Có 8 kết quả:

丄 shàng ㄕㄤˋ上 shàng ㄕㄤˋ尙 shàng ㄕㄤˋ尚 shàng ㄕㄤˋ緔 shàng ㄕㄤˋ绱 shàng ㄕㄤˋ蠰 shàng ㄕㄤˋ鞝 shàng ㄕㄤˋ

1/8

shàng ㄕㄤˋ

U+4E04, tổng 2 nét, bộ yī 一 (+1 nét)
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển Trung-Anh

old variant of 上[shang4]

Tự hình 1

Dị thể 1

shàng ㄕㄤˋ [shǎng ㄕㄤˇ]

U+4E0A, tổng 3 nét, bộ yī 一 (+2 nét)
phồn & giản thể, chỉ sự

Từ điển phổ thông

1. đi lên
2. ở phía trên

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trên, chỗ cao. ◇Trang Tử 莊子: “Thượng lậu hạ thấp, khuông tọa nhi huyền” 上漏下溼, 匡坐而弦 (Nhượng vương 讓王) Trên dột dưới ướt, ngồi ngay ngắn mà gảy đàn.
2. (Danh) Phần ở trên của vật thể. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Thủy tựu tòng đỉnh khẩu dũng khởi, thượng tiêm hạ quảng, tượng nhất tọa tiểu san” 水就從鼎口涌起, 上尖下廣, 像一座小山 (Cố sự tân biên 故事新編, Chú kiếm 鑄劍) Nước theo miệng đỉnh vọt lên, phần trên nhọn phần dưới rộng, giống như một hòn núi nhỏ.
3. (Danh) Địa vị trên, cấp cao nhất trong xã hội. ◇Lỗ Tấn 魯迅: “Thượng tự vương hậu, hạ chí lộng thần, cá cá hỉ hình ư sắc” 上自王后, 下至弄臣,個個喜形於色 (Cố sự tân biên 故事新編, Chú kiếm 鑄劍) Bề trên từ vương hậu, bên dưới cho tới lộng thần, ai nấy đều tươi vui hớn hở.
4. (Danh) Trời, thiên đế. ◇Luận Ngữ 論語: “Đảo nhĩ ư thượng hạ thần kì” 禱爾於上下神祇 (Thuật nhi 述而) Cầu cúng với trời đất (thiên địa), thần trời và thần đất.
5. (Danh) Vua, hoàng đế. ◎Như: Ngày xưa gọi vua là “chúa thượng” 主上, gọi ông vua đang đời mình là “kim thượng” 今上.
6. (Danh) Phiếm chỉ bậc tôn trưởng. ◇Luận Ngữ 論語: “Kì vi nhân dã hiếu đễ, nhi hiếu phạm thượng giả tiển hĩ” 其為人也孝弟, 而好犯上者鮮矣 (Học nhi 學而) Làm người mà hiếu đễ, thì ít ai xúc phạm bậc người trên.
7. (Danh) Một trong bảy kí hiệu ghi âm trong nhạc phổ Trung Quốc thời xưa: “thượng, xích, công, phàm, lục, ngũ, ất” 上, 尺, 工, 凡, 六, 五, 乙.
8. (Danh) Một trong bốn thanh điệu trong Hán ngữ: “bình, thượng, khứ, nhập” 平, 上, 去, 入.
9. (Danh) Họ “Thượng”.
10. (Phó) Ở trong chỗ nhất định hoặc phạm vi nào đó, ở bên cạnh (sông hồ), ở mặt ngoài (“thượng” 上 đặt sau danh từ). ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Nhân sanh thế thượng, thế vị phú quý, cái khả hốt hồ tai!” 人生世上, 勢位富貴, 蓋可忽乎哉 (Tần sách nhất 秦策一) Người sinh ở đời, thế lực, chức vị và tiền của có thể coi thường được đâu! ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Giang thượng tiểu đường sào phỉ thúy” 江上小堂巢翡翠 (Khúc Giang 曲江) Bên sông, nơi nhà nhỏ, chim phỉ thúy làm tổ. ◇Trần Kì Thông 陳其通: “Bi thượng khắc hữu "Kim Sa Giang" tam cá đại tự” 碑上 刻有"金沙江"三個大字 (Vạn thủy thiên san 萬水千山, Đệ tam mạc đệ nhị tràng) Ở mặt ngoài bia khắc ba chữ lớn "Kim Sa Giang".
11. (Phó) Về phương diện nào đó (“thượng” 上 đặt sau danh từ). ◇Tần Mục 秦牧: “Giá phúc họa tại khảo cổ thượng đích giá trị thị bất đãi thuyết liễu, tựu thị đan đan tòng nghệ thuật đích quan điểm khán lai, dã ngận lệnh nhân tán mĩ” 這幅畫在考古上的價值是不待說了, 就是單單從藝術的觀點看來, 也很令人贊美 (Nhất phúc cổ họa đích phong vị 一幅古畫的風味) Giá trị bức họa cổ đó về phương diện khảo cổ không cần phải nói, chỉ đơn thuần nhìn theo quan điểm nghệ thuật, cũng đã khiến người ta rất tán thưởng.
12. (Phó) Vì nguyên cớ nào đó (“thượng” 上 đặt sau danh từ). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Khước dã nan đắc Sử Tiến vị nghĩa khí thượng phóng liễu ngã môn” 卻也難得史進為義氣上放了我們 (Đệ nhị hồi) Nhưng Sử Tiến vì nghĩa khí mà tha chúng ta thật là một điều hiếm có.
13. (Phó) Mới, mới đầu. § Dùng như “thủy” 始.
14. (Tính) Trước (về thời gian hoặc thứ tự). ◎Như: “thượng thứ” 上次 lần trước, “thượng bán niên” 上半年 nửa năm đầu.
15. (Tính) Tốt nhất, ưu đẳng (cấp bậc hoặc phẩm chất). ◎Như: “thượng sách” 上策.
16. (Tính) Địa vị cao. ◎Như: “thượng cấp” 上級, “thượng lưu xã hội” 上流社會.
17. (Tính) Chính, chủ yếu.
18. (Tính) Được mùa, phong túc. ◇Quản Tử 管子: “Án điền nhi thuế, nhị tuế thuế nhất, thượng niên thập thủ tam, trung niên thập thủ nhị, hạ niên thập thủ nhất, tuế cơ bất thuế” 案田而稅, 二歲稅一, 上年什取三, 中年什取二, 下年什取一, 歲飢不稅 (Đại khuông 大匡) Theo ruộng mà đánh thuế, hai năm đánh thuế một lần, năm được mùa mười lấy ba, năm vừa mười lấy hai, năm thấp kém mười lấy một, năm đói kém không đánh thuế.
19. (Tính) Xa, lâu.
20. (Tính) Rộng lớn, quảng đại.
21. (Trợ) Dùng sau động từ, biểu thị xu hướng hoặc kết quả của động tác. ◎Như: “ba thượng đính phong” 爬上頂峰 leo lên đỉnh núi, “quan thượng môn” 關上門 đóng cửa lại.
22. § Thông “thượng” 尚.
23. Một âm là “thướng”. (Động) Lên. ◎Như: “thướng đường” 上堂 lên thềm.
24. (Động) Trình báo, báo lên cấp trên. ◎Như: “thướng thư” 上書 trình thư, “thướng biểu” 上表 trình biểu.
25. (Động) Dâng lên, phụng hiến. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Nhĩ thì Long Nữ hữu nhất bảo châu, giá trị tam thiên đại thiên thế giới, trì dĩ thướng Phật” 爾時龍女有一寶珠, 價值三千大千世界, 持以上佛 (Đề Bà Đạt Đa phẩm đệ thập nhị 提婆達多品第十二) Lúc bấy giờ, Long Nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên, đem dâng đức Phật.
26. (Động) Nộp, giao nạp.
27. (Động) Khinh thường, khi lăng. ◇Quốc ngữ 國語: “Dân khả cận dã, nhi bất khả thướng dã” 民可近也, 而不可上也 (Chu ngữ trung 周語中) Dân có thể thân gần, nhưng không thể khinh thường.
28. (Động) Vượt quá, siêu xuất.
29. (Động) Tăng gia, thêm.
30. (Động) Tiến tới, đi tới trước. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Cam Mậu công Nghi Dương, tam cổ chi nhi tốt bất thướng” 甘茂攻宜陽,,三鼓之而卒不上 (Tần sách nhị 秦策二) Cam Mậu đánh Nghi Dương, ba lần thúc trống mà quân không tiến tới.
31. (Động) Đi, đến. ◇Tây du kí 西遊記: “Long Vương thậm nộ, cấp đề liễu kiếm, tựu yêu thướng Trường An thành, tru diệt giá mại quái đích” 龍王甚怒, 急提了劍, 就要上長安城, 誅滅這賣卦的 (Đệ thập hồi) Long Vương giận lắm, vội cầm gươm, đòi đi ngay đến thành Trường An, giết ông thầy xem quẻ.
32. (Động) Đáo nhậm, tựu chức.
33. (Động) Đặt, để, cho vào. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Trục nhi đắc chi. Thẩm thị, cự thân tu vĩ, thanh hạng kim sí. Đại hỉ, lung quy. (...), thướng ư bồn nhi dưỡng chi” 逐而得之. 審視, 巨身修尾, 青項金翅. 大喜, 籠歸. (...), 上於盆而養之 (Xúc chức 促織) Đuổi theo bắt được (con dế). Nhìn kĩ, mình to đuôi dài, cổ xanh cánh vàng. Mừng lắm, bỏ vào lồng đem về. (...), cho nó vô chậu nuôi.
34. (Động) Tới, đạt đáo.
35. (Động) Mắc phải, tao thụ.
36. (Động) Phù hợp.
37. (Động) Diễn xuất.
38. (Động) Đăng tải. ◎Như: “thướng báo” 上報 đăng báo.
39. (Động) Giảng dạy, học tập.
40. (Động) Thắp, đốt. ◇Úc Đạt Phu 郁達夫: “Điếm gia đích điện đăng, dã đô dĩ thướng hỏa” 店家的電燈, 也都已上火 (Bạc điện 薄奠) Đèn điện của những cửa tiệm đều đã thắp sáng.
41. (Động) Khâu vá.

Từ điển Trung-Anh

(1) on top
(2) upon
(3) above
(4) upper
(5) previous
(6) first (of multiple parts)
(7) to climb
(8) to get onto
(9) to go up
(10) to attend (class or university)

Tự hình 5

Dị thể 2

Từ ghép 765

Một số bài thơ có sử dụng

shàng ㄕㄤˋ [cháng ㄔㄤˊ]

U+5C19, tổng 8 nét, bộ xiǎo 小 (+5 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. vẫn còn
2. ưa chuộng

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “thượng” 尚.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 尚, still
(2) yet
(3) to value
(4) to esteem

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

shàng ㄕㄤˋ [cháng ㄔㄤˊ]

U+5C1A, tổng 8 nét, bộ xiǎo 小 (+5 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. vẫn còn
2. ưa chuộng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Khoe khoang, tự phụ. ◎Như: “tự thượng kì công” 自尚其功 tự khoe công lao của mình.
2. (Động) Hơn, vượt trội. ◎Như: “vô dĩ tương thượng” 無以相尚 không lấy gì hơn.
3. (Động) Chuộng, tôn sùng, coi trọng. ◎Như: “thượng văn” 尚文 coi trọng văn, “thượng vũ” 尚武 coi trọng võ, “thượng đức” 尚德 chuộng đức, “thượng sỉ” 尚齒 coi trọng tuổi tác. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Tuyên Đức gian, cung trung thượng xúc chức chi hí” 宣德間, 宮中尚促織之戲 (Xúc chức 促織) Thời Tuyên Đức, trong cung chuộng trò chơi chọi dế.
4. (Động) Coi sóc, quản lí. ◎Như: “thượng y” 尚衣 chức quan coi về áo quần cho vua, “thượng thực” 尚食 chức quan coi về việc ăn uống của vua, “thượng thư” 尚書 quan đứng đầu một bộ.
5. (Động) Sánh đôi, lấy công chúa gọi là “thượng” 尚. § Có ý tôn trọng con nhà vua nên không gọi là “thú” 娶. ◇Sử Kí 史記: “Công Thúc vi tướng, thượng Ngụy công chúa” 公叔為相, 尚魏公主 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Công Thúc làm tướng quốc, cưới công chúa (vua) Ngụy.
6. (Phó) Ngõ hầu, mong mỏi. ◎Như: “thượng hưởng” 尚饗 ngõ hầu hưởng cho.
7. (Phó) Còn, mà còn. ◇Đạo Đức Kinh 道德經: “Thiên địa thượng bất năng cửu, nhi huống ư nhân” 天地尚不能久, 而況於人 (Chương 23) Trời đất còn không dài lâu, phương chi là con người.
8. (Phó) Vẫn. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Ngô tuân tuân nhi khởi, thị kì phữu, nhi ngô xà thượng tồn” 吾恂恂而起, 視其缶, 而吾蛇尚存 (Bộ xà giả thuyết 捕蛇者說) Tôi rón rén đứng dậy, ngó vào cái vò, thì rắn của tôi vẫn còn.
9. (Danh) Họ “Thượng”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Còn, vẫn còn, mà còn: 年紀尚小 Tuổi còn nhỏ; 尚不可知 Còn chưa biết được; 今吾尚病 Nay tôi vẫn còn bệnh (Mạnh tử); 尚何待焉? Còn đợi gì nữa? (Sử kí); 夫鳥獸之于不義也,尚知辟之,而況乎丘哉 Loài chim thú đối với điều bất nghĩa còn biết tránh, huống gì đối với Khồng Khâu này? (Sử kí: Khồng tử thế gia).【尚且】thượng thả [shàng qiâ] Còn...: 你尚且不行,何況是我 Anh còn làm không nổi, huống chi tôi; 【尚未】 thượng vị [shàng wèi] Vẫn chưa, còn chưa: 革命尚未成功,同志須努力 Cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí hãy nên cố gắng (Tôn Trung Sơn di chúc);【尚猶】thượng do [shàng yóu] (văn) a. Vẫn, vẫn còn; b. Mà còn: 夫千乘之王,萬家之侯,百室之君尚猶患貧,而況匹夫編戶之民乎? Ông vua có ngàn cỗ xe, chư hầu có vạn nhà, kẻ đứng đầu trăm ngôi nhà mà còn lo nghèo, huống gì kẻ thất phu thường dân! (Sử kí: Hoá thực liệt truyện);
② Chuộng, tôn sùng, coi trọng: 高尚 Cao thượng, cao cả; 尚德 Chuộng đức;
③ (văn) Ngõ hầu, mong: 尚 饗 Ngõ hầu hưởng cho; 我生之後,逢此百憂,尚寐無覺 Ta sinh ra rồi, gặp phải trăm điều lo, mong cứ ngủ yên không biết gì (Thi Kinh: Vương phong: Thố viên);
④ (văn) Hơn: 無以相尚 Không lấy gì cùng tranh hơn;
⑤ (văn) Chủ về, coi về, phụ trách: 尚衣 Chức quan coi về áo vua; 尚食 Chức quan coi về việc ăn uống của vua; 尚書 Quan đứng đầu một bộ, quan thượng thư;
⑥ (văn) Lấy công chúa, cưới công chúa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ưa chuộng. Td: Thời thượng ( sự ham chuộng của nhiều người trong một lúc ) — Còn — Lâu. Xa. — Đứng đầu. Đứng ra làm.

Từ điển Trung-Anh

(1) still
(2) yet
(3) to value
(4) to esteem

Tự hình 5

Dị thể 2

Từ ghép 51

Một số bài thơ có sử dụng

shàng ㄕㄤˋ

U+7DD4, tổng 14 nét, bộ mì 糸 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

to sole a shoe

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 7

shàng ㄕㄤˋ

U+7EF1, tổng 11 nét, bộ mì 糸 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

to sole a shoe

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 11

shàng ㄕㄤˋ [náng ㄋㄤˊ]

U+8830, tổng 23 nét, bộ chóng 虫 (+17 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cerambyx rugicollis

Tự hình 2

Dị thể 2

shàng ㄕㄤˋ [zhǎng ㄓㄤˇ]

U+979D, tổng 17 nét, bộ gé 革 (+8 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

(1) to sole a shoe
(2) also written 緔|绱[shang4]

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Từ ghép 1