Có 26 kết quả:

妁 shuò ㄕㄨㄛˋ帅 shuò ㄕㄨㄛˋ帥 shuò ㄕㄨㄛˋ愬 shuò ㄕㄨㄛˋ搠 shuò ㄕㄨㄛˋ数 shuò ㄕㄨㄛˋ數 shuò ㄕㄨㄛˋ朔 shuò ㄕㄨㄛˋ槊 shuò ㄕㄨㄛˋ欶 shuò ㄕㄨㄛˋ溯 shuò ㄕㄨㄛˋ濯 shuò ㄕㄨㄛˋ烁 shuò ㄕㄨㄛˋ燿 shuò ㄕㄨㄛˋ爍 shuò ㄕㄨㄛˋ爚 shuò ㄕㄨㄛˋ療 shuò ㄕㄨㄛˋ矟 shuò ㄕㄨㄛˋ硕 shuò ㄕㄨㄛˋ碩 shuò ㄕㄨㄛˋ箾 shuò ㄕㄨㄛˋ芍 shuò ㄕㄨㄛˋ蒴 shuò ㄕㄨㄛˋ藥 shuò ㄕㄨㄛˋ鑠 shuò ㄕㄨㄛˋ铄 shuò ㄕㄨㄛˋ

1/26

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+5981, tổng 6 nét, bộ nǚ 女 (+3 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

làm mối

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Người làm mai mối.

Từ điển Thiều Chửu

① Làm mối, nghĩa là châm chước, hai họ xứng nhau mới làm mối.

Từ điển Trần Văn Chánh

Mai mối, làm mối: 媒妁 Người làm mai mối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời rượu — Rót rượu. Dùng như chữ Chước 酌.

Từ điển Trung-Anh

(1) matchmaker
(2) see 媒妁[mei2 shuo4]

Tự hình 2

Chữ gần giống 1

Từ ghép 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [shuài ㄕㄨㄞˋ]

U+5E05, tổng 5 nét, bộ jīn 巾 (+2 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 帥.

Tự hình 2

Dị thể 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [shuài ㄕㄨㄞˋ]

U+5E25, tổng 9 nét, bộ jīn 巾 (+6 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thống lĩnh, chỉ huy. ◎Như: “suất sư” 帥師 cầm đầu quân đội.
2. (Động) Tuân theo. ◇Lễ Kí 禮記: “Mệnh hương giản bất suất giáo giả dĩ cáo” 命鄉簡不帥教者以告 (Vương chế 王制) Lệnh cho trong hàng xóm có kẻ nào không tuân nghe dạy dỗ thì báo lên.
3. (Động) Làm gương, lấy mình làm phép cho người ta noi theo. ◎Như: “Nghiêu Thuấn suất thiên hạ dĩ nhân” 堯舜帥天下以仁 vua Nghiêu Thuấn làm gương cho thiên hạ noi theo làm điều nhân.
4. Một âm là “súy”. (Danh) Chủ tướng, tướng chỉ huy cao cấp nhất trong quân. ◎Như: “nguyên súy” 元帥 tướng đầu. Tục gọi Tổng đốc là “đại súy” 大帥 nghĩa là kiêm coi cả việc quân vậy.
5. (Động) Họ “Súy”.
6. (Tính) Tuấn tú, vẻ mặt hoặc phong cách cao đẹp. ◎Như: “súy khí” 帥氣 phong tư cao đẹp.
7. (Tính) Đẹp. ◎Như: “giá kỉ cá tự chân súy” 這幾個字真帥 mấy chữ viết đó thật đẹp.

Tự hình 4

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [ㄙㄨˋ]

U+612C, tổng 14 nét, bộ xīn 心 (+10 nét)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Mách bảo, nói cho biết. § Thông “tố” 訴. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thâm u linh ngữ chi trung, thùy khả cáo tố giả” 深幽囹圄之中, 誰可告愬者 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Trong ngục tù u ám, giải bày được với ai?
2. (Động) Gièm pha, vu cáo, vu hãm. ◇Luận Ngữ 論語: “Công Bá Liêu tố Tử Lộ ư Quý Tôn” 公伯寮愬子路於季孫 (Hiến vấn 憲問) Công Bá Liêu gièm pha Tử Lộ với Quý Tôn (quyền thần nước Lỗ.
3. (Động) Hướng về. § Thông “tố” 溯.
4. Một âm là “sách”. (Tính) Sợ hãi. ◎Như: “sách sách” 愬愬 sợ sệt.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+6420, tổng 13 nét, bộ shǒu 手 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đâm
2. gài, gắn, xen thêm
3. cầm, nắm

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đâm. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Lâm cử thủ, cách sát đích nhất thương, tiên sóc đảo sai bát” 林沖舉手, 肐察的一鎗, 先搠倒差撥 (Đệ thập hồi) Lâm (Xung) giơ tay, soạt một nhát thương, trước đâm ngã tên giám trại.
2. (Động) Cắm, gài. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Chỉ kiến nữ tường biên hư sóc tinh kì, vô nhân thủ hộ” 只見女牆邊虛搠旌旗, 無人守護 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Chỉ thấy trên mặt thành cắm cờ quạt, không ai canh giữ.
3. (Động) Cầm, nắm. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiểu tướng quân sóc kích tại thủ, lặc mã trận tiền, cao thanh đại   khiếu” 小將軍搠戟在手, 勒馬陣前, 高聲大叫 (Đệ bát thập thất hồi) Tiểu tướng quân cầm kích trong tay, ghìm ngựa trước trận thế, cất tiếng hô lớn.
4. (Động) Ném, quẳng đi. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Na phụ nhân tương bàn nhất sóc, thả bất thu thập” 那婦人將盤一搠, 且不收拾 (Quyển tam) Người đàn bà lấy cái mâm ném một cái, mà chẳng thu nhặt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đâm;
② Gài, gắn, xen thêm;
③ Cầm, nắm;
④ Như 槊 (bộ 木).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tô trát lên, trét lên.

Từ điển Trung-Anh

(1) daub
(2) thrust

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [ㄘㄨˋ, shǔ ㄕㄨˇ, shù ㄕㄨˋ]

U+6570, tổng 13 nét, bộ pù 攴 (+9 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 數.

Từ điển Trung-Anh

(1) frequently
(2) repeatedly

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 2

shuò ㄕㄨㄛˋ [ㄘㄨˋ, shǔ ㄕㄨˇ, shù ㄕㄨˋ]

U+6578, tổng 15 nét, bộ pù 攴 (+11 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đếm, tính. ◇Trang Tử 莊子: “Phún tắc đại giả như châu, tiểu giả như vụ, tạp nhi hạ giả, bất khả thắng sổ dã” 噴則大者如珠, 小者如霧, 雜而下者, 不可勝數也 (Thu thủy 秋水) Phun ra giọt lớn bằng hạt trai, giọt nhỏ như hạt sương mù, lộn xộn rơi xuống, không thể đếm xuể.
2. (Động) Trách mắng. ◎Như: “diện sổ kì tội” 面數其罪 ngay mặt trách tội.
3. (Động) Kể, cân nhắc. ◎Như: “sổ điển vong tổ” 數典忘祖 mất gốc (kể điển tích quên cả chức sự của tổ), “bất túc sổ” 不足數 không đủ để kể.
4. (Phó) (Kể ra thì thấy) trội nhất, hơn hết (trong số, trong vòng). ◎Như: “toàn ban sổ tha công khóa tối hảo” 全班數他功課最好 trong cả lớp, anh ta được coi là học giỏi nhất.
5. (Tính) Vài, mấy. ◎Như: “sổ nhật” 數日 vài ba ngày, “sổ khẩu” 數口 vài ba miệng. ◇Mạnh Tử 孟子: “Sổ khẩu chi gia, khả dĩ vô cơ hĩ” 數口之家, 可以無饑矣 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Vài miệng ăn (nhân khẩu) trong nhà ấy chẳng đến nỗi đói khổ.
6. Một âm là “số”. (Danh) Số mục, số lượng. ◎Như: “nhân số” 人數 số người, “thứ sổ” 次數 số lần.
7. (Danh) Phép toán thời xưa. § Một trong “lục nghệ” 六藝 sáu môn học cơ bản: “lễ” 禮, “nhạc” 樂, “xạ” 射 bắn, “ngự” 御 cầm cương cưỡi ngựa, “thư” 書 viết, “số” 數 học về toán.
8. (Danh) Thuật bói, thuật chiêm bốc. ◇Tả truyện 左傳: “Quy, tượng dã. Thệ số dã” 龜, 象也. 筮數也 (Hi Công thập ngũ niên 僖公十五年).
9. (Danh) Vận mệnh, khí vận. ◎Như: “thiên số” 天數, “kiếp số” 劫數. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Thử diệc tĩnh cực tư động, vô trung sanh hữu chi số dã” 此亦靜極思動, 無中生有之數也 (Đệ nhất hồi) Đấy cũng là cái số kiếp "tĩnh lắm thì nghĩ tới động", "từ không sinh ra có" đó thôi.
10. (Danh) Quy luật, phép tắc. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Phù cùng cao tắc nguy, đại mãn tắc dật, nguyệt doanh tắc khuyết, nhật trung tắc di, phàm thử tứ giả, tự nhiên chi số dã” 夫窮高則危, 大滿則溢, 月盈則缺, 日中則移, 凡此四者, 自然之數也 (Lí Cố truyện 李固傳) Cao tới cùng thì nguy hiểm, đầy quá thì tràn, trăng tròn rồi khuyết, mặt trời ở giữa thì dời đi, phàm bốn điều đó, là những quy luật tự nhiên vậy.
11. (Danh) Chế độ pháp luật. ◇Quản Tử 管子: “Thánh quân nhậm pháp nhi bất nhậm trí, nhậm số nhi bất nhậm thuyết” 聖君任法而不任智, 任數而不任說 (Nhậm pháp 任法).
12. (Danh) Tài nghệ. ◇Mạnh Tử 孟子: “Kim phù dịch chi vi số, tiểu số dã” 今夫奕之為數, 小數也 (Cáo tử thượng 告子上) Nay đánh cờ là một tài nghệ, (nhưng chỉ là) một tài nghệ nhỏ thôi.
13. Lại một âm là “sác”. (Phó) Luôn luôn, thường, nhiều lần. ◎Như: “mạch sác” 脈數 mạch chạy mau, “sác kiến” 數見 thấy luôn. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Yên tiểu nhược, sác khốn ư binh” 燕小弱, 數困於兵 (Yên sách tam 燕策三) Nước Yên nhỏ yếu, thường khốn đốn vì chiến tranh.
14. Một âm nữa là “xúc”. (Tính) Nhỏ kín, đan mau, tế mật. ◇Mạnh Tử 孟子: “Xúc cổ bất nhập ô trì” 數罟不入洿池 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Lưới đan mau không vào ao dơ bẩn.

Từ điển Trung-Anh

(1) frequently
(2) repeatedly

Tự hình 4

Dị thể 7

Chữ gần giống 2

Từ ghép 2

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+6714, tổng 10 nét, bộ yuè 月 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ngày đầu tiên của chu kỳ trăng, ngày mùng 1
2. phương Bắc

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lúc khởi đầu, khai thủy, tối sơ. ◇Lễ Kí 禮記: “Trị kì ma ti, dĩ vi bố bạch, dĩ dưỡng sanh tống tử, dĩ sự quỷ thần thượng đế, giai tòng kì sóc” 治其麻絲, 以為布帛, 以養生送死, 以事鬼神上帝, 皆從其朔 (Lễ vận 禮運) Chế dùng gai tơ, lấy làm vải lụa, để nuôi sống tiễn chết, để thờ quỷ thần thượng đế, đều theo từ khi mới bắt đầu.
2. (Danh) Ngày mồng một mỗi tháng âm lịch. ◎Như: “chính sóc” 正朔 ngày mồng một tháng giêng âm lịch.
3. (Danh) Phương bắc. ◇Thư Kinh 書經: “Thân mệnh Hòa Thúc, trạch sóc phương, viết U Đô” 申命和叔, 宅朔方, 曰幽都 (Nghiêu điển 堯典) Truyền mệnh cho Hòa Thúc, ở phương bắc, gọi là U Đô.
4. (Tính) Thuộc về phương bắc. ◎Như: “sóc phong” 朔風 gió bấc. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Chánh thị nghiêm đông thiên khí, đồng vân mật bố, sóc phong tiệm khởi” 正是嚴冬天氣, 彤雲密布, 朔風漸起 (Đệ thập hồi) Lúc đó chính là khí đông rét buốt, ráng mây hồng bủa đầy trời, gió bấc từ từ nổi lên.

Từ điển Thiều Chửu

① Trước, mới.
② Ngày mồng một.
③ Phương bắc, như sóc phong 朔風 gió bấc.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngày mồng một âm lịch;
② Trăng non;
③ Phía bắc: 朔風 Gió bấc; 朔方 Miền bắc;
④ (văn) Trước, mới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mồng một, đầu tháng âm lịch — Bắt dần, khởi đầu — Phương bắc, hướng bắc — » Hễ ngày Sóc, vọng, hốt, huyền. Cùng ngày nguyệt tín, phải khuyên dỗ chồng «. ( Gia huấn ca ).

Từ điển Trung-Anh

(1) beginning
(2) first day of lunar month
(3) north

Tự hình 4

Dị thể 4

Chữ gần giống 2

Từ ghép 19

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+69CA, tổng 14 nét, bộ mù 木 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái giáo dài
2. một trò đánh cờ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cây giáo dài. § Tức “trường mâu” 長矛. Ta quen đọc là “sáo”. ◇Trần Quang Khải 陳光啟: “Đoạt sáo Chương Dương độ, Cầm Hồ Hàm Tử quan” 奪槊章陽渡, 擒胡鹹子關 (Tòng giá hoàn kinh 從駕還京) Cướp giáo (giặc) ở bến Chương Dương, Bắt quân Hồ ở ải Hàm Tử. ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Sáo ủng sơn liên ngọc hậu tiền” 槊擁山連玉後前 (Thần Phù hải khẩu 神符海口) Giáo dựng núi liền tựa ngọc bày trước sau.
2. (Danh) Một trò đánh cờ.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái giáo dài. Ta quen đọc là chữ sáo.
② Một trò đánh cờ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cây giáo dài;
② Một trò chơi đánh cờ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dáo có cán dài. Ta quen đọc Sáo. Thơ Trần Quang Khải đời Trần có câu: » Đoạt sóc Chương dương độ « ( cướp dáo giặc ở bến Chương dương ).

Từ điển Trung-Anh

long lance

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 4

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+6B36, tổng 11 nét, bộ qiàn 欠 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

mút, hút

Từ điển Trung-Anh

(1) to suck
(2) to drink

Tự hình 3

Dị thể 2

shuò ㄕㄨㄛˋ [ㄙㄨˋ]

U+6EAF, tổng 13 nét, bộ shǔi 水 (+10 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đi ngược dòng. ◎Như: “tố giang nhi thướng” 溯江而上 ngược dòng sông mà lên.
2. (Động) Nhớ lại sự đã qua, hồi tưởng. ◎Như: “truy tố vãng sự” 追溯往事 nhớ lại chuyện cũ, “bất tố kí vãng” 不溯既往 không nhắc lại những việc đã qua.

Tự hình 2

Dị thể 8

Chữ gần giống 2

shuò ㄕㄨㄛˋ [zhào ㄓㄠˋ, zhuó ㄓㄨㄛˊ]

U+6FEF, tổng 17 nét, bộ shǔi 水 (+14 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Rửa, giặt. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Thương Lang chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh, Thương Lang chi thủy trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc” 滄浪之水清兮, 可以濯我纓, 滄浪之水濁兮, 可以濯我足 (Ngư phủ 漁父) Nước sông Thương Lang trong hề, có thể giặt dải mũ của ta, Nước sông Thương Lang đục hề, có thể rửa chân ta.
2. (Tính) “Trạc trạc” 濯濯: (1) Sáng tỏ. (2) Trong trẻo, mới mẻ. (3) Béo, mập mạp. (4) Trơ trụi, núi trọc không có cây.

Tự hình 4

Dị thể 1

Chữ gần giống 4

shuò ㄕㄨㄛˋ [luò ㄌㄨㄛˋ]

U+70C1, tổng 9 nét, bộ huǒ 火 (+5 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sáng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 爍.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 爍

Từ điển Trần Văn Chánh

① Long lanh, lấp lánh: 閃爍 Lấp lánh; 目光爍爍 Mắt long lanh; 閃閃爍爍 Lấp la lấp lánh; 灼爍 Sáng rực;
② (văn) Như 鑠 (bộ 金).

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) luminous

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 7

shuò ㄕㄨㄛˋ [shào ㄕㄠˋ, yào ㄧㄠˋ]

U+71FF, tổng 18 nét, bộ huǒ 火 (+14 nét)
hội ý & hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “diệu” 耀.

Tự hình 2

Dị thể 3

shuò ㄕㄨㄛˋ [luò ㄌㄨㄛˋ, yuè ㄩㄝˋ]

U+720D, tổng 19 nét, bộ huǒ 火 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

sáng

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Long lanh, lấp lánh. ◎Như: “đăng quang thiểm thước” 燈光閃爍 ánh đèn lấp lánh, “mục quang thước thước” 目光爍爍 ánh mắt long lanh.
2. (Tính) Nóng.
3. (Động) Chiếu rọi.
4. (Động) Nung, nấu chảy. § Cũng như “thước” 鑠. ◇Chu Lễ 周禮: “Thước kim dĩ vi nhận” 爍金以為刃 (Đông quan khảo công kí 冬官考工記) Nung chảy kim loại làm mũi nhọn (binh khí như đao, kiếm).
5. (Động) Thiêu, đốt.
6. (Động) Trang sức. ◇Văn tuyển 文選: “Điểm dĩ ngân hoàng, Thước dĩ lang can” 點以銀黃, 爍以琅玕 (Hà Yến 何晏, Cảnh phúc điện phú 景福殿賦).
7. (Động) Tiêu hủy. § Thông “thước” 鑠. ◇Trang Tử 莊子: “Cố thượng bội nhật nguyệt chi minh, hạ thước san xuyên chi tinh” 故上悖日月之明, 下爍山川之精 (Khư khiếp 胠篋) Cho nên trên che lấp ánh sáng mặt trời mặt trăng, dưới tiêu diệt tinh anh của sông núi.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Long lanh, lấp lánh: 閃爍 Lấp lánh; 目光爍爍 Mắt long lanh; 閃閃爍爍 Lấp la lấp lánh; 灼爍 Sáng rực;
② (văn) Như 鑠 (bộ 金).

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) luminous

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 7

shuò ㄕㄨㄛˋ [yuè ㄩㄝˋ]

U+721A, tổng 21 nét, bộ huǒ 火 (+17 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ánh lửa.
2. (Tính) Sáng, rực rỡ.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [liáo ㄌㄧㄠˊ]

U+7642, tổng 17 nét, bộ nǐ 疒 (+12 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chữa trị (bệnh). ◎Như: “trị liệu” 治療 chữa bệnh.
2. (Động) Giải trừ, cứu giúp. ◎Như: “liệu bần” 療貧 cứu giúp người nghèo khó.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+77DF, tổng 12 nét, bộ máo 矛 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái giáo dài
2. một trò đánh cờ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xưa dùng như “sáo” 槊. § Cũng đọc là “sác”.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ sáo 槊, tên vũ khí, một thứ giáo dài. Cũng đọc là chữ sác.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cây giáo dài (như 槊, bộ 木).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dáo dài. Cũng đọc Sác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây dáo dài. Cũng đọc Sóc.

Từ điển Trung-Anh

lance

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

shuò ㄕㄨㄛˋ [shí ㄕˊ]

U+7855, tổng 11 nét, bộ shí 石 (+6 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

to lớn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 碩.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 碩

Từ điển Trần Văn Chánh

To: 碩望 Có danh vọng to lớn; 碩大 To lớn; 碩人 Người to lớn; 碩德 Đức lớn.

Từ điển Trung-Anh

(1) large
(2) big

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 20

shuò ㄕㄨㄛˋ [shí ㄕˊ]

U+78A9, tổng 14 nét, bộ shí 石 (+9 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

to lớn

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) To lớn. ◎Như: “thạc đức” 碩德 đức lớn, “thạc vọng” 碩望 người có danh dự to.
2. (Tính) Học thức uyên bác. ◎Như: “thạc sĩ” 碩士 (văn bằng) thạc sĩ, “thạc ngạn” 碩彥 người tài đức cao xa, “thạc nho” 碩儒 học giả uyên thâm.
3. (Tính) Tốt, đẹp. ◇Thi Kinh 詩經: “Thạc nhân kì kì, Ý cẩm quýnh y” 碩人其頎, 衣錦褧衣 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Người đẹp cao lớn, Mặc áo gấm áo đơn.
4. (Tính) Vững vàng, kiên cố.

Từ điển Trần Văn Chánh

To: 碩望 Có danh vọng to lớn; 碩大 To lớn; 碩人 Người to lớn; 碩德 Đức lớn.

Từ điển Trung-Anh

(1) large
(2) big

Tự hình 4

Dị thể 1

Từ ghép 20

shuò ㄕㄨㄛˋ [qiào ㄑㄧㄠˋ, xiāo ㄒㄧㄠ]

U+7BBE, tổng 15 nét, bộ zhú 竹 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cần tre cầm để múa thời xưa

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit sb with a pole
(2) (archaic) pole held by a dancer

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Thược dược” 芍葯 cây thược dược, hoa đẹp, củ làm thuốc. Thứ trắng gọi là “bạch thược” 白芍, thứ đỏ gọi là “xích thược” 赤芍.

Tự hình 2

Dị thể 4

shuò ㄕㄨㄛˋ [shòu ㄕㄡˋ]

U+84B4, tổng 13 nét, bộ cǎo 艸 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thứ quả nào do mấy ổ hạt liền nhau hợp thành, chín nứt vỏ ngoài gọi là “sóc quả” 蒴果. Như là: “bách hợp” 百合, “anh túc” 罌粟, “khiên ngưu” 牽牛.

Từ điển Thiều Chửu

① Thứ quả nào do mấy ổ hạt liền nhau thành quả, chín nứt vỏ ngoài gọi là sóc, như bách hợp 百合, anh túc 罌粟, khiên ngưu 牽牛, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

Quả: 芝麻蒴 Quả vừng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Thực vật học, chỉ loại trái cây nứt nẻ ra, rơi cả hạt ra ngoài.

Từ điển Trung-Anh

(1) pod
(2) capsule

Tự hình 2

Từ ghép 1

shuò ㄕㄨㄛˋ [luè ㄌㄩㄝˋ, yào ㄧㄠˋ, yuè ㄩㄝˋ]

U+85E5, tổng 18 nét, bộ cǎo 艸 (+15 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thuốc. ◎Như: “tây dược” 西藥 thuốc tây, “thảo dược” 草藥 thuốc dùng cây cỏ chế thành.
2. (Danh) Thuốc nổ. ◎Như: “tạc dược” 炸藥 thuốc nổ, “hỏa dược” 火藥 thuốc nổ.
3. (Danh) Bờ giậu, hàng rào. ◎Như: “dược lan” 藥欄 lan can bờ giậu.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “thược dược” 芍藥 hoa thược dược.
5. (Danh) Họ “Dược”.
6. (Danh) § Xem “dược xoa” 藥叉 hay “dạ xoa” 夜叉 (tiếng Phạn "yakkha").
7. (Động) Chữa trị. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Diên y dược chi” 延醫藥之 (Cổ nhi 賈兒) Mời thầy thuốc chữa trị.
8. (Động) Dùng thuốc độc trừ diệt. ◎Như: “dược lão thử” 藥老鼠 đánh bả chuột.

Tự hình 3

Dị thể 4

shuò ㄕㄨㄛˋ [ㄌㄧˋ, yuè ㄩㄝˋ]

U+9460, tổng 23 nét, bộ jīn 金 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nóng chảy

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nung, nóng chảy. ◎Như: “thiêu thước” 燒鑠 nung chảy.
2. (Động) Tiêu hủy, tiêu mòn. ◇Lục Du 陸游: “Chu nhan khởi thị nhất triêu khứ, Ám thước tiềm tiêu ngũ thập niên” 朱顏豈是一朝去, 暗鑠潛銷五十年 (Thần khởi đối kính 晨起對鏡) Mặt đẹp há phải một sớm mai đi mất, Nó âm thầm tiêu mòn trong năm mươi năm.
3. (Động) Rèn luyện.
4. (Tính) Tốt đẹp, sáng sủa.
5. (Tính) Long lanh, lấp lánh. § Thông “thước” 爍.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nung chảy: 鑠金 Nung vàng; 鑠石流金 (Nắng) như thiêu như đốt;
② Mòn mất, tiêu huỷ;
③ Sáng ngời (như Ã{ [shuò], bộ 火);
④ (văn) Mạnh mẽ: ôw鑠 Già mà vẫn còn lanh lợi mạnh khỏe, quắc thước.

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) to melt
(3) to fuse

Tự hình 3

Dị thể 7

Từ ghép 4

shuò ㄕㄨㄛˋ

U+94C4, tổng 10 nét, bộ jīn 金 (+5 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nóng chảy

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鑠.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nung chảy: 鑠金 Nung vàng; 鑠石流金 (Nắng) như thiêu như đốt;
② Mòn mất, tiêu huỷ;
③ Sáng ngời (như Ã{ [shuò], bộ 火);
④ (văn) Mạnh mẽ: ôw鑠 Già mà vẫn còn lanh lợi mạnh khỏe, quắc thước.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鑠

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) to melt
(3) to fuse

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 4