Có 23 kết quả:

倾 qīng ㄑㄧㄥ傾 qīng ㄑㄧㄥ卿 qīng ㄑㄧㄥ圊 qīng ㄑㄧㄥ檠 qīng ㄑㄧㄥ氢 qīng ㄑㄧㄥ氫 qīng ㄑㄧㄥ淸 qīng ㄑㄧㄥ清 qīng ㄑㄧㄥ凊 qīng ㄑㄧㄥ清 qīng ㄑㄧㄥ蜻 qīng ㄑㄧㄥ請 qīng ㄑㄧㄥ请 qīng ㄑㄧㄥ軽 qīng ㄑㄧㄥ輕 qīng ㄑㄧㄥ轻 qīng ㄑㄧㄥ靑 qīng ㄑㄧㄥ青 qīng ㄑㄧㄥ頃 qīng ㄑㄧㄥ顷 qīng ㄑㄧㄥ鯖 qīng ㄑㄧㄥ鲭 qīng ㄑㄧㄥ

1/23

qīng ㄑㄧㄥ

U+503E, tổng 10 nét, bộ rén 人 (+8 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nghiêng
2. đè úp
3. dốc hết

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 傾.

Từ điển Trung-Anh

(1) to overturn
(2) to collapse
(3) to lean
(4) to tend
(5) to incline
(6) to pour out

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 62

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+50BE, tổng 13 nét, bộ rén 人 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. nghiêng
2. đè úp
3. dốc hết

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nghiêng về một bên, xu hướng. ◎Như: “khuynh nhĩ nhi thính” 傾耳而聽 nghiêng tai mà nghe, “hướng hữu khuynh” 向右傾 thiên về phía hữu.
2. (Động) Nghiêng đổ, sụp đổ. ◎Như: “khuynh trụy” 傾墜 sụp đổ.
3. (Động) Dốc ra. ◎Như: “khuynh nang” 傾囊 dốc túi, “khuynh tửu” 傾酒 dốc rượu.
4. (Động) Bội phục, ngưỡng mộ. ◎Như: “khuynh đảo” 傾倒 kính phục vô cùng, “khuynh tâm” 傾心 xiêu lòng; bội phục; tận tâm.
5. (Động) Làm cho nghiêng ngửa, áp đảo, thắng hơn. ◎Như: “khuynh quốc khuynh thành” 傾國傾城 làm mất nước nghiêng đổ thành trì. ◇Sử Kí 史記: “Dục dĩ khuynh Ngụy Kì chư tướng tướng” 欲以傾魏其諸將相 (Vũ An Hầu truyện 武安侯傳) Muốn để áp đảo các tướng văn tướng võ theo phe Ngụy Kì. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Uổng giao thiên cổ tội khuynh thành” 枉敎千古罪傾城 (Dương Phi cố lí 楊妃故里) Để nghìn năm đổ oan cho (người đẹp) tội nghiêng thành.
6. (Động) Cạnh tranh, tranh giành. ◎Như: “dĩ lợi tương khuynh” 以利相傾 lấy lợi cạnh tranh.
7. (Động) Bị nguy ngập. ◇Tuân Tử 荀子: “Tề nhất thiên hạ nhi mạc năng khuynh” 齊一天下而莫能傾 (Nho hiệu 儒效) Ngang với thiên hạ nên không bị nguy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghiêng: 傾耳而聽 Nghiêng tai mà nghe; 身子向前傾着 Nghiêng mình về phía trước;
② Khuynh: 左傾 Tả khuynh; 右傾 Hữu khuynh;
③ Đổ, dốc, làm đổ, nghiêng đổ: 大廈將傾 Toà nhà sắp đổ; 傾全力 Dốc toàn lực; 傾城 Làm nghiêng đổ thành trì; 傾囊 Dốc túi;
④ Khâm phục, thán phục.【傾心】khuynh tâm [qing xin] a. Say mê, khâm phục, bội phục trong lòng; b. Chân thành: 傾心交談 Chân thành tâm sự với nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghiêng đi — Đổ ngã — Kính phục. Bài ca của Lí Diên Niên: Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc 一顧倾人城, 再顧倾人國 Nghoảnh lại một cái xiêu thành, ngoảnh lại cái nữa đổ nước. Nghĩa là tả cái vẻ đẹp tuyệt thế của người đàn bà làm cho người ta mê mệt đến nỗi mất thành mất nước. » Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc đành đòi một tài đành hoạ hai « ( Kiều ) — Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc 一笑倾人城, 再笑倾人國 Một cười làm nghiêng thành, hai cười làm nghiêng nước. Nói về sắc đẹp, chỉ một vài cái cười cũng đủ làm nghiêng đổ thành quách quốc gia của người ta. » Vốn mang cái bệnh Trương Sinh. Gặp người nghiêng nước nghiêng thành biết sao « ( Bích câu kì ngộ ).

Từ điển Trung-Anh

(1) to overturn
(2) to collapse
(3) to lean
(4) to tend
(5) to incline
(6) to pour out

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 62

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+537F, tổng 10 nét, bộ jié 卩 (+8 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. quan khanh
2. tiếng vua gọi bầy tôi

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên chức quan. § Ngày xưa có quan “chánh khanh” 正卿, quan “thiếu khanh” 少卿. Chức tổng lí coi việc nước bây giờ cũng gọi là “quốc vụ khanh” 國務卿.
2. (Danh) Tiếng tôn xưng người khác. ◇Sử Kí 史記: “Vệ nhân vị chi Khánh khanh” 衛人謂之慶卿 (Kinh Kha truyện 荊軻傳) Người Vệ gọi là Khánh khanh.
3. (Danh) Họ “Khanh”.
4. (Đại) (1) Vua gọi bầy tôi là “khanh” (mĩ xưng). ◇Nhạc Phi 岳飛: “Khanh đắc lương mã phủ?” 卿得良馬否 (Lương mã đối 良馬對) Khanh có được ngựa tốt không? (2) Tiếng gọi tôn xưng kẻ ngang hàng. § Cũng như “nâm” 您. (3) Đời “Lục triều” 六朝 cho là tiếng gọi nhau rất thân yêu, nên nay vợ chồng thường gọi nhau là “khanh khanh” 卿卿.

Từ điển Thiều Chửu

① Quan khanh. Ngày xưa có quan chánh khanh 正卿, quan thiếu khanh 少卿. Chức tổng lí coi việc nước bây giờ cũng gọi là quốc vụ khanh 國務卿.
③ Mình, anh. Tiếng gọi nhau. Như vua gọi bầy tôi là khanh, gọi kẻ ngang hàng cũng dùng chữ khanh. Ðời Lục-triều cho là tiếng gọi nhau rất thân yêu, nên nay vợ chồng thường gọi nhau là khanh khanh.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chức quan ngày xưa: 上卿 (cũ) Thượng khanh; 少卿 Thiếu khanh;
② (cũ) Mình, anh (tiếng vua gọi hạ thần, hoặc vợ chồng, bạn thân gọi nhau);
③ [Qing] (Họ) Khanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp — Tên chức quan thời xưa — Chỉ ông quan to.

Từ điển Trung-Anh

(1) high ranking official (old)
(2) term of endearment between spouses (old)
(3) (from the Tang Dynasty onwards) term used by the emperor for his subjects (old)
(4) honorific (old)

Tự hình 5

Dị thể 3

Từ ghép 20

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+570A, tổng 11 nét, bộ wéi 囗 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái chò, chuồng xí

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nhà xí.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái chò (chuồng xí).

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Nhà xí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cầu tiêu. Nhà cầu.

Từ điển Trung-Anh

(1) restroom
(2) latrine

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [jìng ㄐㄧㄥˋ, qíng ㄑㄧㄥˊ]

U+6AA0, tổng 16 nét, bộ mù 木 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Cái đồ nắn cung.
② Cái đế đèn, chân đèn.
③ Một âm là kính. Cái giản.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Đồ dùng để chỉnh cung nỏ;
② Đế đèn, chân đèn. Cv. 㯳.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ để uốn cánh cung. Như chữ Kình 擏— Cái chân đèn, cái đế đèn — Một âm khác là Kính.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chậu có chân, có đế cao — Một âm là Kình.

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+6C22, tổng 9 nét, bộ qì 气 (+5 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

khinh khí, khí hidro

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của 氫.

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Khinh khí, hydro (Hydrogenium, kí hiệu H).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 氫

Từ điển Trung-Anh

hydrogen (chemistry)

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 41

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+6C2B, tổng 11 nét, bộ qì 气 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

khinh khí, khí hidro

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nguyên tố hóa học hydrogen, tức khinh khí (hydrogen, kí hiệu H).

Từ điển Trần Văn Chánh

(hoá) Khinh khí, hydro (Hydrogenium, kí hiệu H).

Từ điển Trung-Anh

hydrogen (chemistry)

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 41

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [qìng ㄑㄧㄥˋ]

U+6E05, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. trong sạch (nước)
2. đời nhà Thanh
3. họ Thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Trong. Trái với “trọc” 濁 đục. ◎Như: “thanh triệt” 清澈 trong suốt.
2. (Tính) Trong sạch, liêm khiết, cao khiết. ◎Như: “thanh bạch” 清白, “thanh tháo” 清操, “thanh tiết” 清節.
3. (Tính) Mát. ◎Như: “thanh phong minh nguyệt” 清風明月 gió mát trăng trong.
4. (Tính) Lặng, vắng. ◎Như: “thanh dạ” 清夜 đêm lặng, “thanh tĩnh” 清靜 vắng lặng.
5. (Tính) Rõ ràng, minh bạch. ◎Như: “thanh sở” 清楚 rõ ràng.
6. (Tính) Xinh đẹp, tú mĩ. ◎Như: “mi thanh mục tú” 眉清目秀 mày xinh mắt đẹp.
7. (Tính) Yên ổn, thái bình. ◎Như: “thanh bình thịnh thế” 清平盛世 đời thái bình thịnh vượng.
8. (Phó) Suông, thuần, đơn thuần. ◎Như: “thanh nhất sắc” 清一色 thuần một màu, “thanh xướng” 清唱 diễn xướng không hóa trang, “thanh đàm” 清談 bàn suông.
9. (Phó) Hết, xong, sạch trơn. ◎Như: “trái hoàn thanh liễu” 債還清了 nợ trả xong hết.
10. (Phó) Rõ ràng, minh bạch, kĩ lưỡng. ◎Như: “điểm thanh số mục” 點清數目 kiểm điểm số mục rõ ràng, “tra thanh hộ khẩu” 查清戶口 kiểm tra kĩ càng hộ khẩu.
11. (Động) Làm cho sạch, làm cho ngay ngắn chỉnh tề. ◎Như: “thanh tẩy” 清洗 rửa sạch, tẩy trừ, “thanh lí” 清理 lọc sạch, “thanh trừ” 清除 quét sạch, dọn sạch.
12. (Động) Làm xong, hoàn tất. ◎Như: “thanh trướng” 清帳 trả sạch nợ, “thanh toán” 清算 tính xong hết (sổ sách, trương mục), kết toán.
13. (Động) Soát, kiểm kê. ◎Như: “thanh điểm nhân số” 清點人數 kiểm kê số người.
14. (Danh) Không hư. ◎Như: “thái thanh” 太清 chỗ trời không, chốn hư không.
15. (Danh) Nhà “Thanh”.
16. (Danh) Họ “Thanh”.

Từ điển Thiều Chửu

① Trong, nước không có chút cặn nào gọi là thanh.
② Sạch, không thèm làm những sự không đáng làm gọi là thanh bạch 清白, là thanh tháo 清操, thanh tiết 清節, v.v.
③ Sửa sang rành mạch, như thanh li 清釐, thanh lí 清理, v.v.
④ Giản lược, như chánh giản hình thanh 政簡刑清 chánh trị hình phép giản dị.
⑤ Không hư, như thái thanh 太清 chỗ trời không, chốn hư không có một vật gì.
⑥ Kết liễu, như thanh ngật 清 sổ sách tính xong hết.
⑦ Nhà Thanh.
⑧ Lặng, như thanh dạ 清夜 đêm lặng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trong: 水清見底 Nước trong vắt;
② Sạch: 洗清污濁 Gột sạch những dơ bẩn;
③ Mát: 清風明月 Gió mát trăng thanh;
④ Liêm khiết, thanh liêm, trong sạch: 清官 Quan lại liêm khiết;
⑤ Rõ: 把話問清 Hỏi cho rõ;
⑥ Hết, xong: 把帳還清 Trả hết nợå;
⑦ Thanh lọc: 把壞份子清出去 Thanh lọc những phần tử xấu;
⑧ Lặng, thanh vắng: 清夜 Đêm vắng;
⑨ [Qing] Đời nhà Thanh (Trung Quốc, 1644—1911);
⑩ [Qing] (Họ) Thanh.

Tự hình 4

Dị thể 8

Từ ghép 351

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [qìng ㄑㄧㄥˋ]

U+6E05, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạnh — Mát — Làm cho mát mẻ. Đáng lẽ đọc Thính.

Tự hình 4

Dị thể 8

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [qìng ㄑㄧㄥˋ]

U+6E05, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước yên lặng — Yên lặng. Td: Thanh bình — Sạch sẽ. Trong sạch. Td: Thanh khiết — Lo việc cho sạch, cho xong. Truyện Trê Cóc : » Truyền Trê phải chịu cho thanh mọi bề « — Sáng sủa. Đoạn trường tân thanh : » Lần thâu gió mát trăng thanh « — Ta còn hiểu là mát mẻ. Truyện Hoa Tiên » Gió thanh hây hẩy gác vàng « — Tên một triều đại Trung Hoa, gồm 9 đời 10 vua, kéo dài 268 năm ( 1644-1911 ) — Đẹp đẽ cao quý. Đoạn trường tân thanh » Khác màu kẻ quý người thanh «.

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) distinct
(3) quiet
(4) just and honest
(5) pure
(6) to settle or clear up
(7) to clean up or purge

Tự hình 4

Dị thể 8

Từ ghép 351

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [jīng ㄐㄧㄥ]

U+873B, tổng 14 nét, bộ chóng 虫 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tinh linh 蜻蛉, tinh đình 蜻蜓)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “tinh đình” 蜻蜓.

Từ điển Thiều Chửu

① Tinh đinh 蜻蜓 con chuồn chuồn.

Từ điển Trần Văn Chánh

【蜻蜓】 tinh đình [qingtíng] Chuồn chuồn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thanh đình 蜻蜓: Con chuồn chuồn. Cũng đọc Tinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem các từ ngữ Tinh đình 蜻蜓, Tinh linh 蜻蛉.

Từ điển Trung-Anh

see 蜻蜓[qing1 ting2]

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 10

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xin, cầu xin, khẩn cầu. ◎Như: “thỉnh cầu” 請求 cầu xin, “thỉnh giả” 請假 xin phép nghỉ việc.
2. (Động) Yết kiến, bái kiến. ◎Như: “thỉnh đại phu” 請大夫 yết kiến đại phu.
3. (Động) Mời. ◎Như: “thỉnh khách” 請客 mời khách, “yến thỉnh” 宴請 mời tiệc, đặt tiệc khoản đãi.
4. (Động) Báo cho biết (đối với bậc trên). ◎Như: “trình thỉnh” 呈請 trình báo.
5. (Động) Hỏi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Vương thỉnh trực, đáp dĩ thiên kim” 王請直, 答以千金 (Vương Thành 王成) Vương tử hỏi giá bao nhiêu, đáp một ngàn lạng vàng.
6. (Động) Thăm hầu. ◎Như: “thỉnh an” 請安 hỏi thăm xem có được bình yên không. ◇Sử Kí 史記: “Lục Sanh vãng thỉnh, trực nhập tọa” 陸生往請, 直入坐 (Lịch Sanh Lục Giả truyện 酈生陸賈傳) Lục Giả đến thăm, vào thẳng chỗ ngồi.
7. (Động) Nghênh, rước (thần, Phật). ◎Như: “thỉnh liễu nhất tôn phật tượng hồi gia khứ cung trước” 請了一尊佛像回家去供著 rước được một pho tượng Phật về nhà để thờ cúng.
8. (Phó) Dùng làm kính từ. ◎Như: “thỉnh giáo” 請教 xin dạy bảo cho, “thỉnh thị” 請示 xin chỉ bảo cho.
9. Một âm là “tình”. (Danh) Tình hình, trạng huống. § Thông “tình” 情.

Tự hình 4

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 請.

Tự hình 2

Dị thể 1

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+8EFD, tổng 12 nét, bộ chē 車 (+5 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 輕|轻

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [qìng ㄑㄧㄥˋ]

U+8F15, tổng 14 nét, bộ chē 車 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nhẹ
2. khinh rẻ, khinh bỉ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khinh rẻ, khinh bỉ, coi thường. ◎Như: “khinh địch” 輕敵 coi thường quân địch. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Trác vấn tam nhân hiện cư hà chức. Huyền Đức viết: Bạch thân. Trác thậm khinh chi, bất vi lễ” 卓問三人現居何職. 玄德曰: 白身. 卓甚輕之, 不為禮 (Đệ nhất hồi 第一回) (Đổng) Trác hỏi ba người hiện làm chức quan gì. Huyền Đức nói: Chân trắng (không có chức tước gì). Trác khinh thường, không đáp tạ.
2. (Động) Coi nhẹ. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng ư Thái San, hoặc khinh ư hồng mao” 人固有一死, 或重於太山, 或輕於鴻毛 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Ai cũng có một lần chết, có khi thấy nặng hơn núi Thái Sơn, có khi coi nhẹ hơn lông chim hồng.
3. (Tính) Nhẹ (trọng lượng nhỏ). Trái với “trọng” 重 nặng. ◎Như: “miên hoa bỉ thiết khinh” 棉花比鐵輕 bông gòn so với sắt thì nhẹ.
4. (Tính) Trình độ thấp, ít, kém. ◎Như: “khinh hàn” 輕寒 hơi rét, lạnh vừa, “khinh bệnh” 輕病 bệnh nhẹ.
5. (Tính) Số lượng không nhiều. ◎Như: “niên kỉ khinh” 年紀輕 trẻ tuổi, “công tác khinh” 工作輕 công việc ít.
6. (Tính) Giản dị. ◎Như: “khinh xa giảm tụng” 輕車簡從 đi ra giản tiện chỉ có cái xe không và ít người hầu.
7. (Tính) Nhanh nhẹn. ◎Như: “khinh xa” 輕車 xe làm cho nhẹ để chạy được nhanh, “khinh chu” 輕舟 thuyền nhẹ (có thể lướt nhanh). ◇Vương Duy 王維: “Thảo khô ưng nhãn tật, Tuyết tận mã đề khinh” 洛陽女兒對門居, 纔可容顏十五餘 (Quan liệp 觀獵) 草枯鷹眼疾, 雪盡馬蹄輕 Cỏ khô mắt chim ưng lẹ (như cắt), Tuyết hết vó ngựa nhanh.
8. (Tính) Yếu mềm, nhu nhược. ◎Như: “vân đạm phong khinh” 雲淡風輕 mây nhạt gió yếu, “khinh thanh tế ngữ” 輕聲細語 tiếng lời nhỏ nhẹ.
9. (Tính) Không bị gò bó, không bức bách. ◎Như: “vô trái nhất thân khinh” 無債一身輕 không nợ thân thong dong.
10. (Tính) Cẩu thả, tùy tiện, không cẩn thận. ◎Như: “khinh suất” 輕率 sơ suất, cẩu thả.
11. (Tính) Chậm rãi, thư hoãn. ◎Như: “khinh âm nhạc” 輕音樂 nhạc chậm.
12. (Tính) Thứ yếu, không trọng yếu, không quan trọng. ◇Mạnh Tử 孟子: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” 民為貴, 社稷次之, 君為輕 (Tận tâm hạ 盡心下) Dân là quý, xã tắc ở bậc sau, vua là bậc thường.
13. (Phó) Nhẹ nhàng, ít dùng sức. ◎Như: “vi phong khinh phất” 微風輕拂 gió nhẹ phất qua. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Khinh lũng mạn niên mạt phục khiêu, Sơ vi Nghê Thường hậu Lục Yêu” 輕攏慢撚抹復挑, 初為霓裳後六么 (Tì bà hành 琵琶行) Nắn nhẹ nhàng, bấm gảy chậm rãi rồi lại vuốt, Lúc đầu là khúc Nghê Thường, sau đến khúc Lục Yêu.
14. (Phó) Coi thường, coi rẻ. ◎Như: “khinh thị” 輕視 coi rẻ, “khinh mạn” 輕慢 coi thường.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhẹ: 這根木頭很輕 Khúc gỗ này rất nhẹ; 輕病 Bệnh nhẹ;
② Nhỏ, trẻ: 年紀輕 Tuổi nhỏ;
③ Nhạt: 口很輕 Ăn rất nhạt;
④ Khinh, coi nhẹ, coi thường, khinh rẻ, khinh bỉ: 人皆輕之 Mọi người đều khinh bỉ; 輕易 Tùy tiện, khinh suất;
⑤ Hơi hơi: 輕寒 Hơi lạnh;
⑥ Giản dị: 輕車簡從 Xe giản dị người hầu ít.

Từ điển Trung-Anh

(1) light
(2) easy
(3) gentle
(4) soft
(5) reckless
(6) unimportant
(7) frivolous
(8) small in number
(9) unstressed
(10) neutral
(11) to disparage

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 1

Từ ghép 119

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+8F7B, tổng 9 nét, bộ chē 車 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. nhẹ
2. khinh rẻ, khinh bỉ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ “輕.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nhẹ: 這根木頭很輕 Khúc gỗ này rất nhẹ; 輕病 Bệnh nhẹ;
② Nhỏ, trẻ: 年紀輕 Tuổi nhỏ;
③ Nhạt: 口很輕 Ăn rất nhạt;
④ Khinh, coi nhẹ, coi thường, khinh rẻ, khinh bỉ: 人皆輕之 Mọi người đều khinh bỉ; 輕易 Tùy tiện, khinh suất;
⑤ Hơi hơi: 輕寒 Hơi lạnh;
⑥ Giản dị: 輕車簡從 Xe giản dị người hầu ít.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 輕

Từ điển Trung-Anh

(1) light
(2) easy
(3) gentle
(4) soft
(5) reckless
(6) unimportant
(7) frivolous
(8) small in number
(9) unstressed
(10) neutral
(11) to disparage

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 119

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ

U+9751, tổng 8 nét, bộ qīng 青 (+0 nét)
phồn & giản thể, hội ý

qīng ㄑㄧㄥ [jīng ㄐㄧㄥ]

U+9752, tổng 8 nét, bộ qīng 青 (+0 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

xanh, màu xanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) (1) Màu xanh lục. ◇Lưu Vũ Tích 劉禹錫: “Thảo sắc nhập liêm thanh” 草色入簾青 (Lậu thất minh 陋室銘) Màu cỏ hợp với rèm xanh. (2) Màu lam. ◇Tuân Tử 荀子: “Thanh thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam” 青取之於藍, 而青於藍 (Khuyến học 勸學) Màu xanh lấy từ cỏ lam mà đậm hơn cỏ lam (con hơn cha, trò hơn thầy, hậu sinh khả úy). (3) Màu đen. ◎Như: “huyền thanh” 玄青 màu đen đậm.
2. (Danh) Cỏ xanh, hoa màu chưa chín. ◎Như: “đạp thanh” 踏青 đạp lên cỏ xanh (lễ hội mùa xuân), “thanh hoàng bất tiếp” 青黃不接 mạ xanh chưa lớn mà lúa chín vàng đã hết (ý nói thiếu thốn khó khăn, cái cũ dùng đã hết mà chưa có cái mới).
3. (Danh) Vỏ tre. ◎Như: “hãn thanh” 汗青 thẻ tre để viết chữ (người xưa lấy cái thẻ bằng tre dùng lửa hơ qua, cho tre nó thấm hết nước, để khắc chữ).
4. (Danh) Tên gọi tắt của tỉnh “Thanh Hải” 青海.
5. (Danh) Châu “Thanh”, thuộc vùng Sơn Đông Giác đông đạo và Phụng Thiên, Liêu Dương bây giờ.
6. (Tính) Xanh lục. ◎Như: “thanh san lục thủy” 青山綠水 non xanh nước biếc.
7. (Tính) Xanh lam. ◎Như: “thanh thiên bạch nhật” 青天白日 trời xanh mặt trời rạng (rõ ràng, giữa ban ngày ban mặt).
8. (Tính) Đen. ◎Như: “thanh bố” 青布 vải đen, “thanh y” 青衣 áo đen (cũng chỉ vai nữ trong tuồng, vì những người này thường mặc áo đen). ◇Lí Bạch 李白: “Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ti mộ thành tuyết” 君不見高堂明鏡悲白髮, 朝如青絲暮成雪 (Tương tiến tửu 將進酒) Bạn không thấy sao, trước tấm gương sáng trên nhà cao, thương cho mái tóc bạc, Buổi sáng như tơ đen, chiều thành ra tuyết trắng.
9. (Tính) Tuổi trẻ, trẻ. ◎Như: “thanh niên” 青年 tuổi trẻ, “thanh xuân” 青春 tuổi trẻ (xuân xanh).

Từ điển Thiều Chửu

① Màu xanh, một trong năm màu, hoà với màu đỏ thì thành ra màu tía, hoà với màu vàng thì hoá màu lục.
② Người đời xưa cho xanh là cái sắc phương đông, thái tử ở cung phía đông, nên cũng gọi thái tử là thanh cung 青宮.
③ Người xưa lấy cái thẻ bằng tre để viết chữ gọi là sát thanh 剎青, có khi dùng lửa hơ qua, cho tre nó thấm hết nước, để khắc cho dễ gọi là hãn thanh 汗青. Xanh là cái màu cật tre, các quan thái sử ngày xưa dùng cật tre để ghi chép các việc, cho nên sử sách gọi là thanh sử 青史 sử xanh.
④ Thanh niên 青年 tuổi trẻ, cũng gọi là thanh xuân 青春.
⑤ Thanh nhãn 青眼 coi trọng, Nguyễn Tịch 阮籍 nhà Tấn 晉 tiếp người nào coi là trọng thì con mắt xanh, người nào coi khinh thì con mắt trắng, vì thế nên trong lối tờ bồi hay dùng chữ thùy thanh 垂青 hay thanh lãm 青覽 đều là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói, xin để mắt xanh mà soi xét cho vậy.
⑥ Châu Thanh, thuộc vùng Sơn Ðông Giác đông đạo và Phụng Thiên, Liêu Dương bây giờ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xanh: 青山綠水 Nước biếc non xanh;
② Cỏ hoặc hoa màu còn xanh: 踏青 Đạp lên cỏ xanh, đạp thanh (đi tảo mộ trong tiết thanh minh); 青苗 Lúa còn non; 看青 Trông lúa, trông đồng;
③ Sống (chưa chín): 橘子還青呢 Quýt hãy còn sống (còn xanh, chưa chín);
④ Thanh niên, tuổi trẻ, trẻ: 共青團 Đoàn thanh niên cộng sản; 年青 Trẻ, trẻ tuổi;
⑤ (văn) Vỏ tre, thẻ tre (thời xưa dùng để khắc chữ): 殺青 Thẻ tre để viết chữ; 汗青 Vỏ tre đã hơ lửa cho tươm mồ hôi và khô đi (để dễ khắc chữ); 青史 Sử xanh, sử sách (thời xưa khắc vào thẻ tre xanh);
⑥ Lòng trắng trứng: 蛋青 Lòng trắng trứng;
⑦ [Qing] Tỉnh Thanh Hải hoặc Thanh Đảo (gọi tắt);
⑧ [Qing] (Họ) Thanh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu xanh — Cũng chỉ cỏ xanh. Đoạn trường tân thanh : » Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh « — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Thanh.

Từ điển Trung-Anh

(1) nature's color
(2) green or blue
(3) greenish black
(4) youth
(5) young (of people)

Tự hình 5

Dị thể 8

Từ ghép 255

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [kuǐ ㄎㄨㄟˇ, qǐng ㄑㄧㄥˇ]

U+9803, tổng 11 nét, bộ yè 頁 (+2 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một “khoảnh”.
2. (Danh) Thời gian vừa qua. ◇Sầm Tham 岑參: “Khoảnh lai phế chương cú, Chung nhật phi án độc” 頃來廢章句, 終日披案牘 (Quận trai nhàn tọa 郡齋閑坐) Gần đây bỏ hết văn chương thơ phú, Suốt ngày chỉ mở xem án kiện (làm việc công).
3. (Tính) Gần. ◎Như: “khoảnh niên dĩ lai” 頃年以來 gần một năm nay.
4. (Phó) Vụt chốc. ◎Như: “nga khoảnh” 俄頃 vụt chốc, “khoảnh khắc” 頃刻 giây lát.
5. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “khoảnh tiếp lai thư” 頃接來書 vừa nhận được thư.
6. (Phó) Khoảng (thời gian). ◎Như: “Quang Tự nhị thập niên khoảnh” 光緒二十年頃 khoảng những năm hai mươi triều Quang Tự.
7. Một âm là “khuynh”. (Tính) Nghiêng, lệch. § Thông “khuynh” 傾. ◇Hán Thư 漢書: “Bất đan khuynh nhĩ nhi thính dĩ thông” 不單頃耳而聽已聰 (Vương Bao truyện 王襃傳) Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ.
8. Lại một âm là “khuể”. (Danh) Nửa bước.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Khoảnh (thửa ruộng rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6, 667 héc-ta): 薄田十五頃 Ruộng xấu mười lăm khoảnh (Tam quốc chí);
② (văn) Chốc lát, vụt chốc, giây phút: 少頃 Một chốc, chốc lát; 俄頃 Vụt chốc; 有頃 Lát sau.【頃柏】 khoảnh khắc [qêngkè] Phút chốc, chốc lát, khoảnh khắc: 頃柏瓦解 Tan rã trong chốc lát; 【頃來】 khoảnh lai [qênglái] (văn) Mới đây, gần đây, mấy năm gần đây: 頃來廢章句,終日披案牘 Gần đây bỏ hết thơ phú, suốt ngày chỉ lo xử lí việc công (Sầm Tham: Quận trai nhàn toạ);
③ (văn) Vừa, mới: 頃接來信 Vừa nhận được thư; 頃聞諸將出入,各尚謙約 Vừa mới nghe các tướng ra vào, mỗi người đều còn nhún nhường tự ràng buộc mình (Tam quốc chí).

Từ điển Trần Văn Chánh

Nghiêng (dùng như 傾, bộ 亻): 不單頃耳而 聽已聰 Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ (Hán thư).

Từ điển Trung-Anh

variant of 傾|倾[qing1]

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [kuǐ ㄎㄨㄟˇ, qǐng ㄑㄧㄥˇ]

U+9877, tổng 8 nét, bộ yè 頁 (+2 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頃.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 頃

Từ điển Trung-Anh

variant of 傾|倾[qing1]

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [zhēng ㄓㄥ]

U+9BD6, tổng 19 nét, bộ yú 魚 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cá nấu lẫn với thịt
2. cá đối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cá nấu lẫn với thịt gọi là “chinh”. § Lâu hộ nhà Hán từng đem các món ăn quý của Ngũ Hầu Vương Thị tặng nấu làm đồ ăn, đời gọi là “ngũ hầu chinh” 五侯鯖.
2. Một âm là “thinh”. (Danh) Giống cá mình hình thoi, hai bên giẹp, đầu nhọn miệng to, vảy tròn nhỏ, lưng xanh lục có hình vằn sóng. § Còn gọi là “thanh hoa ngư” 青花魚.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cá ngừ.

Từ điển Trung-Anh

see 鯖魚|鲭鱼[qing1 yu2]

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

Bình luận 0

qīng ㄑㄧㄥ [zhēng ㄓㄥ]

U+9CAD, tổng 16 nét, bộ yú 魚 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cá nấu lẫn với thịt
2. cá đối

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鯖.

Từ điển Trần Văn Chánh

Cá ngừ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鯖

Từ điển Trung-Anh

see 鯖魚|鲭鱼[qing1 yu2]

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

Bình luận 0