vật 辨物).
7. (Danh) Tinh dịch của đàn ông. ◎Như: “di tinh” 遺精 bệnh chảy tinh dịch thất thường, “xạ tinh” 射精 bắn tinh dịch.
8. (Danh) Họ “Tinh”.
9. (Động) Giã gạo cho thật trắng.
10. (Động) Làm cho kĩ, cho tốt (tinh chế).
11. (Động) Thông thạo, biết rành. ◎Như: “tinh thông” 精通 biết rành, thông thạo, “tố tinh thư pháp” 素精書法 vốn thông thư pháp.
12. (Tính) Kĩ càng, tỉ mỉ. § Đối lại với “thô” 粗. ◎Như: “tinh tế” 精細 tỉ mỉ, “tinh mật” 精密 kĩ lưỡng.
13. (Tính) Đẹp, rất tốt. ◎Như: “tinh phẩm” 精品 vật phẩm tốt.
14. (Tính) Giỏi, chuyên. ◎Như: “tinh binh” 精兵 quân giỏi, quân tinh nhuệ.
15. (Tính) Sáng, tỏ. ◎Như: “nhật nguyệt tinh quang” 日月精光 mặt trời mặt trăng sáng tỏ.
16. (Tính) Sạch, trong, tinh khiết.
17. (Tính) Thông minh, thông tuệ. ◇Quốc ngữ 國學: “Thậm tinh tất ngu” 甚精必愚 (Tấn ngữ nhất 晉語一).
18. (Tính) Ẩn vi áo diệu.
19. (Phó) Rất, quá, cực kì. ◎Như: “tinh thấp” 精溼 ẩm thấp quá, “tinh sấu” 精瘦 rất gầy gò.
20. (Phó) Hết cả, toàn bộ. ◇Lão tàn du kí 老殘遊記: “Tứ bách đa ngân tử hựu thâu đắc tinh quang” 四百多銀子又輸得精光 (Đệ thập cửu hồi) Bốn trăm bạc đều thua hết sạch.

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xin, cầu xin, khẩn cầu. ◎Như: “thỉnh cầu” 請求 cầu xin, “thỉnh giả” 請假 xin phép nghỉ việc.
2. (Động) Yết kiến, bái kiến. ◎Như: “thỉnh đại phu” 請大夫 yết kiến đại phu.
3. (Động) Mời. ◎Như: “thỉnh khách” 請客 mời khách, “yến thỉnh” 宴請 mời tiệc, đặt tiệc khoản đãi.
4. (Động) Báo cho biết (đối với bậc trên). ◎Như: “trình thỉnh” 呈請 trình báo.
5. (Động) Hỏi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Vương thỉnh trực, đáp dĩ thiên kim” 王請直, 答以千金 (Vương Thành 王成) Vương tử hỏi giá bao nhiêu, đáp một ngàn lạng vàng.
6. (Động) Thăm hầu. ◎Như: “thỉnh an” 請安 hỏi thăm xem có được bình yên không. ◇Sử Kí 史記: “Lục Sanh vãng thỉnh, trực nhập tọa” 陸生往請, 直入坐 (Lịch Sanh Lục Giả truyện 酈生陸賈傳) Lục Giả đến thăm, vào thẳng chỗ ngồi.
7. (Động) Nghênh, rước (thần, Phật). ◎Như: “thỉnh liễu nhất tôn phật tượng hồi gia khứ cung trước” 請了一尊佛像回家去供著 rước được một pho tượng Phật về nhà để thờ cúng.
8. (Phó) Dùng làm kính từ. ◎Như: “thỉnh giáo” 請教 xin dạy bảo cho, “thỉnh thị” 請示 xin chỉ bảo cho.
9. Một âm là “tình”. (Danh) Tình hình, trạng huống. § Thông “tình” 情.

Tự hình 4

Dị thể 3

Từ ghép 1

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 請.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

qíng ㄑㄧㄥˊ [jīng ㄐㄧㄥ]

U+9BE8, tổng 19 nét, bộ yú 魚 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cá kình. Còn gọi là cá voi. § Hình tuy giống cá mà thực ra thuộc về loài thú. Có con to dài đến tám chín mươi thước. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Ngao phụ xuất sơn sơn hữu động, Kình du tắc hải hải vi trì” 鰲負出山山有洞, 鯨遊塞海海爲池 (Long Đại Nham 龍袋岩) Con ba ba đội núi nổi lên, núi có động, Cá kình bơi lấp biển, biển thành ao.

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 7

qíng ㄑㄧㄥˊ [jīng ㄐㄧㄥ]

U+9CB8, tổng 16 nét, bộ yú 魚 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鯨.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 8

qíng ㄑㄧㄥˊ [jīng ㄐㄧㄥ]

U+9EE5, tổng 20 nét, bộ hēi 黑 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thích vào, khắc vào

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thích chữ bôi mực vào mặt (một thứ hình pháp ngày xưa). ◇Sử Kí 史記: “Tẫn chí, Bàng Quyên khủng kì hiền vu kỉ, tật chi, tắc dĩ pháp hình đoạn kì lưỡng túc nhi kình chi” 臏至,龐涓恐其賢於己, 疾之, 則以法刑斷其兩足而黥之 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) (Tôn) Tẫn đến, Bàng Quyên sợ Tôn Tẫn giỏi hơn mình, (mới đem lòng) ghen ghét mà ghép vào tội, chặt cả hai chân và đồ mực vào mặt.
2. (Động) Vẽ hoặc khắc chữ hoặc hình trên mình.
3. (Động) Ngày xưa nô tì, binh lính khắc chữ lên mình làm kí hiệu, để phòng trốn chạy.
4. (Động) Khắc, chạm.
5. (Danh) Mượn chỉ phạm nhân.

Từ điển Thiều Chửu

① Thích vào, một thứ hình phép ngày xưa thích chữ bôi mực vào mặt gọi là kình.

Từ điển Trần Văn Chánh

Hình phạt thích chữ và bôi mực vào mặt (thời xưa). Cg. 墨刑.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thích chữ mực đen vào mặt, một hình phạt thời cổ.

Từ điển Trung-Anh

to tattoo criminals on the face or forehead

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 9