Có 30 kết quả:

俲 xiào ㄒㄧㄠˋ傚 xiào ㄒㄧㄠˋ効 xiào ㄒㄧㄠˋ咲 xiào ㄒㄧㄠˋ哮 xiào ㄒㄧㄠˋ啸 xiào ㄒㄧㄠˋ嗃 xiào ㄒㄧㄠˋ嘯 xiào ㄒㄧㄠˋ孝 xiào ㄒㄧㄠˋ恔 xiào ㄒㄧㄠˋ挍 xiào ㄒㄧㄠˋ效 xiào ㄒㄧㄠˋ敩 xiào ㄒㄧㄠˋ斅 xiào ㄒㄧㄠˋ斆 xiào ㄒㄧㄠˋ校 xiào ㄒㄧㄠˋ歗 xiào ㄒㄧㄠˋ殽 xiào ㄒㄧㄠˋ涍 xiào ㄒㄧㄠˋ爻 xiào ㄒㄧㄠˋ狡 xiào ㄒㄧㄠˋ笑 xiào ㄒㄧㄠˋ肖 xiào ㄒㄧㄠˋ芍 xiào ㄒㄧㄠˋ茭 xiào ㄒㄧㄠˋ薢 xiào ㄒㄧㄠˋ謞 xiào ㄒㄧㄠˋ較 xiào ㄒㄧㄠˋ酵 xiào ㄒㄧㄠˋ霄 xiào ㄒㄧㄠˋ

1/30

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+4FF2, tổng 10 nét, bộ rén 人 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 傚|效[xiao4]

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+509A, tổng 12 nét, bộ rén 人 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

bắt chước

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt chước, mô phỏng. § Cũng như “hiệu” 效. ◎Như: “phỏng hiệu” 仿傚 mô phỏng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Bắt chước (dùng như 效, bộ 攵).

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 效[xiao4]
(2) to imitate

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+52B9, tổng 8 nét, bộ lì 力 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. bắt chước
2. ví với
3. công hiệu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hiệu quả. § Cũng như “hiệu” 效.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 效 (bộ 攵).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gắng sức — Đúng như mong muốn.

Từ điển Trung-Anh

variant of 效[xiao4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+54B2, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

cười

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “tiếu” 笑.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 笑[xiao4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+5578, tổng 11 nét, bộ kǒu 口 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. rít, thở dài, huýt gió
2. gầm, thét gào, kêu, hú

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 嘯.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rít, thở dài, huýt gió;
② Gầm, thét gào, kêu, hú: 長嘯一聲 Thét dài một tiếng; 虎嘯 Hổ gầm; 猿嘯 Vượn hú.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 嘯

Từ điển Trung-Anh

(1) to hiss
(2) to whistle

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [ㄏㄜˋ, xiāo ㄒㄧㄠ]

U+55C3, tổng 13 nét, bộ kǒu 口 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nghiêm khắc. ◇Dịch Kinh 易經: “Gia nhân hạc hạc, hối lệ cát” 嗃嗃,悔厲吉 (Gia nhân quái 家人卦) Người chủ nhà nghiêm khắc, (tuy có) ân hận vì quá gắt gao, (nhưng) tốt.
2. Một âm là “hao”. (Danh) Tiếng thổi sáo. ◇Trang Tử 莊子: “Phù xuy quản dã, do hữu hao dã” 夫吹筦也, 猶有嗃也 (Tắc Dương 則陽) Kìa thổi vào ống sáo, thì có tiếng sáo (phát ra).
3. (Động) Kêu gào.

Từ điển Thiều Chửu

① Hạc hạc 嗃嗃 dáng đốc trách nghiêm ngặt (nghiêm khắc).
② Một âm là hao. Kêu gào.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Vẻ nghiêm ngặt, vẻ nghiêm khắc.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tiếng thổi sáo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thét to, kêu gào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ tàn nhẫn. Cũng nói là Hạc hạc — Các âm khác là Hao, Háo, Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng thổi ống sáo tre — Một âm là Háo. Xem Háo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

La thật to — Các âm khác là Hao, Hạo.

Tự hình 1

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+562F, tổng 16 nét, bộ kǒu 口 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. rít, thở dài, huýt gió
2. gầm, thét gào, kêu, hú

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Huýt, kêu. ◇Vương Duy 王維: “Độc tọa u hoàng lí, Đàn cầm phục trường khiếu, Thâm lâm nhân bất tri, Minh nguyệt lai tương chiếu” 獨坐幽篁裡, 彈琴復長嘯, 深林人不知, 明月來相照 (“Trúc lí quán” 竹里館) Một mình ngồi trong bụi tre tối tăm, Gẩy đàn rồi lại kêu dài, Trong rừng sâu, người không biết được, Chỉ có trăng sáng đến chiếu lên mình.
2. (Động) Gầm, rống, hú, rít... (chim hoặc dã thú). ◎Như: “hổ khiếu” 虎嘯 cọp rống, “viên khiếu” 猿嘯 vượn kêu.
3. (Động) Hô hoán. ◎Như: “khiếu tụ” 嘯聚 hô hào tụ tập.
4. (Danh) Tiếng kêu lớn, tiếng hú, tiếng gào (người làm ra, hiện tượng thiên nhiên phát sinh). ◎Như: “phong khiếu” 風嘯 tiếng gió hú.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rít, thở dài, huýt gió;
② Gầm, thét gào, kêu, hú: 長嘯一聲 Thét dài một tiếng; 虎嘯 Hổ gầm; 猿嘯 Vượn hú.

Từ điển Trung-Anh

(1) to hiss
(2) to whistle

Tự hình 3

Dị thể 4

Từ ghép 5

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+5B5D, tổng 7 nét, bộ zǐ 子 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

lòng biết ơn cha mẹ

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cúng bái, tế tự. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử viết: Vũ, ngô vô gián nhiên hĩ. Phỉ ẩm thực nhi trí hiếu hồ quỷ thần, ác y phục nhi trí mĩ hồ phất miện, ti cung thất nhi tận lực hồ câu hức” 子曰: 禹, 吾無間然矣. 菲飲食而致孝乎鬼神, 惡衣服而致美乎黻冕, 卑宮室而盡力乎溝洫 (Thái Bá 泰伯) Khổng Tử nói: Ta chẳng chê vua Vũ vào đâu được cả. Ông ăn uống đạm bạc mà cúng tế quỷ thần thì rất trọng hậu; ăn mặc xấu xí mà khi cúng tế thì lễ phục rất đẹp; cung thất nhỏ hẹp mà tận lực sửa sang ngòi lạch (vua Vũ có công trị thủy).
2. (Động) Hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. ◇Luận Ngữ 論語: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ” 弟子入則孝, 出則悌 (Học nhi 學而) Con em ở trong nhà thì hiếu thảo (hết lòng phụng dưỡng cha mẹ), ra ngoài thì kính nhường (bậc huynh trưởng).
3. (Động) Chỉ cư tang.
4. (Động) Bắt chước, mô phỏng, theo. ◇Thi Kinh 詩經: “Mĩ hữu bất hiếu, Tự cầu y hỗ” 靡有不孝, 自求伊祜 (Lỗ tụng 魯頌, Phán thủy 泮水) (Người trong nước) không ai mà không bắt chước theo, Để tự cầu được phúc lành.
5. (Tính) Hiếu thảo. ◎Như: “hiếu tử” 孝子 con thảo, người con có hiếu.
6. (Danh) Đạo lí phụng thờ cha mẹ. ◇Hiếu Kinh 孝經: “Phù hiếu, đức chi bổn dã” 夫孝, 德之本也 (Khai tông minh nghĩa chương 開宗明義章) Đạo phụng thờ cha mẹ, đó là gốc của đức.
7. (Danh) Tiếng tôn xưng bậc già cả thiện đức.
8. (Danh) Lễ nghi cư tang. ◎Như: “thủ hiếu” 守孝 giữ lễ nghi trong thời hạn cư tang cha mẹ hoặc người rất thân (ngưng giao tế, không vui chơi để tỏ lòng thương xót).
9. (Danh) Chỉ người cư tang.
10. (Danh) Tang phục. ◎Như: “xuyên hiếu” 穿孝 mặc đồ tang, “thoát hiếu” 脫孝 trút đồ tang (đoạn tang). ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kháp hựu mang trước thoát hiếu, gia trung vô nhân, hựu khiếu liễu Giả Vân lai chiếu ứng đại phu” 恰又忙著脫孝, 家中無人, 又叫了賈芸來照應大夫 (Đệ nhất nhất ngũ hồi) Lại vừa gặp lúc đoạn tang bận rộn, trong nhà không có người, đành phải gọi Giả Vân đến để tiếp thầy thuốc.
11. (Danh) Họ “Hiếu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Thảo, con thờ cha mẹ hết lòng gọi là hiếu.
② Tục gọi đồ tang phục là hiếu. Như xuyên hiếu 穿孝 mặc đồ tang, thoát hiếu 脫孝 trút đồ tang (đoạn tang), v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hiếu thảo: 盡孝 Tận hiếu;
② Để tang, để trở: 守孝 Chịu tang, để tang;
③ Đồ tang, tang phục: 穿孝 Mặc tang phục; 脫孝 Trút đồ tang, đoạn tang, xả tang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hết lòng với cha mẹ — Nối được chí ông cha — Tang cha mẹ — Tên người, tức Nguyễn Khắc Hiếu, sinh 1889, mất 1939, hiệu là Tản Đà, người xã Khê thượng huyện Bất bạt tỉnh Sơn Tây, dòng dõi khoa bảng, có dự kì thi Hương năm 1912 nhưng không đậu, sau quay ra viết văn, làm thơ và làm báo. Ông từng làm chủ bút tờ Hữu thanh tạp chí 1921. Tác phẩm quốc ngữ có Khối tình con, Tản Đà vận văn, Giấc mộng con, Giấc mộng lớn, Thần tiên, Thề non nước, Trần ai tri kỉ, Lên sáu, Lên tám, Đài gương, Quốc sử huấn mông. Văn dịch từ chữ Hán có Đại học, Đàn bà Tầu, Liêu trai chí dị….

Từ điển Trung-Anh

(1) filial piety or obedience
(2) mourning apparel

Tự hình 7

Dị thể 3

Từ ghép 42

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+6054, tổng 9 nét, bộ xīn 心 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sướng, thích

Từ điển trích dẫn

1. Sướng, thích.
2. Tính ranh.

Từ điển Thiều Chửu

① Sướng, thích.
② Tính ranh.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Sướng, thích;
② Tinh ranh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thông suốt — Vui sướng.

Từ điển Trung-Anh

cheerful

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiào ㄐㄧㄠˋ]

U+630D, tổng 9 nét, bộ shǒu 手 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. sửa chữa, đính chính
2. trường học
3. họ Hiệu

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+6548, tổng 10 nét, bộ pù 攴 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. bắt chước
2. ví với
3. công hiệu

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bắt chước, mô phỏng, theo. ◎Như: “hiệu pháp” 效法 bắt chước phép gì của người, “hiệu vưu” 效尤 noi lỗi lầm của người khác. ◇Vương Bột 王勃: “Nguyễn Tịch xương cuồng, khởi hiệu cùng đồ chi khốc” 阮籍猖狂, 豈效窮途之哭 (Đằng vương các tự 滕王閣序) Nguyễn Tịch càn rở điên cuồng, há bắt chước ông mà khóc bước đường cùng?
2. (Động) Cống hiến, phụng hiến, hết sức làm. ◎Như: “hiệu lực” 效力 cố sức, “báo hiệu” 報效 hết sức báo đền. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thành dục hiệu kì khoản khoản chi ngu” 誠欲效其款款之愚 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Lòng thành muốn gắng tỏ hết tấm ngu trung của mình.
3. (Danh) Hiệu quả. ◎Như: “minh hiệu” 明效 hiệu nghiệm rõ ràng, “thành hiệu” 成效 đã thành kết quả. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kim nhật đầu huyễn đích lược hảo ta, biệt đích nhưng bất kiến chẩm ma dạng đại kiến hiệu” 今日頭眩得略好些, 別的仍不見怎麼樣大見效 (Đệ thập nhất hồi) Hôm nay chứng hoa mắt nhức đầu có đỡ một chút, còn các bệnh khác thì chưa thấy hiệu quả gì cả.

Từ điển Thiều Chửu

① Học đòi, bắt chước, như hiệu pháp 效法 nghĩa là bắt chước phép gì của người, hiệu vưu 效尤 bắt chước sự lầm lẫn của người, v.v.
② Ðến cùng, như hiệu lực 效力 có sức, báo hiệu 報效 hết sức báo đền, v.v.
③ Hiệu nghiệm, như minh hiệu 明效 hiệu nghiệm rõ ràng, thành hiệu 成效 đã thành hiệu rồi.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Bắt chước (dùng như 效, bộ 攵).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hiệu quả, hiệu nghiệm, hiệu lực: 有效 Có hiệu quả; 本協定簽署後即生效 Bản hiệp định này có hiệu lực ngay sau khi được kí kết;
② Noi theo, bắt chước: 上行下效 Trên làm sao dưới theo vậy, trên làm dưới theo;
③ Ra sức đóng góp, phục vụ, góp sức, cống hiến: 效力 Ra sức; 報效 Hết sức báo đền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước — Đúng như thật, đúng như mong muốn.

Từ điển Trung-Anh

variant of 傚|效[xiao4]

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 效[xiao4]
(2) to imitate

Từ điển Trung-Anh

variant of 效[xiao4]

Từ điển Trung-Anh

(1) effect
(2) efficacy
(3) to imitate

Tự hình 5

Dị thể 5

Từ ghép 154

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiǎo ㄐㄧㄠˇ]

U+6569, tổng 12 nét, bộ pù 攴 (+8 nét)
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

dạy cho, giác ngộ cho

Từ điển trích dẫn

1. § Giản thể của chữ 斆.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dạy, giác ngộ cho.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 斆

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+6585, tổng 20 nét, bộ pù 攴 (+16 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

dạy cho, giác ngộ cho

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ gần giống 15

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiǎo ㄐㄧㄠˇ]

U+6586, tổng 20 nét, bộ pù 攴 (+16 nét)
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

dạy cho, giác ngộ cho

Từ điển trích dẫn

1. (Động) § Cũng như “giáo” 教.
2. Một âm là “hiệu”. (Động) Bắt chước.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dạy, giác ngộ cho.

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 15

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiǎo ㄐㄧㄠˇ, jiào ㄐㄧㄠˋ, xiáo ㄒㄧㄠˊ]

U+6821, tổng 10 nét, bộ mù 木 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sửa chữa, đính chính
2. trường học
3. họ Hiệu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái cùm chân ngày xưa.
2. (Động) Tranh, thi đua. ◎Như: “khảo giáo” 考校 thi khảo, “bất dữ giáo luận” 不與校論 không tranh nhau mà bàn bạc.
3. (Động) Tính số, kế toán. ◎Như: “kiểm giáo” 檢校 kiểm xét sự vật. ◇Sử Kí 史記: “Kinh sư chi tiền lũy cự vạn, quán hủ nhi bất khả giáo” 京師之錢累巨萬, 貫朽而不可校 (Bình chuẩn thư 平準書) Tiền ở kinh đô chất hàng trăm vạn rất nhiều, dây xâu tiền mục nát không biết bao nhiêu mà kể.
4. (Động) Tra xét, sửa chữa, đính chính. ◎Như: “giáo khám” 校勘 khảo xét lại, “giáo đính” 校訂 đính chính, “giáo cảo” 校稿 xem và sửa bản thảo. § Ghi chú: Ta quen đọc âm “hiệu”.
5. Một âm là “hiệu”. (Danh) Trường. ◎Như: “học hiệu” 學校 trường học.
6. (Danh) Sĩ quan bậc trung (ba cấp tá). ◎Như: “thượng hiệu” 上校 đại tá, “trung hiệu” 中校 trung tá, “thiếu hiệu” 少校 thiếu tá.
7. (Danh) Chuồng ngựa.
8. (Danh) Bộ quân. ◎Như: “nhất hiệu” 一校 một bộ quân.
9. (Danh) Họ “Hiệu”.
10. Một âm là “hào”. (Danh) Chân cái bát đậu (để cúng tế thời xưa).

Từ điển Thiều Chửu

① Cái cùm chân.
② Tranh, thi, như khảo giáo 考校 thi khảo, bất dữ giáo luận 不與校論 chẳng cùng tranh dành.
③ Tính số, như kiểm giáo 檢校 kiểm xét sự vật.
④ Tra xét đính chính lại sách vở gọi là giáo, như giáo khám 校勘 khảo xét lại.
④ Một âm là hiệu. Tràng, như học hiệu 學校 tràng học.
⑤ Cái chuồng ngựa. Một bộ quân cũng gọi là nhất hiệu 一校.
⑥ Một âm là hào. Chân cái bát đậu bát chở.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xem lại và sửa chữa: 校稿子 Xem lại và sửa chữa bản thảo;
② Bản in thử, sửa bản in thử: 五校 Bản in thử thứ năm, sửa bản in thử lần thứ năm;
③ So sánh, tranh, thi;
④ (văn) Tính: 故憂患不可勝校也 Cho nên sự gian nan khổ cực không thể tính xiết được (Tuân tử);
⑤ (văn) Khảo hạch;
⑥ [Jiào] (Họ) Hiệu. Xem 校 [xiào].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Trường, trường học: 全校 Cả trường; 夜校 Trường học buổi tối;
② (Sĩ quan cấp) tá: 大校 Đại tá; 上校 Thượng tá;
③ (văn) Hiệu (biên chế quân đội thời xưa): 一校 Một hiệu quân;
④ (văn) Chuồng ngựa. Xem 校 [jiào].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cùm bằng gỗ để cùm chân tay tội nhân thời xưa — Cái chuồng bằng gỗ để nhốt gia súc — Các âm khác là Hào, Hiệu. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chân ghế — Các âm khác là Giáo, Hiệu. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khảo xét — Trường học — Chuồng ngựa — Chức quan võ bậc trung, tương đương với cấp Tá của ta.

Từ điển Trung-Anh

(1) school
(2) military officer
(3) CL:所[suo3]

Tự hình 5

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

Từ ghép 145

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+6B57, tổng 17 nét, bộ qiàn 欠 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. rít, thở dài, huýt gió
2. gầm, thét gào, kêu, hú

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “khiếu” 叫.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ khiếu 嘯.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 嘯 (bộ 口).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngâm nga. Hát nghêu ngao.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 嘯|啸[xiao4]

Tự hình 1

Dị thể 2

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [xiáo ㄒㄧㄠˊ, yáo ㄧㄠˊ]

U+6BBD, tổng 12 nét, bộ shū 殳 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Lẫn lộn, hỗn tạp.
2. (Danh) Thức ăn. § Thông “hào” 肴.
3. (Danh) Tên núi ở tỉnh Hà Nam. § Thông “hào” 崤.
4. Một âm là “hiệu”. (Danh) Thông “hiệu” 效.

Từ điển Thiều Chửu

① Lẫn lộn.
② Cùng một nghĩa với chữ hào 肴 đồ ăn.
③ Thịt thái lẫn cả xương.
③ Một âm là hạo. Cùng nghĩa với chữ hiệu 效.

Từ điển Trần Văn Chánh

Hỗn tạp, lẫn lộn: 混淆 Lẫn lộn, hỗn tạp.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Thức ăn (như 肴, bộ 肉);
② Thịt chặt lẫn cả xương.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 效 (bộ 攴).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẫn lộn, rối loạn. Chẳng hạn Hào tạp — Thịt có lẫn xương — Một âm là Hạo. Xem Hạo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước. Cũng đọc Hiệu và dùng như chữ Hiệu 效 — Một âm là Hào. Xem Hào.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+6D8D, tổng 10 nét, bộ shǔi 水 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. sông Hiếu ở Nam Dương
2. (tên người)

Tự hình 1

Chữ gần giống 3

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [yáo ㄧㄠˊ]

U+723B, tổng 4 nét, bộ yáo 爻 (+0 nét)
tượng hình

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vạch bát quái trong kinh “Dịch” 易. § Ba “hào” 爻 họp thành một “quái” 卦 quẻ.

Tự hình 5

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiǎo ㄐㄧㄠˇ]

U+72E1, tổng 9 nét, bộ quǎn 犬 (+6 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Giả dối, hiểm ác, tinh ranh. ◎Như: “giảo trá” 狡詐 giả dối. ◇Sử Kí 史記: “Giảo thỏ tử, lương cẩu phanh” 狡兔死, 良狗亨 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Con thỏ tinh ranh mà chết rồi, thì con chó săn giỏi bị đem nấu.
2. (Tính) Đẹp mà không có tài đức. ◎Như: “giảo phụ” 狡婦 người đàn bà đẹp nhưng không có tài khéo đức hạnh. ◇Thi Kinh 詩經: “Bất kiến tử sung, Nãi kiến giảo đồng” 不見子充, 乃見狡童 (Trịnh phong 鄭風, San hữu phù tô 山有扶蘇) Không gặp người tốt đẹp, Chỉ thấy thằng bé gian xảo.
3. (Tính) Vội vàng, gấp gáp. ◇Yến tử xuân thu 晏子春秋: “Trang kính nhi bất giảo” 莊敬而不狡 (Nội thiên 內篇, Vấn hạ 問下) Trang nghiêm cung kính thì không vội vàng.
4. (Tính) Hung tợn, mạnh bạo. ◎Như: “mãnh cầm giảo thú” 猛禽狡獸 cầm thú mạnh tợn.
5. (Tính) Ngông cuồng, ngang trái.

Tự hình 4

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ

U+7B11, tổng 10 nét, bộ zhú 竹 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

cười

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cười, vui cười. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Tiếu đàm nhân tại bích vân trung” 笑談人在碧雲中 (Đề Yên Tử sơn Hoa Yên tự 題安子山花煙寺) Tiếng người cười nói trong mây biếc.
2. (Động) Cười chê. ◎Như: “trào tiếu” 嘲笑 cười cợt, cợt nhạo, “tiếu đàm” 笑談 nói cười (có ý chê bai).

Từ điển Thiều Chửu

① Cười, vui cười.
② Cười chê, như trào tiếu 嘲笑 cười cợt, cợt nhạo. Sự gì đáng chê gọi là tiếu đàm 笑談. Nguyễn Trãi 阮廌: Tiếu đàm nhân tại bích vân trung 笑談人在碧雲中 tiếng người cười nói trong mây biếc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cười, vui cười: 大笑 Cười khanh khách, cười lớn, cả cười; 說說笑笑 Cười cười nói nói;
② Chê cười, chế giễu: 叫人笑掉大牙 Làm cho mọi người cười vỡ bụng; 嘲笑 Cười cợt; 吾長見笑於大方之家 Ta mãi mãi bị các nhà đại phương chê cười (Trang tử).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười. Td: Hàm tiếu ( mĩm cười ) — Chê cười. Td: Đàm tiếu.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 笑[xiao4]

Từ điển Trung-Anh

(1) laugh
(2) smile
(3) CL:個|个[ge4]

Tự hình 3

Dị thể 6

Chữ gần giống 1

Từ ghép 190

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [xiāo ㄒㄧㄠ]

U+8096, tổng 7 nét, bộ ròu 肉 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. suy vong
2. mất, thất tán

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Xương thịt giống nhau. ◎Như: “bất tiếu” 不肖 con không được như cha. § Xem thêm từ này.
2. (Động) Giống, tương tự. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Kim chi họa đồ vô lược tiếu”今之畫圖無略肖 (Mạnh Tử từ cổ liễu 孟子祠古柳) Những bức vẽ ngày nay không giống chút nào.
3. (Động) Bắt chước, phỏng theo. ◇Kỉ Quân 紀昀: “Dĩ ngưu giác tác khúc quản, tiếu thuần thanh xuy chi” 以牛角作曲管, 肖鶉聲吹之 (Duyệt vi thảo đường bút kí 閱微草堂筆記) Lấy sừng bò làm ống sáo, bắt chước tiếng chim thuần mà thổi.
4. Một âm là “tiêu”. (Động) Suy vi.
5. (Động) Mất mát, thất tán.

Từ điển Thiều Chửu

① Giống.
② Con không được như cha gọi là bất tiếu 不肖, người hư cũng gọi là bất tiếu.
③ Một âm là tiêu. Suy vi.
④ Mất mát, thất tán.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 蕭 [xiao];
② (văn) Mất mát, thất tán;
③ [Xiao] (Họ) Tiêu. Xem 肖 [xiào].

Từ điển Trần Văn Chánh

Giống: 子肖其父 Con giống cha; 惟妙惟肖 Làm (vẽ) giống hệt như thật. 【不肖】bất tiếu [bùxiào] ① Hư hỏng, hư đốn, mất nết, ngỗ nghịch, láo xược (thường chỉ con cháu, ý nói không giống cha ông): 不肖子孫 Bọn con cháu láo xược;
② (văn) Người ngu xuẩn, kẻ bất tiếu (trái với người hiền): 賢者過之,不肖者不及也 Người hiền thì đi quá đà, kẻ bất tiếu thì theo không kịp (Luận ngữ). Xem 肖 [xiao].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé — Một âm là Tiếu. Xem Tiếu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống với — Bức tượng. Bức tranh vẽ chân dung. Cũng gọi là Tiếu tượng.

Từ điển Trung-Anh

(1) similar
(2) resembling
(3) to resemble
(4) to be like

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 13

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cỏ khô dùng để nuôi gia súc.
2. (Danh) “Giao bạch” 茭白 một loài thực vật, họ lúa, thường mọc ở ao, khe nước cạn, thân non bị nấm kí sinh phì to ra như măng, ăn được.

Tự hình 2

Dị thể 4

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiē ㄐㄧㄝ, xiè ㄒㄧㄝˋ]

U+85A2, tổng 16 nét, bộ cǎo 艸 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

woody climbing plant

Tự hình 1

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [xuè ㄒㄩㄝˋ]

U+8B1E, tổng 17 nét, bộ yán 言 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Gièm pha.
2. (Tính) Mạnh dữ, thịnh liệt.

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiào ㄐㄧㄠˋ, jué ㄐㄩㄝˊ]

U+8F03, tổng 13 nét, bộ chē 車 (+6 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái tay xe, hai bên chỗ tựa xe có cái gỗ đặt ngang bắt khum về đằng trước.
2. (Động) Ganh đua. § Cũng như “giác” 角. ◇Mạnh Tử 孟子: “Lỗ nhân liệp giác” 魯人獵較 (Vạn Chương hạ 萬章下) Người nước Lỗ săn bắn thi.
3. Một âm là “giếu”. § Có khi đọc là “giảo”. (Động) So sánh. § Cùng nghĩa với “hiệu” 校. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Trường đoản tương giảo” 長短相較 (Chương 2) Dài và ngắn cùng sánh.
4. (Danh) Khái lược, đại khái. ◎Như: “đại giảo” 大較. § Như “đại lược” 大略.
5. (Danh) Hiệu số.
6. (Danh) Họ “Giảo”.
7. (Phó) Khá, tương đối. ◎Như: “giảo cao” 較高 khá cao, “giảo hảo” 較好 tương đối tốt, “giảo đa” 較多 khá nhiều.
8. (Phó) Rõ rệt, rành rành. ◇Sử Kí 史記: “Khinh tài trọng nghĩa, giảo nhiên trước minh” 輕財重義, 較然著明 (Bình Tân Hầu Chủ Phụ liệt truyện 平津侯主父列傳) Khinh tài trọng nghĩa, rành rành rõ rệt.

Tự hình 4

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [jiào ㄐㄧㄠˋ]

U+9175, tổng 14 nét, bộ yǒu 酉 (+7 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Men. ◎Như: “phát diếu” 發酵 lên men.

Tự hình 2

Dị thể 3

Bình luận 0

xiào ㄒㄧㄠˋ [xiāo ㄒㄧㄠ]

U+9704, tổng 15 nét, bộ yǔ 雨 (+7 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Khoảng trời không, trời. ◎Như: “cao nhập vân tiêu” 高入雲霄 cao đến tận trời (ngày xưa, “vân tiêu” 雲霄 cũng chỉ triều đình), “tiêu nhưỡng” 霄壤 trời và đất, ý nói rất xa nhau, cách nhau một trời một vực. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thủy” 靜夜碧霄涼似水 (Đề Bá Nha cổ cầm đồ 題伯牙鼓琴圖) Đêm lặng trời biếc mát như nước.
2. (Danh) Mây, sương mù.
3. (Danh) Đêm. § Thông “tiêu” 宵.
4. Cùng nghĩa với chữ “tiêu” 消.

Tự hình 2

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0