Có 29 kết quả:

㱩 dú ㄉㄨˊ凟 dú ㄉㄨˊ匵 dú ㄉㄨˊ椟 dú ㄉㄨˊ櫝 dú ㄉㄨˊ殰 dú ㄉㄨˊ毒 dú ㄉㄨˊ渎 dú ㄉㄨˊ瀆 dú ㄉㄨˊ牍 dú ㄉㄨˊ牘 dú ㄉㄨˊ犊 dú ㄉㄨˊ犢 dú ㄉㄨˊ独 dú ㄉㄨˊ獨 dú ㄉㄨˊ碡 dú ㄉㄨˊ竇 dú ㄉㄨˊ纛 dú ㄉㄨˊ読 dú ㄉㄨˊ讀 dú ㄉㄨˊ讟 dú ㄉㄨˊ读 dú ㄉㄨˊ贕 dú ㄉㄨˊ韣 dú ㄉㄨˊ頓 dú ㄉㄨˊ顿 dú ㄉㄨˊ髑 dú ㄉㄨˊ黩 dú ㄉㄨˊ黷 dú ㄉㄨˊ

1/29

ㄉㄨˊ

U+3C69, tổng 12 nét, bộ dǎi 歹 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thai chết trong bụng.

Từ điển Trung-Anh

(1) abortion
(2) stillborn

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄉㄨˊ

U+51DF, tổng 17 nét, bộ bīng 冫 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái ngòi
2. quấy nhiễu, quấy rầy
3. khinh nhờn

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ 瀆.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 瀆.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 瀆 (bộ 氵).

Từ điển Trung-Anh

variant of 瀆|渎[du2]

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 5

ㄉㄨˊ

U+5335, tổng 17 nét, bộ fāng 匚 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái hòm lớn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hòm, rương lớn. ◇Luận ngữ 論語: “Hữu mĩ ngọc ư tư, uẩn độc nhi tàng chư?” 有美玉於斯, 韞匵而藏諸 (Tử Hãn 子罕) Có ngọc đẹp ở đây, giấu vào rương mà cất đi chăng?

Từ điển Thiều Chửu

① Cái hòm lớn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái rương lớn, cái hòm lớn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tủ.

Từ điển Trung-Anh

old variant of 櫝|椟[du2]

Tự hình 2

Dị thể 2

ㄉㄨˊ

U+691F, tổng 12 nét, bộ mù 木 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái tủ

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 櫝.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hòm (rương, hộp) gỗ;
② Quan tài, áo quan;
③ Giấu, cất, cho vào (hòm, rương, hộp).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 櫝

Từ điển Trung-Anh

(1) cabinet
(2) case
(3) casket

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 1

ㄉㄨˊ

U+6ADD, tổng 19 nét, bộ mù 木 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái tủ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hòm, rương, hộp bằng gỗ. ◎Như: “mãi độc hoàn châu” 買櫝還珠 mua hộp (đẹp) mà trả lại ngọc trai, ý nói chỉ chăm bề ngoài không xét đến giá trị thực bên trong.
2. (Danh) Áo quan, quan tài.
3. (Động) Giấu, cất.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Hòm (rương, hộp) gỗ;
② Quan tài, áo quan;
③ Giấu, cất, cho vào (hòm, rương, hộp).

Từ điển Trung-Anh

(1) cabinet
(2) case
(3) casket

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 6

Từ ghép 1

ㄉㄨˊ

U+6BB0, tổng 19 nét, bộ dǎi 歹 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thai chết trong bụng

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Thai chết trong bụng.

Từ điển Trung-Anh

(1) abortion
(2) stillborn

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 4

ㄉㄨˊ [dài ㄉㄞˋ]

U+6BD2, tổng 9 nét, bộ wú 毋 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

độc hại

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Ác, hiểm. ◎Như: “độc kế” 毒計 mưu kế độc ác, “ngoan độc” 狠毒 hung ác.
2. (Tính) Có tính chất làm hại. ◎Như: “độc xà” 毒蛇 rắn độc, “độc duợc” 毒藥 thuốc độc. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Bất lộ trảo nha dữ giác độc” 不露爪牙與角毒 (Phản Chiêu hồn 反招魂) Không để lộ ra nanh vuốt nọc độc.
3. (Tính) Gay gắt, mãnh liệt. ◎Như: “thái dương chân độc” 太陽眞毒 nắng thật gay gắt. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Mỗi nhân độc thử bi thân cố, Đa tại viêm phương chướng hải trung” 每因毒暑悲親故, 多在炎方瘴海中(Hạ nhật dữ Nhàn thiền sư lâm hạ tị thử 夏日與閑禪師林下避暑) Mỗi lần nắng gắt lại thương xót cho người thân quyến, Phần lớn ở tại miền biển khí chướng phương nam.
4. (Danh) Họa hại. ◎Như: “sanh độc” 生毒 sinh ra họa hại.
5. (Danh) Chất làm hại người. ◎Như: “trúng độc” 中毒.
6. (Danh) Chỉ morphine (mạ phê 嗎啡), chất ma túy, v.v. ◎Như: “phiến độc” 販毒 buôn ma túy, “hấp độc” 吸毒 hút thuốc phiện, hít ma túy.
7. (Động) Làm hại. ◎Như: “đồ độc sinh linh” 荼毒生靈 làm hại giống sinh linh.
8. (Động) Căm giận, oán hận. ◎Như: “phẫn độc” 憤毒 căm tức. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Bỉ ngô hương lân chi tử tắc dĩ hậu hĩ, hựu an cảm độc da?” 比吾鄉鄰之死則已後矣, 又安敢毒耶 (Bộ xà giả thuyết 捕蛇者說) So với những người trong làng xóm của tôi thì cũng là chết sau, sao lại dám oán hận chi nữa?
9. (Động) Trị, cai trị.
10. Một âm là “đốc”. (Danh) ◎Như: “quyên đốc” 身毒 nước Quyên Đốc, tức là nước Thiên Trúc 天竹, gọi là nước ấn Độ 印度 bây giờ.

Từ điển Thiều Chửu

① Ác, như độc kế 毒計 kế ác.
② Làm hại, như độ độc sinh linh 荼毒生靈 làm hại giống sinh linh.
③ Ðộc, vật gì làm hại được người đều gọi là độc, như độc xà 毒蛇 rắn độc, độc duợc 毒藥 thuốc độc, v.v.
④ Căm giận, như phẫn độc 憤毒 căm tức lắm.
⑤ Trị, cai trị.
⑥ Một âm là đốc. Như quyên đốc 身毒 nước Quyên Ðốc, tức là nước Thiên Trúc 天竺 (nước Ấn Ðộ 印度 bây giờ).

Từ điển Trần Văn Chánh

【毒冒】đại mạo [dàimào] (văn) Như 玳瑁. Xem 玳 (bộ 玉).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Độc, chất độc, sự độc hại, sự nguy hại: 中毒 Trúng độc, ngộ độc; 蝎子有毒 Bọ cạp có độc; 孰知賦歛之毒,有甚是蛇者乎? Ai có biết cho rằng cái độc hại của thuế má nặng nề còn tệ hơn cái độc hại của rắn nữa? (Liễu Tôn Nguyên: Bổ xà giả thuyết);
② Thuốc phiện, ma tuý: 吸毒 Nghiện ma tuý, hít chất ma tuý; 販毒 Buôn thuốc phiện, buôn ma tuý;
③ Có độc, có nọc độc.【毒藥】độc dược [duýào] Thuốc độc;
④ Dùng đồ độc để diệt trừ, đầu độc, thuốc cho chết: 買藥毒老鼠 Mua thuốc để diệt chuột; 秦人毒涇上流,師人多死 Quân Tần bỏ chất độc ở thượng lưu sông Kinh, quân lính chết rất nhiều (Tả truyện: Tương công thập tứ niên); 山有白石,曰礜,可以毒鼠 Trong núi có thứ đá trắng, gọi là dự, có thể thuốc cho chuột chết (Sơn hải kinh);
⑤ Gay gắt, nham hiểm, cay độc: 今天中午,太陽眞毒 Trưa nay nắng thật gay gắt; 心腸眞毒 Lòng dạ thật nham hiểm; 每因毒暑悲親故 Cứ mỗi lần có nắng gắt thì xót thương cho những người thân quen (Bạch Cư Dị: Hạ nhật dữ Nhàn thiền sư tị thử);
⑥ Độc địa, nham hiểm, độc ác: 毒計 Kế ác; 毒手 Thủ đoạn độc ác (nham hiểm);
⑦ (văn) Làm hại: 荼毒生靈 Làm hại dân chúng;
⑧ (văn) Căm giận: 憤毒 Căm giận lắm, phẫn nộ;
⑨ (văn) Trị, cai trị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Đại 玳 trong từ ngữ Đại mội 毒蝐 ( con đồi mồi ) — Các âm khác là Đốc, Độc. Xem các âm này.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước Ấn Độ cổ. Cũng gọi là Thân Đốc 身毒 hay Quyên Đốc 涓毒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có hại — Làm hại — Đau đớn — Bệnh hoạn — Giận ghét — Một âm là Đại. Xem Đại.

Từ điển Trung-Anh

(1) poison
(2) to poison
(3) poisonous
(4) malicious
(5) cruel
(6) fierce
(7) narcotics

Tự hình 4

Dị thể 7

Từ ghép 345

ㄉㄨˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+6E0E, tổng 11 nét, bộ shǔi 水 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái ngòi
2. quấy nhiễu, quấy rầy
3. khinh nhờn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 瀆.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Khinh mạn, khinh nhờn, bất kính: 瀆犯 Xúc phạm, phạm vào;
② (văn) Lạch, rãnh, ngòi;
③ Quấy rầy, làm phiền hà;
④ Như 竇 (bộ 穴).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 瀆

Từ điển Trung-Anh

(1) disrespectful
(2) (literary) ditch

Tự hình 2

Dị thể 5

Từ ghép 6

ㄉㄨˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+7006, tổng 18 nét, bộ shǔi 水 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. cái ngòi
2. quấy nhiễu, quấy rầy
3. khinh nhờn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngòi, lạch, rãnh. ◎Như: “câu độc” 溝瀆 ngòi nước.
2. (Danh) Họ “Độc”.
3. (Động) Quấy nhiễu, quấy rầy, phiền hà. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Hà cố hựu tương lễ vật lai? Tự trung đa hữu tương độc đàn việt xứ” 何故又將禮物來? 寺中多有相瀆檀越處 (Đệ tứ hồi) Có việc gì lại đem lễ vật tới đây? Chùa cũng đã nhờ vả đàn việt (tín chủ) nhiều.
4. (Động) Khinh nhờn, bất kính. ◎Như: “độc phạm” 瀆犯 xúc phạm.
5. (Động) Thay đổi.
6. Một âm là “đậu”. § Thông “đậu” 竇.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Khinh mạn, khinh nhờn, bất kính: 瀆犯 Xúc phạm, phạm vào;
② (văn) Lạch, rãnh, ngòi;
③ Quấy rầy, làm phiền hà;
④ Như 竇 (bộ 穴).

Từ điển Trung-Anh

(1) disrespectful
(2) (literary) ditch

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 8

Từ ghép 6

ㄉㄨˊ

U+724D, tổng 12 nét, bộ piàn 片 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thẻ (tre) viết văn thư

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 牘.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Miếng thẻ tre dày để viết chữ thời xưa;
② Văn thư;
③ Giấy tờ, thư từ;
④ Một loại nhạc khí.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 牘

Từ điển Trung-Anh

documents

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Từ ghép 5

ㄉㄨˊ

U+7258, tổng 19 nét, bộ piàn 片 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

thẻ (tre) viết văn thư

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Thẻ gỗ để viết ngày xưa.
2. (Danh) Giấy tờ, sách vở, văn kiện, thư tịch. ◎Như: “văn độc” 文牘 văn kiện.
3. (Danh) Thư từ. ◎Như: “xích độc” 尺牘 thư tín. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Năng nhã hước, thiện xích độc” 能雅謔, 善尺牘 (Nhan Thị 顏氏) Khéo pha trò, giỏi viết thư.
4. (Danh) Một nhạc khí thời cổ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Miếng thẻ tre dày để viết chữ thời xưa;
② Văn thư;
③ Giấy tờ, thư từ;
④ Một loại nhạc khí.

Từ điển Trung-Anh

documents

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 8

Từ ghép 5

ㄉㄨˊ

U+728A, tổng 12 nét, bộ níu 牛 (+8 nét)
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

con nghé, con trâu non

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 犢.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con bê, con nghé: 初生牛犢不怕虎 Bê con không sợ hổ; 老牛舐犢 Trâu già liếm trâu con, (Ngb) người ta thương yêu con mình.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 犢

Từ điển Trung-Anh

(1) calf
(2) sacrificial victim

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

Từ ghép 13

ㄉㄨˊ

U+72A2, tổng 19 nét, bộ níu 牛 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

con nghé, con trâu non

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con bê, con nghé. ◎Như: “sơ sinh chi độc bất úy hổ” 初生之犢不畏虎 bê con không sợ hổ. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Lão ngưu để độc” 老牛舐犢 (Dương Bưu truyện 楊彪傳) Bò già liếm con (nghĩa bóng: người ta thương yêu con mình).
2. (Danh) Phiếm chỉ bò. ◎Như: “độc xa” 犢車 xe bò.
3. (Danh) Họ “Độc”.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con bê, con nghé: 初生牛犢不怕虎 Bê con không sợ hổ; 老牛舐犢 Trâu già liếm trâu con, (Ngb) người ta thương yêu con mình.

Từ điển Trung-Anh

(1) calf
(2) sacrificial victim

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 9

Từ ghép 13

ㄉㄨˊ

U+72EC, tổng 9 nét, bộ quǎn 犬 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. một mình
2. con độc (một giống vượn)

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “độc” 獨.
2. Giản thể của chữ 獨.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ độc 獨.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Một , độc: 獨子 Con một; 獨木橋 Cầu độc mộc, cầu khỉ;
② Độc, một mình: 獨奏 Độc tấu; 獨酌 Uống rượu một mình; 而吾以捕蛇獨存 Mà tôi nhờ nghề bắt rắn mà một mình được sống sót (Liễu Tôn Nguyên: Bổ xà giả thuyết);
③ Cô độc, lẻ loi, người cô độc, người lẻ loi: 鰥寡孤獨 Những người góa bụa không con và sống cô độc; 老而無子曰獨 Già mà không con gọi là cô độc (Mạnh tử);
④ Chỉ có một mình, chỉ riêng: 今獨臣有船 Nay chỉ một mình thần có thuyền (Sử kí); 大家都到齊了,獨有他還沒有來 Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chỉ còn mình anh ấy chưa đến. 【獨獨】độc độc [dúdú] Chỉ: 你一向很有決斷,怎麼獨獨在這個問題上遲疑起來了 Anh xưa nay rất quyết đoán, mà sao chỉ riêng vấn đề này lại đâm ra do dự?;【獨唯】 độc duy [dúwéi] (văn) Chỉ có: 齊城之不下者,獨唯聊,莒,即墨,其餘皆屬燕 Những thành của Tề còn chưa bị đánh hạ, chỉ có các thành Liêu, Cử và Tức Mặc, ngoài ra đều bị Yên chiếm hết (Sử kí: Yên Triệu công thế gia). Cg. 唯獨 [wéidú]; 【獨自】 độc tự [dúzì] Tự mình, một mình;
⑤ Con độc (giống con vượn nhưng to hơn);
⑥ (văn) Há, riêng ... lại ư? (phó từ, biểu thị sự phản vấn, dùng như 豈, bộ 豆): 王獨不見夫蜻蜓乎? Nhà vua há không trông thấy con chuồn chuồn kia sao? (Chiến quốc sách); 子獨不聞涸澤之蛇乎? Ông há không nghe nói con rắn ở trong đầm cạn ư? (Hàn Phi tử); 相如雖駑,獨畏廉將軍哉? Tương Như tuy hèn thật, há lại sợ Liêm tướng quân ư? (Sử kí);
⑦ (văn) Vẫn, vẫn còn, còn, mà còn: 聖人獨見疑,而況于賢者乎? Bậc thánh nhân còn bị nghi ngờ, huống gì người hiền? (Thuyết uyển: Tạp ngôn);
⑧ [Dú] (Họ) Độc.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 獨

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối viết tắt của chữ Độc 獨.

Từ điển Trung-Anh

(1) alone
(2) independent
(3) single
(4) sole
(5) only

Tự hình 2

Dị thể 4

Từ ghép 129

ㄉㄨˊ

U+7368, tổng 16 nét, bộ quǎn 犬 (+13 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. một mình
2. con độc (một giống vượn)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Lẻ loi, cô đơn. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Kim bộc bất hạnh tảo thất phụ mẫu, vô huynh đệ chi thân, độc thân cô lập” 今僕不幸早失父母, 無兄弟之親, 獨身孤立 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書).
2. (Tính) Riêng mình, riêng biệt. ◇Cố Viêm Vũ 顧炎武: “Thụ mệnh tùng bách độc, Bất cải thanh thanh tư” 受命松柏獨, 不改青青姿 (Tặng Lâm xử sĩ cổ độ 贈林處士古度).
3. (Phó) Chỉ, duy. ◇Chu Lập Ba 周立波: “Biệt nhân lai đắc, độc nhĩ lai bất đắc” 別人來得; 獨你來不得 (Bộc xuân tú 卜春秀).
4. (Phó) Một mình. ◎Như: “độc tấu” 獨奏.
5. (Phó) Chuyên đoán, chỉ làm theo ý riêng. ◎Như: “độc tài” 獨裁 một người hoặc một nhóm ít người nắm hết quyền định đoạt. § Cũng như “chuyên chế” 專制, trái với “dân chủ” 民主. ◇Trang Tử 莊子: “Vệ quân, kì niên tráng, kì hành độc. Khinh dụng kì quốc, nhi bất kiến kì quá; khinh dụng dân tử” 衛君, 其年壯, 其行獨. 輕用其國, 而不見其過; 輕用民死 (Nhân gian thế 人間世) Vua nước Vệ, đương tuổi tráng niên, hành vi độc đoán, coi thường việc nước, không thấy lỗi của mình, coi nhẹ mạng dân.
6. (Phó) Há, chẳng lẽ. § Cũng như “khởi” 豈, “nan đạo” 難道. ◇Phùng Mộng Long 馮夢龍: “Nhữ vi huyện lệnh, độc bất văn thiên tử hiếu xuất liệp hồ?” 汝為縣令, 獨不聞天子好出獵乎? (Trí nang bổ 智囊補, Ngữ trí 語智, Trung mưu lệnh 中牟令).
7. (Phó) Vẫn còn. § Cũng như “hoàn” 還, “y nhiên” 依然. ◇Giang Tổng 江總: “Bắc phong thượng tê mã, Nam quan độc bất quy” 北風尚嘶馬, 南冠獨不歸 (Ngộ Trường An sứ kí Bùi thượng thư 遇長安使寄裴尚書).
8. (Phó) Sắp, sắp sửa. § Cũng như “tương” 將. Thường dùng trong câu nghi vấn. ◇Trang Tử 莊子: “Tiên sanh độc hà dĩ thuyết ngô quân hồ”? 先生獨何以說吾君乎? (Từ vô quỷ 徐無鬼).
9. (Danh) Con “độc”, giống con vượn mà to.
10. (Danh) Người già không có con cháu. ◇Sử Kí 史記: “Tuất quan quả, tồn cô độc” 恤鰥寡, 存孤獨 (Tư Mã Tương Như truyện 司馬相如傳) Giúp đỡ người góa bụa, chăm xóc kẻ già không có con cháu.
11. (Danh) Người không có vợ.
12. (Danh) Họ “Độc”.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Một , độc: 獨子 Con một; 獨木橋 Cầu độc mộc, cầu khỉ;
② Độc, một mình: 獨奏 Độc tấu; 獨酌 Uống rượu một mình; 而吾以捕蛇獨存 Mà tôi nhờ nghề bắt rắn mà một mình được sống sót (Liễu Tôn Nguyên: Bổ xà giả thuyết);
③ Cô độc, lẻ loi, người cô độc, người lẻ loi: 鰥寡孤獨 Những người góa bụa không con và sống cô độc; 老而無子曰獨 Già mà không con gọi là cô độc (Mạnh tử);
④ Chỉ có một mình, chỉ riêng: 今獨臣有船 Nay chỉ một mình thần có thuyền (Sử kí); 大家都到齊了,獨有他還沒有來 Mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chỉ còn mình anh ấy chưa đến. 【獨獨】độc độc [dúdú] Chỉ: 你一向很有決斷,怎麼獨獨在這個問題上遲疑起來了 Anh xưa nay rất quyết đoán, mà sao chỉ riêng vấn đề này lại đâm ra do dự?;【獨唯】 độc duy [dúwéi] (văn) Chỉ có: 齊城之不下者,獨唯聊,莒,即墨,其餘皆屬燕 Những thành của Tề còn chưa bị đánh hạ, chỉ có các thành Liêu, Cử và Tức Mặc, ngoài ra đều bị Yên chiếm hết (Sử kí: Yên Triệu công thế gia). Cg. 唯獨 [wéidú]; 【獨自】 độc tự [dúzì] Tự mình, một mình;
⑤ Con độc (giống con vượn nhưng to hơn);
⑥ (văn) Há, riêng ... lại ư? (phó từ, biểu thị sự phản vấn, dùng như 豈, bộ 豆): 王獨不見夫蜻蜓乎? Nhà vua há không trông thấy con chuồn chuồn kia sao? (Chiến quốc sách); 子獨不聞涸澤之蛇乎? Ông há không nghe nói con rắn ở trong đầm cạn ư? (Hàn Phi tử); 相如雖駑,獨畏廉將軍哉? Tương Như tuy hèn thật, há lại sợ Liêm tướng quân ư? (Sử kí);
⑦ (văn) Vẫn, vẫn còn, còn, mà còn: 聖人獨見疑,而況于賢者乎? Bậc thánh nhân còn bị nghi ngờ, huống gì người hiền? (Thuyết uyển: Tạp ngôn);
⑧ [Dú] (Họ) Độc.

Từ điển Trung-Anh

(1) alone
(2) independent
(3) single
(4) sole
(5) only

Tự hình 4

Dị thể 7

Chữ gần giống 4

Từ ghép 130

ㄉㄨˊ [zhóu ㄓㄡˊ]

U+78A1, tổng 14 nét, bộ shí 石 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đá lăn, hòn lăn, quả lăn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Lục độc” 碌碡 hòn lăn, quả lăn. § Nông cụ bằng đá có trục và càng gỗ, dùng để cán đất cho bằng hoặc lăn nghiến các loại cốc.

Tự hình 2

Dị thể 1

ㄉㄨˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+7AC7, tổng 20 nét, bộ xué 穴 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Hang, lỗ. ◎Như: “khai cẩu đậu” 開狗竇 mở lỗ chó chui.
2. (Danh) Xoang (chỗ lõm kín của các khí quan hoặc bộ phận trong cơ thể). ◎Như: “tị đậu” 鼻竇 xoang mũi.
3. (Danh) Họ “Đậu”. ◎Như: “Đậu Thúc Hướng” 竇叔向.
4. (Động) Khơi, tháo, đào, khoét.

Tự hình 2

Dị thể 5

ㄉㄨˊ [dào ㄉㄠˋ]

U+7E9B, tổng 24 nét, bộ mì 糸 (+18 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cờ tiết mao (dùng làm nghi vệ cho thiên tử). ◎Như: Vua đi cắm một cái cờ ở bên tả xe gọi là “tả đạo” 左纛. ◇Sử Kí 史記: “Kỉ Tín thừa hoàng ốc xa, phó tả đạo” 紀信乘黃屋車, 傅左纛 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Kỉ Tín (giả làm Hán Vương) ngồi xe mui lụa vàng, có lọng tết bằng lông vũ, lông mao cắm bên trái xe.
2. (Danh) Cờ lớn, trang sức bằng đuôi li ngưu 氂牛 hoặc đuôi chim trĩ 雉, thường dùng trong tang lễ quan trọng ở các nhà hiển quý thời xưa.
3. (Danh) Lông chim dùng cho người múa.
4. (Danh) Cờ lớn ở trong quân. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Du lệnh tróc chí giang biên tạo đạo kì hạ, điện tửu thiêu chỉ, nhất đao trảm liễu Thái Hòa” 瑜令捉至江邊皂纛旗下, 奠酒燒紙, 一刀斬了蔡和 (Đệ tứ thập cửu hồi) (Chu) Du ra lệnh bắt đưa đến bờ sông dưới lá cờ đen, rót rượu đốt vàng, một nhát đao chém chết Thái Hòa.
5. § Cũng đọc là “độc”.

Tự hình 2

Dị thể 11

ㄉㄨˊ

U+8AAD, tổng 14 nét, bộ yán 言 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Japanese variant of 讀|读

Tự hình 1

Dị thể 1

ㄉㄨˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+8B80, tổng 22 nét, bộ yán 言 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đọc
2. học

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đọc, đọc cho ra tiếng từng câu từng chữ. ◎Như: “tụng độc” 誦讀 tụng đọc, “lãng độc” 朗讀 ngâm đọc (thơ văn), “tuyên độc” 宣讀 tuyên đọc.
2. (Động) Xem. ◇Sử Kí 史記: “Thái Sử Công viết: Dư độc Khổng thị thư, tưởng kiến kì vi nhân” 太史公曰: 余讀孔氏書, 想見其為人 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Thái Sử Công nói: Tôi xem sách của họ Khổng, tưởng như thấy người.
3. (Động) Học, nghiên cứu. ◎Như: “tha độc hoàn liễu đại học” 他讀完了大學 anh ấy đã học xong bậc đại học.
4. Một âm là “đậu”. (Danh) Câu đậu. § Trong bài văn cứ đến chỗ đứt mạch gọi là “cú” 句, nửa câu gọi là “đậu” 讀. Nghĩa là đến chỗ ấy tạm dừng một tí, chưa phải là đứt mạch hẳn, cũng như dấu phẩy vậy.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dấu ngắt giọng ở giữa câu sách (tương đương dấu phẩy): 明句讀 Phải rõ dấu chấm dấu phẩy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đọc, độc, xem: 讀報 Đọc báo; 老師讀一句,同學們跟着讀一句 Thầy giáo đọc một câu, học sinh đọc theo; 讀者 Độc giả; 這本小說很値得一讀 Cuốn tiểu thuyết này rất nên đọc;
② Đi học: 他讀完了高中 Anh ấy học xong cấp ba.

Từ điển Trung-Anh

(1) to read
(2) to study
(3) reading of word (i.e. pronunciation), similar to 拼音[pin1 yin1]

Tự hình 3

Dị thể 5

Chữ gần giống 7

Từ ghép 98

ㄉㄨˊ

U+8B9F, tổng 29 nét, bộ yán 言 (+22 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

phỉ báng

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Oán hận. ◇Minh sử 明史: “Hoặc vị Hòa viết: Dân độc hĩ, nại hà?” 或謂和曰: 民讟矣, 奈何? (Thang Hòa truyện 湯和傳) Có người nói với Thang Hòa rằng: Dân oán hận đó, làm thế nào?
2. (Động) Phỉ báng. ◇Tả truyện 左傳: “Dân vô báng độc, chư hầu vô oán” 民無謗讟, 諸侯無怨 (Chiêu Công nguyên niên 昭公元年) Dân không chê bai bêu riếu, chư hầu không oán trách.
3. (Danh) Lời oán hận, hủy báng.

Từ điển Thiều Chửu

① Phỉ báng, lời oán thống nhập cốt tuỷ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Phỉ báng;
② Lời oán.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau đớn oán giận.

Từ điển Trung-Anh

(1) to murmur
(2) to slander

Tự hình 2

Dị thể 3

ㄉㄨˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+8BFB, tổng 10 nét, bộ yán 言 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đọc
2. học

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 讀.

Từ điển Trần Văn Chánh

Dấu ngắt giọng ở giữa câu sách (tương đương dấu phẩy): 明句讀 Phải rõ dấu chấm dấu phẩy.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đọc, độc, xem: 讀報 Đọc báo; 老師讀一句,同學們跟着讀一句 Thầy giáo đọc một câu, học sinh đọc theo; 讀者 Độc giả; 這本小說很値得一讀 Cuốn tiểu thuyết này rất nên đọc;
② Đi học: 他讀完了高中 Anh ấy học xong cấp ba.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 讀

Từ điển Trung-Anh

(1) to read
(2) to study
(3) reading of word (i.e. pronunciation), similar to 拼音[pin1 yin1]

Tự hình 2

Dị thể 3

Từ ghép 97

ㄉㄨˊ

U+8D15, tổng 22 nét, bộ bèi 貝 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Hư thai, thai chim thú không sinh thành con. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Thú thai bất độc, điểu noãn bất đoạn” 獸胎不贕, 鳥卵不毈 (Nguyên đạo 原道) Thai súc vật bị hư, trứng chim bị ung.

Từ điển Trung-Anh

(1) still-born chick (in unhatched egg)
(2) variant of 殰|㱩[du2]

Tự hình 1

Dị thể 2

ㄉㄨˊ

U+97E3, tổng 22 nét, bộ wéi 韋 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trung-Anh

bow case

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 1

ㄉㄨˊ [dùn ㄉㄨㄣˋ, zhūn ㄓㄨㄣ]

U+9813, tổng 13 nét, bộ yè 頁 (+4 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Cúi sát đất, giẫm xuống đất. ◎Như: “đốn thủ” 頓首 lạy đầu sát đất, “đốn túc” 頓足 giậm chân. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Khiên y đốn túc lan đạo khốc, Khốc thanh trực thướng can vân tiêu” 牽衣頓足攔道哭, 哭聲直上干雲霄 (Binh xa hành 兵車行) Kéo áo giậm chân cản đường khóc, Tiếng khóc than lên thẳng tới từng mây.
2. (Động) Đứng, dừng lại, ngưng. ◎Như: “đình đốn” 停頓 ngưng lại.
3. (Động) Sắp xếp. ◎Như: “an đốn” 安頓 an bài, ổn định.
4. (Động) Sửa sang. ◎Như: “chỉnh đốn” 整頓 sửa sang lại.
5. (Động) Đóng binh, đồn trú. § Thông “đồn” 屯. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Vạn thặng chi quốc, mạc cảm tự đốn ư kiên thành chi hạ” 萬乘之國, 莫敢自頓於堅城之下 (Ngũ đố 五蠹) Nước vạn thặng, không dám đóng quân dưới thành vững chắc.
6. (Tính) Mệt mỏi. ◎Như: “khốn đốn” 困頓 mệt mỏi, không tiến lên được. ◇Tôn Tử 孫子: “Cố binh bất đốn nhi lợi khả toàn” 故兵不頓而利可全 (Mưu công 謀攻) Cho nên quân không mệt mà tinh nhuệ có thể bảo toàn.
7. (Tính) Cùn, nhụt. ◎Như: “nhận bất đốn” 刃不頓 mũi nhọn không cùn.
8. (Tính) Vỡ lở, hư hỏng. ◇Tư trị thông giám 資治通鑑: “Chu thuyền chiến cụ, đốn phế bất tu” 舟船戰具, 頓廢不脩 (Hiến Đế Kiến An thập tam niên 獻帝建安十三年) Thuyền bè chiến cụ, hư hỏng không sửa.
9. (Danh) Lượng từ: lần, thứ, hồi, bữa. ◎Như: “cật nhất đốn phạn” 吃一頓飯 ăn một bữa cơm.
10. (Danh) Họ “Đốn”.
11. (Phó) Bỗng chốc, chợt, liền, tức khắc. ◎Như: “đốn nhiên” 頓然 bỗng nhiên, “đốn linh” 頓令 liền khiến, “đốn ngộ” 頓悟 chợt hiểu, ngộ bất thình lình ngay bây giờ (phép tu đốn ngộ được Nam tông thiền (Huệ Năng) đề xướng). ◇Nguyễn Trãi 阮廌: “Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc” 宇宙頓清塵海岳 (Vân Đồn 雲屯) Vũ trụ bỗng rửa sạch bụi bặm của núi và biển.

Tự hình 3

Dị thể 3

ㄉㄨˊ [dùn ㄉㄨㄣˋ, zhūn ㄓㄨㄣ]

U+987F, tổng 10 nét, bộ yè 頁 (+4 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 頓.

Tự hình 2

Dị thể 3

ㄉㄨˊ

U+9AD1, tổng 22 nét, bộ gǔ 骨 (+13 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: độc lâu 髑髏,髑髅)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “độc lâu” 髑髏.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðộc lâu 髑髏 cái đầu lâu người chết.

Từ điển Trần Văn Chánh

Sọ người, đầu lâu (người chết).【髑髏】độc lâu [dúlóu] Xương sọ, đầu lâu (người chết).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương đầu sọ. Cũng gọi là Độc lâu 髑髏. Ta còn gọi là Đầu lâu.

Từ điển Trung-Anh

skull

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 2

ㄉㄨˊ

U+9EE9, tổng 20 nét, bộ hēi 黑 (+8 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhàm chán

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 黷.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Làm nhơ nhuốc, bẩn thỉu;
② Bừa bãi, cẩu thả.【黷武】độc vũ [dúwư] Lạm dụng vũ lực, hiếu chiến: 黷武主義 Bệnh hiếu chiến; 窮兵黷武 Hiếu chiến;
③ Làm hư hỏng, làm đồi bại.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 黷

Từ điển Trung-Anh

(1) blacken
(2) constantly
(3) to insult

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 3

ㄉㄨˊ

U+9EF7, tổng 27 nét, bộ hēi 黑 (+15 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nhàm chán

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Sự dơ bẩn, điều nhơ nhuốc. ◇Phó Lượng 傅亮: “Thượng tăng quốc cấu, hạ chiêu tư độc” 上增國垢, 下招私黷 (Phan thượng thư bộc xạ biểu 潘尚書僕射表) Trên tăng thêm nhục nhã cho nước, dưới rước lấy nhơ nhuốc riêng mình.
2. (Tính) Dơ bẩn, ô uế. ◇Khổng Trĩ Khuê 孔稚珪: “Tiên trinh nhi hậu độc” 先貞而後黷 (Bắc san di văn 北山移文) Lúc trước chính đính, ngay thẳng mà sau đó dơ bẩn.
3. (Động) Khinh thường, không cung kính, nhàm chán. ◇Thư Kinh 書經: “Độc vu tế tự” 黷于祭祀 (Thuyết mệnh 說命) Nhàm chán việc tế lễ.
4. (Động) Tham lam. ◇Nam sử 南史: “Pha độc tài hối” 頗黷財賄 (Lưu Hoài Trân truyện 劉懷珍傳) Rất tham cầu tiền của.
5. (Động) Lạm dụng. ◎Như: “cùng binh độc vũ” 窮兵黷武 dùng tới võ lực, gây ra chiến tranh một cách bừa bãi. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Độc hình thậm hĩ” 黷刑甚矣 (Bác phục thù nghị 捕蛇者說) Lạm dụng hình phạt quá quắt.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Làm nhơ nhuốc, bẩn thỉu;
② Bừa bãi, cẩu thả.【黷武】độc vũ [dúwư] Lạm dụng vũ lực, hiếu chiến: 黷武主義 Bệnh hiếu chiến; 窮兵黷武 Hiếu chiến;
③ Làm hư hỏng, làm đồi bại.

Từ điển Trung-Anh

(1) blacken
(2) constantly
(3) to insult

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 9

Từ ghép 3